ΨΗΦΙΣΜΑ 22ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
03/06/2018
Απόφαση των Μεταθέσεων έτους 2018: Βήμα οπισθοδρόμησης και  Καταστρατήγηση του Κανονισμού Μεταθέσεων !
11/06/2018

ΨΗΦΙΣΜΑ 22ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αρ. Πρωτ:124                                                                                       

Αθήνα, 05.06.2018

                                                                                    

                                                                                     ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                         Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

 

 ΘΕΜΑ: «ΨΗΦΙΣΜΑ 22ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.».

 

                                   

Συνάδελφοι,

 

οι διήμερες εργασίες του 22ου ετήσιου τακτικού πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας ολοκληρώθηκαν, όπου για μία ακόμη φορά κατατέθηκαν οι αγωνίες και οι προβληματισμοί των συναδέλφων από όλη την επικράτεια για τα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις ως προς τις ενέργειες της Ομοσπονδίας μας για την επίλυσή τους.

Επίσης ζητήθηκε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν το Πυροσβεστικό Σώμα μέσα από το ολοκληρωμένο ΨΗΦΙΣΜΑ του Συνεδρίου μας, το οποίο και σας παραθέτουμε.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 22ου

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Στην Κυλλήνη σήμερα 30 Μαΐου 2018, εμείς οι θεσμικοί συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι – σύνεδροι του 22ου τακτικού πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. μέσα από έναν εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο και ύστερα από διήμερη ανταλλαγή απόψεων, θέσεων και προβληματισμών για την πορεία του Π.Σ., στο σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που βιώνουμε, εγκρίνουμε το παρόν ψήφισμα.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα που δίνουμε με σκοπό να διαφυλάξουμε  το υπέρτατο εργασιακό αγαθό της συνδικαλιστικής έκφρασης και να το εμπλουτίσουμε με νέες ιδέες, απόψεις, προτάσεις μέσα από τις εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις μας, με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες μας.

Κύριο μέλημά μας είναι η προαγωγή, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου, μέσα από την μελέτη, προστασία και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και γενικότερων συμφερόντων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό την διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας για τον Έλληνα Πυροσβέστη.

Σε αυτή την προσπάθεια όμως χρειάζεται η συστράτευση όλων μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από κάθε πόστο που υπηρετούμε.

Δηλώνουμε ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Λαού και όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο αγαθό της ασφάλειας και της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας.

Οι προσπάθειές μας αυτές θα εμπεδωθούν με την εργασιακή μας αναβάθμιση και την ποιοτική εξέλιξη μακριά από συντεχνιακές και μικροσυνδικαλιστικές αντιλήψεις.

Κατόπιν τούτων, απαιτούμε επιτακτικά από την πολιτική και φυσική μας ηγεσία τα κάτωθι:

 

