poeyps

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση (Ομοσπονδία) των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)».

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΕΔΡΑ

Έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΚΟΠΟΙ

 1. Η Ομοσπονδία ως δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση έχει ως σκοπούς:

α.         Την προαγωγή, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

β.         Τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και γενικότερων συμφερόντων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των νομίμων δικαιωμάτων των μελών της.

            γ.         Την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, την αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους της χώρας και την εξυπηρέτηση των δεσμών αυτών.

δ.         Την αναβάθμιση της λειτουργίας, τον εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα.

ε.         Την προώθηση της οργανωτικής και συνδικαλιστικής ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος στο Πυροσβεστικό Σώμα, την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων στην κατεύθυνση της ενιαίας έκφρασής του, την ενεργή συμμετοχή όλων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στις εσωτερικές λειτουργίες και τη ζωή των πρωτοβαθμίων σωματείων και τον συντονισμό της δράσης αυτών.

στ.       Την ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή της Ομοσπονδίας στα υπηρεσιακά συμβούλια και επιτροπές που συνιστώνται για τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα κρίσεων, προαγωγών, μεταθέσεων, προμηθειών, πειθαρχικών θεμάτων κλπ, καθώς και στα όργανα διοίκησης των ασφαλιστικών ταμείων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

ζ.         Την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε είδους παρεμβάσεις, καθώς και τη διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και τη δράση του.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 1. Η  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της :

α.         Με τη συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου του Πυροσβεστικού Σώματος, με την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς και την Εκκλησία για θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των μελών της.

            β.         Με την οργάνωση και τον συντονισμό των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.  

γ.         Με τη συνεργασία και το συντονισμό της δράσης της με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνομικών και λιμενικών υπαλλήλων και όλων των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα και την συμμετοχή της σε διεθνείς ομοειδείς συνδικαλιστικές οργανώσεις.

δ.         Με τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για την συλλογική επεξεργασία θέσεων της Ομοσπονδίας για τα θεσμικά και επαγγελματικά προβλήματα του χώρου και την προβολή τους με διαβήματα στις διοικητικές αρχές, με ανακοινώσεις στον Τύπο, επαφές με τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς  και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνα.

ε.         Με την έκδοση περιοδικού εντύπου συνδικαλιστικού, επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου, τη λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου, την οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και τη διοργάνωση μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

            στ.       Με την ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας ή ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και των οικογενειών τους, καθώς και την παροχή κάθε είδους αρωγής (νομικής κλπ) προς τα μέλη της για τα υπηρεσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 1.         Η Ομοσπονδία αποτελεί μέλος της «Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)», ή οποιασδήποτε άλλης τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης δημοσίων υπαλλήλων δημιουργηθεί και αποφασίσει σχετικά το Συνέδριο της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης η Ομοσπονδία μπορεί να μετέχει μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε διεθνείς Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Οργανώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. εγγράφονται οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που υφίστανται και λειτουργούν νομίμως και, κατά το Καταστατικό τους, μέλη είναι υποχρεωτικά το σύνολο των υπηρετούντων στην περιφέρεια της γεωγραφικής συνδικαλιστικής τους αρμοδιότητας υπαλλήλων χωρίς βαθμολογικές ή άλλες διακρίσεις. Εφεξής δεν εγγράφονται ως μέλη πρωτοβάθμια σωματεία τα οποία λειτουργούν σε χώρο που υφίσταται άλλο σωματείο Περιφερειακού επιπέδου. Υφιστάμενα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας που έχουν στο Καταστατικό τους (διάταξη περί μελών) εισάγει βαθμολογικές διακρίσεις υποχρεούνται μέχρι το αμέσως επόμενο Συνέδριο να έχουν τροποποιήσει τα Καταστατικά τους κατά το νόμο ώστε να εναρμονίζονται προς το παρόν άρθρο. Ομοίως δεν είναι επιτρεπτή και συνιστά λόγο αποκλεισμού από τις διαδικασίες των Συνεδρίων της Ομοσπονδίας η εγγραφή σε Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μελών που δεν υπηρετούν στη γεωγραφική ενότητα συνδικαλιστικής ευθύνης τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται:

α. Έγγραφη αίτηση με αίτημα την εγγραφή στη δύναμη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών της πρωτοβάθμιας οργάνωσης για την εγγραφή.

δ. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε σώμα.

ε. Αντίγραφο μητρώου μελών επικυρωμένο.

στ. Καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση και την απόφασή της την γνωστοποιεί με έγγραφο στην ενδιαφερόμενη Ένωση το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, άλλως μετά την παρέλευσή του, αυτή θεωρείται αυτοδικαίως εγκριθείσα από τον χρόνο της υποβολής της. Η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η Ένωση που απορρίφθηκε η αίτησή της μπορεί να προσφύγει στο αμέσως επόμενο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας και στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή της.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α.         Να συμμετέχουν με εκλεγμένους αντιπροσώπους στα συνέδρια της Ομοσπονδίας και να ασκούν έλεγχο στη διοίκησή τους.

