Ομοσπονδίας

Tομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – Τ.Π.Υ.Π.Σ.

Το Επικουρικό Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (π. ΕΤΥΠΣ) ιδρύθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ. 2492/53 (ΦΕΚ 201/3-6-53) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Το έτος 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», στο Κλάδο Πρόνοιας στο οποίο εντάχθηκε και το ΕΤΥΠΣ ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
Σκοπός του Τομέα
Σκοπός του Τομέα είναι:
 • Η   χορήγηση   εφάπαξ  χρηματικού  βοηθήματος στους  εξερχομένους μετόχους  , για  τους  οποίους   εκδόθηκε Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και  σε περίπτωση θανάτου αυτών στις οικογένειες τους.
 • Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών εντόκως στους μη δικαιούμενους εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης.
 • Η χορήγηση προσωπικών δανείων στους μετόχους κλιμακωτά ανάλογα των ετών υπηρεσίας   που εξοφλούνται σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Μέτοχοι του Τομέα
Μέτοχοι του Τομέα καθίστανται υποχρεωτικά άπαντες από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω Ν.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πόροι του Τομέα
Οι πόροι του Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) προέρχονται από:
 1. Οι ασφαλιστικές εισφορές διαφοροποιούνται στις δύο κατηγορίες ασφαλισμένων του τομέα ως εξής: Στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους, με ασφαλιστική εισφορά 5% επί του Β/Μ – χρόνου υπηρεσίας και επιδόματος οικογενειακής παροχής. 
  Στους από 1-1-1993 και εντεύθεν ασφαλισμένους, η ασφαλιστική εισφορά είναι 4% επί όλων των αποδοχών συν Δώρο-Επίδομα Αδείας.
 2. Τόκους Δανείων.
 3. Τόκους Τραπεζών.
 4. Κρατήσεις νεοδιορισθέντα υπαλλήλου σε ποσό ίσο με το ήμισυ του βασικού μηνιαίου μισθού υπολογιζόμενο σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις.
 5. Κρατήσεις στη διαφορά ενός βασικού μισθού σε μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή του υπαλλήλου.
Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος
Σύμφωνα με το άρθρο 56 (για ασφαλισμένους έως 31-12-1992) και άρθρο 38 (για ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εντεύθεν) του Ν. 2084/1992, απονέμεται εφάπαξ βοήθημα εφόσον έτυχε κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας. Στους μη δικαιούχους εφάπαξ βοήθημα κατά την αποχώρηση από την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκαν για χρόνο τουλάχιστον 3 ετών επιστρέφονται εντόκως οι ατομικές εισφορές τους (άρθρο 9 του Ν. 2335/1995).
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στη σύζυγο και τα τέκνα αυτού, φυσικά ή θετά, νομιμοποιημένα του μετόχου – τούτο μη υπαρχόντων οι γονείς –ελλείψει και τούτων οι άγαμες αδελφές και οι μη συμπληρώσαντες το 18ο έτος της ηλικίας των αδελφοί. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2556/24-12-1997 ΦΕΚ 270 τ. Α΄σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξης εξ αιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.
Παροχή Εφάπαξ χρηματικού Βοηθήματος
Σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 10 του  Ν.Δ. 2492/53 (ΦΕΚ 201/53) του καταστατικού του Ταμείου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12του Π.Δ. 53 (ΦΕΚ 53 τ.Α/22-3-99)και ισχύει μέχρι σήμερα, για ασφαλισμένους έως 31/12/1992 υπολογίζεται στο εξήντα πέντε (65%) του μέσου μηνιαίου μισθού των 12 τελευταίων μηνών πριν από την αποχώρηση του μετόχου από την Υπηρεσία του, πολλαπλασιαζόμενο με τα έτη της πραγματικής υπηρεσία του επί 3%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30220/15233/728 /11-08-2003 Απόφαση ΥΠ. Απασχ. & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1247/2003 τ.Β΄).
Ως μηνιαίος μισθός νοείται ο βασικός μηνιαίος μισθός, το επίδομα χρόνου παραμονής και τα οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνει ο μέτοχος και υπόκεινται υπέρ του Τομέα. Χρόνος υπηρεσίας αρχικά πέραν των 30 ετών δεν λαμβάνονταν υπόψη, όμως με το άρθρο. 58 παρ. 3 του Ν. 3518 (ΦΕΚ 272/21-12-2006), λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος πέραν των 30 ετών υπέρ του Πυροσβεστικού Σώματος και μέχρι τα 35 χρόνια.
