Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γ.Λ.Κ. – Κινητοποίηση της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
26/04/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  για την Εργατική Πρωτομαγιά.
01/05/2018

Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αρ.Πρωτ. 101

Αθήνα, 28/04/2018

 

 

ΠΡΟΣ: Α.Π.Σ. (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού

                                     και Επικοινωνίας)

                                       ΚΟΙΝ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα».

 

 

Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. από το 2000 με δεκάδες έγγραφα έχει παρέμβει προς όλους τους αρμόδιους φορείς με αποκορύφωμα  την υποβολή αναφοράς – καταγγελίας στις 06.12.2001 προς την: 1) Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης 2) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 3) Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 4) Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στον χώρο εργασίας.

Σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενημέρωσή τους ότι τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων δεν εφαρμόζονται ως πρέπει στην χώρα μας για τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας, με αποτέλεσμα η καταγγελία μας αυτή να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εισήγηση του Προέδρου Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να κριθεί αποδεκτή τον Μάρτιο του 2002.

Στην συνέχεια δόθηκε κοινοτική οδηγία στην χώρα μας προκειμένου να εναρμονιστεί το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το σκεπτικό που είχε κατατεθεί και να επεκταθεί η νομοθεσία που υπήρχε για τους υπόλοιπους εργαζομένους και με  τον Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» και ειδικά με την παρ.4 του άρθρου 9 αυτού τέθηκε σε ισχύ όλο το νομοθετικό πλαίσιο περί Α.Υ.Ε. και για το Π.Σ.

Από το 2003 επί της ουσίας παράνομα δεν εφαρμόστηκε ποτέ η παραπάνω διάταξη για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και δεν εκδόθηκαν τα Προεδρικά Διατάγματα για τα μέτρα προστασίας στα επιχειρησιακά συμβάντα.

Όλο αυτό  το διάστημα έχουμε εκπονήσει και έχουμε υποβάλλει σε επιτροπές που έχουν συσταθεί για Σχέδιο Π.Δ. με τις προτάσεις περί Υγείας και Ασφάλειας στο Π.Σ. τουλάχιστον 6 φορές.

Πιστεύουμε σήμερα που καταθέτουμε τις προτάσεις για το Σχέδιο Π.Δ. – που συμπίπτει τυχαία με την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και την Διεθνή Ημέρα Μνήμης εργατών – να είναι και η τελευταία φορά.

Η προώθηση της νομοθέτησης κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στο προσωπικό του Π.Σ. αποτελεί πλέον πράξη ευθύνης και αναγνώρισης της εργασίας μας εκ μέρους της πολιτείας μετά από τις γενικότερες αλλαγές που επέφεραν τόσο ο ν. 3850/2010 που αποτελεί και την νομική του βάση όσο και οι διατάξεις του ν.4249/2014 αναφορικά με την ονοματολογία και τις νέες διοικητικές δομές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων νομοθεσία σαφέστατα διαχωρίζει τις δραστηριότητες του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος σε αυτές που:

 • παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες και
 • δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες (ν.3511/2006 και ν.3850/2010 Κώδικας Νομοθεσίας Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων).

Είναι προφανές το ότι κάποιες δραστηριότητες του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες δηλαδή ιδιαιτερότητες που γεννιούνται από την φύση της δραστηριότητας αλλά και πάλι σαφώς οι ιδιαιτερότητες αυτές για την Υ.Α.Ε.Π.Σ δεν είναι άλλες από αυτές που είτε είναι ΒΑΡΙΕΣ (έντονη σωματική καταπόνηση) είτε ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ (σε συνθήκες που μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θα προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη ασθένεια), είτε ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ (που μπορεί να προκαλέσουν άμεσα ασθένεια, τραυματισμό, θάνατο) συνθήκες  είτε συνδυασμό αυτών (επί της ουσίας χαρακτηρισμού κάθε εργασίας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα αν είναι Βαριά Ανθυγιεινή και Επικίνδυνη).

Αυτό είναι άλλωστε ουσιαστικά το βασικό αντικείμενο των Μελετών Εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που κατά την νομοθεσία εκπονούν ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας.

