Ασύμφορη η αναγνώρισή της στρατιωτικής θητείας μετά την 01.01.2020 – Μη υποχρεωτική πλέον η αναγνώριση της στην Κύρια Σύνταξη – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Προσμέτρηση της Ειδικής Εισφοράς 1% υπέρ πρ. Τ.Π.Δ.Υ. στο εφάπαξ βοήθημα των Ασφαλισμένων ή κατάργηση αυτής – Αίτημα για συνάντηση.
14/12/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών
06/01/2021

Ασύμφορη η αναγνώρισή της στρατιωτικής θητείας μετά την 01.01.2020 – Μη υποχρεωτική πλέον η αναγνώριση της στην Κύρια Σύνταξη – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Αρ. Πρωτ: 218

Αθήνα, 22.12.2020

 

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                                 Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Ασύμφορη η αναγνώρισή της στρατιωτικής θητείας μετά την 01.01.2020 – Μη υποχρεωτική πλέον η αναγνώριση της στην Κύρια Σύνταξη – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ».

 

Συνάδελφοι,

Λόγω των πολλών αλλαγών που επήλθαν στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό με τον ν.4387/2016 (νόμο Κατρούγκαλου) και εν συνεχεία με τον ν.4670/2020 (Νόμο Βρούτση) επικρατεί σύγχυση για πολλά ασφαλιστικά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι αναγκαιότητα αναγνώρισης ή όχι της Στρατιωτικής Θητείας. Λόγω όμως της κατάργησης του πρώην Γ.Λ.Κ. και την ενσωμάτωση των δομών αυτού στον Ε-ΕΦΚΑ, ούτε οι εν ενεργεία υπάλληλοι, ούτε οι συνταξιούχοι δύναται να απευθυνθούν σε αυτόν για διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα αυτό, εδικά την εποχή αυτή εξαιτίας της πανδημίας του Covid19 που οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν δέχονται κοινό.

Για τον λόγο αυτό και ύστερα από δεκάδες τηλεφωνήματα συναδέλφων, αναθέσαμε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και μέλος στη Συμβουλευτικής Επιτροπής Σωμάτων Ασφαλείας του Ε-ΕΦΚΑ κ. Κωνσταντίνο Ζαγγογιάννη να έρθει σε επαφή με τον Ε-ΕΦΚΑ, προκειμένου να μας αναλύσει τα ανωτέρω θέμα και να σας ενημερώσουμε σχετικά ως εξής:

1. Αλλαγές στον τρόπο αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας και στο κόστος αυτής.

Σε ότι αφορά τις αναγνωρίσεις της Στρατιωτικής Θητείας, η οποία για τον Ε-ΕΦΚΑ θεωρείται πλασματική, ισχύουν τα οριζόμενα για την αναγνώριση των πλασματικών ετών ως εξής:

Ο υπολογισμός του κόστους πριν τον ν.4387/2016 υπολογίζονταν με τον τύπο:

Εισφορά εξαγοράς = Συντάξιμες αποδοχές x 6,67% x μήνες θητείας *

(*)Αφορά τις συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν την ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με το παλαιό τρόπο εξαγοράς, ένας Υπαρχιπυροσβέστης προσληφθής το έτος 2009, για 16 μήνες θητείας, θα πλήρωνε το πολύ για εξαγορά, το ποσό των 1.400,00 €.

Μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 ο συντελεστής από 6,67% αυξάνεται σταδιακά και το έτος 2020 φτάνει στο 20%, ήτοι το έτος 2017 ήταν 10% , το έτος 2018 ήταν 13,34%, το έτος 2019 ήταν 16,67% και από το έτος 2020 και εφεξής ανέρχεται σε 20%.

Δηλαδή επέρχεται μία αύξηση του κόστους από την αύξηση του συντελεστή και μόνο, της τάξης του 300% περίπου, πλέον της αύξησης που προκύπτει για τους παλιούς ασφαλισμένους (προ την 1-1-1993), εξαιτίας της αύξησης στις συντάξιμες αποδοχές, που είναι υπολογιζόμενες πλέον επί συνόλου των αποδοχών του υπαλλήλου.

Έτσι το κόστος αναγνώρισης μετά την 01.01.2020 υπολογίζεται με τον τύπο:

Εισφορά εξαγοράς = Συντάξιμες αποδοχές x 20% x μήνες θητείας *

(*)Αφορά τις συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού που ισχύει από 01.01.2020, ο ανωτέρω Υπαρχιπυροσβέστης θα πληρώσει τώρα για εξαγορά το ποσό των 4.240,00 € και εάν η αίτηση εξαγορά υποβληθεί αργότερα με αποδοχές Πυρονόμου, το ποσό εξαγοράς μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000,00 €.

2. Θέλοντας να αναλύσουμε περαιτέρω το θέμα, σας παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα ανά βαθμό, στα οποία φαίνεται το κόστος εξαγοράς στρατιωτικής θητείας που προκύπτει, για αιτήσεις αναγνώρισης που υποβάλλονται μετά την 01.01.2020

ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΗΝΕΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (€) ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠ0ΔΟΧΕΣ (€) ΠΟΣΟ (*) ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (€)

ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 02/06/2008 12 99,39 1.490,10 298,02 3.576,25

ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 19/01/2009 16 88,38 1.325,04 265,01 4.240,12

ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ 28/02/1991 21 155,42 2.330,13 466,03 10.252,59

ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ 29/12/1996 19 136,74 2.050,07 410,01 7.790,28

ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ 31/12/2013 14 93,05 1.395,05 279,01 3.906,15

ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 01/03/1991 21 199,00 2.983,51 596,70 12.530,73

ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 29/12/1996 21 174,43 2.615,14 523,03 10.983,60

ΠΥΡΑΡΧΟΣ 28/02/1991 20 212,44 3.185,01 637,00 12.740,03

ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 28/02/1991 26 238,13 3.570,16 714,03 18.564,86

(*) Για υπολογισμό του κόστους αναγνώρισης του Πτυχίου, ισχύει ότι και για την Στρατιωτική Θητεία. Εάν θεωρηθεί δηλαδή ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι θέλουν να αναγνωρίσουν τα έτη Σπουδών τους, η μηνιαία δόση εξαγοράς παραμένει η ίδια ανά περίπτωση όπως αναφέρεται στον πίνακα, ενώ το συνολικό ποσό εξαγοράς είναι ίσο με το ποσό μηνιαίας δόσης εξαγοράς της κάθε περίπτωσης, επί τους μήνες σπουδών.

3. Συμφέρει λοιπόν να αναγνωριστούν τα έτη στρατιωτικής θητείας εάν δεν έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης με το ευνοϊκό καθεστώς πριν την ψήφιση του ν.4387/2016;

Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει, είτε για λόγους προσαύξησης της σύνταξης, είτε για λόγους θεμελίωσης του δικαιώματος στην σύνταξη.

Με τον ν.4387/2016 τα έτη συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνουν την ανταποδοτική σύνταξη. Δεδομένου των χαμηλών συντάξεων που προκύπτουν με τον συγκεκριμένο νόμο, όσο περισσότερα συντάξιμα έτη έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα πάρει.

Ειδικά με τον νέο ν.4670/2020, το μέγιστο του συνολικού συντελεστή αναπλήρωσης επιτυγχάνεται επί της ουσίας, με την συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών. Ενώ δηλαδή, από τα τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης μέχρι τα σαράντα (40) ο συντελεστής αναπλήρωσης αυξάνεται κατά 2,55% ανά έτος, μετά τα σαράντα (40) έτη, ο συντελεστής αυξάνεται μόνο κατά 0,5% το έτος (ασήμαντη αύξηση).

