poeyps

Αρ. Πρωτ: 214                                                                                               

Αθήνα,  14.12.2020

 

ΠΡΟΣ      Υποδιοικητή  Ε-ΕΦΚΑ   κ. Ατσαβέ Επαμεινώνδα

 

           ΚΟΙΝ.  1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη

  1.   Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
  2. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου
  3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος  Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη
  4.    Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,Π.Ο.ΑΣ.Υ.,Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., Ε.Α.Π.Σ., Π.Ε.Α.Λ.Σ., Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
  5. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 ΘΕΜΑ: «Προσμέτρηση της Ειδικής Εισφοράς 1% υπέρ πρ. Τ.Π.Δ.Υ. στο εφάπαξ βοήθημα των Ασφαλισμένων ή κατάργηση αυτής – Αίτημα για συνάντηση».

Κύριε Υποδιοικητά,

σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα μελών μας προς τον Ε-Ε.Φ.Κ.Α. (πρ. Τ.Π.Δ.Υ.), σας παραθέτουμε τα εξής:

Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι και καταβάλουν εισφορές στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ. από 1/8/1941 σύμφωνα με την υπ’αριθ.2758/9-8-1941 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ145/Α’/1941). Στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το έτος 2011 με την παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει, πέραν των προβλεπομένων τακτικών κρατήσεων υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), καθιερώθηκε και νέα μηνιαία κράτηση ειδικής εισφοράς ύψους 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου, προκειμένου για την ενίσχυσή του.  Η επιβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. θεσμοθετήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθόσον η επιβολή της κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση των  ταμειακών δυσχερειών που είχαν προκύψει στον Τ.Π.Δ.Υ. την εποχή εκείνη και δεν αποτελεί τακτική εισφορά, καθώς δημιουργήθηκε για να έχει προσωρινό χαρακτήρα παρόλο που ισχύει μέχρι σήμερα, εννιά (9) χρόνια μετά.

Η εισφορά αυτή όπως πληροφορούμαστε, δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα στο εφάπαξ των Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανταποδοτικότητα του συντελεστή επί του οποίου υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα μέχρι την 31.12.2013 (Α΄ μέρος υπολογισμού)  ο οποίος συνδέεται  μόνο με την τακτική κράτηση και επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται στις συσσωρευμένες εισφορές της ατομικής μερίδας των ασφαλισμένων από 1/1/2014 και εφ εξής (Β’ μέρος υπολογισμού), όπως προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία (άρθρο 35 του ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4670/2020),  παρόλο που η αναλυτική πληροφορία για κάθε μέτοχο φτάνει στο Τ.Π.Δ.Υ. μέσω των αρχείων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Σε κάθε  περίπτωση, εάν η εισφορά αυτή δεν επιστρέφεται όπως προβλέπεται στους ασφαλισμένους του πρ. ΤΠΔΥ όταν λαμβάνουν το Εφάπαξ βοήθημα, προκύπτει το εύλογο ερώτημα που τελικώς διατίθεται και εάν επιτελείται το έργο για το όποιο θεσμοθετήθηκε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4670/2020, για το Α΄ μέρος του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την 31/12/2013, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής: «..Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς, το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής..»

Για το Β΄ μέρος του εφάπαξ βοηθήματος μετά την 1/1/2014 στο ίδιο άρθρο προβλέπονται τα εξής: «…Για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από την 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από την 1.1.2014 και εφεξής για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης…».

Σύμφωνα με τα  ανωτέρω, είναι υποχρέωση του Ε-ΕΦΚΑ να προσμετρήσει την εισφορά 1% τόσο στον συντελεστή απόδοσης για το μέρος του Εφάπαξ βοηθήματος του πρ. Τ.Π.Δ.Υ. μέχρι την 31/12/2013, όσο και στην ατομική μερίδα εισφορών του μετόχου από 1/1/2014 και εφ εξής. Η μη προσμέτρησή της στο εφάπαξ βοήθημα παραβιάζει την αρχή λειτουργίας του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 35 του ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προκύψει μόνο από ερμηνεία των διατάξεων και όχι από τις ίδιες τις διατάξεις του άρθρου 35, οι οποίες μιλούν ρητά για ανταποδοτικότητα και δεν κάνουν διαχωρισμό στις εισφορές που προσμετρούνται στην ατομική μερίδα των ασφαλισμένων σε τακτικές, ειδικές ή έκτακτες.

Από υπολογισμούς που έχει κάνει το οικονομικό μας επιτελείο, το ποσό που θα απολέσουν οι ασφαλισμένοι στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, μονάχα από την μη προσμέτρηση της εισφοράς αυτής στην ατομική τους μερίδα δεν είναι αμελητέο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με μια μέση μηνιαία κράτηση ύψους 30 Euro, σε διάστημα δέκα (10) έτών θα έχουν απολέσει από το εφάπαξ βοήθημά τους και ταυτόχρονα από τα εισοδήματά τους, ποσό ύψους 3.600,00 Euro!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε υπόψη, το μέσο εφάπαξ του πρ. Τ.Π.Δ.Υ. για το έτος 2020 ανέρχεται  23.500,00 Euro περίπου. Για έναν υπάλληλο του Πυροσβεστικού Σώματος με 24 έτη Υπηρεσίας, με μέση τακτική μηνιαία κράτηση 100,00 Euro υπέρ πρ. Τ.Π.Δ.Υ., εάν συνυπολογιστούν και τα άλλα 30,00 Euro της κράτηση 1% στην ατομική του μερίδα, για ενδεικτικό χρονικό ορίζοντα δεκαπέντε (15) ετών (μετά την 1-1-2014), εάν θεωρήσουμε ότι θα λάβει με την συνταξιοδότησή του από το Τ.Π.Δ.Υ. ποσό ίσο με το μέσο εφάπαξ, το εφάπαξ μπορεί να διαμορφωθεί από 23.500,00 Euro, σε ποσό κοντά στις 28.000,00Euro!

Κύριε Υποδιοικητά,

λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε  όπως  εκδώσετε σχετική εγκύκλιο που να διευθετεί το εν λόγω θέμα και όπως δρομολογήσετε νομοθετικές ενέργειες για να  παύσει άμεσα, ήτοι καταργηθεί, η εν λόγω ειδική εισφορά 1%, καθώς εξ όσων προαναφέραμε, ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε δεν υφίσταται πλέον, ενώ καταχρηστικά έχει λάβει μόνιμο χαρακτήρα, αποκαθιστώντας έτσι την εν λόγω αδικία που υφίστανται οι ασφαλισμένοι του πρ. Τ.Π.Δ.Υ. και εν προκειμένου τα μέλη της Ομοσπονδία μας.

Παρακαλούμε για την απάντησή σας σχετικά με  την ισχύ ή όχι των ανωτέρω και αιτούμαστε την άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου μαζί με το οικονομικό μας επιτελείο, να σας αναπτύξουμε το θέμα δια ζώσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14/12/2020

Προσμέτρηση της Ειδικής Εισφοράς 1% υπέρ πρ. Τ.Π.Δ.Υ. στο εφάπαξ βοήθημα των Ασφαλισμένων ή κατάργηση αυτής – Αίτημα για συνάντηση.

Αρ. Πρωτ: 214                                                                                                Αθήνα,  14.12.2020   ΠΡΟΣ      Υποδιοικητή  Ε-ΕΦΚΑ   κ. Ατσαβέ Επαμεινώνδα              ΚΟΙΝ.  1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη […]
09/12/2020

Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό).

  Αρ. Πρωτ:211                                                                                     Αθήνα, 08.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     ΠΡΟΣ:       Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                             Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                     […]
06/12/2020

Ομιλία του Προέδρου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Δημ. Σταθόπουλου στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αρ.Πρωτ.209                                                                                          Αθήνα, 05.12.2020                  ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «  Ομιλία στην Διαρκή […]
16/11/2020

Ενημέρωση επί εξελίξεων  σχετικά με την  χορήγηση Εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια, στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 Αρ. Πρωτ:203                                                  […]