Α. ΘΕΣΜΙΚΑ

 • Αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό, με πλήρη δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται στην κείμενη ελληνική νομοθεσία, με δεδομένο ότι το επάγγελμά μας τηρεί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, όπως διαχρονικά έχουμε καταδείξει. Η ελληνική πολιτεία αρνείται το αυτονόητο.
 • Άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση των διατάξεων Ν.1568/85 και Ν.3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3850/2010, περί Υγείας και Ασφάλειας στο Π.Σ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την υγεία των Πυροσβεστών. Έχει κατατεθεί από την ΠΟΕΥΠΣ Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο πρέπει να προωθηθεί άμεσα για την έκδοση εφαρμοστικών εγκυκλίων. Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της, αναβαθμίζοντας την ιατρική περίθαλψη του προσωπικού με προσλήψεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και ψυχολόγων στα υπηρεσιακά ιατρεία, με προσλήψεις Ιατρών εργασίας στις Υπηρεσίες κ.λ.π.
 • Αύξηση των προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Σώματος.
 • Άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε εφαρμογή της παραγράφου 11, του άρθρου 69 του Ν.4249/2014, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το βαθμολόγιο στο προσωπικό του Π.Σ. Θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου βαθμολογίου για το πυροσβεστικό προσωπικό που να ανταποκρίνεται στη δομή, την ιεραρχία και τα έτη υπηρεσίας στο Σώμα,  σύμφωνα με την πρόταση, οικονομοτεχνική μελέτη – αιτιολογική έκθεση, που έχουμε καταθέσει σε  φυσική και πολιτική ηγεσία.
 • Άμεση αναμόρφωση του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων Πυροσβεστικού Προσωπικού), με στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις μεταθέσεις των Πυροσβεστών, στη βάση της μελετημένης πρότασης που έχουμε προ πολλού καταθέσει στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία, έχοντας ως γνώμονα την αξιοκρατία και την πλήρη διαφάνεια.
 • Κατάργηση του Π.Δ 93/2014 (περί μετακινήσεων του πυροσβεστικού προσωπικού), διότι εισάγει αντεργατικές διατάξεις και επαναφέρει την αναξιοκρατία και τη ρουσφετολογία, όπως βεβαίως και του πρόσφατου Π.Δ. 3/2017, το οποίο στην κυριολεξία ξεσπιτώνει συναδέλφους ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων του Π.Σ..
 • Άμεση αναμόρφωση του Π.Δ. 305/1992 «Περί κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ.», όπου θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα της υπηρεσιακής τους εξέλιξης. Βάση της συζήτησης πρέπει να αποτελέσει η πρόταση της ΠΟΕΥΠΣ που ήδη έχει κατατεθεί στο Αρχηγείο Π.Σ αλλά και στο Υπουργείο.
 • Άμεσο εκσυγχρονισμό – εκδημοκρατισμό του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Π.Δ 210/1992) του προσωπικού του Π.Σ. και εναρμόνισή του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά και στα άλλα Σώματα Ασφαλείας σε θέματα όπως π.χ. των αδειών του προσωπικού (γονικές άδειες), όπου παρά την δημοσίευση του Π.Δ. 3/2014 δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις που ισχύουν σε αυτά.
 • Άμεσο εκσυγχρονισμό – εκδημοκρατισμό του επίσης αναχρονιστικού πειθαρχικού δικαίου και τροποποίηση της διαδικασίας των Ε.Δ.Ε. που διέπει το Π.Σ. Υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές και αποκλίσεις με βασικές διατάξεις του ΚΠΔ, όπως επίσης και με όσα ισχύουν στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας.
 • Να υπάρξει μέριμνα από το Υπουργείο και για τα παιδιά των Πυροσβεστών στις παιδικές κατασκηνώσεις που λειτουργούν για τα παιδιά των Αστυνομικών. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σύμφωνα με τον (Ν.3511/2006, Άρθρο 18, παρ.7 & 8) για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων, και παιδικών σταθμών ύστερα από την έκδοση Π.Δ. και κοινής απόφασης αντίστοιχα.
 • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού, επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης, με την δια βίου εκπαίδευση και την προσαρμογή των αντικειμένων της, στα σύγχρονα δεδομένα και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να παρέχεται ουσιαστική εκπαίδευση, με κύριο προσανατολισμό την πλήρη επαγγελματική κατάρτισή τους και όχι να χρησιμοποιούνται για εκτέλεση πραγματικής υπηρεσίας, με μισθό κατά πολύ μικρότερο ακόμα και από αυτού του ανειδίκευτου εργάτη.
 • Αλλαγή του νομικού πλαισίου για το απαράδεκτο οικονομικό καθεστώς των Δοκίμων Πυροσβεστών που είναι αναγκασμένοι να επιβιώσουν με 150 € χωρίς να λαμβάνουν νυκτερινά και πενθήμερα με υπογραφή άμεσα ΚΥΑ μεταξύ του Υπουργείου μας με Υπουργείο Οικονομικών ώστε να παύσει η οικονομική εξαθλίωση των συναδέλφων.
 • Συνεχής και δια βίου εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν το επιχειρησιακό έργο, τα συμβάντα, τις αποστολές, και τα περιστατικά που εμπίπτουν στην αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Π.Σ με νέο οργανόγραμμα, στη βάση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής της επικράτειας. Είναι αδύνατο και άκρως αναχρονιστικό το Π.Σ. να λειτουργεί σήμερα με οργανογράμματα περασμένων δεκαετιών.
 • Προμήθεια – αντικατάσταση πυροσβεστικών οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού του προσωπικού (στολών και Μέσων Ατομικής Προστασίας), λόγω παλαιότητας και παρέλευσης της διάρκειας χρήσης αυτών σύμφωνα με τα ισχύοντα. Εξαιτίας των μεγάλων περικοπών που έχουν επιβληθεί και στον τομέα αυτό, επιβάλλεται η συνεχής παρακολούθηση και εκμετάλλευση των σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες.
 • Διαχωρισμό επιχειρησιακού και διοικητικού τομέα.
 • Χορήγηση πλήρους διοικητικής μέριμνας σε όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους κατά την διάρκεια εμπλοκής τους σε μεγάλα συμβάντα.
 • Καθαριότητα στους χώρους εργασίας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες.
 • Καθιέρωση ετήσιων υποχρεωτικών εξειδικευμένων υγειονομικών εξετάσεων για όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Λογοδοσία της Διοίκησης και θέσπιση πειθαρχικών μέτρων σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας στελεχών αυτής, που έχουν κατά νομό την κύρια ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας και των διατάξεων που διέπουν την υπηρεσία.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ:

 • Εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών) εβδομαδιαίως και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή μας απασχόληση.
 • Προστασία του ωραρίου και μη εφαρμογή παράτυπων και παράνομων γενικών και μερικών επιφυλακών και πρόσθετων υπηρεσιών, καθώς η χωρίς λόγο καταπόνηση των πυροσβεστών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την ζωή τους, την υγεία τους και την πυρασφάλεια της χώρας (ειδικότερα κατά την αντιπυρική περίοδο).
 • Κατάργηση του άρθρου 78 του Ν.4368/2016, με το οποίο μπορεί να διατεθεί πυροσβεστικό προσωπικό για εκτέλεση υπηρεσίας με καθήκοντα οδηγού στα Κέντρα Υγείας της χώρας. Η διάταξη αυτή προστέθηκε χωρίς καμία προϋπόθεση και επεξεργασία από το Π.Σ. και χαρακτηρίζεται τουλάχιστον επικίνδυνη για την σοβαρότητα και τους κινδύνους που εγκυμονεί για το προσωπικό μας, το οποίο καλείται να ανταπεξέλθει σε νέα καθήκοντα μετά από ταχύρυθμα σεμινάρια!

 

Γ΄ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 • Κατάργηση του άρθρου 4 του Ν.4387/2016 περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των ένστολων και διατήρηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως του αποκλειστικού φορέα που θα χορηγεί συντάξεις στους ένστολους – λειτουργούς του Δημοσίου.
 • Κατάργηση του άρθρου 12 «σύνταξη λόγω θανάτου» του Ν.4387/2016 και επαναφορά της σύνταξης στο 70% και κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων.

 

 • Κατάργηση των διατάξεων που εντάσσουν των κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Δυνατότητα διαχείρισης της περιουσίας του εν λόγω κλάδου από τους ασφαλισμένους και κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 96 και 97 του Ν.4387/2016 περί παροχών του πρώην ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) που αφορούν την μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων και αύξηση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης.

 

 • Επέκταση και στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της δυνατότητας αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου για τα τέκνα και του ελάχιστου χρόνου φοίτησης στις μέσες επαγγελματικές σχολές, όπως δόθηκε στους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.
 • Άμεση αναπλήρωση των απωλειών που υπέστησαν τα αποθεματικά των Ταμείων μας από το «κούρεμα» που επέφερε το PSI, – ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου το έτος 2012, από τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 • Δημιουργία και άμεση λειτουργία ενιαίου Κλάδου Υγείας για το πυροσβεστικό προσωπικό, στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την καλύτερη πρόσβασή μας στις Υπηρεσίες Υγείας. Το δημόσιο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό της υγείας πληρώνεται σήμερα πανάκριβα, ενώ οι αποδοχές μας συνεχώς μειώνονται.
 • Χορήγηση δικαιώματος αναγνώρισης (με καταβολή εισφορών αναλόγων προς την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας) της πενταετίας 1989-1994 (για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού έτους 1989, οι οποίοι προσλήφθηκαν το έτος 1994 κατόπιν δικαστικών αποφάσεων με νομοθετική ρύθμιση) και προσμέτρησής της σαν πραγματικό συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και στο χρονοεπίδομα.
 • Επέκταση της μάχιμης πενταετίας αζημίως για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό προς συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου καθόσον αυτή αποτελεί πραγματική και όχι πλασματική υπηρεσία (οι Πυροσβέστες εργάζονται έξι ημέρες εβδομαδιαίως). Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για επέκταση του νόμου για την 5ετία και στις υπόλοιπες μάχιμες υπηρεσίες (π.χ. ΕΜΑΚ).
 • Δυνατότητα καταβολής του ήμισυ του εφάπαξ προαιρετικά σε όσους το επιθυμούν με τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

