Ομοσπονδίας

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

Αρ. Πρωτ. 257

    

 Αθήνα   01-10-2014

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   –   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών.»

 

 1. 1.Ανακοινώνουμε τη διενέργεια διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, με σημείο αναφοράς το νόμο 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφοι 1 & 3, ο οποίος θα λάβει χώρα στα γραφεία μας, Αγ. Κωνσταντίνου 57 – Αθήνα, την Δευτέρα 06-10-2014 και ώρα 10:00 π.μ. και συγκεκριμένα:

1.1.     Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τους σκοπούς του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 1, περί της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής του ΤΕΑΥΠΣ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).

1.2.     Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τους σκοπούς του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 3, περί της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής του ΤΠΥΠΣ (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).

1.3.     Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 3, περί εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’ 50), καθώς και της Υπουργικής Απόφασης Φ.80000/1093/26/12-02-2014 (Β’ 313), η οποία ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου.

 1. 2.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η οποία είναι καταληκτική.
 2. 3.Μετά το πέρας τις ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.
 3. 4.Για την υποβολή φακέλου – προσφοράς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όρους που επισυνάπτονται στην παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της και είναι δεσμευτικοί.
 4. 5.Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.poeyps.gr.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

.

 1. 1.Για την εκπόνηση του όλου αναλογιστικού έργου, τα ακόλουθα να αποτελέσουν σημεία αναφοράς:

1.1.    Τα ευρύτερα ισχύοντα στην ασφαλιστική νομοθεσία.

1.2.    Οι βασικές καταστατικές διατάξεις των ΤΕΑΥΠΣ και ΤΠΥΠΣ, όπως αυτές είναι σε ισχύ.

1.3.    Παραμετρική αναλογιστική ανάπτυξη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων ευαισθησίας, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των μεταβολών των αναλογιστικών αποτελεσμάτων.

1.4.    Τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές που ισχύουν για αναλογιστικές μελέτες κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης.

1.5.    Οι τεχνικές προδιαγραφές, παραδοχές και τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους ν. 4281/2014, ν. 4242/2014 και στην Υπουργική Απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 και όπως απαιτούνται για αυτοδίκαιη μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).

 

 1. 2.Η κάθε αναλογιστική μελέτη να εκπονηθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά την ημερομηνία έναρξης εκπόνησής της και να περιλαμβάνει:

2.1.    Το σκοπό και τη στρατηγική της μελέτης.

2.2.    Να παραθέτει εισαγωγικές παρατηρήσεις και να γίνεται αναφορά στα Διανεμητικά – Κεφαλαιοποιητικά Συστήματα.

2.3.    Να παραθέτει σύνοψη του θεσμικού πλαισίου των ανά παροχή, καταστατικών διατάξεων, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία εκπόνησης της μελέτης.

2.4.    Να παραθέτει στατιστικά στοιχεία υπό μορφή πινάκων και διαγραμμάτων, που αφορούν στα μέλη.

2.5.    Να κατηγοριοποιηθούν κα να αναπτυχθούν οι εσωτερικές και εξωτερικές παραδοχές του συστήματος και ειδικότερα οι αναφερόμενες στο οικονομικό και αναλογιστικό περιβάλλον του αντίστοιχου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφάλειας καταγράφοντας και αξιολογώντας:

α) τις οικονομικές μεταβλητές (π.χ. πληθωρισμός, επιτόκια, αποδοχές, οικονομική ανάπτυξη κλπ.)

β) τις δημογραφικές μεταβλητές (π.χ. γεννήσεις, θνησιμότητα, αναπηρίες κλπ)

γ) τις δημοσιονομικές μεταβλητές (π.χ. δαπάνες διαχείρισης κλπ)

δ) τις κοινωνιολογικές μεταβλητές (π.χ. νεοεισερχόμενοι, ηλικία εισόδου – εξόδου γυναικών – ανδρών κλπ)

2.6.    Αναλογιστική ανάπτυξη.

2.7.    Αποτιμήσεις των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των αντίστοιχων αναλογιστικών ισοζυγίων.

2.8.    Η μακροχρόνια πορεία των περιουσιακών / αποθεματικών στοιχείων υπό μορφή διαγραμματική.

2.9.    Οι δημογραφικές προβολές, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και η συγκεντρωτική δημογραφική και οικονομική εξέλιξη για τα έτη 2014 – 2064, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της κάθε μελέτης.

2.10. Να παρατεθούν συμπεράσματα και προτάσεις που θα έχουν ως στόχο τη σύνοψη των παραδοχών και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων (αναλογιστικών ισοζυγίων και ισοζυγίων χρηματοροών ανά σενάριο, την ποιοτική τους ανάλυση, ως και την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα ανακύψουν από την παράθεση των σχετικών αναλογιστικών αποτελεσμάτων.

 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε μελέτη θα συμπεριληφθούν τουλάχιστον τρία (3) σενάρια. Η ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου θα ληφθεί υπόψη εφόσον αυτή υποδειχθεί.

 

Μετά την εκπόνηση και των τριών (3) μελετών, να γίνει συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παροχή συμβουλών, σχετικά με την επιλογή της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής σε Ν.Π.Ι.Δ. από τη μία ή εφαρμογή του ν. 4242/2014(Α’ 50) και της Φ.80000/1093/26/12-02-2014 (Β’ 313) από την άλλη, με γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου, αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων (παλαιών και νέων) και τη διατήρηση του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

 

 1. 3.Σύνταξη καταστατικού που θα περιλαμβάνει:

3.1.    Για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ), το Β.Δ. 483/1966 περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και τις τροποποιήσεις του, το ν. 3232/2004 άρθρο 20 παράγραφοι 3 & 4, το ν. 3996/2011 άρθρο 41 παρ. 7, ν. 3620/2007 άρθρο 4 παρ. 9 περ. β και άρθρο 2 παρ. 5, το ν.4002/2011, το ν. 3863/2010 αρ. 13, το ν. 2084/1992 αρ. 53 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ν. 3865/2010 αρ. 20 και 22, το Π.Δ. 169/2007, προγενέστερο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την πολεμική διαθεσιμότητα που έχει συνταχθεί, μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 102 και λοιπές διατάξεις του ν. 3655/2008, κλπ.

3.2.    Για τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος  (ΤΠΥΠΣ), το Ν.Δ. 2492/1953 περί συστάσεως Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και τις τροποποιήσεις του, το ν. 4500/1966, το ν. 2084/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ν. 2079/1992, το ν. 2335/1995, το ν. 3518/2006, το Π.Δ. 828/1977, το Π.Δ. 70/1992 την Υ.Α. Φ. 80000/26625/1319/06-12-2006, την Υ.Α. Φ. 80000/32277/2099/31-01-2012, ν. 4052/2012 άρθρο 138 περ. Γ, ν. 3586/2007 άρθρα 15 και 16, ν. 3234/2004, συνταξιοδότηση υπαλλήλων που βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης πολεμικής διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έχει σταλεί για υπογραφή και δημοσίευση, μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 102 και λοιπές διατάξεις του ν. 3655/2008,  κλπ.

3.3.    Να ληφθούν υπόψη και για τους δύο τομείς οι διατάξεις περί δανείων σε τέως μετόχους, επενδύσεις και παρακράτησης οφειλών από τη Διαχείριση Χρηματικού, καθώς επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές, παραδοχές και τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στους ν. 4281/2014, ν. 4242/2014 και όπως απαιτείται για αυτοδίκαιη μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).

 

 1. 4.Πέραν των αποτελεσμάτων, σε περίπτωση επιθυμίας για αυτοδίκαιη μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), να παρασχεθούν όλες οι υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την κατάθεση πλήρους φακέλου προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, καθώς και στις συζητήσεις με αυτήν.

 

 1. 5.Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των μελετών.

5.1.    Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, Δευτέρα 06-10-2014 και ώρα 10:00 π.μ.

5.2.    Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, σημείο αναφοράς – έναρξης των μελετών,  έως την Παρασκευή 10-10-2014.

5.3.    Ημερομηνία ολοκλήρωσης – παράδοσης των μελετών, έως την Δευτέρα 01-12-2014και ώρα 09:00 π.μ.

5.4.    Ημερομηνία παρουσίασης – ενημέρωσης των ολοκληρωμένων μελετών, έως την Τρίτη02-12-2014.

5.5.    Ημερομηνία έναρξης – σημείο αναφοράς κατάρτισης – σύνταξης καταστατικού, έως την Πέμπτη 04-12-2014, μόνο στην περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.

5.6.    Ημερομηνία ολοκλήρωσης – παράδοσης καταστατικού, έως την Δευτέρα 29-12-2014 και ώρα 14:00 μ.μ., μόνο στην περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.

