poeyps

ποευπσ νεο

ΨΗΦΙΣΜΑ 19ου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Σε μία περίοδο συνέχισης πολιτικών των μνημονίων που έχουν πλέον ισοπεδώσει κεκτημένα οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε αυτές τις καταστροφικές πολιτικές που όλα αυτά τα χρόνια έχουν οδηγήσει την κοινωνία όχι μόνο σε αδιέξοδο αλλά και σε εξαθλίωση.

Σε αυτή, λοιπόν, τη δύσκολη περίοδο το συνδικαλιστικό κίνημα προσπαθεί με στρατηγική, με δράσεις και πρωτοβουλίες όχι μόνο να σταματήσει την ισοπέδωση των δικαιωμάτων αλλά να ανακτήσει εκ νέου οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα που αμφισβητούνται από τους υπερασπιστές των μνημονίων, διευρύνοντας το διεκδικητικό μας πλαίσιο και θέτοντας έτσι τη βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον με μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Α.ΘΕΣΜΙΚΑ

 • Άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε εφαρμογή του άρθρου 69 (παρ.11) του Ν.4249/2014 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το βαθμολόγιο στο προσωπικό του Π.Σ. Η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου βαθμολογίου αποτέλεσε το κυρίαρχο αίτημά μας στο παραπάνω νομοσχέδιο, ενώ ζητάμε την διαμόρφωση του Π.Δ. σύμφωνα με την πρόταση – οικονομοτεχνική μελέτη – αιτιολογική έκθεση  που έχουμε καταθέσει σε  Φυσική και Πολιτική Ηγεσία.
 • Επιτακτική η ανάγκη εναρμόνισης του πυροσβεστικού προσωπικού, με άμεση μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Π.Σ., όσων από αυτούς πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3938/2011,  αλλά και την εξομοίωσή τους στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα όσων εξ’ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης. Ανανέωση της υφιστάμενης εργασιακής τους σχέσης στους υπόλοιπους  Πυροσβέστες  Πενταετούς Υποχρέωσης οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω Νόμου.
 • Διαχωρισμός Επιχειρησιακού και Διοικητικού τομέα.
 • Προμήθεια – αντικατάσταση Πυροσβεστικών Οχημάτων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στολών και Μέσων Ατομικής Προστασίας γενικότερα λόγω παλαιότητας και παρέλευσης της διάρκειας χρήσης αυτών σύμφωνα μα τα ισχύοντα.
 • Καθιέρωση ετήσιων υποχρεωτικών εξειδικευμένων υγειονομικών εξετάσεων για όλο το προσωπικό.
 • Άμεσος εκσυγχρονισμός – εκδημοκρατισμός του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας (Π.Δ 210/1992) και εναρμόνισή του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σε θέματα όπως των αδειών του προσωπικού, όπου παρά την δημοσίευσή του Π.Δ. 3/2014 δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, αλλά και του αναχρονιστικού πειθαρχικού δικαίου που διέπει το Π.Σ. με νομοθετήματα της δεκαετίας του 1970.
 • Άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση των διατάξεων Ν.1568/85 και Ν.3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3850/2010, περί Υγείας και Ασφάλειας στο Π.Σ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την υγεία των Πυροσβεστών. Έχει κατατεθεί από την ΠΟΕΥΠΣ  σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο πρέπει να προωθηθεί άμεσα για εφαρμογή.
 • Άμεση αναμόρφωση του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων Πυροσβεστικού Προσωπικού) με στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις μεταθέσεις των Πυροσβεστών, με την πλήρη συμμετοχή εκπροσώπου μας, στη βάση της μελετημένης πρότασης που έχουμε προ πολλού καταθέσει στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία, με γνώμονα την αξιοκρατία και τη διαφάνεια με ταυτόχρονη κατάργηση του Π.Δ 93/2014 (περί μετακινήσεων του Πυροσβεστικού Προσωπικού)  διότι εισάγει αντεργατικές διατάξεις και επαναφέρει την αναξιοκρατία και τη ρουσφετολογία.
 • Άμεση αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992 «Περί κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ.», όπου θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα της υπηρεσιακής τους εξέλιξης. Βάση της συζήτησης να αποτελέσει η πρόταση της ΠΟΕΥΠΣ που ήδη έχει κατατεθεί στο Αρχηγείο Π.Σ αλλά και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 • Εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου περί αδειών με τα ισχύοντα για τους λοιπούς δημοσίου πολιτικούς υπαλλήλους, ειδική μέριμνα για τις γονικές άδειες των πολυτέκνων.
 • Άμεση και αντικειμενική αξιολόγηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων της χώρας, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Το σύγχρονο Π.Σ. επιβάλλει την θεσμοθέτηση 18.000 οργανικών θέσεων, ως προϋπόθεση δημιουργίας ενός αποτελεσματικού οργανισμού πυρασφάλειας και  πυροπροστασίας της χώρας μας.
 • Να υπάρξει μέριμνα από το Υπουργείο για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων και για τα παιδιά των πυροσβεστών, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το Ν. 3511/2006.