β.         Να εκλέγουν και να εκλέγονται με τους αντιπροσώπους τους στη διοίκηση και στα άλλα όργανα της Ομοσπονδίας.

            γ.         Να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της.

δ.         Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών, βιβλίων και εγγράφων της Ομοσπονδίας και αντίγραφά τους, μετά από γραπτή αίτησή τους.

ε.         Να ζητούν την ηθική, υλική και νομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών.

στ.       Να διατηρούν την οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια.

ζ.         Γενικά έχουν κάθε δικαίωμα που προκύπτει από τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, τα δικαιώματα των Ενώσεων – μελών προσδιορίζονται από το Συνέδριο.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα  μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

α.         Να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σε ότι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις τους με την Ομοσπονδία.

β.         Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των συνεδρίων και των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών τους, ενημερώνοντας τα μέλη τους και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίησή τους.

γ.         Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο παρόν καταστατικό.

δ.         Να υποβάλουν κάθε χρόνο έγγραφη έκθεση στην Ομοσπονδία για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και να αναφέρουν την αριθμητική δύναμή τους. Ακόμα να υποβάλουν αμέσως μετά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και κατάσταση ψηφισάντων μελών.

ε.         Να ενημερώνουν την Ομοσπονδία για κάθε σοβαρό ζήτημα για να είναι έγκαιρη η συμπαράστασή της και η τυχόν κοινή με το μέλος ενέργεια και για τις γενικές συνελεύσεις τους, ώστε να παρίσταται σε αυτές η Ομοσπονδία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της.

στ.       Να συμμετέχουν με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στις συσκέψεις που συγκαλούνται από την Ομοσπονδία.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, διαγράφεται το μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Προϋπόθεση για τη διαγραφή του μέλους είναι η προηγούμενη έγγραφη σύσταση της Ομοσπονδίας προς το μέλος αυτό, με την οποία καλείται να προβεί στην τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Το μέλος που διαγράφεται για τον λόγο αυτό, εφόσον εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, επανεγγράφεται αυτοδικαίως και θεωρείται ότι ουδέποτε διαγράφηκε.

2.α.      Τα μέλη που συστηματικά αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας, όπως αυτές αναγράφονται στο Καταστατικό της, διαγράφονται με απόφαση του Συνεδρίου, η οποία λαμβάνεται με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για την τροποποίηση του Καταστατικού. Πριν από κάθε απόφαση  διαγραφής για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία εγγράφως καλεί υποχρεωτικά το μέλος να λάβει μέρος στη σχετική συζήτηση προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μέλους, η απόφαση λαμβάνεται ερήμην του.

β.         Το μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί με απόφαση του Συνεδρίου η διαγραφή από την Ομοσπονδία σύμφωνα με την παράγραφο 2α του παρόντος, έχει το δικαίωμα εκτός της από το νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας, να προσφύγει μετά από αίτησή του στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο που θα συγκροτηθεί μετά τη διαγραφή του. Η προσφυγή αυτή εξετάζεται από το Συνέδριο υποχρεωτικά  πριν από κάθε άλλο θέμα. Το Συνέδριο αποφασίζει με την  ίδια απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για την τροποποίηση του Καταστατικού. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής το μέλος συμμετέχει στις διαδικασίες με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 1. Το μέλος που για οποιονδήποτε λόγο έπαυσε να υφίσταται ως συνδικαλιστική οργάνωση διαγράφεται αυτοδικαίως.

4.α.      Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από αυτήν, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου κατά το Καταστατικό του οργάνου.

β.         Το μέλος που αποφάσισε να αποχωρήσει υποχρεούται να υποβάλει σχετική αίτηση προς την Ομοσπονδία, στην οποία θα προσαρτάται υποχρεωτικά και η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της περί αποχώρησης. Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας αφού εξετάσει και διαπιστώσει το νομότυπο της αίτησης και της απόφασης περί διαγραφής, αποφασίζει το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης τη διαγραφή του μέλους από την Ομοσπονδία.

 1. Το μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί, ευθύνεται και μετά τη διαγραφή του για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στην Ομοσπονδία καθώς και για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ομοσπονδία μέχρι τη διαγραφή του ή την ημέρα που υπέβαλε την αίτηση αποχώρησής του, στερούμενο αυτοδίκαια κάθε δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας, τα οποία αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ήταν μέλος της.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι πόροι της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. είναι :

α.         Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους που ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

β.         Η μηνιαία συνδρομή για κάθε μέλος της Ομοσπονδίας ορίζεται σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές για κάθε εγγεγραμμένο μέλος (φυσικό πρόσωπο). Ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των τακτικών μηνιαίων συνδρομών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση αντιρρήσεων στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τρία (3) τουλάχιστον πρωτοβάθμια σωματεία, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν εγγράφως εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση αυτή υποβάλλεται για έγκριση στο αμέσως επόμενο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

γ.         Οι έκτακτες εισφορές των μελών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και το ύψος αυτών, το οποίο όμως (ύψος) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 250 δραχμών ανά εγγεγραμμένο μέλος.

