poeyps

Αρ. Πρωτ:58                                                                                                

  Αθήνα, 08.07.2022

 

                                                        ΠΡΟΣ:  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

                                                                             Υπόψη Διοικητή κ. Γεώργιο Πιτσιλή

 

                                                       ΚΟΙΝ: 1)  Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

             κ. Ευάγγελο Τουρνά

                                                                  2)   Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασίας

                        κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                                  3)   Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

                      κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα

                       4)   Πρόεδρο Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

                             Ταξίαρχο κ. Ευάγγελο Μανώλη

                                                                   5)   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο

                6)   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Παροχή Διευκρινήσεων επί Φορολογικής Ενημερότητας»

 

Κύριε Διοικητά,

Τα τελευταία δύο έτη γινόμαστε δέκτες πολλών παραπόνων από πυροσβέστες μέλη μας, οι οποίοι αιτούνται δανείων εκτάκτων αναγκών από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ενώ πληρούν τους όρους χορήγησης αυτών, δεν του χορηγούνται τελικώς επειδή κατά την πληρωμή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν φορολογική ενημερότητα. Δάνεια δεν χορηγούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχει επέλθει ρύθμιση οφειλής, καθώς και σε περιπτώσεις προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας με όρους παρακράτησης οφειλής.

Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφάλειας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), κλαδικό Ταμείο χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων Αστυνομικών και Πυροσβεστών υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πέρα των παροχών προνοίας (εφάπαξ βοηθήματα και επιστροφή εισφορών), χορηγεί μεταξύ άλλων στους μετόχους του και δάνεια για έκτακτες ανάγκες (Γάμου, τοκετού, σοβαρής ασθένειας, θανάτου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης κλπ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3586/2007 (ΦΕΚ 151 τ. Α΄/10-07-2007). Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου καθορίζονται εν γένει οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προς τους ασφαλισμένους τους, πλην όμως αυτή την στιγμή το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. αποτελεί το μοναδικό Ταμείο που προβαίνει στην χορήγηση των δανείων αυτών σε μετόχους του. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου ορίζονται επίσης τα επί μέρους δικαιολογητικά για την χορήγηση των δανείων και το ύψος αυτών, το οποίο ανέρχεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας (μετοχικής σχέσης) του μετόχου, σε 2.000€, 3.000€ και 4.000€ το μέγιστο.

Σημειώνουμε ότι τα δάνεια αυτά, α) χορηγούνται εκ των εισφορών των μετόχων που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα έτη στον κάθε Τομέα του Ταμείου, β) εξασφαλίζονται πλήρως καθώς το τοκοχρεολύσιο εισπράττεται μηνιαίως εκ της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, γ) αποφέρουν έσοδα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αφού παρακρατείται και αποδίδεται χαρτόσημο 3,6% επί του κεφαλαίου και των τόκων, δ) είναι προς το συμφέρον του Ταμείου καθώς χορηγούνται στους μετόχους με επιτόκιο ύψους 4%, πολύ υψηλότερο από αυτό που αποφέρει στο Ταμείο οποιασδήποτε μορφής κατάθεση ή επένδυση, καθώς το επιτόκιο χορήγησης, δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο από την τελευταία πριν τη χορήγηση του δανείου, εξαμηνιαία απόδοση των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος διαθεσίμων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α., τα οποία συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (υπ’ αριθ. Β’/7/208/77 από 01-02-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 462 τ. Β΄/26-02-2013) Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος). Για την χορήγηση των Δανείων αυτών τα δύο τελευταία έτη (2021 & 2022), εφαρμόζεται από το Ταμείο η Νομοθεσία περί φορολογικής ενημερότητας συσταλτικά και πλέον αποτελεί  προϋπόθεση για την πληρωμή των δανείων που εγκρίνονται, η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.

