ΕΥΠΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Αποτελέσματα ενημερωτικής εσπερίδας.

ΠΟΕΥΠΣ: Καταγγελία για τα γεγονότα της 28-2-13
04/03/2013
ΕΥΠΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΟΙΝΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ.
05/03/2013

ΕΥΠΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Αποτελέσματα ενημερωτικής εσπερίδας.

 ΕΥΠΣ ΚΕΝ . ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη  04/03/2013

 

Αρ. Πρωτ. 62

ΠΡΟΣ:  

  • Όλα τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. και όλες τις Π.Υ. και Π.Κ. της Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

  Η Ένωση μας πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την ενημερωτική εσπερίδα που είχε ως θέμα το Ασφαλιστικό- Συνταξιοδοτικό  στις 22-02-2013 στο ξενοδοχείο PORTO PALACE με κεντρικό ομιλητή τον κ.Χαράλαμπο Μπουκουβάλα νομικό -εργατολόγο ειδικό σε θέματα ενστόλων, κάνοντας πράξη  την επιδίωξη για σωστή και έγκυρη ενημέρωση των μελών της σε μια κρίσιμη περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και ανασφάλειας για το εργασιακό μέλλον όλων των συναδέλφων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν μεγάλη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις που τρέχουν, και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι δόθηκε η ευκαιρία στους συναδέλφους να εκφράσουν τις απορίες τους οι οποίες απαντήθηκαν πλήρως.

  Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε λοιπόν συνεκτιμώντας όλες τις εξελίξεις είναι ότι, για τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν θεμελειώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης,  υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο παραμονής συνεπώς δεν πρέπει να προτρέξουν και να πάρουν την απόφαση αποχώρησης από το Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς να έχει ξακαθαρίσει πλήρως το τοπίο, σύμφωνα πάντα με την άποψη του κ.Μπουκουβάλα.Αναλυτικότερα τόνισε επίσης ότι όσο αφορά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ (από την 01-01-2014) υπάρχει περιθώριο εξαίρεσης των σωμάτων ασφαλείας και θα ήταν φρόνιμο να υπάρξει μια στάση αναμονής ώσπου να ξεκαθαρίσουν ακριβώς  όλες οι παράμετροι που έχουν να κάνουν με το ΕΦΑΠΑΞ.

  Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη του κ. Μπουκουβάλα εξακολουθεί να ισχύει ο Νόμος 3863/2010  και ο Νόμος 3865/2010 για εμάς χωρίς να θιγόμαστε περαιτέρω, μετά και την ψήφιση του Ν.4093/2012, ως προς την αύξηση των ορίων ηλικίας ή ως προς την κατάργηση της μεταβατικότητας.Συγκεκριμένα λοιπόν ισχύουν ταπαρακάτω:

1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξής τους.

2. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν.3865/2010 διατάξεις,συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά ενάμισι (1½) επιπλέον έτος. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμισι(4 ½) επιπλέον έτη και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον έτη.

3. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2014, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν.3865/2010, διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) και του άρθρου 1 του Ν.3029/2002. Ο Νόμος 3029/2002(Νόμος Ρέππα) είναι σε ισχύ από 01/01/2008, με μείωση του ποσοστού κύριας σύνταξης 1% κατ’

έτος μέχρι το έτος 2017 (δηλαδή από 80% στο 70% σταδιακά της κύριας σύνταξης) σε συνδυασμό με τον μέσο όρο των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3865/2010 (αναλογικόσύστημα).

4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό(60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

 

 

β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε(5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.169/2007),όπως ισχύει σήμερα (μάχιμη πενταετία).

γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Ν.3865/2010 (ένσημα π.χ. ΙΚΑ κτλ).

5. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2 και απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας.Επίσης για να κάνει κάποιος χρήση της μάχιμης πενταετίας θα πρέπει να έχει είκοσι πέντε(25) έτη συντάξιμης πραγματικής Υπηρεσίας (δηλ. πραγματικά χρόνια – ένσημα – στρατός ή αναγνώριση πτυχίου Ανώτατης – Ανώτερης Εκπαίδευσης ,(Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) εάν υπάρχουν)και αυτόματα προστίθεται η μάχιμη πενταετία. Όσοι έχουν προσληφθεί από την 01/10/1990 και μετά πρέπει να καταβάλουν εισφορές για την αναγνώριση της (39,87 Χ 60 = 2392,20 €) ενώ όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο πριν την 01/10/1990 κάνουν χρήση αυτής χωρίς εισφορές .Για όσους θεμελιώνουν κατά το διάστημα από 01/01/2011 μέχρι και 31/12/2014 κάνοντας χρήση της μάχιμης πενταετίας απαλλάσσονται από τα υποχρεωτικά χρόνια παραμονής (1½ ανά έτος)όπως περιγράφουμε παραπάνω. Βέβαια όταν κάποιος Συνάδελφος θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014 (άρα έχει 6 έτη «ποινής») θα υποχρεούται να υπηρετήσει ένα (1) ολόκληρο έτος επιπλέον.Σχετικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω τριτεκνίας – πολυτεκνίας ισχύουν οι διατάξεις μέχρι και 31/12/2012 (αρκεί να έχουν υπάρξει τα τρία ή παραπάνω τέκνα μαζί εν ζωή).Όμως από 01/01/2013 και μετά παύει η ισχύς των σχετικών διατάξεων. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι ,

  Καταβάλλεται από την Ένωση μας μια τεράστια προσπάθεια σωστής  και έγκυρης ενημέρωσης προκειμένου όλοι να έχουν ακριβής εικόνα σχετικά με το Ασφαλιστικό –Συνταξιοδοτικό.Η Ένωση θα συνεχίσει να αναλαμβάνει ανάλογες  πρωτοβουλίες με γνώμονα  πάντα το κοινό συμφέρον του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ.

                        ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ  ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.        Ο Γραμματέας                                                             Ο Πρόεδρος

Αμανατίδης Χαράλαμπος                               Αναστασιάδης Γρηγόρηςκατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF

Print Friendly, PDF & Email