δ.         Τα έσοδα (τόκοι, πρόσοδοι) που προέρχονται από την περιουσία της Ομοσπονδίας.

ε.         Τα έσοδα από τυχόν δωρεές, εθελοντικές εισφορές, διάφορες εκδηλώσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, εκδόσεις, εκποίηση υλικού ή από άλλες νόμιμες οικονομικές παροχές που γίνονται προς την Ομοσπονδία χωρίς δεσμεύσεις ή όρους αντίθετους με τους σκοπούς του καταστατικού της.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο :  ΟΡΓΑΝΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα Διοίκησης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. είναι :

α. Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των μελών της, που αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο της Ομοσπονδίας.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) που αποτελεί το όργανο ελέγχου της διαχείρισης των οικονομικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Το Συνέδριο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας.
 2. Οι αντιπρόσωποι των μελών που συμμετέχουν στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων – μελών της Ομοσπονδίας, ύστερα από μυστική  ψηφοφορία, αποκλειόμενης της με εξουσιοδότηση ψηφοφορίας, με το σύστημα της απλής αναλογικής που καθιερώνεται με το Ν. 1264/1982, με βάση τον αριθμό των μελών της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης – μέλους της Ομοσπονδίας που ψήφισαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό είκοσι πέντε (25).  Αν μετά τη διαίρεση του αριθμού των ψηφισάντων δια είκοσι πέντε (25) απομένει υπόλοιπο ψήφων από δεκατρία (13) και πάνω, τότε εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Εκτός από τους τακτικούς αντιπροσώπους εκλέγονται και οι αναπληρωματικοί.
 3. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τρία (3) χρόνια. Αν κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας κάποιος αντιπρόσωπος δηλώσει στο Συνέδριο εγγράφως την παραίτησή του, αυτός αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό αντιπρόσωπο του ίδιου συνδυασμού ή στην περίπτωση του ενιαίου ψηφοδελτίου από τον αμέσως επόμενο.
 4. Κάθε μέλος υποβάλει στην Ομοσπονδία μετά από την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής, τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τη βεβαίωση του δικαστικού αντιπροσώπου, την ονομαστική κατάσταση ψηφισάντων καθώς και θεωρημένο αντίγραφο μητρώου. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα απαιτείται να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, αμφιβολίες ή αντιρρήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ειδοποιεί το μέλος δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από το Συνέδριο να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να δώσει διευκρινίσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία διενεργηθούν εκλογές σε πρωτοβάθμια οργάνωση – μέλος της Ομοσπονδίας μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του Συνεδρίου, τότε στο Συνέδριο μετέχουν οι εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι των πλέον προσφάτων αρχαιρεσιών.
 5. Οι αντιπρόσωποι εγγράφονται στο τηρούμενο από την Ομοσπονδία μητρώο αντιπροσώπων και εφοδιάζονται με τη σχετική κάρτα αντιπροσώπου για την είσοδο και συμμετοχή τους στις εργασίες του Συνεδρίου.
 6. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα λόγου, μίας ψήφου και δικαίωμα, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα αυτοπροσώπως.
 7. Στα Συνέδρια συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με δικαίωμα λόγου, ακόμη και αν δεν έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας που αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, καθορίζει τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος και ελέγχει όλα τα όργανα.

Ειδικότερα, το Συνέδριο έχει ως αποστολή :

α.         Να διενεργεί τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.         Να εγκρίνει ή απορρίπτει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της διοίκησης, να ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό.

γ.         Να εκλέγει από τους αντιπροσώπους τα όργανα της Ομοσπονδίας και τους αντιπροσώπους για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

δ.         Να τροποποιεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους το Καταστατικό.

ε.         Να αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο για θέματα μομφής, άρσης εμπιστοσύνης, διαγραφής των μελών της Ομοσπονδίας καθώς και για εγγραφή νέων μελών.

