Προσμέτρηση εδικής εισφοράς υπέρ πρ. Τ.Π.Δ.Υ. – Ενημέρωση επί εγγράφου του ΕΕΦΚΑ.

Δελτίο τύπου.
01/02/2021
Ατυχής η νέα προσπάθεια κάποιων ολίγων για επίρριψη ευθυνών στο Πυροσβεστικό Σώμα στη διαχείριση της κακοκαιρίας!
19/02/2021

Προσμέτρηση εδικής εισφοράς υπέρ πρ. Τ.Π.Δ.Υ. – Ενημέρωση επί εγγράφου του ΕΕΦΚΑ.

Αρ.Πρωτ.: 18

 Αθήνα, 18.02.2021

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                             ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                                                                                           Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                                                                             ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

                                                                                                         κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

                                                                                                        Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                                                                        κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                                                                        Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                 

                                                                                                       Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη 

 

ΘΕΜΑ : «Προσμέτρηση εδικής εισφοράς υπέρ πρ. Τ.Π.Δ.Υ. – Ενημέρωση επί εγγράφου του ΕΕΦΚΑ.»

 

  1. Καταρχήν σας γνωρίζουμε ότι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ασφαλισμένοι και καταβάλουν εισφορές στο πρώην Τ.Π.Δ.Υ. από 1/8/1941 σύμφωνα με την υπ’αριθ.2758/9-8-1941 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ145/Α’/1941). Με την παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 καθιερώθηκε και νέα μηνιαία κράτηση ειδικής εισφοράς ύψους 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου πέραν των προβλεπομένων τακτικών κρατήσεων υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

 Η επιβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. θεσμοθετήθηκε για λόγους «δημοσίου συμφέροντος», καθόσον η επιβολή της κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση των  ταμειακών δυσχερειών που είχαν προκύψει στον Τ.Π.Δ.Υ. την εποχή εκείνη και δεν αποτελεί τακτική εισφορά, καθώς δημιουργήθηκε για να έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Η εν λόγω εισφορά επί της ουσίας συνιστά αύξηση κατά 30% των μηνιαίων εισφορών στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ., χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στο εφάπαξ βοήθημα.  Έτσι προκύπτει το εύλογο ερώτημα, εάν η εισφορά αυτή δεν επιστρέφεται στους ασφαλισμένους του πρ. ΤΠΔΥ όταν λαμβάνουν το Εφάπαξ βοήθημα όπως προβλέπεται, που τελικώς διατίθεται; Επίσης γιατί αυτή συνεχίζεται μετά το πέρας της δεκαετίας, την στιγμή που θεσμοθετήθηκε με προσωρινό χαρακτήρα;

  1. Ο Ε-ΕΦΚΑ, επικαλούμενος το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ερμηνεύει το θέμα, απαντώντας στα αιτήματα πυροσβεστικών υπάλληλων για προσμέτρηση των εισφορών τους που έχουν ήδη παρακρατηθεί στο Εφάπαξ Βοήθημα, δηλαδή τόσο στον συντελεστή ανταποδοτικότητας, όσο και στην ατομική τους μερίδα από 01.01.2014, καθώς και στο αίτημα για διακοπή της παρακράτησης αυτής από εδώ και στο εξής, απάντησε ότι η εν λόγω εισφορά :

α) δεν είναι ανταποδοτική,

β) δεν υπολογίζεται στο εφάπαξ το οποίο προσμετρά την τακτική κράτηση 4%,

γ) δεν συμπεριλαμβάνεται στις συσσωρευμένες εισφορές από 01.01.2014 και μετά, δε δύναται να προσμετρηθεί στο συντελεστή ανταποδοτικότητας ή στην ατομική μερίδα  των υπαλλήλων από 01.01.2014 καθώς δεν υπάρχει σχετική διάταξη νόμου, και

δ) δεν δύναται να διακοπεί.

Τα ανωτέρω κοινοποίησε με έγγραφό του για ενημέρωση και προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., το οποίο σας κοινοποιούμε συνημμένα.

  1. Αξιολογώντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:
  • Με το επικαλούμενο έγγραφο της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γίνεται ερμηνεία της σχετικής διάταξης η οποία είναι αρνητική ως προς την ανταποδοτικότητα της ειδικής εισφοράς, αφενός λόγω του έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα της με σκοπό την οικονομική ενδυνάμωση του Ταμείου, αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη το τότε ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο.
  • Η δε ερμηνεία περί μη ανταποδοτικότητας και υπολογισμού της ειδικής εισφοράς στην μερίδα των ασφαλισμένων, δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 35 Ν. 4387/2016, όπου αφενός ορίζεται ότι πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών (από 01.01.2017) είναι, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις, αφετέρου προβλέπεται υπολογισμός με βάση εισφορά ύψους διάφορου του 4% (για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013), ενώ για τα έτη ασφάλισης από την 1.1.2014 και εφεξής με βάση τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κάθε έτους.
  • Ως προς την νομιμότητα και την ισχύ του παραπάνω εγγράφου της Γ.Γ.Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά την σχετική διάταξη, δίδεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να ρυθμίσουν με κοινή απόφαση τους τον τρόπο υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα του υπολογισμού-ανταποδοτικότητας της εισφοράς με τον ανωτέρω τρόπο (ήτοι με ΚΥΑ). Επομένως, με το ως άνω έγγραφο γίνεται ανεπίτρεπτα και χωρίς νόμιμη εξουσιοδό­τηση, συσταλτική ερμηνεία, η οποία αποβαίνει εις βάρος των ασφαλισμένων.
  • Επιπλέον, λόγω της ήδη δεκαετούς παρακράτησης της ειδικής εισφοράς έχει εκλείψει ο λόγος μη υπολογισμού της στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου (εξαιτίας του προσωρι­νού χαρακτήρα της).
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας σε συνεδρίαση επί του θέματος, αποφάσισε α) να μην δρομολογήσει διαδικασίες ομαδικής αγωγής και β) να προσφύγει καταρχήν με την άσκηση και υποστήριξη (πρότυπης) Ένστασης ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του e-EFKA και εν συνεχεία με την πρόκληση πρότυπης δίκης ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, τα αποτελέσματά της να τύχουν άμεσης αυτόματης εφαρμογής σε όλα τα μέλη της.

Στην επιλογή αυτή καταλήξαμε ενόψει του γενικότερου ενδιαφέροντος του όλου θέματος και της ενιαίας κεντρικής αντιμετώπισής του και προκειμένου να αποφευχθούν ατομικές χρονοβόρες και δαπανηρές προσφυγές υπαλλήλων. Ταυτόχρονα θα συνεχιστεί και θα ενταθεί η συνδικαλιστική -πολιτική διεκδίκηση για αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με βάση τις προτάσεις μας.

Η ομοσπονδία μας συνεχίζει δυναμικά και αδιάκοπα να διεκδικεί τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, για τις εξελίξεις των οποίων θα ενημερώνεστε αναλυτικά.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το από 12.02.2021 έγγραφο του e- ΕΦΚΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email