Ομοσπονδίας

 Αρ. Πρωτ.: 116   ​​​                                        Αθήνα, 12.09.2019              

                                                                         

                                                       ΠΡΟΣ:       κ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                         Αντιστράτηγο Βασίλειο Ματθαιόπουλο

                                                     

                                                       ΚΟΙΝ:    1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

                                                                          κ Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη

                                                                     2.  Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας                        

                                                                          Νικόλαο Χαρδαλιά

                                                                     3.  Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

ΘΕΜΑ: « Γενική – Μερική Επιφυλακή, Αυξημένη Ετοιμότητα προσωπικού: Η κακή εφαρμογή του μέτρου και οι αναγκαίες διορθώσεις του».

  Κύριε Αρχηγέ,              

  Είναι πλέον γνωστό και θεωρούμε ότι δεν θα διαφωνήσετε μαζί μας ότι το μέτρο της επιφυλακής του πυροσβεστικού προσωπικού από έκτακτο  έχει πλέον λάβει διαστάσεις μόνιμης κατάστασης. Είναι σαφές ότι η βασική αιτία του φαινομένου αυτού σχετίζεται με τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό σε συνδυασμό με την ένταση και των διαρκώς αυξημένων αναγκών των Υπηρεσιών, χωρίς να παραγνωρίζονται και τα προβλήματα του κακού προγραμματισμού και σχεδιασμού. Η κατάσταση αυτή που παρατηρείται έντονα την φετινή αντιπυρική περίοδο, όπως είναι φυσικό επιφέρει ιδιαίτερη κόπωση στο προσωπικό,.

  Από τις 10 Αυγούστου και μετά, που το προσωπικό βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση επιφυλακής για την αντιμετώπιση των ανά την επικράτεια συμβάντων, παρατηρούνται πολλά και ποικίλα φαινόμενα κακής εφαρμογής του μέτρου της επιφυλακής σε πολλές Υπηρεσίες, που αποδίδονται κατά κύριο λόγο τόσο στις ασάφειες αλλά και παρωχημένες προβλέψεις των διαταγών του Π.Σ., που έχουν εκδοθεί τα έτη 1999 έως και 2001, όσο και στην κατά το δοκούν εφαρμογή αυτών από πολλούς Διοικητές, με συνέπεια την πρόκληση κόπωσης και ταλαιπωρίας στο προσωπικό τους.

     Παρατηρήθηκαν πολλά γεγονότα που υποστηρίζουν την διαπίστωσή μας αυτή, όπως (ενδεικτικά) το απαράδεκτο γεγονός, Διοικητές Υπηρεσιών να ζητάνε την επάνδρωση όλων των οχημάτων τους με το πρόσχημα της Γενικής Επιφυλακής, που κηρύχθηκε μετά την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς της Εύβοιας, χωρίς να έχουν αποστείλει οχήματα και δυνάμεις σε αυτή, ανίκανοι να διαχειριστούν ορθολογικά το προσωπικό τους, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διαταγές.  Επίσης υπήρξαν περικοπές ημερών Κανονικής Άδειας, πάντα με το πρόσχημα της Γενικής Επιφυλακής, ενώ υπήρξαν Υπηρεσίες που έστειλαν το ίδιο προσωπικό μετά από πολύωρα ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων 2 και 3 φορές!!

    Όλα τα παραπάνω αλλά και άλλα γεγονότα, για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει προφορικώς, που απαιτούν μεγάλο χώρο για να περιγραφούν στις λεπτομέρειές τους, αποτελούν σύμπτωμα που εκφράζει την διαρκή σύγχυση που δημιουργούν εν πολλοίς οι ασάφειες των παλαιότερων διάσπαρτων για το θέμα διαταγών, που είχαν εκδοθεί με την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το Π.Σ. και  οι οποίες πλέον χρήζουν επικαιροποίησης και κωδικοποίησης.