στ.       Να συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Η σύγκληση του Συνεδρίου των αντιπροσώπων πραγματοποιείται κάθε έτος εντός του πρώτου εξαμήνου (έως τις 30.6 το αργότερο) μετά από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος σύγκλησης του Συνεδρίου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η έγγραφη αυτή πρόσκληση κοινοποιείται προς όλες τις οργανώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας τουλάχιστον τριάντα  (30) ημέρες πριν από την σύγκλησή του.
 2. Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με απόφασή του, ή όταν ζητήσουν την σύγκλησή του το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία και θα ορίζονται τα θέματα συζήτησης. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης των μελών της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτο Συνέδριο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της Ομοσπονδίας ειδοποιούνται εγγράφως με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την σύγκληση του Συνεδρίου. Στο έκτακτο Συνέδριο προτάσσονται και συζητούνται τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε, μη αποκλειομένου του δικαιώματος να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλα θέματα, τα οποία όμως δεν συζητούνται πριν από τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε το έκτακτο Συνέδριο. Επίσης, έκτακτο Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή στην περίπτωση που η Επιτροπή αυτή διαπιστώσει οικονομικές και διαχειριστικές ατασθαλίες ή σημαντικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
 3. Στα Συνέδρια μπορεί να προσκληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και να παρευρεθούν σε αυτά εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ ή άλλων συνδικαλιστικών, πολιτικών και κοινωνικών φορέων.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  : ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Οι αντιπρόσωποι – σύνεδροι προσέρχονται στο Συνέδριο με την επίδειξη της κάρτας συνέδρου με την οποία τους έχει εφοδιάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
 2. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σε αυτό το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας. Την απαρτία διαπιστώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, το Συνέδριο συνέρχεται με τα ίδια ακριβώς θέματα την επόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες σε αυτό τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας.
 4. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη ημέρα, το Συνέδριο συνέρχεται με τα ίδια ακριβώς θέματα την μεθεπόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες σε αυτό τουλάχιστον το 1/4 του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας.
 5. Αν και την τρίτη ημέρα δεν υπάρξει απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί με τα ίδια θέματα νέο Συνέδριο πριν την πάροδο ενός (1) μηνός. Αν μετά την παρέλευση μήνα συγκληθεί νέο Συνέδριο, τότε αυτό θεωρείται ως πρώτο και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας.
 6. Απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου συν ένα (½ + 1) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας.
 7. Ο τόπος σύγκλησης του Συνεδρίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση για σύγκλησή του.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.
 2. Αμέσως μετά, το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας ανάμεσα στα μέλη του πενταμελές (5μελές) Προεδρείο που αποτελείται από ένα (1) Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες, δύο (2) Αντιπροέδρους που τον αναπληρώνουν και δύο (2) Γραμματείς που φροντίζουν για την μαγνητοφώνηση και την με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων του Συνεδρίου και στη συνέχεια επιμελούνται την καθαρογραφή και καταχώρησή τους στο βιβλίο πρακτικών του Συνεδρίου.
 3. Στη συνέχεια εκλέγεται μία τριμελής (3μελής) επιτροπή που προβαίνει στον έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων των αντιπροσώπων-συνέδρων που έχουν υποβάλει τα μέλη της Ομοσπονδίας και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υποβάλει στο Συνέδριο.
 4. Μετά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο λόγος δίνεται στους εκπροσώπους των οργανώσεων που παρίστανται και επιθυμούν να απευθύνουν χαιρετισμό.
 5. Οι αποφάσεις από το Συνέδριο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων συνέδρων που γίνεται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.
 6. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου που αφορούν αρχαιρεσίες, ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση ή αποδοκιμασία λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, διαγραφή μέλους και εκλογή αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. Αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή, οι αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών είναι άκυρες.
 7. Η απόφαση του Συνεδρίου σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας λαμβάνεται υποχρεωτικά με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των παρόντων νομιμοποιηθέντων αντιπροσώπων-συνέδρων.
 8. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου καταχωρούνται με επιμέλεια των Γραμματέων στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Συνεδρίων και υπογράφονται από το Προεδρείο.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διεξάγονται μαζί κάθε τρία (3) έτη στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως αυτό καθιερώνεται στο Ν. 1264/1982.
 2. Την ευθύνη για την διενέργεια των αρχαιρεσιών έχει η Εφορευτική Επιτροπή που κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και η οποία απαρτίζεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το νόμο, και τέσσερα (4) μέλη που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται υπό την επίβλεψη του Δικαστικού Αντιπροσώπου και τη βοήθεια τριών (3) ψηφολεκτών που ορίζονται από το Συνέδριο. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή, ανεπηρέαστη και σύμφωνη με το νόμο και το Καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται τις υποβαλλόμενες από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή από τους μεμονωμένους υποψηφίους τυχόν ενστάσεις και αποφασίζει σχετικά καθώς συντάσσει πρακτικά για όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας καθώς και για τα αποτελέσματά τους.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Δικαστικού Αντιπροσώπου ελέγχει το μητρώο των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων – μελών της Ομοσπονδίας και των αντιπροσώπων βάσει του Πρακτικού της Επιτροπής της παραγρ. 3 του άρθρου 16 του παρόντος και αφού διαπιστώσει ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό βεβαιώνει την ακρίβειά του θέτοντας υπογραφές στο πρωτότυπο και σε δύο αντίγραφα.
 5. Οι σύνεδροι που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υποβάλουν έγγραφη αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή. Η αίτηση υποψηφιότητας που υπογράφεται από τον υποψήφιο περιέχει υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση από την οποία προέρχεται, το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί και ο συνδυασμός στον οποίο ανήκει ή αν παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες ως μεμονωμένος υποψήφιος.
 6. Οι συνδυασμοί καταρτίζονται και υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή με κοινή αίτηση που περιέχει όλα τα στοιχεία (παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου) των υποψηφίων και υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους. Η αίτηση μπορεί να υπογράφεται από δύο (2) τουλάχιστον εκπροσώπους του συνδυασμού εφόσον με αυτήν επισυνάπτονται όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στον συνδυασμό αυτό. Κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει αριθμό υποψηφίων μέχρι και το διπλάσιο του αριθμού των θέσεων του οργάνου για το οποίο εκλέγονται. Κάθε συνδυασμός θεωρείται νόμιμα καταρτισμένος, ανεξάρτητα του αριθμού των υποψηφίων.
 7. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και σε χρόνο που ορίζει το Συνέδριο με απόφασή του, ο οποίος (χρόνος) δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) ωρών. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή, κατά την έναρξη των εργασιών της επόμενης ημέρας του Συνεδρίου, ανακοινώνει τους υποψηφίους και γνωστοποιεί τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλεί σε εμφανή χώρο όπου διεξάγεται το Συνέδριο.
 8. Η Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί για τα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας, αποφασίζει για τις διαστάσεις, το σχήμα και το χρώμα των ψηφοδελτίων και φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία και ταυτόχρονα τοιχοκολλεί στο χώρο όπου διεξάγεται το Συνέδριο υποδείγματα των ψηφοδελτίων. Καταρτίζονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε συνδυασμό. Τα ψηφοδέλτια που πρέπει να είναι έντυπα, αναγράφουν στο πάνω μέρος τους την επωνυμία της Ομοσπονδίας, τον τίτλο του συνδυασμού και στη συνέχεια τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων που συμμετέχουν στις εκλογές. Η Ομοσπονδία με δαπάνες της προμηθεύει την Εφορευτική Επιτροπή με αδιάφανους φακέλους οι οποίοι θα περιέχουν τα ψηφοδέλτια πριν ριχτούν στην κάλπη.
 9. Η ψηφοφορία γίνεται με βάση τον κατάλογο των νομιμοποιηθέντων συνέδρων και επιτρέπεται με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας και της κάρτας του αντιπροσώπου καθώς και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή του βιβλιαρίου υγείας. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφονται το ονοματεπώνυμο του αντιπροσώπου, η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση – μέλος από την οποία προέρχεται, ο αριθμός της κάρτας του αντιπροσώπου, ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, η διεύθυνσή του καθώς και όσα άλλα στοιχεία θεωρήσει αναγκαία. Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας που κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό καθώς και όλα τα έγγραφα της εκλογής υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και τους εκπροσώπους των υποψηφίων.
 10. Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να σημειώσει τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των τακτικών μελών που εκλέγονται στο όργανο για το οποίο ψηφίζει.
 11. Κατά τη διαλογή και την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων δικαιούνται να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού και κάθε μεμονωμένου υποψηφίου και  εφαρμόζονται οι διατάξεις και οι αρχές της εκλογικής διαδικασίας.
 12. Τις έδρες που αντιστοιχούν σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΜΕΛΗ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο με τριετή θητεία, η οποία αρχίζει από την συγκρότησή του σε σώμα και λήγει με την εκλογή της  Εφορευτικής Επιτροπής στο αρχαιρεσιακό Συνέδριο.
 2. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο δέκα (10) ημέρες, μετά την εκλογή του από το Συνέδριο, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού. Σε περίπτωση που ο  πλειοψηφίσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε την ευθύνη της σύγκλησης έχει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δεύτερου κατά σειρά συνδυασμού, που το συγκαλεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με τους υπόλοιπους κατά σειρά ψήφων συνδυασμούς. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ο συγκαλέσας αυτό σύμβουλος, το συγκαλεί και πάλι την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή του, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή του, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή του, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τον Υπεύθυνο Επαρχίας. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και χωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω θέσεις. Για την εκλογή στις θέσεις του Προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του επταμελή (7μελή) Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διεκπεραίωση όσων θεμάτων της ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Εκτελεστική Γραμματεία μετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εκτελεστική Γραμματεία συνέρχεται στην έδρα της Ομοσπονδίας σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τις αρμοδιότητές του αμέσως μετά την συγκρότησή του σε σώμα.
 6. Το Προεδρείο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει στο νέο Προεδρείο εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα όλα τα τηρούμενα από αυτό βιβλία με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