Άρα, πέραν της αύξησης των μέσω συντάξιμων αποδοχών που επέρχεται με τις ωριμάνσεις (αύξηση των κλιμακίων), ο στόχος του κάθε υπαλλήλου προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη σύνταξή του θα πρέπει να είναι η συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Δεδομένου ότι με το ν.4472/2017 ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη στον υπολογισμό των ωριμάνσεων του μισθού των ένστολων, με εξαίρεση των περιπτώσεων της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 154 του ίδιου νόμου και σύμφωνα με τα στελέχη τους Ε-ΦΚΑ που ερωτήθηκαν για το θέμα, δεν προκύπτει πλέον από κάποια διάταξη υποχρέωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για τους Ένστολους!

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος αναγνώρισης που προκύπτει για αιτήσεις αναγνώρισης από το έτος 2020 και εφεξής, εδικά για Αξιωματικούς και Πυρονόμους, όπως φαίνεται και στα ανωτέρω παραδείγματα, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας θωρείται πλέον ασύμφορη!

Σε πυροσβεστικούς υπάλληλους με πολλά έτη υπηρεσίας και υψηλές αποδοχές, εάν δεν έχουν καταθέσει αίτηση αναγνώρισης μέχρι τώρα θα συνιστούσαμε να μην το κάνουν. Αντί αυτού, προκείμενου να συμπληρώσουν σαράντα (40) συντάξιμα έτη και να καρπωθούν το μέγιστο της ανταποδοτικότητας του συντελεστή αναπλήρωσης, θα μπορούσαν αν επιθυμούν, να αντικαταστήσουν τα έτη στρατιωτικής θητείας με πραγματικά και να αποχωρήσουν από το Σώμα λίγο αργότερα.

Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος θέλει να εξαγοράσει την στρατιωτική του θητεία, είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του, είτε για την θεμελίωση έτσι ώστε να συμπληρώσει νωρίτερα τα σαράντα (40) συντάξιμα έτη που απαιτούνται από τον ν.3865/2010 για συνταξιοδότηση, συμφέρει να υποβάλει αίτηση αμέσως μετά την πρόσληψή του στο Σώμα, που οι αποδοχές του είναι οι χαμηλότερες δυνατές.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, όποιος έχει κάνει αίτημα αναγνώρισης της στρατιωτικής του θητείας και κρίνει στην πορεία ότι δεν τον συμφέρει, δύναται στην συνέχεια να κάνει αίτημα ακύρωσης της αίτησης αναγνώρισης. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή για όσους αποχωρούν με αίτησή τους από το Σώμα χρησιμοποιώντας για την θεμελίωση τον χρόνο στρατιωτικής τους θητείας. Στην περίπτωση που υποβάλουν αίτημα ακύρωσης της αναγνώρισης αυτής, αυτόματα θα χάσουν και το δικαίωμα στη σύνταξη!

Τα ανωτέρω σε γενικά πλαίσια ισχύουν και για τις αναγνωρίσεις των υπολοίπων πλασματικών ετών, πλην των ετών εις διπλούν του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007 (μάχιμης 5ετία), το κόστος εξαγοράς των οποίων συνεχίζει να πραγματοποιείται με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, ανέρχεται σε 2.392,20€ (εξαιρετικά προνομιακή εξαγορά) και θεωρείται συμφέρον να αναγνωριστεί.

Η Ομοσπονδία μας από το 2016 είχε εντοπίσει και είχε ενημερώσει έγκαιρα, για το θέμα της αύξησης της τιμής εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας και υποστηρίζουμε ότι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας είναι πραγματικός, καθώς έχει διανυθεί στο Δημόσιο και δια του λόγου αυτού θα πρέπει να ισχύει συντελεστής αναγνώρισης 6,67%, σε αντίθεση με τον Ε-ΕΦΚΑ ο οποίος θεωρεί τον χρόνο στρατιωτική θητεία ως πλασματικό, με συντελεστή αναγνώρισης 20%.

Για τον λόγο αυτό, πέρα των άλλων παρεμβάσεων μας, έχουμε υποβάλει πλήρες τεκμηριωμένο αίτημα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο οποίο παραθέτουμε νομικά επιχειρήματα για το θέμα.

Κατεβαστε το αρχείο σε μορφή pdf

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email