poeyps

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) – έδρα ΑΘΗΝΑ

Αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ.4815/98 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Αγίου. Κωνσταντίνου 57   Τ.Κ. 104 37 τηλ.210-5248128 τηλ & fax.210-5246754

email:eypspa@gmail.com

 

Αρ.Πρωτ.182

                                                                                                               Αθήνα, 25/11/2013

 

                                                       ΠΡΟΣ:  1)   Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                                       Αντ/γο κ. Βασίλειο  Παπαγεωργίου

                                                                              2)   Δ/νση Τεχνικών Προδιαγραφών

                                                                                Τμήμα 2ο

                                                                                 3)    Δ/νση Τεχνικών Ειδικού Πυρ/κού           

                                                                                     Εξοπλισμού Τμήμα 4ο

                                                           4)    Δ/νση Εκπαίδευσης

                                                           5)    Δ/νση Υγειονομικού

                                                                           6)    Δ/νση Υγιεινής και Ασφάλειας

 

                                                        ΚΟΙΝ:     1)     Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

                                                                               κ.  Πάτροκλο Γεωργιάδη

                                                    2)      Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                                                 3)      Όλες τις Π.Υ. Αττικής

 

ΘΕΜΑ: « Χρήση και συντήρηση αναπνευστικών συσκευών και αεροσυμπιεστών»

 

Κύριε Αρχηγέ

 

     Έχετε την υποχρέωση να παρέχετε  σε όλο το προσωπικό, ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, προκειμένου να συμβάλλεται στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων διότι οι κανόνες Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

      Αφορμή στάθηκε το γεγονός καταγγελιών στην Ένωσή μας για την σωστή χρήση και συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος και αεροσυμπιεστών πλήρωσης των φιαλών αυτών.

      Διαπιστώσαμε ότι  εκτός από τα πολύ καλά άρθρα που έχουν γραφεί κατά καιρούς στην Πυροσβεστική Επιθεώρηση από εκλεκτούς συναδέλφους καταρτισμένους πάνω στο αντικείμενο, ότι υπάρχει έλλειψη στην γνώση του αντικειμένου που οφείλεται στην ελλιπή εκπαίδευση και για αυτό σε πολλές Υπηρεσίες για την καλύτερη και άρτια εκπαίδευση των συναδέλφων  δεν ακολουθούνται μόνο οι οδηγίες του Α.Π.Σ. που όπως μας πληροφόρησαν είναι πάντοτε διαθέσιμο για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την χρήση και συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών και αεροσυμπιεστών πλήρωσης των φιαλών αλλά και στην διοργάνωση στις Υπηρεσίες και την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων από πιστοποιημένους επαγγελματίες ειδικούς στο αντικείμενο.  

      Επειδή επανειλημμένα διαπιστώνονται βλάβες στις αναπνευστικές συσκευές, οι οποίες οφείλονται τόσο στον πλημμελή έλεγχο-συντήρηση, όσο και στην κακή χρήση τους  αλλά και στην διχογνωμία των ειδικών  και πολλές φορές η εμπειρική γνώση αποδεικνύεται λανθασμένη  και για την διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των υπαλλήλων  ερωτάμε τις Δ/νσης του  Α.Π.Σ.  προς ενέργεια εάν :

 

