Ομοσπονδίας

titlospoeypsneo-1024x270

 Αρ.Πρωτ.91                                                                            Αθήνα, 07/04/2015

           

                                 

                                    ΠΡΟΣ:  1)   Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και  Διοικητικής           

                                                      Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ

 

                                     ΚΟΙΝ:  1)   Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                       κ Αναστάσιο Μαυρόπουλο

                                                 2)   τον Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                        κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Αντιστράτηγο

                                                 3)   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                  

               ΘΕΜΑ: «Υπόθεση Αρχ/στη Χριστόφα Τζαναβάρη»

              

Κύριε Υπουργέ

          Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στην τακτική συνεδρίαση του της 3-4-2015 ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά με την υπόθεση του συνάδελφου μας Χριστόφα Τζαναβάρη, ο οποίος κατά την διάρκεια πυροσβεστικής άσκησης υπέστη αναίτια ως προς αυτόν σοβαρότατη βλάβη της υγείας του. Διαπιστώσαμε ότι η διαταχθείσα στις 25-02-2013    Ε.Δ.Ε. βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

        Το χρονικό διάστημα των 2 και πλέον ετών που η Ε.Δ.Ε. συνεχίζεται (;) χωρίς ολοκλήρωσή της συνιστά πλέον εξ αντικειμένου κωλυσιεργία που δημιουργεί μείζονα προβλήματα και εύλογα ερωτηματικά και ανησυχία στο σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ.

        Είναι γνωστό ότι το ατύχημα του συναδέλφου προς τον οποίο εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας συνδέεται άμεσα με χρήση αναπνευστικής συσκευής σαν αυτές που χρησιμοποιούν όλοι οι μάχιμοι υπάλληλοι του Π.Σ. σε συμβάντα και ασκήσεις.

        Ο συνάδελφος με την προς εσάς  απευθυνόμενη από 30-01-2015 εξώδικη αναφορά του θέτει με αφορμή την προσωπική του περιπέτεια υγείας, στην οποία ευχόμαστε κάθε θετική έκβαση, σειρά ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των υπαλλήλων, της λήψης επιτακτικών μέτρων για την προστασία της υγείας τους και στη γενικότερη εμπέδωση κλίματος γαλήνης στους υπαλλήλους που θα τους επιτρέψει να ασκούν τα δύσκολα καθήκοντα τους σε μια περίοδο που διαπιστώνεται η απουσία ενδιαφέροντος της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας διαχρονικά για τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 

Άμεσα απαιτούμε:

 1. Την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε. που αφορά τα αίτια της βλάβης της υγείας του συναδέλφου Χριστόφα Τζαναβάρη.
 2. Επειδή η καθυστέρηση της Ε.Δ.Ε. οφείλεται και στο αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται για τις Ε.Δ.Ε., την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού καθεστώς ώστε οι Ε.Δ.Ε. να ολοκληρώνονται στον εύλογο χρόνο των 6 μηνών κατά μέγιστο. Στη διάθεσή σας για τη διατύπωση πρότασης εκ μέρους μας.
 3. Την εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα με βάση τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από Επιτροπές του Π.Σ. καθώς και από την πρόταση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όπως αυτή έχει αναλυθεί στο με αρίθμ. πρωτ.  90 από  06-04-2015 προς εσάς έγγραφό μας. Ειδικά για τις αναπνευστικές συσκευές ζητούμε την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων που να διασφαλίζουν την καταλληλότητα τους ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
 4. Τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής ( Υπουργείο, Α.Π.Σ., Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ.α. ) που θα συνεδριάζει τακτικά και θα αντιμετωπίζει άμεσα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια και θα επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις παραβίασης της ή περιπτώσεις σαν αυτές του συναδέλφου Τζαναβάρη ανεξαρτήτως μεγέθους, εφόσον υπάρχει σχετική καταγγελία.
 5. Επειδή πρώτος στόχος – επιθυμία του Χριστόφα Τζαναβάρη είναι να μην περάσει  κανένας άλλος συνάδελφος την ίδια περιπέτεια και με την διαπίστωση ότι υπάρχει έλλειψη στην γνώση του αντικειμένου που οφείλεται στην ελλιπή εκπαίδευση. Η αναφορά του συναδέλφου Χριστόφα Τζαναβάρη, προς τιμήν του περιέχει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις με τις οποίες συμφωνούμε και αποδεχόμαστε και τις οποίες  σας καλούμε να μελετήσετε και να εφαρμόσετε άμεσα.
 6. Επειδή επανειλημμένα διαπιστώνονται βλάβες στις αναπνευστικές συσκευές, οι οποίες οφείλονται τόσο στον πλημμελή έλεγχο-συντήρηση, όσο και στην κακή χρήση τους  αλλά και στην διχογνωμία των ειδικών  και πολλές φορές η εμπειρική γνώση αποδεικνύεται λανθασμένη  και για την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των υπαλλήλων  ερωτάμε εάν :
 • Τα υλικά και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται πληρούν  τις  προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Εάν τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών με τα σημερινά δεδομένα για την προμήθεια του εξοπλισμού.
 • Εάν τηρείται η ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε Σταθμού  που περιλαμβάνει πάντα εκπαίδευση στην χρήση αναπνευστικών συσκευών.
 • Εάν τηρείται αυστηρά ή αντικατάσταση του περιεχομένου  αέρα των φιαλών πριν παρέλθει ο χρόνος των τεσσάρων (4) μηνών.
 • Εάν τηρείται η αποφυγή του γρήγορου αδειάσματος της φιάλης διότι δημιουργούνται υδρατμοί  στο εσωτερικό της με επακόλουθο την οξείδωση.
 • Εάν τηρείται το ότι ποτέ μία φιάλη δεν πρέπει να αδειάζει τελείως, πάντα πρέπει να έχει πίεση 5-10 bar εντός της φιάλης.
 • Εάν τηρείται η αποφυγή υπερβολικού σφιξίματος του κλείστρου.
 • Εάν τηρείται η απαγόρευση για  επέμβαση στα βασικά λειτουργικά τμήματα των συσκευών (κλείστρο, μειωτήρα πίεσης, μανόμετρο) από κανέναν υπάλληλο εκτός του συνεργείου Α.Π.Σ. Δ/νση Τεχνικών Τμήμα 4ο
 • Εάν τηρείται η σωστή αποθήκευση (μακριά από αποθήκες με καλοριφέρ)   η αποφυγή των βίαιων κινήσεων, η αποφυγή χτυπημάτων και η κατάλληλη σταθεροποίηση εντός των οχημάτων.
 • Εάν  τηρείται το ότι οι φιάλες που έχει παρέλθει ο χρόνος επανελέγχου, δεν πρέπει να αναπληρώνονται πριν να ελεγχθούν.
 • Εάν τηρείται  η προβλεπόμενη συντήρηση, συχνές επιθεωρήσεις και έλεγχοι των αεροσυμπιεστών, που περιλαμβάνει αλλαγή φίλτρων ξήρανσης στα προβλεπόμενα διαστήματα, χρήση των ενδεικνυόμενων ορυκτελαίων λίπανσης, σέρβις στις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας και να ακολουθούνται εν γένει οι οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Εάν τηρείται ότι κατά την διάρκεια της πλήρωσης της φιάλης ο αεροσυμπιεστής πρέπει να είναι τοποθετημένος σε σωστά αεριζόμενο χώρο και σε σταθερό δάπεδο.
 • Εάν κατά την διάρκεια της πλήρωσης των φιαλών τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανόνες ασφαλείας διότι με τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς  παράγοντες που υπάρχουν (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, αναθυμιάσεις,  κλπ) επηρεάζουν την ποιότητα και την καθαρότητα του αέρα.
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι στο χώρο πλήρωσης φιαλών πρέπει να υπάρχουν   συσκευές ελέγχου αναπνεύσιμου αέρα για τον έλεγχο του μονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα, υγρασίας και μέτρησης ατμών λαδιού.
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι πρέπει να τηρείται βιβλίο ή μητρώου φιαλών σε κάθε Υπηρεσία όπου θα καταγράφεται ο αριθμός κάθε φιάλης, το είδος του περιεχομένου αερίου και η ημερομηνία ελέγχου ή προσεχούς επανελέγχου αυτής, καθώς και των αεροσυμπιεστών. Μόνο έτσι θα γνωρίζει η Υπηρεσία:

   α)πότε θα γίνει η αντικατάσταση του περιεχομένου αέρα των συσκευών (4 μήνες).

   β)πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα λάδια (κάθε 1000 ώρες ή μία φορά το χρόνο)     

   γ)τα φίλτρα των αεροσυμπιεστών (με την πλήρωση 80 φιαλών ή 1 φορά το χρόνο)

   δ) πότε πρέπει να σταλούν οι φιάλες για να γίνει ο προβλεπόμενος υδροστατικός

       έλεγχος.(κάθε 5 χρόνια)

 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι το προσωπικό που χειρίζεται τον αεροσυμπιεστή πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις και να είναι  καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο από τους συναδέλφους Α.Π.Σ .καθώς και να έχουν πιστοποιηθεί από ειδικό ιδιωτικό κέντρο  στην χρήση αυτού.
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι η προσωπίδα αφού αποσυνδεθεί από την φιάλη   πλένεται με σαπούνι και χλιαρό νερό, ή μήπως χρειάζεται απολύμανση με ειδικά υγρά που δίνουν οι κατασκευαστές για την αποφυγή δηλητηριάσεων.
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της πλήρωσης των φιαλών πρέπει να είναι εμβαπτισμένες κατά τα 2/3 αυτής σε δοχείο με νερό. 
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση για κάθε αεροσυμπιεστή.
 • Ισχύει ή όχι  το γεγονός ότι η υπάλληλοι που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν  αναπνευστική συσκευή  πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ειδική  ιατρική εξέταση (ακτινογραφία θώρακα, σπιρομέτρηση καρδιογράφημα υπό κόπωση) και εάν παρουσιάζουν διαταραχή να μην φέρουν αυτές.
 1. 7.Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο επάγγελμά μας η αδιαφορία και η γνώση των πάντων έχει αποδεικτή επικίνδυνη και καταστροφική και επειδή υπάρχει  διχογνωμία των ειδικών, πεπαλαιωμένες Δ/γές  και εμπειρική γνώση γ’ αυτό ζητάμε άμεσα για την προστασία των συναδέλφων μέσω ενημέρωσης – εκπαίδευσης και τήρησης των οδηγιών και προδιαγραφών ασφαλείας όπως επιτέλους ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τις Επιτροπής του Α.Π.Σ. για την έκδοση κατάλληλων οδηγιών -εγκυκλίων  ώστε να εκσυγχρονιστεί και να επικαιροποιηθεί η εγκύκλιος 32 /και Δ/γές του Α.Π.Σ. με οδηγίες από το 1996 ώστε οι οδηγίες να αποτυπώνουν και να περιγράφουν την τεχνολογία και τα  μέσα που σήμερα χρησιμοποιούμε σχετικά με την χρήση και συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών και αεροσυμπιεστών, όπως ακριβώς αυτό το αιτήθηκε προς το Α.Π.Σ. με τον αρ. πρωτ. 182 από 25/11/2013 έγγραφο της η Ένωση Υπαλλήλων Π.Σ. Περιφέρειας  Αττικής.

 Θεωρούμε ότι η αποδοχή των παραπάνω θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην αποτροπή ανάλογων δυσμενών συμβάντων και θα εμπεδώσει κλίμα ασφάλειας στους υπαλλήλους του Π.Σ., το οποίο σήμερα μετά από σειρά συμβάντων είναι σοβαρά διαταραγμένο.

      Υπάλληλος που δεν αισθάνεται ότι η Υπηρεσία του λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την προστασία της υγείας του δεν μπορεί να αποδώσει.   Αυτό πολύ περισσότερο ισχύει για τους υπαλλήλους του Π.Σ. που καλούνται  να εργαστούν για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών από σοβαρούς κινδύνους φωτιάς και ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.

      Είναι απαραίτητο λοιπόν άμεσα να εφαρμοστεί ένα σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης των αναπνευστικών συσκευών και των αεροσυμπιεστών, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

        

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και την έγγραφη ενημέρωσή μας. 

    

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

08/04/2015

Υπόθεση Αρχ/στη Χριστόφα Τζαναβάρη

 Αρ.Πρωτ.91                                                                            Αθήνα, 07/04/2015                                                                                   ΠΡΟΣ:  1)   Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και  Διοικητικής                                                                  Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ                                        ΚΟΙΝ:  1)   Γενικό […]
06/04/2015

Σύσταση Επιτροπής Σύνταξης Σχ, Π. Δ. Υγείας & Ασφάλειας στο Π.Σ

                                                   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ      Αρ.Πρωτ.90                                                                            Αθήνα, 06/04/2015 […]
04/04/2015

H πολιτική προστασία της πατρίδας μας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

  Αθήνα 3-4-2015                                               […]
03/04/2015

Συγχαρητήρια επιστολή – αίτημα συνάντησης

Αρ.Πρωτ.84                                                                                         Αθήνα, 02/04/2015                                                                                                                        ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                                                       κ Αναστάσιο Μαυρόπουλο     ΘΕΜΑ: « Συγχαρητήρια επιστολή – αίτημα συνάντησης». […]