Δικαστική διεκδίκηση οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης αποστρατείας

Ενημερωτικο σημείωμα για τις δηλώσεις εισοδήματος 2012
30/07/2013
Αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αντώνη ΣΑΜΑΡΑ
29/08/2013

Δικαστική διεκδίκηση οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης αποστρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013

                                                   

 

ΠΡΟΣ : Τους αποστρατευθέντες υπαλλήλους

                                               του Πυροσβεστικού Σώματος                                                             ετών 2011 & 2012

                                               (μέσω Ενώσεών τους και

                                                Πυρ/κών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ : Δικαστική διεκδίκηση των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης λόγω αποστρατείας.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί οδοιπορικών εξόδων του Πυροσβεστικού προσωπικού του Π.Σ., ρητά προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής από το Ελληνικό Δημόσιο οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης λόγω αποστρατείας αυτεπάγγελτης ή μετά από αίτηση με δικαίωμα σύνταξης ή λόγω απόλυσης με δικαίωμα σύνταξης.

Η άρνηση καταβολής των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης στους δικαιούμενους αποστρατευόμενους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος είναι παράνομη για το λόγο ότι η καταβολή τους προβλέπεται και ορίζεται ρητά στις διατάξεις του Ν. 2685/1999, του Π.Δ/τος 200/1993, της με αριθμό 2/66739/19-10-2000 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και της με αριθμ. πρωτ. 7909.οικ. 507.1/1-2-2013 Διαταγής Διεύθυνσης Οικονομικών ΑΠΣ, που βρίσκονται σε ισχύ.

Επίσης, σας είναι γνωστό ότι η μη καταβολή των οδοιπορικών οφείλεται σε παραλείψεις της Διοίκησης και συγκεκριμένα στην μη έκδοση των από το νόμο προβλεπόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 Με βάση τα ανωτέρω, σας ενημερώνω ότι υφίσταται η δυνατότητα για την δικαστική διεκδίκηση των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης για όσους υπαλλήλους έχουν αποστρατευθεί αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτησή τους τα έτη 2011 & 2012 με την κατάθεση αγωγών απευθυνόμενες προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.   

Για την άσκηση, κατάθεση και συζήτηση της αγωγής απαιτείται  για έκαστο των υπαλλήλων που επιθυμεί τη δικαστική διεκδίκηση η καταβολή του ποσού των  εβδομήντα (70) Ευρώ, χωρίς καμία περαιτέρω αμοιβή ή επιβάρυνσή του.

Για την άσκηση της αγωγής απαιτείται η υποβολή των κάτθωθι δικαιολογητικών εγγράφων :

1. Διαταγή Αποστρατείας.

2. Φύλλο πορείας με βεβαίωση προηγούμενης μετάθεσης και βεβαίωση παρούσας εγκατάστασης του υπαλλήλου. Εάν μετακινούνται μέλη να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα καθώς και η χρονολογία γεννήσεως των τέκνων καθώς και βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων σχολείου.

3. Χιλιομετρική βεβαίωση.

4. Συνταξιοδοτική πράξη

5. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από την Υπηρεσία του ή ΚΕΠ.

6. Το δελτίο προσφεύγοντος υπαλλήλου συμπληρωμένο με ακρίβεια στα αιτούμενα στοιχεία κι ευανάγνωστο προς αποφυγή λάθους.

Σας εφιστώ την προσοχή ότι η αποστολή των ως άνω απαιτούμενων στοιχείων για τον υπάλληλο που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει δικαστικά τα οδοιπορικά έξδοδα μετάθεσης λόγω αποστρατείας του κατά το έτος 2012, θα πρέπει να γίνει το χρονικό διάστημα από 2.9.2013 έως και 31.10.2013.

Η αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, απαραίτητα για την σύνταξη της αγωγής,  να γίνει, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή ταχυμεταφορά  και τα έξοδα (70 Ευρώ) για έκαστο υπάλληλο με ταχυδρομική επιταγή προς τον Κωνσταντίνο Δ. Πενταγιώτη, δικηγόρο, Κάνιγγος αρ. 24, Αθήνα, Τ.Κ.: 10682.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Με εκτίμηση,

                                                               Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης

                                                                Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

                                                            Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Print Friendly, PDF & Email