poeyps

 

Αρ.Πρωτ.: 106

Αθήνα, 02.11.2023

 ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για   προβλήματα του κλάδου μας »

 

Η Ομοσπονδίας μας, μετά από αίτημά μας, πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον Υφυπουργό κ. Βασίλη Σπανάκη  και τους συνεργάτες του, προκειμένου να συζητήσουμε εκκρεμή ζητήματα που μας αφορούν, τα οποία σχετίζονται με το εν λόγω Υπουργείο, προκειμένου για την προώθηση τους στους αρμόδιους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες προς επίλυση τους. Ειδικότερα συζητήθηκαν  τα ακόλουθα θέματα :

  1. Καταρχήν τέθηκε το σημαντικό θέμα του επικίνδυνου και ανθυγιεινού της εργασίας των πυροσβεστών. Έγινε πλήρης ενημέρωση ότι η ΠΟΕΥΠΣ έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της κανονιστικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκε μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εποχικούς υπαλλήλους και τους ΠΠΥ, κατά το μέρος αυτής που, κατά παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), δεν συμπεριλαμβάνει στους δικαιούχους του ως άνω επιδόματος και τους μόνιμους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος. Ενόψει του ότι η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 20.05.2024 ζητήθηκε η επίλυση του όλου ζητήματος ως τότε σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας. Σημαντικό θεωρούμε το γεγονός, της αναγνώρισης της φύσης των καθηκόντων συνολικά των μαχίμων πυροσβεστών (μονίμων, ΠΠΥ, εποχικών) συνδέεται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
  2. Έγινε ενημέρωση για τον χρόνο εργασίας των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και την υπέρβαση των προβλεπόμενων από το νόμο χρονικών ορίων εργασίας. Εξηγήθηκε με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια ότι η υπεραπασχόληση των πυροσβεστών είναι παράνομη γιατί παραβιάζει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία λόγω της μη χορήγησης ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης και ζητήθηκε η παρέμβαση του Υπουργείου. Συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας δεσμευτικών εφαρμοστικών κανόνων, δικλείδων ασφαλείας και ελεγκτικού μηχανισμού, που θα έχουν αποτέλεσμα τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης καταχρηστικής, μη αμειβόμενης, πρόσθετης εργασίας (υπερεργασίας) και εξασφάλιση την ανάπαυσης του προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται εργασίας του προσωπικού, εξ αιτίας έκτακτων αναγκών λόγω συνεχόμενων συμβάντων και ετοιμότητας. Με ιδιαίτερη έμφαση τέθηκε το ζήτημα ότι προκειμένου να ικανοποιείται ουσιαστικά το δικαίωμα ανάπαυσης, η Υπηρεσία να υποχρεούται να χορηγεί τα ρεπό για την πρόσθετη εργασία που παρείχαμε αμέσως μετά το πέρας της εκτέλεσης αυτής ή έστω εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο πρέπει να τοποθετείται εντός του επόμενου μήνα από την παρασχεθείσα πρόσθετη εργασία. Τέλος κατατέθηκε αίτημα για σύνταξη εγκυκλίου ή προώθηση νομοθετικών διατάξεων, που θα οριοθετούν το ωράριο εργασίας και υπερεργασίας των υπαλλήλων του Δημόσιου και ειδικά αυτούς με τα χαρακτηριστικά εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
  3. Την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας Ι.Κ.Α.(μετά την 01-01-2011),Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Σ.Α.Υ. για την περίπτωση της  παρ.2 Άρθρου 23 του Ν. 4997/2022. Για την συγκεκριμένη περίπτωση εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 43/14-8-2023 (ΑΔΑ:91ΒΠ46ΜΑΠΣ-ΟΝΙ) εγκύκλιο του ε-ΕΦΚΑ, αλλά δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα παρερμηνείας, σχετικά με την προσμέτρηση του χρόνου εις το διπλάσιο του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2017 στην μισθολογική ωρίμανση  και τις προαγωγές των ένστολων.
  4. Ζητήθηκε η διόρθωση ζητημάτων που αφορούν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Πυροσβεστών με Ασφάλιση Ι.Κ.Α.(μετά την 01-01-2011), Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Τ.Σ.Α.Υ., για χορήγηση σύνταξης με την κατάληψη του ορίου ηλικίας  ή την αυτεπάγγελτη αποστρατείας τους από την Υπηρεσία και εξασφάλιση της ένταξης αυτών στον  Κώδικα Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ169/2007) και τις διατάξεις του Ν.3865/2010. Επίσης ότι η χορήγηση των συντάξεων των ανωτέρω περιπτώσεων θα πρέπει να  πραγματοποιείται από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα/Τμήμα Στρατιωτικών Συντάξεων του Ε-ΕΦΚΑ (πρώην ΓΛΚ), όπως πραγματοποιείται με τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους με ασφαλιστικό καθεστώς Δημοσίου, αντί από τα ήδη επιβαρυνόμενα Περιφερειακά καταστήματα του ΙΚΑ/Ε-ΕΦΚΑ. 
  5. Συζητήθηκε και το γενικότερης φύσης θέμα της προοπτικής κατάργησης της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας του άρθρου 38 του Ν.3986/2011. Μετά από έντεκα (11) έτη  από την θέσπισή και την έξοδο της Ελλάδας από την επιτήρηση,  παρήλθε πλέον ο προσωρινός χαρακτήρας της, επήλθε αύξηση του ΑΕΠ, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξής της (Eurostat  β΄ τρίμηνο του έτους 2023). Τα ανωτέρω  δεδομένα δεν δικαιολογούν πλέον ο Ιδιωτικός Τομέας να καρπώνεται την εισφορά αυτή,  την στιγμή που δεν υπάρχει πλέον λόγος στήριξης του μέσω της φορολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς επήλθε  ανάπτυξη της οικονομίας,   αυξήσεις του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, μείωση ανεργίας, αύξησης των κερδών των επιχειρήσεων κλπ.