 • Τα υλικά και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται πληρούν  τις  προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Εάν τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών με τα σημερινά δεδομένα για την προμήθεια του εξοπλισμού.
 • Εάν τηρείται η ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε Σταθμού  που περιλαμβάνει πάντα εκπαίδευση στην χρήση αναπνευστικών συσκευών.
 • Εάν τηρείται αυστηρά ή αντικατάσταση του περιεχομένου  αέρα των φιαλών πριν παρέλθει ο χρόνος των τεσσάρων (4) μηνών.
 • Εάν τηρείται η αποφυγή του γρήγορου αδειάσματος της φιάλης διότι δημιουργούνται υδρατμοί  στο εσωτερικό της με επακόλουθο την οξείδωση.
 • Εάν τηρείται το ότι ποτέ μία φιάλη δεν πρέπει να αδειάζει τελείως, πάντα πρέπει να έχει πίεση 5-10 bar εντός της φιάλης.
 • Εάν τηρείται η αποφυγή υπερβολικού σφιξίματος του κλείστρου.
 • Εάν τηρείται η απαγόρευση για  επέμβαση στα βασικά λειτουργικά τμήματα των συσκευών (κλείστρο, μειωτήρα πίεσης, μανόμετρο) από κανέναν υπάλληλο εκτός του συνεργείου Α.Π.Σ. Δ/νση Τεχνικών Τμήμα 4ο
 • Εάν τηρείται η σωστή αποθήκευση (μακριά από αποθήκες με καλοριφέρ)   η αποφυγή των βίαιων κινήσεων, η αποφυγή χτυπημάτων και η κατάλληλη σταθεροποίηση εντός των οχημάτων.
 • Εάν  τηρείται το ότι οι φιάλες που έχει παρέλθει ο χρόνος επανελέγχου, δεν πρέπει να αναπληρώνονται πριν να ελεγχθούν.
 • Εάν τηρείται  η προβλεπόμενη συντήρηση, συχνές επιθεωρήσεις και έλεγχοι των αεροσυμπιεστών, που περιλαμβάνει αλλαγή φίλτρων ξήρανσης στα προβλεπόμενα διαστήματα, χρήση των ενδεικνυόμενων ορυκτελαίων λίπανσης, σέρβις στις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας και να ακολουθούνται εν γένει οι οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Εάν τηρείται ότι κατά την διάρκεια της πλήρωσης της φιάλης ο αεροσυμπιεστής πρέπει να είναι τοποθετημένος σε σωστά αεριζόμενο χώρο και σε σταθερό δάπεδο.
 • Εάν κατά την διάρκεια της πλήρωσης των φιαλών τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανόνες ασφαλείας διότι με τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς  παράγοντες που υπάρχουν (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, αναθυμιάσεις,  κλπ) επηρεάζουν την ποιότητα και την καθαρότητα του αέρα.
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι στο χώρο πλήρωσης φιαλών πρέπει να υπάρχουν   συσκευές ελέγχου αναπνεύσιμου αέρα για τον έλεγχο του μονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα, υγρασίας και μέτρησης ατμών λαδιού.
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι πρέπει να τηρείται βιβλίο ή μητρώου φιαλών σε κάθε Υπηρεσία όπου θα καταγράφεται ο αριθμός κάθε φιάλης, το είδος του περιεχομένου αερίου και η ημερομηνία ελέγχου ή προσεχούς επανελέγχου αυτής, καθώς και των αεροσυμπιεστών. Μόνο έτσι θα γνωρίζει η Υπηρεσία:

      α) πότε θα γίνει η αντικατάσταση του περιεχομένου αέρα των συσκευών (4 μήνες).

      β) πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα λάδια (κάθε 1000 ώρες ή  μία φορά το χρόνο)     

      γ) τα φίλτρα των αεροσυμπιεστών (με την πλήρωση 80 φιαλών ή μία φορά το χρόνο)

      δ) πότε πρέπει να σταλούν οι φιάλες για να γίνει ο προβλεπόμενος υδροστατικός

          έλεγχος.(κάθε 5 χρόνια)

 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι το προσωπικό που χειρίζεται τον αεροσυμπιεστή πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις και να είναι  καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο από τους συναδέλφους από το Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών Τμήμα 4ο  καθώς και να έχουν πιστοποιηθεί από ειδικό ιδιωτικό κέντρο  στην χρήση αυτού.
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι η προσωπίδα αφού αποσυνδεθεί από την φιάλη   πλένεται με σαπούνι και χλιαρό νερό, ή μήπως χρειάζεται απολύμανση με ειδικά υγρά που δίνουν οι κατασκευαστές για την αποφυγή δηλητηριάσεων.
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της πλήρωσης των φιαλών πρέπει να είναι εμβαπτισμένες κατά τα 2/3 αυτής σε δοχείο με νερό. 
 • Ισχύει ή όχι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση για κάθε αεροσυμπιεστή.
 • Ισχύει ή όχι  το γεγονός ότι η υπάλληλοι που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν  αναπνευστική συσκευή  πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ειδική  ιατρική εξέταση (ακτινογραφία θώρακα, σπιρομέτρηση καρδιογράφημα υπό κόπωση) και εάν παρουσιάζουν διαταραχή να μην φέρουν αυτές.

 

         Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η καθαρότητα του αέρα της φιάλης που αναπνέουμε εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την σωστή λειτουργία και ελέγχου του αεροσυμπιεστή.

         Πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (προσωπίδες, αναπνευστικές συσκευές κλπ) δεν απομακρύνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο ατυχήματος ή

βλάβης της υγείας απλώς μας προφυλάσσουν απ΄ αυτόν, αποτελούν πολλές φορές εμπόδιο για την εκτέλεση της εργασίας και μπορεί να προκύψουν άλλοι κίνδυνοι από τη χρήση τους, κάποιες φορές σημαντικότεροι από αυτούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε.

       Όμως, η αξία της χρήσης αυτών δεν πρέπει να υποτιμάται και θα πρέπει οι  εργαζόμενοι να ενημερώνονται για τους κινδύνους  και να τα χρησιμοποιούν με τον ενδεικνυόμενο τρόπο.

         Όλες οι φιάλες πεπιεσμένων αερίων υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο, το χρονικό διάστημα επανελέγχου ποικίλλει και τα καθοριζόμενα χρονικά διαστήματα μειώνονται αν διαπιστωθεί ότι οι φιάλες φέρουν κακώσεις ή διαβρώσεις ανεξάρτητα ημερομηνίας προσεχούς επανέλεγχου.

        Για το σκοπό αυτό το Α.Π.Σ. υπέγραψε σύμβαση με ιδιωτικό κέντρο επανελέγχου φιαλών, προκειμένου να διενεργηθούν υδραυλικές δοκιμές σε 300 χαλύβδινες φιάλες ανοικτού κυκλώματος με όγκο 6lt καθώς και σε 400 ανθρακονημάτων. Σε ποιο στάδιο είναι αυτή η διαδικασία των δοκιμών, έχουν προβλεπτή να πραγματοποιεί έλεγχος βάση πιστοποιημένων προδιαγραφών, για ποιο λόγο δεν χορηγούνται τα υπόλοιπα των φιαλών ανθρακονημάτων  που βρίσκονται 5 χρόνια στην ΔΙ.Π.ΥΛ, σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα άραγε, τι περιμένουμε, γνωρίζετε  ότι έχουν διάρκεια ζωής 15 χρόνια;

 

Κύριε Αρχηγέ

 

   γνωρίζοντας την ευαισθησία σας πάνω στο θέμα ξέρετε πολύ καλά ότι στο επάγγελμά μας η αδιαφορία και η γνώση των πάντων έχει αποδεικτή επικίνδυνη και καταστροφική και επειδή υπάρχει  διχογνωμία των ειδικών, πεπαλαιωμένες Δ/γές  και εμπειρική γνώση γ’ αυτό ζητάμε άμεσα για την προστασία των συναδέλφων μέσω ενημέρωσης – εκπαίδευσης και τήρησης των οδηγιών και προδιαγραφών ασφαλείας όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση κατάλληλων οδηγιών – εγκυκλίων  ώστε να εκσυγχρονιστεί και να επικαιροποιηθεί η εγκύκλιος 32 /1970  και Δ/γές του Α.Π.Σ. με οδηγίες από το 1996 ώστε οι οδηγίες να αποτυπώνουν και να περιγράφουν την τεχνολογία και τα  μέσα που σήμερα χρησιμοποιούμε σχετικά με την χρήση και συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών και αεροσυμπιεστών.

         Ας γίνει καλύτερος ο αέρας που αναπνέουμε  γιατί η κακή συντήρηση των αεροσυμπιεστών και η λανθασμένη πλήρωση των φιαλών αποδεικνύεται καθημερινά ότι  είναι απειλεί όχι μόνο για την υγεία του πυροσβέστη αλλά και για την ίδια του την ζωή.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25/11/2013

ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Χρήση και συντήρηση Αναπνευστικών συσκευών.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) – έδρα ΑΘΗΝΑ Αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ.4815/98 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών Αγίου. Κωνσταντίνου 57   Τ.Κ. 104 37 τηλ.210-5248128 τηλ […]
25/11/2013

ΕΥΠΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας.

ΕΥΠΣ  Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 477                                                                                Κέρκυρα 11 Νοεμβρίου 2013                                                        Προς :  Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη                                                      κ. Δένδια Νικόλαο.    […]
22/11/2013

Κοινή ανακοίνωση Ομοσπονδιών ένστολων.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 500/6/24 Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,   Κατατέθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ, […]
22/11/2013

Ημέρα μνήμης πεσόντων Πυροσβεστών.

    αρουσία τουΥπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δένδια, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανασίου Ανδρεουλάκου, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας […]