Χορήγηση βραχείας άδειας στους εξελθόντες της Σχολής.
19/12/2014
ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 176 €
16/01/2015

Καταβολή αναδρομικών.

 

Αρ.Πρωτ.370

Αθήνα, 19/12/2014

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Καταβολή Αναδρομικών».

 

     Σε απάντηση πολλών ερωτημάτων που τέθηκαν από  συναδέλφους, σχετικά με την καταβολή του (50%)  των αναδρομικών που εκκρεμούν,  ύστερα από την μερική αποκατάσταση μέσω Νομοθετικής Ρύθμισης της Κυβέρνησης (Ν.4307/2014), σε σχέση με το διατακτικό των αποφάσεων του ΣΤΕ,  σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

     Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. (3093 – 18/11/2014 άρθρο 2 παράγραφος 1 α &  β), οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές των αποδοχών που εκκρεμούν  και δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00  ευρώ), αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση την 27η/01/2015.

     Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών που εκκρεμούν και υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 ευρώ), αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

     Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 27/01/2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η) ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27η /12/2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email