Καταθέτουμε λοιπόν στην αρμόδια Επιτροπή σύνταξης Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για μέτρα προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του Π.Σ. τις προτάσεις μας σύμφωνα με τον ενδεικτικό κατάλογο θεματικών ενοτήτων ως εξής:

 1. να καθορίζεται με σαφήνεια η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Α.Ε.Π.Σ.) για τους εργαζομένους σε αυτό κατά το δυνατόν σε εναρμόνιση με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 για όλες τις δραστηριότητες και όλους τους εργαζομένους στο Π.Σ. Επίσης η θεσμοθέτηση συστήματος διαχείρισης Υ.Α.Ε.Π.Σ.
 2. να δοθούν ορισμοί που θα ισχύουν για την Υ.Α.Ε.Π.Σ. όπως εκπρόσωπος εργοδότη ανά περίπτωση, εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι εργαζομένων κ.α. Δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες (βαριές – ανθυγιεινές – επικίνδυνες – συνδυασμός αυτών), κλπ.Στους ορισμούς να καθορίζονται ότι οι δραστηριότητες του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν παρουσιάζουνε εγγενείς ιδιαιτερότητες είναι αυτές που γίνονται εντός χώρων της Υπηρεσίας ή και εγκαταστάσεων αυτής, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι συνήθως ελεγχόμενες από τον εργοδότη Π.Σ. και οι δραστηριότητες του προσωπικού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες είναι τουλάχιστον αυτές που λαμβάνουν χώρα ή γίνονται εκτός υπηρεσιακών χώρων – εγκαταστάσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατανοητό είναι ότι κατά τον νόμο οι ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων συνίστανται στο ότι αυτές είναι είτε βαριές είτε ανθυγιεινές είτε επικίνδυνες είτε συνδυασμός αυτών και επομένως γι αυτές κατά την έννοια του νόμου πρέπει να θεσμοθετούνται με Π.Δ. και να εφαρμόζονται πρόσθετα, ήτοι επιπλέον μέτρα προστασίας στην Υ.Α.Ε.Π.Σ.
 3. να ρυθμίζεται ο τρόπος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δραστηριότητες που δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες (εσωτερική υπηρεσία προστασίας πρόληψης, τεχνικού ασφαλείας, γιατροί εργασίας, τρόπος ανάθεσης και ανάληψης αυτών των καθηκόντων τους και κ.α.). Πιθανόν να απαιτηθεί ιδιαίτερη προς τούτο υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.
 4. Να ρυθμίζεται ο τρόπος λήψης επιπλέον μέτρων προστασίας Υ.Α.Ε. για τις δραστηριότητες του προσωπικού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες (συντελεστές – όπως αξιωματικός ασφαλείας συμβάντων και υγειονομικός αξιωματικός συμβάντων – προσόντα – καθήκοντα – υποχρεώσεις αυτών).
 5. Υποχρεώσεις εργοδότη , δηλαδή του Πυροσβεστικού Σώματος και εκπροσώπων των εργαζομένων – εκπαίδευση αυτών – τρόπος ανάδειξης αυτών κατά περίπτωση (ορισμοί ή εκλογές).
 6. Να ορίζεται υποχρέωση σύνταξης μνημονίων ενεργειών τουλάχιστον ανά κατηγορία δραστηριοτήτων επέμβασης, όπως για σεισμούς, πλημμύρες, δασικές, αστικές πυρκαγιές, – άλλες διασώσεις κ.λ.π.
 7. Η Υπηρεσία για την Υ.Α.Ε.Π.Σ. (της πιο πάνω 3 παραγράφου) να δέχεται όλες τις Ε.Δ.Ε. για ζημιές σε υλικό, τραυματισμούς, ασθένειες έως και θάνατο εν ενεργεία ακόμα και εν αποστρατεία υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και οποιαδήποτε αναφορά – στοιχεία για ατυχήματα , τα οποία θα μελετά προκειμένου να εξάγονται συμπεράσματα και αποφάσεις για λήψη μέτρων προστασίας της Υ.Α.Ε.
 8. Να ορίζονται α) κατά περίπτωση ο χρόνος εργασίας, δηλαδή ο χρόνος που ο εργαζόμενος είναι στη διάθεση του εργοδότη για εκτέλεση των καθηκόντων του και β) ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης είτε εκτός υπηρεσίας είτε ενώ βρίσκεται σε επέμβαση (ανά μνημόνιο επέμβασης).
 9. Να δίνονται οι κατευθύνσεις προδιαγραφών για τον εξοπλισμό Μέσων Εργασίας και για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), (ατομικά με προσωπική χρέωση, ατομικά χωρίς προσωπική χρέωση, ομαδικά εξειδικευμένων ομάδων, ομαδικά γενικά).
 10. Να προβλεφτεί οι εγκαταστάσεις στέγασης των πυροσβεστικών περιπολικών που επιτηρούν δασικές περιοχές, με σκοπό την προστασία του προσωπικού από την ηλιακή θερμότητα και ακτινοβολία.
 11. Να προβλεφτεί η ανάπαυση του προσωπικού κατά την απασχόληση τους σε επιχειρησιακά συμβάντα σε καταλύματα που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες διαβιώσεις.
 12. Να προβλεφτεί ανά έδρα Νομών, ειδικό τμήμα διαχείρισης για την χορήγηση διοικητικής μέριμνας κατά την διάρκεια των επεμβάσεων.
 13. Να ορίζεται καθηκοντολόγιο – αρμοδιότητες – ευθύνες – περιγραφή θέσης εργασίας, προσόντα , προαπαιτούμενα και προδιαγραφές του προσωπικού για κάθε εργασία (σωματικά, ηλικιακά, ψυχικά), καθώς και τα παρεχόμενα μέσα εκτέλεσης καθηκόντων.
 14. Να ορίζονται οι εκπαιδεύσεις προς εξειδίκευση του προσωπικού όλων των επιπέδων, βαθμών κ.λ.π.
 15. Να γίνεται μάθημα στην Πυροσβεστική Ακαδημία για θέματα Υ.Α.Ε.Π.Σ. με βαθμολογία, σε επίπεδο ανάλογα με την Σχολή.
 16. Να αναλαμβάνονται και να ανατίθενται καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας Τ.Α. για το Π.Σ. σε Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς με καθορισμό προσόντων τους.
 17. Να προβλεφθεί η πρόσληψη ειδικευμένων γιατρών εργασίας τουλάχιστον ανά Π.Ε.Π.Υ.Δ. και εναλλακτικά η διαδικασία ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε αντίστοιχους γιατρούς του υπολοίπου Δημοσίου ή/και ιδιωτικού Τομέα .
 18. Να προβλεφθεί η πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας στις Π.Υ και αύξηση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού για το Π.Σ. για την κάλυψη των αναγκών του.
 19. Να προβλεφθεί για όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος το να υπάρχει υπηρεσιακός λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, (e-mail) με μέριμνα της Δ/νσης Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος προς ενημέρωσή τους καθότι η καλή πληροφόρησή τους είναι ο βασικότερος παράγοντας ασφάλειας.
 20. Να προβλεφθεί ώστε το Πυροσβεστικό Προσωπικό, επειδή (με βάση την παρ.4 του άρθ.3 του Ν.3511, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν.4249/2014) τίθεται όποτε απαιτηθεί σε Υπηρεσία, να μετακινείται ελεύθερα με τα Μ.Μ.Ε. , καθόσον με την παρουσία του και μόνο συντελεί  defacto στην ασφάλεια των μέσων αυτών.
 21. Να προβλέπεται η εξ΄ αποστάσεως εργασία του προσωπικού , όποτε η φυσική του παρουσία στους χώρους εργασίας δεν απαιτείται , κάνοντας χρήση των διατιθεμένων ηλεκτρονικών τρόπων εξ΄ αποστάσεως εργασίας και επικοινωνίας, με καθορισμό των προϋποθέσεων και όρων από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
 22. Να προβλέπεται χρονοδιάγραμμα της σταδιακής εφαρμογής και υλοποίησης των διατάξεων του Προεδρικού αυτού Διατάγματος και να δίνονται οι σχετικές προς τούτο εξουσιοδοτήσεις.
 23. Να προβλέπεται τακτική και έκτακτη αναθεώρηση (επικαιροποίηση – εκσυγχρονισμός) αυτού του Π.Δ. για την Υ.Α.Ε.Π.Σ. και ο τρόπος που αυτό θα γίνεται.

Οι παραπάνω προτάσεις μας θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν το πρώτο σωστό βήμα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την θεσμοθέτηση αυτονόητων κανόνων Yγείας και Aσφάλειας στο προσωπικό ενός Σώματος, που καθημερινά αντιμετωπίζει πληθώρα κινδύνων.

 

Αναμένουμε την ενσωμάτωσή τους από την αρμόδια επιτροπή στο υπό σύνταξη Σχέδιο Π.Δ. για την Υ.Α.Ε.Π.Σ. και την προώθησή του στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης, ενώ γνωρίζουμε σε όλους ότι η Ομοσπονδία μας στέκεται υπεύθυνα και εποικοδομητικά  σε κάθε πρόθεση επίλυσης βασικών ζητημάτων, όπως αυτό της Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού μας, ζήτημα το οποίο η πολιτεία όφειλε να είχε διευθετήσει προ πολλού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email