 • Άμεση και πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές, τόσο οι περικοπές που επιβλήθηκαν με τον Νόμο 4093/2012 όσο και η εν μέρει αποκατάσταση του μισθολογίου μας (κατά 50%) με τον Νόμο 4307/2014. Η πολιτεία οφείλει άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή να αποκαταστήσει την αδικία αυτή επαναφέροντας τις απολαβές μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Αναμένουμε την  άμεση εκτέλεση της απόφασης από την πολιτεία για το υπόλοιπο 50% που εκκρεμεί καθώς και τα αναδρομικά αυτού ώστε να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση.
 • Θεσμοθέτηση Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά (1/150 του κάθε μισθολογικού κλιμακίου).
 • Επαναφορά του δασικού επιδόματος λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο και θεσμοθέτησή του.
 • Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό), τα οποία δεν μπορούν να χορηγήσουν οι υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.
 • Επέκταση του μηναίου επιδόματος παραμεθορίου σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας.
 • Προσαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα, στις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού του.
 • Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας άνευ πληρωμής.
 • Την ενδυνάμωση και την αναβάθμισή της Δ/νσης για την καλύτερη αξιοποίηση των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης για την αποστολή αιτημάτων – προτάσεων προκειμένου να τύχουν συγχρηματοδότησης με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πυροσβεστική εκπαίδευση – μετεκπαίδευση τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό (οχημάτων – στολές – ΜΑΠ) και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Άμεση πληρωμή των οφειλόμενων οδοιπορικών, και εκπαιδευτικών εξόδων στους δικαιούχους συναδέλφους.
 • Άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τα οδοιπορικά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων με το οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των Σωμάτων και θα καταργείται η άνιση και αντισυνταγματική μεταχείριση μεταξύ των λειτουργών του Κράτους, τόσο στο ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης, όσο και στα χιλιόμετρα της εκτός έδρας μετακίνησης.
 • Αναπροσαρμογή ως προς τα ποσοστά επιβολής ποινών των πυροσβεστικών υπαλλήλων που επιβάλλονται ιεραρχικά διότι με τον Ν.4472/2017 ενσωματώνονται τα επιδόματα στο βασικό μισθό και ως εκ τούτου τα ποσά των ποινών αυξάνονται κατά πολύ.

Ε΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 € για μισθωτούς – συνταξιούχους και καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
 • Άμεση κατάργηση του άρθρου 10 του Ν.4472/2017 όπου αφορά την περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου από την 01.01.2020.
 • Επαναφορά όλων των φοροαπαλλαγών που ίσχυαν, όπως τόκοι στεγαστικών δανείων, τόκοι ασφαλιστηρίων κλπ, οι οποίες μείωναν τον αποδιδόμενο ετήσιο φόρο εισοδήματος.

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω διευρυμένο διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο προήλθε από τις εργασίες του 22ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ότι:

Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε αφενός μεν να μη διαψεύσουμε την ελπίδα των συναδέλφων μας για ένα καλύτερο αύριο, αφετέρου δε, για να καταδείξουμε εμπράκτως την σημασία και την χρησιμότητα της θεσμικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής μας λειτουργίας.

Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και μαζί με όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  να συνεχίσουμε να επιζητάμε την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής που θα σέβεται τον άνθρωπο.

Θα απαιτήσουμε από την ελληνική πολιτεία να θωρακίσει τον Έλληνα Πυροσβέστη από τους κινδύνους που τον απειλούν, να δώσει λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα, σύμφωνα με το διεκδικητικό μας πλαίσιο,  διότι όσο δεν κατοχυρώνεται το αγαθό της ασφάλειας, θα πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια όχι μόνο της κοινωνίας και της χώρας αλλά και των ίδιων των συναδέλφων μας. Το μαρτυρούν οι συνάδελφοί μας, θύματα στο βωμό του καθήκοντος, που ζητούν δικαίωση κι εμείς οφείλουμε να τους την προσφέρουμε μέσα από τους ανιδιοτελείς, αδιάκοπους και σθεναρούς αγώνες μας.

Καταδικάζουμε τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τις επεμβάσεις και τις συγκρούσεις, που φουντώνουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην Εγγύς Μέση Ανατολή, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Καλούμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να συνεχίσει με πνεύμα ενότητας και σύμπνοιας διεκδικώντας  συντεταγμένα και αποφασιστικά με όλες τις συνδικαλιστικές μας δυνάμεις, την άμεση ικανοποίηση των κυρίαρχων αιτημάτων μας, όπως αυτά προέκυψαν μετά από γόνιμο διάλογο και προβληματισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του 22ου Πανελλαδικού μας Συνεδρίου.

Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους όλης της χώρας ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα των περιστάσεων και την δύσκολη αποστολή που μας έχουν αναθέσει.

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

ΜΕ ΟΡΑΜΑ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ

 

 Κυλλήνη  30 ΜΑΪΟΥ 2018

ΤΟ 22ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Print Friendly, PDF & Email