Β.ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ:

 • Εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών) εβδομαδιαίως, όχι 40ωρου και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή μας απασχόληση.
 • Μη εφαρμογή παράτυπων και παρανόμων γενικών και μερικών επιφυλακών και πρόσθετων υπηρεσιών, γιατί η χωρίς λόγο καταπόνηση των Πυροσβεστών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για της ζωή τους, την υγεία τους και την πυρασφάλεια της χώρας (ειδικότερα κατά την αντιπυρική περίοδο). 
 • Διάθεση Πυροσβεστικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας σε καθήκοντα οδηγού ασθενοφόρου. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4368/2016 δίδεται πλέον η δυνατότητα να διατίθεται και Πυροσβεστικό προσωπικό για εκτέλεση Υπηρεσίας οδηγού σε κέντρα Υγείας που διαθέτουν ασθενοφόρα και δεν έχουν τα απαιτούμενο προσωπικό σε οδηγούς αυτών.  Με την παραπάνω διάταξη που εντελώς πρόχειρα και χωρίς υπηρεσιακή επεξεργασία εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος και χωρίς να αξιολογηθεί το πρακτικό εργασίας σχετικής επιτροπής που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό, είμαστε αντίθετοι και πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Επιπλέον εκδόθηκε Εγκύκλιος από το Ε.Κ.Α.Β. για την ταχύρυθμη εκπαίδευση των πυροσβεστών στα πλαίσια των νέων καθηκόντων μας που αφορά τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, αλλά και την παροχή πρώτων βοηθειών στους ασθενείς που ξεκάθαρα υποβαθμίζει την λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 • Κατάργηση της ισχύος των διατάξεων του Ν.4387/2016 που θα εφαρμοστούν από 01/07/2016. Ο ανωτέρω Νόμος επιφέρει μεγάλες περικοπές   στις συντάξεις και στα εφάπαξ βοηθήματα μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού που εισαγάγει.  Σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και των εφάπαξ βοηθημάτων δεν αποτυπώνεται πλέον η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας .
 • Την αναπλήρωση των απωλειών που υπέστησαν τα Ταμεία μας από την αφομοίωση των αποθεματικών τους λόγω του PSI.
 • Θεσμοθέτηση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό με ότι αυτό συνεπάγεται (οικονομικές απολαβές , όρια ηλικίας) δεδομένου ότι εξ’ αντικειμένου πληρεί όλα τα κριτήρια  και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Νομοθεσία.
 • Αναβάθμιση της υγειονομικής μας περίθαλψης και στήριξη του ΕΟΠΥΥ και της πρωτοβάθμιας δημόσιας υγείας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πλέον το δημόσιο αγαθό της υγείας πληρώνεται πανάκριβα ενώ οι αποδοχές μας συνεχώς μειώνονται. Διεκδικούμε το δικαίωμα να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς να πληρώνουμε για την υγειονομική περίθαλψη με ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Πυροσβεστικό  Προσωπικό.
 • Χορήγηση δικαιώματος αναγνώρισης (με καταβολή εισφορών αναλόγων προς την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας) της πενταετίας 1989-1994 (για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού έτους 1989, οι οποίοι προσλήφθηκαν το έτος 1994 κατόπιν δικαστικών αποφάσεων με νομοθετική ρύθμιση) και προσμέτρησής της σαν πραγματικό συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και στο χρονοεπίδομα.
 • Επέκταση της μάχιμης πενταετίας αζημίως για όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό προς συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου καθόσον αυτή αποτελεί πραγματική και όχι πλασματική υπηρεσία (οι Πυροσβέστες εργάζονται έξι ημέρες εβδομαδιαίως). Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για επέκταση του νόμου για την 5ετία και στις υπόλοιπες μάχιμες υπηρεσίες (π.χ. ΕΜΑΚ).
 • Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστολους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε στο Δημόσιο τομέα για την αναγνώριση τέκνων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Οι οικονομικές περικοπές που μας επιβλήθηκαν με αποκορύφωμα τον   Ν. 4093/2012 κριθήκαν αντισυνταγματικές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Αρμόδιου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επειδή λοιπόν επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές στο μισθολόγιο χωρίς καταφανέστατα να ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας μας ούτε βεβαίως και η σημασία της κοινωνικής μας αποστολής, όπως αναφέρει και το σκεπτικό της απόφασης Σ.τ.Ε. η πολιτεία οφείλει άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή να αποκαταστήσει την αδικία αυτή επαναφέροντας τις απολαβές μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Αναμένουμε την  άμεση εκτέλεση της απόφασης από την πολιτεία για το υπόλοιπο 50% που εκκρεμεί καθώς και τα αναδρομικά αυτού ώστε να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση.

Πέραν όμως της θετικής αυτής εξέλιξης για το όλο το ένστολο προσωπικό, το πυροσβεστικό προσωπικό επιδιώκει και ταυτόχρονα απαιτεί:

 • Διαμόρφωση και βελτίωση του μισθολογίου μας :

Το υφιστάμενο (ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων Ασφαλείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ’ αιτίας

α) της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονάδα είναι από τον Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,809 προς 2,37 του Πυροσβέστη (Λοχία) έως Α’ ΓΕΕΘΑ.

β) των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους τους βαθμούς.

γ) των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ) του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα και η χορηγούμενη επί σειρά ετών εισοδηματική πολιτική υπολογίζονταν και καταβάλλονταν ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό.

Γι αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των Πυροσβεστών, ειδικότερα των νέων Πυροσβεστών-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.

Με αφετηρία εισαγωγής τον Β.Μ. του Πυροσβέστη  (Λοχία) που θα αρχίζει από την μονάδα και:

Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.

Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων. 

Με θεσμοθέτηση:

Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά (1/150 του κάθε μισθολογικού κλιμακίου).

 • Επαναφορά του δασικού επιδόματος λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο και θεσμοθέτησή του.
 • Θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών και για το Πυροσβεστικό Προσωπικό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις – ευεργετήματα, που χορηγήθηκε σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους του Κράτους.
 • Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό), τα οποία δεν μπορούν να χορηγήσουν οι υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.
 • Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται άνευ πληρωμής.

Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:

 • Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 € με κατάργηση της έκτακτης ειδικής εισφοράς στο ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000,00 € για μισθωτούς – συνταξιούχους και καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
 • Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που ίσχυαν, όπως τόκοι στεγαστικών δανείων, τόκοι ασφαλιστηρίων κλπ, οι οποίες μείωναν τον αποδιδόμενο ετήσιο φόρο εισοδήματος.
 • Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω διευρυμένο διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο προήλθε από τις εργασίες του 19ου  Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ. 

 

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ότι:

 • Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε αφενός μεν να μη διαψεύσουμε την ελπίδα των συναδέλφων μας για ένα καλύτερο αύριο, αφετέρου δε, για να καταδείξουμε εμπράκτως την σημασία και την χρησιμότητα της θεσμικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής μας λειτουργίας.
 • Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και μαζί με όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να συνεχίσουμε να επιζητάμε την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής που θα σέβεται τον άνθρωπο πέρα και πάνω από τα συμφέροντα των αγορών και της ολιγαρχίας του πλούτου.
 • Θα απαιτήσουμε από την ελληνική πολιτεία να θωρακίσει τον Έλληνα Πυροσβέστη από τους κινδύνους που τον απειλούν, να δώσει λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα, σύμφωνα με το διεκδικητικό μας πλαίσιο,  διότι όσο δεν κατοχυρώνεται το αγαθό της ασφάλειας, θα πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια όχι μόνο της κοινωνίας και της χώρας αλλά και των ίδιων των συναδέλφων μας. Το μαρτυρούν οι συνάδελφοί μας, θύματα στο βωμό του καθήκοντος, που ζητούν δικαίωση κι εμείς οφείλουμε να τους την προσφέρουμε μέσα από τους ανιδιοτελείς, αδιάκοπους και σθεναρούς αγώνες μας.
 • Καλούμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να συνεχίσει με πνεύμα ενότητας και σύμπνοιας διεκδικώντας συντεταγμένα και αποφασιστικά με όλες τις συνδικαλιστικές μας δυνάμεις την άμεση ικανοποίηση των κυρίαρχων αιτημάτων μας, όπως αυτά προέκυψαν μετά από γόνιμο διάλογο και προβληματισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του 19ου Πανελλαδικού μας Συνεδρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Το 19ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

08/07/2016

ΨΗΦΙΣΜΑ 19ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΨΗΦΙΣΜΑ 19ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   Σε μία περίοδο συνέχισης πολιτικών των μνημονίων που έχουν πλέον ισοπεδώσει κεκτημένα οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα […]
05/07/2016

Ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου της ΠΟΕΥΠΣ κ. Σταθόπουλου Δημήτρη.

Αθήνα 5 Ιουλίου 2016 Ευχαριστήρια Επιστολή Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Η επανεκλογή μου στη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας αποτελεί  αναγνώριση των προσπαθειών μου και η εμπιστοσύνη που […]
05/07/2016

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αρ.Πρωτ.126                                                                                                                       Αθήνα, 05/07/2016   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.»        Την 4η […]
28/06/2016

Διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων. (Κοινή ανακοίνωση)

                                                          Αθήνα, 28/06/2016                                               ΠΡΟΣ:  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                          Αντιστράτηγο,  κ. Ιωάννη Καρατζιά                                                 ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                            Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση της υγείας […]