Διοργάνωση κινητοποίησης για την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου.
27/01/2016
Ενώσεις
27/01/2016

Ιστορικό

Ιστορικό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
Αρχικά το έτος 1988 το συνδικαλιστικό μας κίνημα ιδρύθηκε σύμφωνα με το νόμο 1264/82  με τη μορφή της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, στη συνέχεια και το έτος 1999 μετετράπη σε Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος η οποία απαρτίζεται από 23 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και αριθμεί περίπου 7.000 χιλ μέλη εκπροσωπώντας το σύνολο των πυροσβεστικών υπαλλήλων όλων των βαθμίδων.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ:
Η προαγωγή, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και γενικότερων συμφερόντων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των νομίμων δικαιωμάτων των μελών της.

Η ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους της χώρας και η εξυπηρέτηση των δεσμών αυτών.

Η προώθηση της οργανωτικής και συνδικαλιστικής ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος στο Πυροσβεστικό Σώμα, η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων στην κατεύθυνση της ενιαίας έκφρασής του, η ενεργή συμμετοχή όλων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στις εσωτερικές λειτουργίες και τη ζωή των Πρωτοβαθμίων Σωματείων  και το συντονισμό της δράσης αυτών.

Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε είδους παρεμβάσεις, καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και τη δράση του.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Η συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του θεσμικού  και νομοθετικού πλαισίου του Πυροσβεστικού Σώματος, με την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς και την Εκκλησία για θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των μελών της.

Η οργάνωση και ο συντονισμός των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η συνεργασία και ο συντονισμός της δράσης της με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Αστυνομικών και Λιμενικών Υπαλλήλων και όλων των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  γενικότερα.

Η συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για τη συλλογική επεξεργασία θέσεων της Ομοσπονδίας για τα θεσμικά και επαγγελματικά προβλήματα του χώρου και την προβολή τους με διαβήματα στις διοικητικές αρχές, με ανακοινώσεις στον τύπο, επαφές με τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνα.

Υλοποιούνται συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες με θέμα υγιεινή και ασφάλεια, η επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα του επαγγέλματος κ.λ.π.
Η Ομοσπονδία αποτελεί μέλος της «Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)».

Print Friendly, PDF & Email