           

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. :

 1. Διοικεί υπεύθυνα την Ομοσπονδία σύμφωνα με το νόμο και εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.
 2. Αποφασίζει για όλα τα θέματα της διοίκησης και της διαχείρισης της Ομοσπονδίας.
 3. Φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και είναι υπεύθυνο για την πιστή τήρηση και εκτέλεση των αποφάσεων των Συνεδρίων και των δικών του καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και κυρίως για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 4. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών της, που πραγματοποιείται με την συνεχή επαφή με τις διοικήσεις των σωματείων και ενημερώνει αυτά για τη δράση της Ομοσπονδίας. Επίσης, δύναται να συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων – μελών της ή των Προέδρων και Γενικών Γραμματέων τους με καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 5. Αποφασίζει τις ενέργειες που απαιτούνται (διεκδικήσεις, κινητοποιήσεις) για την καλύτερη προώθηση των συμφερόντων των υπαλλήλων που εκπροσωπεί.
 6. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ομοσπονδίας, αποφασίζει για την πρόσληψη ή απόλυση του υπαλληλικού προσωπικού της, των νομικών συμβούλων και άλλων συνεργατών της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., εγκρίνει τις δαπάνες στα πλαίσια του προϋπολογισμού, εγκρίνει ετήσιο απολογισμό εσόδων και εξόδων καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
 7. Συγκαλεί τα Συνέδρια (τακτικά και έκτακτα) της Ομοσπονδίας και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους. Υποβάλλει στο τακτικό Συνέδριο τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό καθώς και τον απολογισμό της δράσης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και ζητά την έγκρισή τους.
 8. Αποφασίζει το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών της Ομοσπονδίας καθώς και την έκτακτη προαιρετική ή υποχρεωτική εισφορά.
 9. Συμμετέχει με εκπροσώπους της στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της με δικαίωμα λόγου, εφόσον έχει με σχετικό έγγραφο κληθεί από τη Διοίκηση του Σωματείου – μέλους.
 10. Παρέχει οικονομική ενίσχυση σε συναδέλφους που έχουν ανάγκη, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη του προϋπολογισμού.
 11. Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία, θεωρημένα και με αριθμημένες σελίδες.
 12. Εκδίδει μηνιαίο έντυπο για την ενημέρωση των μελών της Ομοσπονδίας και οργανώνει εκδηλώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 20οΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα, έπειτα από κοινή πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, η οποία κοινοποιείται στα μέλη του, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. Στην πρόσκληση, αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται έκτακτα όταν το ζητήσουν:

α.         Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.         Το 1/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπου και αναφέρουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

 Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρόσκληση προς τα μέλη του κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

 1. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1) των μελών του. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δύο (2) ημέρες όπου απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία.

 1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός από προσωπικά θέματα όπου απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

Για όσα δεν προβλέπονται στο παρόν άρθρο έχει ισχύ ο κανονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζεται και εγκρίνεται με απόφασή του.

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις υποβάλλουν ανάλυση δαπανών (μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή), οι οποίες καλύπτονται από την Ομοσπονδία.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί όταν :

α.  Υποβάλλει έγγραφη παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Απουσιάσει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις.

γ.  Χάσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Πυροσβεστικού Σώματος

 1. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται :

            α. Από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού με τον οποίο εκλέχτηκε.

β. Αν ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή ο συνδυασμός με τον οποίο εκλέχτηκε δεν έχει αναπληρωματικούς ή τους αυτοί έχουν εξαντληθεί ή αυτοί που υπάρχουν αρνούνται να τον αναπληρώσουν, τότε η αντικατάσταση γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής για την κατανομή των αδιάθετων εδρών, όπως αυτό καθιερώνεται στον Ν. 1264/1982.

γ. Αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθίσταται κατείχε θέση στο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αντικατάστασή του ως άνω, εκλέγει ένα από τα μέλη του για κάθε κενή θέση.

 1.         Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. λειτουργεί νόμιμα αν ο αριθμός των μελών του που απομένει είναι τουλάχιστον δέκα μέλη, δηλαδή ο απαιτούμενος για απαρτία αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που απομείνουν λιγότερα από δέκα μέλη, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, υποχρεούται  το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών να διενεργήσει Συνέδριο απολογισμού και αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  : ΠΡΟΕΔΡΟΣ  –  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συντονίζει το έργο της Διοίκησης και εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις διοικητικές, δικαστικές και διοικητικές αρχές καθώς και απέναντι στους τρίτους.
 2. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα σχετικά θέματα.
 3. Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει με Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής δαπανών, τα παραστατικά εισπράξεων – πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση.
 4. Εκθέτει ο Πρόεδρος  ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Αντιπρόεδρος στο Συνέδριο τη δράση της Ομοσπονδίας.
 5. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 6. Αν ο Πρόεδρος αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, έχει δικαίωμα να πράξει τούτο ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο  : ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α.         Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τη διεύθυνση και την εποπτεία στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

β.         Είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας,  για τη φύλαξη  των αρχείων και της σφραγίδας.

γ.         Προγραμματίζει από κοινού με τον Οργανωτικό Γραμματέα τις διάφορες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα επικοινωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας.

δ.         Φροντίζει μαζί με τον Οργανωτικό Γραμματέα τη σωστή ενημέρωση του μητρώου των μελών και ανά έξι (6) μήνες υποβάλουν από κοινού στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους.

ε.         Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και μαζί καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συνεδρίου. Και

στ.       Τηρεί το βιβλίο υποχρεώσεων συγκεκριμένων εργασιών που αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει κάθε μέλος.

Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας σε όλες του τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα :

α.         Φροντίζει γενικά για τα θέματα καλής οργάνωσης και λειτουργίας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

β.         Επιμελείται για την οργάνωση των Συνεδρίων και των Διοικητικών Συμβουλίων.

γ.         Παρακολουθεί την πορεία δράσης κι οργάνωσης των οργανώσεων – μελών, καθώς επίσης και τις αυξομειώσεις της δύναμης των οργανώσεων – μελών της Ομοσπονδίας καθώς και όλες τις σχετικές μεταβολές και υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο εκθέσεις για τη καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

δ.        Ενημερώνει το μητρώο μελών και των αντιπροσώπων των μελών.

 ε.        Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων και εν γένει εκδηλώσεων,  μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ.       Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ομοσπονδίας. Και

ζ.         Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη της Ομοσπονδίας, στον ημερήσιο τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, την αποστολή τηλεγραφημάτων και εγγράφων στους αρμόδιους φορείς και φροντίζει για την εκτύπωση και κυκλοφορία των εντύπων.

Τον Οργανωτικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από αυτό οριζόμενο, σε όλες τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες σύμφωνα με το Καταστατικό.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  : ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Ταμίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις :

α.         Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ομοσπονδίας με εντάλματα που φέρουν την υπογραφή από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

β.         Τηρεί τα οικονομικά βιβλία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στα οποία καταχωρεί αμέσως με την πραγματοποίησή τους εισπράξεις και πληρωμές ώστε να είναι δυνατή κάθε στιγμή η διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας.

γ.         Συντάσσει λεπτομερειακό απολογισμό της διαχείρισης τον οποίο υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μήνα για έγκριση.

δ.         Συντάσσει και υποβάλει σε έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέτει αυτά στο Συνέδριο.

ε.         Για τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις υποχρεώνεται σε έκδοση αντίστοιχων αριθμημένων αποδείξεων, αντίγραφα των οποίων φυλάει στο αρχείο και με βάση τις αποδείξεις αυτές, ενεργεί τις εγγραφές στα βιβλία ταμείου αναγράφοντας το σχετικό αριθμό τους.

στ.       Υποχρεώνεται να καταθέτει σε μία από τις Ελληνικές Τράπεζες, στον ειδικό λογαριασμό της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. το χρηματικό ποσό που βρίσκεται στο ταμείο και το οποίο ξεπερνάει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

ζ.         Ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη και πληρωμή των οικονομικών αξιώσεων και υποχρεώσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στην οικονομική διαχείριση.

Τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, το οποίο ευθύνεται μόνο για τις διαχειριστικές πράξεις που αυτό ενήργησε.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  : ΕΥΘΥΝΗ  ΜΕΛΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να ενεργούν αντίθετα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις των Συνεδρίων, να προβαίνουν ενσυνείδητα σε πράξεις ή παραλείψεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 2. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποπέσει σε μία από τις στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενες παραβάσεις, τότε δημιουργείται λόγος για ανάκληση του υπαίτιου μέλους από το αξίωμα που τυχόν κατέχει. Η ανάκληση από το αξίωμα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιοδήποτε λόγο απωλέσει την ιδιότητά του αυτή, αντικαθίσταται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συλλογικά και ατομικά υπεύθυνα για κάθε ζημία που υπέστη η Ομοσπονδία από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις τους.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται με την ίδια διαδικασία, το ίδιο εκλογικό σύστημα και για το ίδιο χρονικό διάστημα μία τριμελής (3μελής) Εξελεγκτική Επιτροπή με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και τον έλεγχο της διοίκησης, όσον αφορά την οικονομική διαχείριση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και ιδιαίτερα την πιστοποίηση των εσόδων που πραγματοποιούνται και τη νομιμότητα των δαπανών που πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των σκοπών της Ομοσπονδίας.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή διεξάγει τακτικό οικονομικό έλεγχο κάθε χρόνο, πριν την σύγκληση του τακτικού Συνεδρίου, έκτακτο δε όποτε αυτή θεωρήσει αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο και κύρια ο Ταμίας της υποχρεούται στην άμεση και πλήρη εμφάνιση των οικονομικών βιβλίων του Ταμείου, των αποδείξεων και ενταλμάτων των μετρητών χρημάτων, του βιβλίου καταθέσεων Τράπεζας και κάθε άλλου οικονομικού ή διαχειριστικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή και κρίνεται απαραίτητο για το έργο της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλει κάθε χρόνο στο τακτικό Συνέδριο λεπτομερειακή έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα πορίσματα που κατέληξε σχετικά με τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που ενήργησε.

