poeyps

     

     Αρ.πρωτ: 102                                                                                  Αθήνα 24.04.2020

                                                                                                                                                                                                                                

                                                      ΠΡΟΣ:    Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 

                                              κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 

                                                                ΚΟΙΝ:  1.Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                      Βασίλειο Παπαγεωργίου

  1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                 Στέφανο Κολοκούρη 

                                                   3.Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

                                                          Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                                 

 

ΘΕΜΑ: «Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος». 

                                                               

      Είναι γνωστό ότι   η παραγρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την  παραγρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012 , ορίζει ότι:

«7. Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή».

      Η παραπάνω διάταξη αφορά ειδικά τους εκλεγόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δημοσίους υπαλλήλους και αποσκοπεί να παρασχεθεί ευθέως από το νόμο μέριμνα ώστε οι Αιρετοί των Δήμων να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις καλύπτοντας τους υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

    Το σκεπτικό της παραπάνω ρύθμισης είναι ότι οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησης, εντός του οποίου λειτουργούν, είναι φορείς πολιτικής εντολής για τη διοίκηση των δημόσιων τοπικών υποθέσεων και κατά συνέπεια η αποστολή των αιρετών και η λειτουργία τους  δεν μπορεί να εμποδίζεται ή να απαξιώνεται από λειτουργικά εμπόδια, από διοικητικούς ελέγχους καθώς και περιορισμούς στη διάθεση του αναγκαίου χρόνου. Το σύνολο των διατάξεων, των κανονισμών και των ρυθμίσεων που ορίζουν το ισχύον Σύνταγμα της Χώρας, o Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ), του Συμβουλίου της Ευρώπης (η Ελλάδα τον κύρωσε με το νόμο 1850/1989), ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και ο Ν. 3852/2010, συνθέτουν και συναποτελούν την καταστατική θέση των αιρετών.

Το άρθρο 162 του Ν. 4662/2020 στις παραγράφους 1 και 8 ορίζει ότι:

«1.  Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, οι υπάλληλοι που υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α)…….Οι ανωτέρω υπηρετούν σε υπηρεσίες του Νομού συμφερόντων τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης υπηρετούν προσωρινά ως υπεράριθμοι, καταλαμβάνοντας την πρώτη κενωθείσα. 

«8.  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α ́ 87) ως Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι, μετατίθενται και υπηρετούν, εκτός οργανικών θέσεων, στην πλησιέστερη Υπηρεσία ή Κλιμάκιο του Δήμιου εκλογής τους για όσο διαρκεί η θητεία τους στις εν λόγω εκλογές».

   Η παραπάνω διάταξη του ν.4662/2020 στο άρθρο 182 «Καταργούμενες διατάξεις» δεν καταργεί το ν.3852/2010 και αποκλίνει αδικαιολόγητα από τα οριζόμενα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και καθιερώνει αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που εκλέγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

   Οι υπάλληλοι του Π.Σ που έχουν εκλεγεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό το πρίσμα ότι η εκλογή τους αυτή περιποιεί τιμή πρωτίστως στο Πυροσβεστικό Σώμα και έμπρακτη αναγνώριση του έργου τους στην προστασία των πολιτών και της κοινωνίας.

    Ζητάμε την άμεση τροποποίηση του άρθρου 162 παρ. 8 του ν.4662/2020 με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση του με τον ν.3852/2010, έτσι ώστε να μην εισάγεται κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης δυσμενής μεταχείριση των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα έναντι του συνόλου των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων και  των υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων.

     Μέχρι την τροποποίηση του παραπάνω άρθρου να γίνει χρήση του άρθρου 164 παρ. 5 «τεχνικά ζητήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος» προκειμένου τη διευθέτηση του θέματος.

                               

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

        

 

24/04/2020

Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος.

           Αρ.πρωτ: 102                                                […]
22/04/2020

Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αρ. Πρωτ:101                                                                                        Αθήνα, 22/04/2020                                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                                                                                             ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α » […]
15/04/2020

Χορήγηση δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ – Υιοθέτηση προτάσεων ΠΟΑΣΥ & ΠΟΕΥΠΣ.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 506/5/11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι, σήμερα, 15-04-2020, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν […]
19/03/2020

Αντιμετώπιση πανδημίας από τον κορωνοϊό Covid – 19»

       Αρ.Πρωτ.62                                         Αθήνα, 19.03.2020                               ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                           Μέλη ΠΟΕΥΠΣ          […]