5.7.    Ημερομηνία υποβολής – κατάθεσης πλήρη φακέλου προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, έως την Τρίτη 30-12-2014, μόνο στην περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

α) Λόγω των στενών χρονικών προθεσμιών που προβλέπεται από τη νομοθεσία για μετατροπή ή μη των ταμείων σε Ν.Π.Ι.Δ., οι ανωτέρω προθεσμίες είναι δεσμευτικές και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

β) Σε περίπτωση υπόδειξης της ρήτρας αξιόμαχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης και πριν την τελική εξαγωγή των αναλογιστικών ισοζυγίων και των ισοζυγίων χρηματοροών, θα γίνει ενσωμάτωση αυτής στις υφιστάμενες μελέτες. Στην περίπτωση που η ρήτρα υποδειχθεί ύστερα από την τελική εξαγωγή των αναλογιστικών ισοζυγίων και των ισοζυγίων χρηματοροών, θα επαναϋπολογιστούν τα αναλογιστικά ισοζύγια και τα ισοζύγια χρηματοροών, εφόσον επαρκεί ο χρόνος, έτσι ώστε να παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα στην παρουσίαση της Τρίτης 02-12-2014.

 

 1. 6.ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην Οικονομική Προσφορά να αναγράφεται η τιμή αριθμητικά και ολογράφως για την κάθε μελέτη ξεχωριστά και θα περιλαμβάνει ένα τίμημα για τη μελέτη και ένα τίμημα για τη συνέχιση των διαδικασιών, σε περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή του ΤΕΑΥΠΣ ή/και του ΤΠΥΠΣ, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης καθώς και ο τρόπος πληρωμής.

 

Β.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα προσμετρηθούν συντελεστές βαρύτητας στα παρακάτω ουσιώδη κριτήρια:

1.1.    Επιτυχής μετατροπή Ταμείου/Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης από Ν.Π.Δ.Δ. σε Επαγγελματικό Ταμείο (Ν.Π.Ι.Δ.), τουλάχιστον για ένα Ταμείο/Τομέα υποχρεωτικής προσχώρησης, που συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Αναλογιστική μελέτη.

β. Διαμόρφωση – σύνταξη καταστατικού.

γ. Κατάθεση φακέλου και αποδοχής του από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης.

1.2.    Εκπόνηση τουλάχιστον τριών (3) αναλογιστικών μελετών για μετατροπή Ταμείου/Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης από Ν.Π.Δ.Δ. σε Επαγγελματικό Ταμείο (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής προσχώρησης.

1.3.    Συμμετοχή στη σύνταξη τουλάχιστον πέντε (5) καταστατικών Επαγγελματικών Ταμείων, υποχρεωτικής και μη υποχρεωτικής προσχώρησης.

1.4.    Εμπειρία στην Αναλογιστική διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων, τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.

1.5.     

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό το κριτήριο της παρ. 1.1. είναι προαπαιτούμενο.

 

 1. 2.Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών.

 

Α/Α

Κ ρ ι τ ή ρ ι ο

Βαθμολογία

Συντελεστής βαρύτητας – προσαύξησης

1

Παρ. 1.1. κεφ. Β Ειδικοί όροι

100 – 110

10 %

2

Παρ. ψ1.2. κεφ. Β Ειδικοί όροι

100 – 110

30%

3

Παρ. 1.3. κεφ. Β Ειδικοί όροι

100 – 110

30 %

4

Παρ. 1.4. κεφ. Β Ειδικοί όροι

100 – 110

30%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται μεταξύ 100 και 110, με την τιμή 100 για την περίπτωση ακριβούς κάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου, και μέχρι 110 εάν υπερκαλύπτει τα απαιτούμενα. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1.      Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά, προς την σταθμισμένη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς.

 

Λ =

Συγκριτική Τιμή

Άθροισμα Σταθμισμένης Βαθμολογίας

 

2.      Η συγκριτική τιμή υπολογίζεται αθροίζοντας τα ποσά που αναγράφονται στην οικονομική προσφορά του συμμετέχων μόνο για τη σύνταξη των τριών μελετών και το κόστος σύνταξης των καταστατικών, προ Φ.Π.Α., όπως ορίζεται στην παρ. 5, Ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των μελετών και στην παρ. 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

3.      Το άθροισμα σταθμισμένης βαθμολογίας προκύπτει από την αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης όπως ορίζεται στην παρ. 2, του κεφ. Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

                                         

01/10/2014

Διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών.

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF   Αρ. Πρωτ. 257       Αθήνα   01-10-2014   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   –   […]
26/09/2014

ΠΟΕΥΠΣ: 26-9-14 Δελτίο Τύπου

  Αρ.Πρωτ. 251                                                                                           Αθήνα, 25/09/2014                  ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                          ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      Με αφορμή τον τραγικό θάνατο […]
25/09/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Ενημέρωση, εξελίξεις, ενέργειες σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ

                                                    […]
25/09/2014

Κοινή ανακοίνωση: Ενημερωτικές συναντήσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 506/1/17ιγ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σε συνέχεια της από 22 Σεπτεμβρίου 2014 ανακοίνωσής […]