Τις εργασίες της Εξελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει ο Πρόεδρός της που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίασή της που λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκλογή των μελών της, μετά από πρόσκληση του πρώτου μέλους του συνδυασμού που πλειοψήφησε και σε περίπτωση αυτός αμελήσει από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχτηκε για την Επιτροπή αυτή.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Ομοσπονδίας τακτικά μία (1) φορά ανά τρεις (3) μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή μόνο από αίτηση κάποιου μέλους της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις της και οι εκθέσεις για τα Συνέδρια.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αν διαπιστώσει οικονομικές και διαχειριστικές ανωμαλίες, δύναται να συγκαλέσει έκτακτο Συνέδριο.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχει υποχρέωση να τηρεί σύμφωνα με το νόμο τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει πριν την χρησιμοποίησή τους να αριθμούνται και να θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών :

α.         Βιβλίο μητρώου των μελών της Ομοσπονδίας, όπου θα αναγράφεται κατ’ αύξοντα αριθμό η επωνυμία της συνδικαλιστικής οργάνωσης – μέλους, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του.

β.         Βιβλίο μητρώου των αντιπροσώπων, όπου καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αιρετών αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων – μελών της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, η ημερομηνία εκλογής και λήξης της θητείας τους.

γ.         Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ.         Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων των Συνεδρίων.

ε.         Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής.

στ.       Βιβλίο Ταμείου.

ζ.         Βιβλίο περιουσίας της Ομοσπονδίας, στο οποίο φαίνεται με λεπτομέρεια κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία της.

η.         Βιβλίο πρωτοκόλλου.

θ.         Επιπλέον, η Ομοσπονδία τηρεί αρχείο με την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, τους σχετικούς νόμους και διατάξεις καθώς και με ότι άλλο είναι δυνατόν να ενδιαφέρει την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 1.        Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει κυκλικά εξωτερικά την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» και στο μέσο το έτος ίδρυσης και  έμβλημα που θα καθοριστεί.

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Συνεδρίου στο οποίο πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα  δεύτερο συν ένα (½ + 1) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας η δε απόφαση υποχρεωτικά απαιτεί την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των παρόντων νομιμοποιηθέντων αντιπροσώπων-συνέδρων.

                       

ΑΡΘΡΟ 30ο : ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η διάλυση της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Συνεδρίου στο οποίο πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα  δεύτερο συν ένα (½ + 1) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας η δε απόφαση υποχρεωτικά απαιτεί την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των παρόντων νομιμοποιηθέντων αντιπροσώπων-συνέδρων.

Σε περίπτωση διάλυσης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. η περιουσία της περιέρχεται προς φύλαξη στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση όπου συμμετέχει η Ομοσπονδία, συντασσόμενου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης, με την υποχρέωση επιστροφής της σε περίπτωση ανασύστασης. Η χρονική περίοδος της πιο πάνω υποχρέωσης της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης διαρκεί δύο χρόνια από την απώλεια της νομικής προσωπικότητας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Μετά την πάροδο των δύο ετών η περιουσία της Ομοσπονδίας περιέρχεται οριστικά στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

 

ΑΡΘΡΟ 31ο  : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και να τον υποβάλει για έγκριση στο Συνέδριο.

 

ΑΡΘΡΟ  32ο  : ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται και ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις διατάξεις  της ισχύουσας νομοθεσίας περί συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 33ο : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την έγκριση του καταστατικού αυτού προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να οριστούν για να γίνουν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τις πρώτες αρχαιρεσίες θα έχει θητεία μέχρι το τακτικό Συνέδριο του έτους 2000.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο

Με το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, όπως αυτό συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών της, που έλαβε χώρα στο Ρίο Πάτρας στις 8.6.2015 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4, το άρθρο 5,  οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 12, η παράγραφος 1 του άρθρου 14, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 17, η παράγραφος 1 του άρθρου 18 και η παράγραφος στ. του άρθρου 25 και κωδικοποιείται, ως ανωτέρω, το αρχικό καταστατικό που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 3656/1999 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων όπως αυτό, εν συνέχεια, εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ΄αρίθμ 655/2015 Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 18-12-2015

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

          Δ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                                  Β. ΦΕΡΤΑΚΗΣ

 

15/03/2012

Καταστατικό

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση (Ομοσπονδία) των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού […]
15/03/2012

διεκδικητικό πλαίσιο

ΔΙΕΚΔΙKHTIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΜΙΚΑ • Κατάργηση άρθρων και διατάξεων των Ν.3013/2002 (περί πολιτικής προστασίας) που πλήττουν και υποβαθμίζουν την επιχειρησιακή αρμοδιότητα του Πυρ/κού Σώματος. Καμία υποβάθμιση του […]
15/03/2012

Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 03.07.2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Ανασύνθεση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.».   Ύστερα από την 03-07-2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σχετικά με ανασύνθεση του, λόγω […]
15/03/2012

Καταστατικό

Καταστατικό ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση (Ομοσπονδία) των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων Υπαλλήλων του […]