  Το άρθρο 24 του Π.Δ. 210/1992 ορίζει ότι το προσωπικό του Π.Σ. τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορούν να δημιουργηθούν από συμβάντα αρμοδιότητας επέμβασης του Π.Σ. Ο τρόπος εφαρμογής των επιφυλακών καθορίζεται στην υπ’αριθμ. 20185 Φ.105.9/4-6-1999 Διαταγή Α.Π.Σ, ενώ σε ισχύ βρίσκεται και η υπ’αριθμ. 25566 Φ.105.6/25-5-2001 Διαταγή Α.Π.Σ που καθορίζει άλλες λεπτομέρειες ισχύος του πλαισίου εφαρμογής.

    Επίσης έχει εκδοθεί και ισχύει η υπ’αριθμ. 18041 Φ.702.15/23-4-1999 Διαταγή Α.Π.Σ, που περιγράφει τις κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τις προβλεπόμενες ενέργειες του προσωπικού σε κάθε κατηγορία. Όμως η μετατροπή των εκτάκτων συνθηκών των οποίων γίνεται συνεχής επίκληση στις σχετικές διαταγές επιφυλακής σε τακτικές, συνιστά κατάχρηση του σχετικού δικαιώματος  και προσβάλλει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων αναφορικά με το δικαίωμα ανάπαυσης, το ωράριό τους κλπ.

    Το σήμερα υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των επιφυλακών, δημιουργεί επί της ουσίας παρερμηνείες, όπως καθημερινά διαπιστώνουμε, λόγω της κατά το δοκούν ερμηνείας του με αποτέλεσμα να παρατηρούνται, όπως αναφέρουμε παραπάνω, συνεχώς αυθαιρεσίες και παραβάσεις πάντοτε σε βάρος  του προσωπικού.      

Τα σημεία τα οποία άμεσα επιβάλλεται να αποσαφηνιστούν και να  επικαιροποιηθούν είναι:

Αποσαφήνιση των βασικών εννοιών όπως έκτακτες ανάγκες – συμβάντα – επιφυλακή – κατάσταση ετοιμότητας. Κατ’ αρχήν οι έννοιες έκτακτες ανάγκες και συμβάντα δεν είναι ταυτόσημες και πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να υπάρξει εφαρμογή του άρθρου 24 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. Επίσης οι έννοιες επιφυλακή και ετοιμότητα του προσωπικού, πολλές φορές συγχέονται και πρέπει εκ νέου να επαναοριοθετηθούν.
Αποσύνδεση του μέτρου της επιφυλακής από τα στάδια ετοιμότητας, σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς και τον καθημερινό χάρτη επικινδυνότητας της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Το προσωπικό ενημερώνεται ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα αλλά δεν καλείται σε επιφυλακή σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 18041 Φ.702.15/23-4-1999 Διαταγή Α.Π.Σ. Άρα τα μέτρα ετοιμότητας που επιβάλλουν τα στάδια ετοιμότητας δεν έχουν σχέση με την επιφυλακή του προσωπικού αφού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΠΔ 210/1992, αυτή εφαρμόζεται μόνο για αντιμετώπιση υπαρκτών και όχι ενδεχόμενων συμβάντων.
Πιστή εφαρμογή και αποτύπωση του νομικού πλαισίου εφαρμογής του μέτρου της επιφυλακής του προσωπικού στα επιχειρησιακά σχέδια δασικών πυρκαγιών των Περιφερειών της χώρας, καθώς παρατηρούνται σε αυτά προσθήκες που σε πλείστες περιπτώσεις επιβάλλουν αυθαίρετα προληπτική στελέχωση επιπλέον οχημάτων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων και όχι εκδηλωμένων πυρκαγιών. Κατά καιρούς το Α.Π.Σ, επικαλούμενο τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Π.Σ., αυθαίρετα (χαρακτηριστική η παροχή διευκρινίσεων προς την Π.Υ. Σάμου με το υπ’αριθμ. 66669 οικ.106.94/16-11-2007 έγγραφο του), επιβάλλει προληπτική επιφυλακή του προσωπικού για ενδεχόμενη, όπως αναφέρει, πυρκαγιά! Τα επιχειρησιακά σχέδια δασικών πυρκαγιών, αντλούν την νομική τους βάση από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και δεν μπορούν να συντάσσονται με αυθαίρετες και παράνομες διατυπώσεις.
Διευκρίνιση και ρητή πρόβλεψη των οικονομικών μέσων που θα αντισταθμίζουν ως χρηματικό αντάλλαγμα την εκ μέρους των υπαλλήλων παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο των επιφυλακών, δεδομένου ότι ο χρόνος της επιφυλακής  (όπως και αν ο υπάλληλος τίθεται στην κατάσταση αυτή) είναι χρόνος αμειβόμενης εργασίας, δεδομένου ότι ο υπάλληλος με εντολή της υπηρεσίας του βρίσκεται σε ορισμένο τόπο, διατηρώντας τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις σε ένταση και πλήρη ετοιμότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του μόλις παραστεί ανάγκη και οι οποίες στις πλείστες όσες περιπτώσεις προσφέρονται.

 Κύριε Αρχηγέ,

   το θέμα των επιφυλακών του προσωπικού, με τον τρόπο που πρόχειρα αντιμετωπίζεται από πολλούς Διοικητές Υπηρεσιών δυστυχώς ταλαιπωρεί και κουράζει αδικαιολόγητα το προσωπικό. Κάποιοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η σωστή και χρηστή διοίκηση προϋποθέτει την ορθή διαχείριση του προσωπικού, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει πληθώρα συμβάντων, όπως την φετινή περίοδο, χωρίς πολλές φορές να ξεκουράζεται, υπερβαίνοντας τις φυσικές του αντοχές γεγονός επικίνδυνο για τους ίδιους!

    Το προσωπικό του Π.Σ., σύμφωνα με τα επίσημα πλέον στοιχεία, αντιμετώπισε επιτυχώς τον διπλάσιο αριθμό δασικών συμβάντων την κρίσιμη περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ανταπεξήλθε επάξια, διακρινόμενο κατά κοινή ομολογία από υψηλό φρόνιμα και επαγγελματισμό!

     Μέσα από την μακροχρόνια εμπειρία μας, αφουγκραζόμενοι και τη φωνή των υπαλλήλων, παρατηρούμε πλέον ότι η κούρασή του δεν είναι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αφού οι επιλογές των Διοικήσεων, που αδυνατούν να διαχειριστούν ακόμα και τα αυτονόητα, μειώνει πολλές φορές και τις ψυχολογικές αντοχές τους. Οφείλουμε να δούμε το τεράστιο αυτό θέμα από μηδενική βάση.    

     Ζητάμε από την ηγεσία του Π.Σ., μετά την δύσκολη αντιπυρική περίοδο την λεπτομερή επανεξέτασή του. Υπάρχει άμεση ανάγκη επικαιροποίησης και αποσαφήνισης βασικών λεπτομερειών του μέτρου της επιφυλακής του προσωπικού, ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολές και οι δυσλειτουργίες, που καταρρακώνουν το πυροσβεστικό προσωπικό.

     Αποτελεί απόλυτα λογική απαίτηση σύσσωμου του προσωπικού, ώστε να πάψει να ταλαιπωρείται άσκοπα και επιπλέον αδήριτη ανάγκη εκσυγχρονισμού των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Σ..

                                                                                                                                               

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​​​        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12/09/2019

Γενική – Μερική Επιφυλακή, Αυξημένη Ετοιμότητα προσωπικού: Η κακή εφαρμογή του μέτρου και οι αναγκαίες διορθώσεις του.

 Αρ. Πρωτ.: 116   ​​​                                        Αθήνα, 12.09.2019 […]
20/03/2019

Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Αρ. Πρωτ.:  43                                                                                      Αθήνα, 20.03.2019                                                                                           ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                                         Μέλη ΠΟΕΥΠΣ                        […]
15/03/2019

Ενημέρωση για συνάντηση με τον κ. Αρχηγό του  Π.Σ.

Αρ. Πρωτ. 41                                                […]
06/03/2019

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τον 13ο-14ο μισθό και για την Επικίνδυνη και  Ανθυγιεινή Εργασία στο Υπουργείο  Οικονομικών.

Αρ.Πρωτ. 36                                                                                              Αθήνα, 06.03.2019         ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                       ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τον 13ο-14ο μισθό και για την […]