Δυνατότητα εγγραφής Π.Π.Υ. ως μελών στις Ε. Υ. ΠΣ (μέλη της ΠΟΕΥΠΣ)

Αίτηση – όχληση σχετικά με μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης.
10/01/2013
Φορολογικό Νομοσχέδιο: δελτίο τύπου ΑΔΕΔΥ .
13/01/2013

Δυνατότητα εγγραφής Π.Π.Υ. ως μελών στις Ε. Υ. ΠΣ (μέλη της ΠΟΕΥΠΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Αθήνα, 3/12/2012

Προς: Το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα εγγραφής Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ως μελών στις υφιστάμενες Ενώσεις Υπαλλήλων ΠΣ (μέλη της ΠΟΕΥΠΣ)

 

  1. 1.Ερώτημα:

Το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ μου έθεσε το ερώτημα κατά πόσον υφίσταται νόμιμη δυνατότητα για την εγγραφή των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της ΠΟΕΥΠΣ.

 

  1. 2.Απάντηση:

Επί του άνω ερωτήματος η γνώμη μου έχει ως εξής:

2.1.   Η ΠΟΕΥΠΣ σύμφωνα με το εγκεκριμένο και ισχύον Καταστατικό της (άρθρο 4 παράγρ. 2) αποτελεί μέλος της ΑΔΕΔΥ η οποία, ως γνωστόν, υφίσταται και λειτουργεί ως τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων τους οποίους και καλύπτει. Περαιτέρω κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού της ΠΟΕΥΠΣ, μέλη της εγγράφονται οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που υφίστανται και λειτουργούν νομίμως και, κατά το Καταστατικό τους, μέλη είναι υποχρεωτικά το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων χωρίς βαθμολογικές ή άλλες διακρίσεις.   

Τέλος, στις διατάξεις του Ν. 354/2006, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  του Ν. 4058/2012, ορίζεται πλέον ότι το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

α) Πυροσβεστικό Προσωπικό

β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

γ) Πολιτικό Προσωπικό

 

Το προσωπικό των ανωτέρω κατηγοριών συγκροτεί την έννοια «σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων» του Πυροσβεστικού Σώματος.

2.2.  Ειδικότερα ως προς τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ως υποκατηγορία των υπαλλήλων του Π.Σ., παρατηρούμε ότι συστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3938/2011»Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄61).  Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδια διάταξη συνεστήθηκαν 4.000 οργανικές θέσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Με τη ρητή διάταξη της παραγρ. 2 του άνω άρθρου οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, δυνάμενη να ανανεώνεται. 

Περαιτέρω για τα θέματα του χρόνου εργασίας, των αδειών, της εκπαίδευσης, των μετακινήσεων, της πειθαρχικής ευθύνης και της απόλυσης για λόγους υγείας εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους μονίμους πυροσβέστες. Επίσης ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης που είναι απόφοιτος Λυκείου και κατά το χρόνο της πρόσληψής του δεν είχαν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους μπορούν (αναφορικά με την ανανέωση της θητείας τους) να ζητήσουν την ένταξη τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του πυροσβέστη. Τέλος, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δενδροπροστασίας και πυρασφάλειας, παρεχόμενης υτης δυνατότητας να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

2.3. Από τα πιο πάνω παρέπεται το συμπέρασμα ότι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν, εφόσον το ζητήσουν και πληρούν τις προϋποθέσεις και όρους ενός εκάστου καταστατικού, σε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος μέλος της ΠΟΕΥΠΣ δεδομένου ότι:

α) Η συνδέουσα αυτούς με τον εργοδότη (Δημόσιο) σχέση είναι δημοσίου δικαίου.

β) Ρητώς υπάγονται στην έννοια του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.   

Τυχόν ιδιαιτερότητες στο καθεστώς απασχόλησής τους δεν κλονίζουν τα βασικά υπό α-β ανωτ. χαρακτηριστικά τους, ως ήσσονος σημασίας και μη ασκούσες επιρροή επ’ αυτών.

Περαιτέρω η συμμετοχή των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στις Ενώσεις μέλη της ΠΟΕΥΠΣ, δεν διαταράσσει, ούτε θέτει εν αμφιβόλω το χαρακτήρα αυτών ή της ΠΟΕΥΠΣ ως δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση εγγραφής απασχολούμενων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (όπως η περίπτωση των εποχικών συμβασιούχων πυροσβεστών) ή εθελοντών πυροσβεστών κ.λ.π.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή τεκμηρίωση της άνω γνώμης μου.

 

Ο γνωμοδοτών δικηγόρος

 

Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης

                                                                Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Νομικός Σύμβουλος ΠΟΕΥΠΣ    

Print Friendly, PDF & Email