18ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟΕΥΠΣ. Πάτρα 2015 – Δελτίο τύπου.
11/06/2015
Η υγεία των Πυροσβεστών πάλι σε κίνδυνο;
12/06/2015

Ψήφισμα 18ου Πανελλαδικού Συνεδρίου ΠΟΕΥΠΣ.

titlospoeypsneo-1024x270

ΨΗΦΙΣΜΑ 18ου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Σε μια περίοδο πολιτικών των μνημονίων που έχουν ισοπεδώσει κεκτημένα οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε αυτές τις καταστροφικές πολιτικές που όλα αυτά τα χρόνια έχουν οδηγήσει την κοινωνία όχι μόνο σε αδιέξοδο αλλά και στην εξαθλίωση.

          Σε αυτή, λοιπόν, τη δύσκολη περίοδο το συνδικαλιστικό κίνημα προσπαθεί με στρατηγική, με δράσεις και πρωτοβουλίες όχι μόνο να σταματήσει την ισοπέδωση των δικαιωμάτων αλλά να ανακτήσει εκ νέου οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα που αμφισβητούνται από τους υπερασπιστές των μνημονίων, διευρύνοντας το διεκδικητικό μας πλαίσιο και θέτοντας έτσι τη βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον με μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον.     

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Α.ΘΕΣΜΙΚΑ

 • Άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίηση τους, σε εφαρμογή του άρθρου 69 (παρ.11) του Ν.4249/2014 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το βαθμολόγιο στο  προσωπικό του Π.Σ. Η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου βαθμολογίου αποτέλεσε το κυρίαρχο αίτημα μας στο παραπάνω νομοσχέδιο, ενώ ζητάμε την διαμόρφωση του Π.Δ. σύμφωνα με την πρόταση – οικονομοτεχνική μελέτη – αιτιολογική έκθεση  που έχουμε καταθέσει σε  Φυσική και Πολιτική Ηγεσία.
 • Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με την  εισαγωγή πυροσβεστών, κατ’ έτος Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 69 του Ν.4249/2014 με την  ταυτόχρονη  αναβάθμιση και επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης,  μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και δια βίου εκπαίδευσης. Παράλληλα είναι άμεση ανάγκη η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Δοκίμων των Σχολών της  Πυροσβεστικής Ακαδημίας  ώστε να πραγματοποιούν ουσιαστική εκπαίδευση με κύριο προσανατολισμό την πλήρη επαγγελματική κατάρτισή τους.
  • Άμεση αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992 «Περί κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ.», όπου θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα της υπηρε-σιακής τους εξέλιξης. Βάση της συζήτησης να αποτελέσει η πρόταση της ΠΟΕΥΠΣ που ήδη έχει κατατεθεί στο Αρχηγείο Π.Σ αλλά και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
  • Επιτακτική η ανάγκη ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού, με άμεση μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3938/2011,  αλλά και την εξομοίωση τους στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα όσων εξ’ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης. Ανανέωση της υφιστάμενης εργασιακής τους σχέσης στους υπόλοιπους  Πυροσβέστες  Πενταετούς Υποχρέωσης οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω Νόμου. 
  • Διαχωρισμός Επιχειρησιακού και Διοικητικού τομέα.
  • Προμήθεια – αντικατάσταση Πυροσβεστικών Οχημάτων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στολών και Μέσων Ατομικής Προστασίας γενικότερα λόγω παλαιότητας και παρέλευσης της διάρκειας χρήσης αυτών σύμφωνα μα τα ισχύοντα. 
  • Καθιέρωση ετήσιων  υποχρεωτικών εξειδικευμένων υγειονομικών εξετάσεων για όλο το προσωπικό.
  • Άμεσος εκσυγχρονισμός – εκδημοκρατισμός του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας (Π.Δ 210/1992) και εναρμόνιση του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σε θέματα όπως των αδειών του προσωπικού, όπου παρά την δημοσίευση του Π.Δ. 3/2014 δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, αλλά και του αναχρονιστικού πειθαρχικού δικαίου που διέπει το Π.Σ. με νομοθετήματα της δεκαετίας του 1970.
  • Άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση των διατάξεων Ν.1568/85 και Ν.3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3850/2010, περί Υγείας και Ασφάλειας στο Π.Σ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την υγεία των Πυροσβεστών..  Έχει κατατεθεί από την ΠΟΕΥΠΣ  σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο πρέπει να προωθηθεί άμεσα για εφαρμογή.
  • Άμεση αναμόρφωση του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων Πυροσβεστικού Προσωπικού ) με στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις μεταθέσεις των Πυροσβεστών, με την πλήρη συμμετοχή εκπροσώπου μας, στη βάση της μελετημένης πρότασης που έχουμε προ πολλού καταθέσει στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία,  με γνώμονα την αξιοκρατία και τη διαφάνεια με ταυτόχρονη κατάργηση του Π.Δ 93/2014 (περί μετακινήσεων του Πυροσβεστικού Προσωπικού)  διότι εισάγει αντεργατικές διατάξεις και επαναφέρει την αναξιοκρατία και τη ρουσφετολογία.   

 

 • Εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου περί αδειών με τα ισχύοντα για τους λοιπούς δημοσίου πολιτικούς υπαλλήλους, ειδική μέριμνα για τις γονικές άδειες των πολυτέκνων.
 • Άμεση και αντικειμενική αξιολόγηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων της χώρας, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες  και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Το σύγχρονο Π.Σ. επιβάλλει την θεσμοθέτηση 18.000 οργανικών θέσεων, ως προϋπόθεση δημιουργίας ενός αποτελεσματικού οργανισμού πυρασφάλειας και  πυροπροστασίας της χώρας μας.
  • Να υπάρξει μέριμνα από το Υπουργείο για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων και για τα παιδιά των πυροσβεστών, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το Ν. 3511/2006.

Β.ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ:

 • Εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών) εβδομαδιαίως, όχι 40ωρου και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή μας απασχόληση.
 • Μη εφαρμογή παράτυπων και παρανόμων γενικών και μερικών επιφυλακών και πρόσθετων υπηρεσιών, γιατί η χωρίς λόγο καταπόνηση των Πυροσβεστών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για της ζωή τους, την υγεία τους και την πυρασφάλεια της χώρας (ειδικότερα κατά την αντιπυρική περίοδο).

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 • Κατοχύρωση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης μας ώστε να μη μετατραπεί από κοινωνική σε επαγγελματική με ευθύνη και προτροπή της πολιτείας. Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση κατάργηση του άρθρου 220 του Ν.4281/2014  αναφορικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ και παράλληλα την κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος καθώς και την αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων, ως μοναδική σοβαρή και δίκαιη λύση για τη διασφάλιση της υγιούς προοπτικής των Ασφαλιστικών ταμείων μας .
 • Την αναπλήρωση των απωλειών που υπέστησαν τα Ταμεία μας από την απομείωση των αποθεματικών τους λόγω του PSI.
 • Κατάργηση άρθρων και διατάξεων του Ν. 3865/2010 « Μεταρ-ρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», που επιβάλλουν δέκα χρόνια επιπλέον υποχρεωτικής εργασίας στους Πυροσβέστες, αγνοώντας ότι αφενός μεν το επάγγελμα είναι επικίνδυνο και ανθυγιεινό και αφετέρου δεν εργάζονται πενθήμερο αλλά υποχρεωτικά εξαήμερο εβδομαδιαία. Λέμε όχι στη σύνδεση των ορίων συνταξιοδότησης των ένστολων με το προσδόκιμο ζωής που επέβαλλε η επιβολή των μνημονίων στην χώρα μας και άμεσα να χαρακτηριστεί
 • Διατήρηση των υπαρχόντων ορίων ηλικίας και για τους Πυροσβέστες, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2015 λόγω της επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας του επαγγέλματος μας. Θεσμοθέτηση της 25ετίας ως θεμελιώδες συνταξιοδοτικό δικαίωμα των πυροσβεστών παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτήςμε άμεση χρήση και απόδοση πλήρους συντάξεως με μπόνους (αυξημένων συντελεστών – κλιμακίων υπολογισμού της σύνταξης καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού βίου.
 • Αναβάθμιση της υγειονομικής μας περίθαλψης και στήριξη του ΕΟΠΥΥ και της πρωτοβάθμιας δημόσιας υγείας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πλέον το δημόσιο αγαθό της υγείας πληρώνεται πανάκριβα ενώ οι αποδοχές μας συνεχώς μειώνονται.στις υπηρεσίες υγείας χωρίς να πληρώνουμε για την υγειονομική περίθαλψη με ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Πυροσβεστικό  Προσωπικό.
 • Χορήγηση δικαιώματος αναγνώρισης (με καταβολή εισφορών αναλόγων προς την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας) της πενταετίας 1989-1994 (για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού έτους 1989, οι οποίοι προσλήφθηκαν το έτος 1994 κατόπιν δικαστικών αποφάσεων με νομοθετική ρύθμιση) και προσμέτρησης της σαν πραγματικό συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και στο χρονοεπίδομα .
 • Επέκταση της μάχιμης πενταετίας αζημίως για όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό προς συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου καθόσον αυτή αποτελεί πραγματική και όχι πλασματική υπηρεσία (οι Πυροσβέστες εργάζονται έξι ημέρες εβδομαδιαίως). Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για επέκταση του νόμου για την 5ετία και στις υπόλοιπες μάχιμες υπηρεσίες (π.χ. ΕΜΑΚ) . 
 • Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστολους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε στο Δημόσιο τομέα για την αναγνώριση τέκνων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Οι οικονομικές περικοπές που μας επιβλήθηκαν με αποκορύφωμα τον   Ν. 4093/2012 κριθήκαν αντισυνταγματικές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Αρμόδιου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επειδή λοιπόν επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές στο μισθολόγιο χωρίς καταφανέστατα να ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας μας ούτε βεβαίως και η σημασία της κοινωνικής μας αποστολής, όπως αναφέρει και το σκεπτικό της απόφασης Σ.τ.Ε. η πολιτεία οφείλει άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή να αποκαταστήσει την αδικία αυτή επαναφέροντας τις απολαβές μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Αναμένουμε την  άμεση εκτέλεση της απόφασης από την πολιτεία για το υπόλοιπο 50% που εκκρεμεί καθώς και τα αναδρομικά αυτού ώστε να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση .

Πέραν όμως της θετικής αυτής εξέλιξης για το όλο το ένστολο προσωπικό, το πυροσβεστικό προσωπικό επιδιώκει και ταυτόχρονα απαιτεί :

 • Διαμόρφωση και βελτίωση του μισθολογίου μας :

Το υφιστάμενο (ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων Ασφαλείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ’ αιτίας

α) της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον Αστυφύλακα-Λιμενοφύλακα-Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονάδα είναι από τον Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,809 προς 2,37 του Πυροσβέστη (Λοχία) έως Α’ ΓΕΕΘΑ .

β) των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους τους βαθμούς .

γ) των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ) του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα και η χορηγούμενη επί σειρά ετών εισοδηματική πολιτική υπολογίζονταν και καταβάλλονταν ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό.

 

Γι αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των πυροσβεστών, ειδικότερα των νέων Πυροσβεστών-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.

Με αφετηρία εισαγωγής τον Β.Μ. του Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα – Πυροσβέστη – Υπαξιωματικού (Λοχία) που θα αρχίζει από την μονάδα και:

Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.

Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.

 

Με θεσμοθέτηση:

Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά(1/150 του κάθε μισθολογικού κλιμακίου).

 • Επαναφορά του δασικού επιδόματος λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο  και θεσμοθέτησή του.
  • Θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών και για το Πυροσβεστικό Προσωπικό  με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις – ευεργετήματα, που χορηγήθηκε σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους του Κράτους.
  • Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό), τα οποία δεν μπορούν να χορηγήσουν οι υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.
  • Καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης που δεν έχουν χορηγηθεί .
  • Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται άνευ πληρωμής.

Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:

 

 • Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 € με κατάργηση της έκτακτης ειδικής εισφοράς στο ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000 €για μισθωτούς -συνταξιούχους και καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
  • Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
  • Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που ίσχυαν, όπως τόκοι στεγαστικών δανείων, τόκοι ασφαλιστηρίων κλπ, οι οποίες μείωναν τον αποδιδόμενο ετήσιο φόρο εισοδήματος.

Σύμφωνα με το ανωτέρω διευρυμένο διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο προήλθε από τις εργασίες του 18ου  Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ότι:

Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε αφενός μεν να μη διαψεύσουμε την ελπίδα των συναδέλφων μας για ένα καλύτερο αύριο, αφετέρου δε, για να καταδείξουμε εμπράκτως την σημασία και την χρησιμότητα της θεσμικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής μας λειτουργίας, σε μια περίοδο κατά την οποία όχι μόνο έχει απαξιωθεί ο συνδικαλισμός των εργαζομένων, αλλά παράλληλα επιχειρείται από διάφορα κέντρα και η περαιτέρω χειραγώγηση και απονεύρωσή του.

Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και μαζί με όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  να συνεχίσουμε να επιζητάμε την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής που θα σέβεται τον άνθρωπο πέρα και πάνω από τα συμφέροντα των αγορών και της ολιγαρχίας του πλούτου. Μόνο έτσι θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για την κατοχύρωση ενός ασφαλούς οικονομικοκοινωνικού περιβάλλοντος, που θα οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση και στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Θα απαιτήσουμε από την ελληνική πολιτεία να θωρακίσει τον Έλληνα Πυροσβέστη από τους κινδύνους που τον απειλούν, να δώσει λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα, σύμφωνα με το διεκδικητικό μας πλαίσιο,  διότι όσο δεν κατοχυρώνεται το αγαθό της ασφάλειας, θα πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια όχι μόνο της κοινωνίας και της χώρας αλλά και των ίδιων των συναδέλφων μας. Το μαρτυρούν οι συνάδελφοί μας, θύματα στο βωμό του καθήκοντος, που ζητούν δικαίωση κι εμείς οφείλουμε να τους την προσφέρουμε μέσα από τους ανιδιοτελείς, αδιάκοπους και σθεναρούς αγώνες μας.

Καλούμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να συνεχίσει με πνεύμα ενότητας και σύμπνοιας διεκδικώντας  συντεταγμένα και αποφασιστικά με όλες τις συνδικαλιστικές μας δυνάμεις την άμεση ικανοποίηση των κυρίαρχων αιτημάτων μας, όπως αυτά προέκυψαν μετά από γόνιμο διάλογο και προβληματισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του 18ου Πανελλαδικού μας Συνεδρίου

Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους όλης της χώρας ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα των περιστάσεων και την δύσκολη αποστολή που μας έχουν αναθέσει .

 

ΠΑΤΡΑ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Το 18ο πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Print Friendly, PDF & Email