Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί  διαγραφής Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το πρ. Τ.Π.Δ.Υ.

Επικρατούσα κατάσταση που βιώνουν οι υπάλληλοι του Π.Σ στο νησί της Λέσβου.
14/09/2020
Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Επιθεώρηση Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε.).
21/09/2020

Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί  διαγραφής Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το πρ. Τ.Π.Δ.Υ.

 

Αρ. Πρωτ: 175                                                                                                                         Αθήνα 18.09.2020

 

                                                                                     ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες  Ενώσειςμέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί  διαγραφής Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το πρ. Τ.Π.Δ.Υ..».

 

 Λόγω των πολλών ερωτημάτων  και της ανησυχίας που προέκυψε στους συναδέλφους, αναφορικά με την διαγραφή τους από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ., το οικονομικό επιτελείο μας, ήρθε σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του πρ. Τ.Π.Δ.Υ. και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, από τις οποίες ενημερωθήκαμε, ότι έχει εκδοθεί σχετικό έγγραφο του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο, σύμφωνα  το οποίο διευκρινίζονται τα εξής:

  • Οι προσλαμβανόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα από 28-2-2020 (ημερομηνία ισχύος του ν. 4670/2020), οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δύνανται να ασφαλισθούν προαιρετικά και στο πρ. ΤΠΔΥ.
  • Η προαναφερόμενη διάταξη δεν καταλαμβάνει τους υπηρετούντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους που είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Υ.Π.Σ. και στο πρ. ΤΠΔΥ και επομένως δεν μπορούν βάσει των ανωτέρω διατάξεων να διαγραφούν από αυτό.

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, επειδή αρκετοί συνάδελφοι έχουν υποβάλει αίτηση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ζητώντας της διακοπή της παρακράτησης των εισφορών από το Τ.Π.Δ.Υ., αναμένεται να εκδοθεί σχετικό έγγραφο από το Α.Π.Σ.  με το οποίο θα δοθούν αναλυτικές διευκρινήσεις επί του θέματος. 

Η Ομοσπονδία βρίσκεται πάντα  στο πλευρό όλων των συναδέλφων και  κινείται ταχύτατα σε όλα τα θέματα και ερωτήματα που προκύπτουν, προκειμένου για την ενημέρωσή σας.

Διαβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 Το έγγραφο αναφέρει: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΑΘΗΝΑ
ΤELEFAX : 210 3368148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Σπύρου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3368159

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 27-8-2020
Α.Π.: Φ.80000.32806/Δ.16/937

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Επιτελείο
Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Υποστήριξης
Τμήμα Αποδοχών, Ασφάλισης, Πρόσθετων &
Παρεπόμενων Παροχών
Λάρνακος 18
τ.κ. 121 35 Περιστέρι

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την προαιρετική ασφάλιση για εφάπαξ παροχή
Σχετ.: 1. Το από 11-8-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα
2. Το άρθρο 41 του ν. 4670/2020
Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος, αναφορικά με την προαιρετική ασφάλιση για εφάπαξ
παροχή των υπαλλήλων που υπηρετούν ή θα προσληφθούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σας
γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Με την παράγραφο 5β του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή
του με το άρθρο 41 του ν. 4670/2020, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής όλου του
μόνιμου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και όλου του μόνιμου προσωπικού του

Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (e-
ΕΦΚΑ).

Με την ανωτέρω διάταξη, επιτεύχθηκε ενιαία ρύθμιση υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου
Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ όλου του μόνιμου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος και καταργήθηκαν όλες οι προγενέστερες επιμέρους διατάξεις που
αντιμετώπιζαν όμοιες περιπτώσεις εργαζομένων με διαφορετικό τρόπο.
Επομένως, οι από 28-2-2020 (ημερομηνία ισχύος του ν. 4670/2020) προσλαμβανόμενοι στο
Πυροσβεστικό Σώμα, που θα ασφαλιστούν υποχρεωτικά στο Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, δύνανται να ασφαλισθούν προαιρετικά και
στο πρ. ΤΠΔΥ.
Επισημαίνεται ότι, η προαναφερόμενη διάταξη δεν καταλαμβάνει τους υπηρετούντες
πυροσβεστικούς υπαλλήλους που είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΤΠΥΠΣ και στο πρ.
ΤΠΔΥ και επομένως δεν μπορούν βάσει των ανωτέρω διατάξεων να διαγραφούν από αυτό.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ

Print Friendly, PDF & Email