Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη

Εκπαιδευτικές αποζημιώσεις και διαδικασίες είσπραξης αυτής.
10/04/2018
Επανακαθορισμός Δελτίων Ταυτότητας Πυροσβεστικού Προσωπικού.
12/04/2018

Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη

Αρ.Πρωτ.72                                                                                  

Αθήνα,  11.04.2018

                                                   

                                                                      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη»

 

Εκδόθηκε το Π.Δ. υπ΄αριθμ. 27/26.3.2018 «Προκαταβολή Εξόδων Υπεράσπισης στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής», όπου καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος.

Με την ως άνω θεσμοθέτηση ενεργοποίησης του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη (άρθρο 100 Α, του ν.4249/2014), άλλο ένα βασικό και πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας ικανοποιείται και ως βασικό του στόχο έχει τον έλεγχο περιπτώσεων αυθαιρεσιών  προς το προσωπικό του Π.Σ.

Δίνεται στο προσωπικό του Π.Σ. στο οποίο ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, χορήγησης εξόδων για την αμοιβή συνηγόρου της επιλογής του, για τα στάδια προδικασίας και παράστασης στα δικαστήρια.

Η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Πυροσβέστη αποτελεί ένα ακόμα βήμα δημοκρατικής θωράκισης των δικαιωμάτων ενός εργασιακού κλάδου που καθημερινά μάχεται στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής, απέναντι σε κάθε είδους αυθαίρετη και αλαζονική συμπεριφορά των οργάνων της Διοίκησης. Ο θεσμός αυτός πρέπει να υποστηριχθεί και να λειτουργήσει άμεσα! Θα κάνουμε ότι απαιτείται προς αυτή την κατεύθυνση!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email