Σημειώνουμε ότι, το Ταμείο ναι μεν έχει ορίσει ως προϋπόθεση για την πληρωμή των δανείων που έχουν εγκριθεί την ύπαρξη «Φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του Δημοσίου πλην της Κεντρικής Διοίκησης», θεωρώντας όμως ότι δεν έχει άλλο τρόπο αντιμετώπισης της έλλειψης της δυνατότητάς του για παρακράτηση των οφειλών Δημοσίου σε σημαντικό  αριθμό δανείων που θα προκύψουν (τεχνικοί λόγοι), δεν αποδέχεται για τη χορήγηση του δανείου την προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας με όρους παρακράτησης οφειλής, αφαιρώντας με τον τρόπο αυτό στην ουσία από τους αιτούντες την δυνατότητα λήψης δανείου  για λόγους έκτακτης ανάγκης (Υπ. Αριθ.8.8/11-3-2022 (ΑΔΑ:6ΝΤΥΟΡΡΞ-8Ξ4) Απόφαση Πρακτικό ΔΣ του Ταμείου, περί ορισμού όρων και προϋποθέσεων χορήγησης δανείων έτους 2022). Ακόμη όμως και στην περίπτωση που θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η παρακράτηση των οφειλών των μετόχων από το δάνειό τους, μετά την παρακράτηση χαρτόσημου 3,6%, το υπόλοιπο του δανείου τους σε πολλές περιπτώσεις θα απορροφούνταν εξ ολόκληρου από τις τυχόν οφειλές τους στο Δημόσιο, καθώς το ύψος των δανείων που χορηγεί το Ταμείο είναι σχετικά μικρό.

Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα, μέτοχοι που τους έχει εγκριθεί το δάνειο, να μην το λαμβάνουν, είτε γιατί δεν βρέθηκαν φορολογικά ενήμεροι κατά την διάρκεια της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, είτε γιατί οφείλουν ποσά μεγαλύτερα ή και μικρότερα των χορηγουμένων δανείων, αφού το Ταμείο δεν δύναται να τα παρακρατήσει για τους λόγους που αναπτύχθηκαν ανωτέρω. Σημειώνουμε ότι τα δάνεια δεν προβλέπεται να χορηγηθούν, ακόμη και όταν οι μέτοχοι προσκομίσουν την Φορολογική Ενημερότητα σε χρόνο μεταγενέστερο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και έτσι υποχρεώνονται σε κατάθεση νέας αίτησης ανοίγοντας  ένα νέο φαύλο κύκλο που ταλαιπωρεί, τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις υπηρεσίες του Ταμείου.

Η συγκεκριμένη συσταλτική εφαρμογή της νομοθεσίας περί Φορολογικής Ενημερότητας, έρχεται σε αντίθεση με τον κοινωνικό χαρακτήρα του Ταμείου ως Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και τον σκοπό του νομοθέτη και συγκεκριμένα με το άρθρο 16 του ν.3586/2007 για εξασφάλιση χρημάτων στους μετόχους του Ταμείου υπό μορφή δανείων για πολύ σοβαρούς λόγους, όπως ο Θάνατος και η σοβαρή ασθένεια, καθώς δεν εξασφαλίζεται η κατεύθυνση του αρχικού νοήματος του ν.3586/2007, επειδή ο εφαρμοστής του δικαίου δεν είναι νομοθέτης ο ίδιος για να διαπλάθει το περιεχόμενο των νόμων κατά βούληση. Σε περίπτωση αυτή η συσταλτικά ερμηνευμένη νομοθεσία περί Φορολογικής Ενημερότητας, συγκρούεται με την αρχική βούληση του νομοθέτη για χορήγηση δανείων για έκτακτους λόγους και αποκτά άλλο καινούργιο νόημα, πέραν του αρχικού προορισμού της διάταξης.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας παραθέτουμε την διάταξη της παρ. δ’ του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1274/2013 (Β ́3398), στην οποία προβλέπεται εξαίρεση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας  για σοβαρούς λόγους «…στους δικαιούχους είσπραξης αμοιβών ή πάγιας αντιμισθίας γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων παράστασης δημοσίων λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο μισθωτό, συνταξιούχο ή στην και την περίπτωσή μας. Σημειώνουμε δε ότι, ο τύπος των δανείων εκτάκτων αναγκών που χορηγεί το Ταμείο ως Ασφαλιστικός Φορέας δεν αποτελεί δαπάνη και δεν εμπεριέχονται στις Πράξεις και συναλλαγές του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1274/2013 (Β ́3398), για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε άτοπο, ένας Πυροσβέστης που μάχεται στα πεδία των πυρκαγιών, προσπαθώντας να προστατέψει την ζωή και την περιουσία των πολιτών, που αντιμετωπίζει όπως όλοι οι πολίτες οικονομικά προβλήματα, στην περίπτωση που προκύψει ένα απρόοπτο γεγονός για αυτόν και την οικογένειά του, όπως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, θάνατος μέλους αυτής, γέννηση και σπουδές των παιδιών του κλπ, να  μην μπορεί να λάβει ένα τόσο μικρό ποσό δανείου από το Ταμείο του για να καλύψει τα έκτακτα έξοδά του, λόγω συσταλτικής ή αμφίβολης ερμηνείας της νομοθεσίας περί φορολογικής ενημερότητας, η εξασφάλιση της οποίας μπορεί να καταστεί αδύνατη για λόγους χρεών προς το Ελ. Δημόσιο, ακόμη και όταν αυτά έχουν ρυθμιστεί.

Επειδή τα ποσά των χορηγούμενων δανείων του Ταμείου είναι σχετικά μικρά, πολλές φορές  τα χρέη προς το Ελ. Δημόσιο μπορεί να ξεπερνούν το ύψος του δανείου που αιτείται, οπότε εκ του αποτελέσματος είναι σαφές ότι ο σκοπός του ν.3586/2007 για την χορήγηση δανείου έκτακτης ανάγκης δεν επιτελείται. Επί της ουσίας ο μέτοχος με το αίτημά του για δάνειο, λαμβάνει μέρος των εισφορών του, τις οποίες στην συνέχεια επιστρέφει με δόσεις και κατά την συνταξιοδότησή του θα τις εισπράξει ξανά υπό μορφή εφάπαξ βοηθήματος,  για την είσπραξη του οποίου απαιτείται ούτως ή άλλως η ύπαρξη Φορολογικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση οφειλής με παρακράτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω,  έχουμε την πεποίθηση ότι τα δάνεια εκτάκτων αναγκών που χορηγεί το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., λόγω του ιδιαιτέρου σκοπού  τον οποίο επιτελούν, καταλαμβάνονται από τις εξαιρέσεις των διατάξεων του  άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1274/2013 (Β ́3398) και παρακαλούμε όπως αποτυπωθεί η άποψη της Φορολογικής Διοίκησης  επ’ αυτού.

Κύριε Διοικητά,

Οι Πυροσβέστες όπως και οι Αστυνομικοί που είναι μέτοχοι του Ταμείου, είναι σημαντικό να διευκολύνονται να αντιμετωπίσουν τα έκτακτα γεγονότα που θα παρουσιαστούν στους ιδίους και στις οικογένειές τους, έτσι ώστε να αφοσιώνονται απρόσκοπτα στο έργο τους, προστατεύοντας την ζωή και την περιουσία των πολιτών.

Για τον λόγο αυτό, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας  που αφορούν  την ερμηνεία των σχετικών φορολογικών διατάξεων, παρακαλούμε για την επίλυση του θέματος, με την ύπαρξη σχετικής διευκρινιστικής απάντησης επί των θεμάτων που σας τέθηκαν, η οποία με την  κοινοποίησή της στο Ταμείο αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τον περεταίρω χειρισμό του θέματος.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11/07/2022

Χορήγηση δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Παροχή Διευκρινήσεων επί Φορολογικής Ενημερότητας.

Αρ. Πρωτ:58                                                                                                   Αθήνα, 08.07.2022                                                           ΠΡΟΣ:  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)                                                                              Υπόψη Διοικητή κ. Γεώργιο Πιτσιλή                                                          ΚΟΙΝ: 1)  Υφυπουργό Πολιτικής […]
07/07/2022

Αξιόπιστος μηχανισμός  διοικητικής μέριμνας.

Αρ. Πρωτ:59                                                                                                Αθήνα, 07.07.2022                                                                                      ΠΡΟΣ:  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                                                 Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο                                                                                    ΚΟΙΝ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις   ΘΕΜΑ: « Αξιόπιστος μηχανισμός […]
29/06/2022

Αρ.Πρωτ.  44                                                                                                 Αθήνα, 27.06.2022   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                             ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 24ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ   Πραγματοποιήθηκε στις 08,09 &10 Ιουνίου 2022 στη Θεσσαλονίκη  το […]
27/06/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                                                                                                       Αθήνα, 24.06.2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                […]