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα υπολογίζεται με βάση τη βεβαίωση μισθολογικών δεδομένων του τελευταίου έτους από την ημερομηνία διαγραφής σας και χορηγείται  από τη Διαχείριση χρηματικού. Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στον παρακάτω τύπο:
Μέσος Όρος Αποδοχών (Β.Μ.+Ε.Χ.Υ.+Ο.Ε.) Τελευταίου 12μήνου x 65% x Έτη Ασφάλισης + 3% (Μέσος Όρος Αποδοχών (Β.Μ.+Ε.Χ.Υ.+Ο.Ε.) Τελευταίου 12μήνου x 65% x Έτη Ασφάλισης)
(όπου Β.Μ.=Μισθολογικός Βαθμός Εξόδου, Ε.Χ.Υ.=Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας και Ο.Ε.=Οικογενειακό Επίδομα)
Επίσης , στους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής ( άρθρα 37 και 38 / Ν. 2084/ 92 ) υπολογίζεται το παρεχόμενο εφάπαξ βοήθημα ( Απόφαση 2/ 393050/ 0022 τ.Β’ 24/06/99  στο γινόμενο του εβδομήντα επί της εκατό ( 70%) των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκων της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο σφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στον παρακάτω τύπο:
Συντάξιμες Αποδοχές x 70% x Έτη Υπηρεσίας
(όπου Συντάξιμες Αποδοχές= Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας)
Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης
Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του υπαλλήλου σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 27278 Φ. 527.25/ 6-6-2005 και 27940 Φ. 517.25/ 28-6-2005 Δ/γές  Α.Π.Σ. και είναι τα εξής :
 • Αίτηση του υπαλλήλου για απόλυση από το Π.Σ.
 • Υπηρεσιακή ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό εφορίας
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Φωτ/γραφο βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα τον δικαιούχο και να αναγράφεται το ΙΒΑΝ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση για τα προστατευόμενα μέλη καθώς και βεβαίωση σπουδών από την αρμόδια σχολή σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν ή για αναπηρία συζύγου ή τέκνου άνω του 67% και γνωμάτευση από την υγειονομική επιτροπή.
 • Τέσσερις αιτήσεις για τα ταμεία ΤΠΥΠΣ, ΤΕΑΥΠΣ, ΜΤΠΥ και ταμείο Πρόνοιας
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπάρχει έντυπη στις Υπηρεσίες του Σώματος)
 • Το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ( φωτ/φο εμπρός- πίσω ) αν κάποια αστυνομική αρχή δεν το εκδίδει πριν την αποστρατεία του υπαλλήλου υποβληθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση αποστρατείας του υπαλλήλου
 • Δελτίο διαδοχικής ασφάλισης ή βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα εάν ήταν ασφαλισμένοι μέχρι και το 1983
 • Βεβαίωση αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας εάν έχει ο υπάλληλος
 • Δελτίο διαδοχικής ασφάλισης ή βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα εάν ήταν ασφαλισμένοι πριν το 1983
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’  ( επικυρωμένο από τον Δ/ντή)
 • Βεβαίωση πτητικών 
11/07/2012

Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Π.Σ.

Tομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – Τ.Π.Υ.Π.Σ. Το Επικουρικό Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (π. ΕΤΥΠΣ) ιδρύθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ. 2492/53 (ΦΕΚ 201/3-6-53) όπως τροποποιήθηκε και […]
11/07/2012

Οι τοποθέτηση του Προέδρου κ. Αθάνατου στο 14ο Συνέδριο ΠΟΕΥΠΣ

Κυρίες, Κύριοι Συναδέλφισες – Συνάδελφοι      Η Ομοσπονδία μας προχωρεί με αποφασιστικότητα στο 14ο Πανελλαδικό Συνέδριο, υπερτονίζοντας δυναμικούς αγώνες για την συνέγερση ενάντια στη συντριβή.   […]
11/07/2012

14o Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟΕΥΠΣ

Την 22 έως  24/6/2012 διεχήχθηκε το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ, Λουτράκι.   ΨΗΦΙΣΜΑ 14ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.        Ο εργασιακός μας κλάδος […]
11/07/2012

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ       ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   Αρ.Πρωτ.: 152                                                                         Αθήνα, 09/07/2012                                                                                                […]