Ο κ. Υφυπουργός άκουσε τα δίκαια αιτήματα μας, έδειξε ειλικρινή διάθεση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της επίλυσή τους και δεσμεύτηκε να εξετάσει όλα τα ανωτέρω θέματα που του θέσαμε με αναλυτικό τεκμηριωμένο υπόμνημα, τα οποία θα επεξεργαστούν οι νομικοί του συνεργάτες. Συμφωνήθηκε, τέλος, η συνεχής συνεργασία του Υπουργείου με την Ομοσπονδία μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

03/11/2023

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για   προβλήματα του κλάδου μας.

  Αρ.Πρωτ.: 106 Αθήνα, 02.11.2023  ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ   ΘΕΜΑ: «Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για   προβλήματα του κλάδου μας »   […]
11/10/2023

Διόρθωση στρεβλώσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων.

Αρ.Πρωτ.: 98 Αθήνα, 10.10.2023                                                    ΠΡΟΣ:   1)  Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής                                                      Προστασίας  κ. Βασίλειο Κικίλια                                                                 2)  Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής […]
08/10/2023

Έγκριση του αιτήματός μας για οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών πυροσβεστών των περιοχών της Θεσσαλίας.

  Αρ.Πρωτ. 80 Αθήνα, 06.10.2023 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: « Έγκριση του αιτήματός μας για οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών πυροσβεστών των περιοχών της Θεσσαλίας» […]
29/09/2023

Η απάντηση του Υφυπουργού κ. Τουρνά σε επερώτηση στη Βουλή:  Πότε επιτέλους θα  συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα;

Αρ.Πρωτ.: 97 Αθήνα, 29.09.2023                                                    ΠΡΟΣ:   1)  Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής                                                      Προστασίας  κ. Βασίλειο Κικίλια                                                                 2)  Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής […]