poeyps

 

Αρ. Πρωτ:128

Αθήνα, 24.06.2020

ΠΡΟΣ: Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΚΟΙΝ: 1) Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης & κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς 1% που παρακρατείται για το πρ. Τ.Π.Δ.Υ. ή προσμέτρησή της στο εφάπαξ βοήθημα».

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας παραθέτουμε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να καταργηθούν οι κατωτέρω έκτακτες εισφορές οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και καταβάλλονται από όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους, καθόσον έχει παρέλθει ο σκοπός για τον οποίο θεσμοθετήθηκαν, προκειμένου να δρομολογήσετε τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου αυτού.
1. Κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.
Η Εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, για πρώτη φορά επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 3986/2011. Αρχικά προβλεπόταν να ισχύσει μέχρι το φορολογικό έτος 2014, ωστόσο με τον νόμο 4305/2014 επεκτάθηκε και στο φορολογικό έτος 2015, ενώ με την νέα της μορφή και με νέο τρόπο υπολογισμού των κλιμακίων ενσωματώθηκε ως νέο άρθρο 43Α στον Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Η ενσωμάτωση στον Κ.Φ.Ε., η οποία αποτελούσε και μια από τις πολλές μνημονιακές υποχρεώσεις μας, έγινε με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 και είχε εφαρμογή στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2016 και εφ εξής.
Η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θεσμοθετήθηκε από λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθόσον η επιβολή της κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Συνιστά έκτακτη οικονομική επιβάρυνση που απλώς προσδιορίζεται με βάση το ύφος του εισοδήματος και όχι φόρο εισοδήματος με τη δημοσιονομική και νομική έννοια του όρου, γιατί αποσκοπεί σε συγκεκριμένο σκοπό, δηλ. να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, πράγμα που δεν υπάρχει στην περίπτωση της επιβολής φόρων. Η εισφορά αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και επιβλήθηκε για συγκεκριμένες διαχειριστικές χρήσεις, σε αντίθεση με το φόρο που χαρακτηριστικό του στοιχείο αποτελεί η περιοδικότητα.
Μετά από την παρέλευση εννέα ετών και το πέρας της οικονομικής κρίσης, η κράτηση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί, καθώς έχει παρέλθει ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε, και καταχρηστικά έχει λάβει πλέον μόνιμο χαρακτήρα, αποτελώντας εν τέλει έναν επιπλέον μόνιμο φόρο.
2. Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% που παρακρατείται για το πρ. Τ.Π.Δ.Υ. ή προσμέτρησή της στο εφάπαξ βοήθημα.
Με την παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει, πέραν των προβλεπομένων κρατήσεων υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), καθιερώθηκε και νέα μηνιαία κράτηση ειδικής εισφοράς ύψους 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου, προκειμένου για την ενίσχυσή του.
Η επιβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. θεσμοθετήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθόσον η επιβολή της κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση των ταμειακών δυσχερειών που είχαν προκύψει στον Τ.Π.Δ.Υ. την εποχή εκείνη και δεν αποτελεί τακτική εισφορά, καθώς έχει προσωρινό χαρακτήρα.
Η εισφορά αυτή όμως δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα στο εφάπαξ των Δημοσιών Υπαλλήλων, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανταποδοτικότητα του συντελεστή επί του οποίου υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα μέχρι την 31.12.2013 (Ά μέρος υπολογισμού) ο οποίος συνδέεται μόνο με την τακτική κράτηση και επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται στις συσσωρευμένες εισφορές της ατομικής μερίδας των ασφαλισμένων από 1/1/2014 και εφ εξής (Β’ μέρος υπολογισμού), όπως προβλέπεται με τον ν.4387/2016, παρόλο που η αναλυτική πληροφορία για κάθε μέτοχο φτάνει στο Τ.Π.Δ.Υ. μέσω των αρχείων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που η χώρα μας έχει πάψει να βρίσκεται σε μνημονιακή επίβλεψη και οι στρεβλώσεις και οι αδικίες του πρόσφατου παρελθόντος πρέπει να αντιμετωπιστούν με αίσθημα δικαιοσύνης, ζητάμε όπως η ειδική εισφορά 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., είτε καταργηθεί, είτε να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, στον συντελεστή αυτού και στις συσσωρευμένες εισφορές του μετόχου στην ατομική του μερίδα από 01.01.2014 και εφ εξής, καθώς η μέχρι τώρα προσέγγιση για μη προσμέτρηση της ειδικής εισφοράς σε αυτήν είναι καταχρηστική και προκύπτει από ερμηνεία των διατάξεων και όχι από τις ίδιες τις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου 4387/2016 όπως ισχύει, οι οποίες μιλούν για ανταποδοτικότητα και δεν κάνουν διαχωρισμό στις εισφορές που προσμετρούνται στην ατομική μερίδα των ασφαλισμένων σε τακτικές, ειδικές ή έκτακτες.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, στο οποίο ανήκει και η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., καθώς τα ανωτέρω θέματα που αναδεικνύουμε δεν είναι κλαδικά, αλλά αφορούν το σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24/06/2020

Κατάργηση Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης & κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς 1% που παρακρατείται για το πρ. Τ.Π.Δ.Υ. ή προσμέτρησή της στο εφάπαξ βοήθημα.

  Αρ. Πρωτ:128 Αθήνα, 24.06.2020 ΠΡΟΣ: Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΚΟΙΝ: 1) Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης […]
19/06/2020

Μεταθέσεις 2020 στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ας κοιτάξουμε επιτέλους τους συναδέλφους στα μάτια!.

Αρ.Πρωτ.125 Αθήνα, 18.06.2020 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις 2020 στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ας κοιτάξουμε επιτέλους τους συναδέλφους στα μάτια!» Οι γνωστοί τρομολάγνοι και […]
10/06/2020

Υποβολή επικαιροποιημένης Μελέτης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Αρ.Πρωτ.: 121 Αθήνα, 10.06.2020 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Υποβολή επικαιροποιημένης Μελέτης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό» Η […]
05/06/2020

Αναγνώριση Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στο Π.Σ.: Η υπεύθυνη και συνεπής προσπάθεια απέναντι στον κενό και επικίνδυνο λόγο.

  Αρ.Πρωτ.:119 Αθήνα, 05.06.2020 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στο Π.Σ.: Η υπεύθυνη και συνεπής προσπάθεια απέναντι στον κενό και […]