Σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο Π. Κ. Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Αίτημα για παρέμβαση του Γ.Γ. σε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.
18/11/2015
Υποβολή προτάσεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας – Σχέδιο Π.Δ.
20/11/2015

Σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο Π. Κ. Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.πρωτ.261

                                                      Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

 

                                         Προς :      Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                Αντιστράτηγο,  κ. Β. Παπαγεωργίου

                                                Κοιν/ση:  Αρχή Προστασίας Δεδομένων

                                                                 Προσωπικού Χαρακτήρα

                    

                                                                                                              

Θέμα:   «Τοποθέτηση συστήματος βιντεοεπιτήρησης στους χώρους του   

             Π. Κ.  Κασσάνδρας Χαλκιδικής».

 

Αγαπητέ κ. Αρχηγέ,

   ύστερα από καταγγελία, περιήλθε σε γνώση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ότι στο χώρο του Π.Κ. Κασσάνδρας Χαλκιδικής έχει τοποθετηθεί κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης.    

   Ειδικότερα έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του κτιρίου επτά (7) κάμερες που επιβλέπουν τους   εξωτερικούς χώρους του κτιρίου και τέσσερις (4) κάμερες σε εσωτερικούς χώρους εκ των οποίων μία (1) στο τηλεφωνείο, μία (1) στο Κέντρο Ψυχαγωγίας, μία (1) σε εσωτερικό διάδρομο και μία (1) σε ένα γραφείο. Οι ανωτέρω κάμερες συνδέονται με καταγραφικό μηχάνημα και μόνιτορ που βρίσκεται στο χώρο του τηλεφωνείου.

     Δεν είμαστε σε  θέση να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν οι  εν λόγω κάμερες παρέχουν και την δυνατότητα  κάλυψης  ήχου καθώς και αν υπάρχει  η δυνατότητα μέσω Internet, ο Διαχειριστής να παρακολουθεί τα πάντα από το σπίτι του.

    Δεν γνωρίζουμε τη σκοπιμότητα της πιο πάνω εγκατάστασης και το αν έχουν τηρηθεί οι αρχές της νομιμότητας όπως αυτές αναλύονται στις διατάξεις του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στις Οδηγίες και Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και αν τα ανωτέρω τελούν σε γνώση του Α.Π.Σ. ή ήταν πρωτοβουλία του εκεί Διοικητή.

Σε κάθε όμως περίπτωση ζητούμε την άμεση απεγκατάσταση με δική σας εντολή του πιο πάνω συστήματος βιντεοεπιτήρησης για το λόγο  ότι παραβιάζονται και δη βάναυσα τα δικαιώματα των υπαλλήλων καθώς η βιντεοεπιτήρηση  δημιουργεί ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση που επιδρά δυσμενώς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η αναγκαιότητα της άμεσης απεγκατάστασης περαιτέρω συνδέεται με την προστασία του ατόμου αφού θεωρούμε απαράδεκτο να λαμβάνονται εικόνες από εσωτερικούς  χώρους εργασίας ή χώρους αναψυχής εντός του εργασιακού χώρου.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπό τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες οι υπάλληλοι του Π.Σ. με αυταπάρνηση προσπαθούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, γεγονός που έχει αυξήσει την προς αυτούς πίεση και ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι κάθε επιπλέον μέτρο κατά των εργασιακών τους δικαιωμάτων θα αντιμετωπιστεί εκ μέρους μας με κάθε μέσο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες εκ του νόμου ενέργειές σας και την έγγραφη επί του θέματος ενημέρωσή μας.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email