Παρατηρήσεις και προτάσεις επείγουσας αντιμετώπισης και τροποποίησης του Ν. 4662/2020.

Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος.
24/04/2020
Προσφορά της Εταιρείας ”Γρηγόρης” και παράταση του χρόνου αυτής μέχρι 31-5-2020.
07/05/2020

Παρατηρήσεις και προτάσεις επείγουσας αντιμετώπισης και τροποποίησης του Ν. 4662/2020.

     

     Αρ.πρωτ: 103                                                                               Αθήνα 27.04.2020

                                                                                                                                                                                                                                

                                           ΠΡΟΣ:    Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 

                                       κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 

                                                         ΚΟΙΝ:  1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                             Βασίλειο Παπαγεωργίου

  1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

                                        Στέφανο Κολοκούρη 

  1. Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

                                                    Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                                 

 

ΘΕΜΑ: « Παρατηρήσεις και προτάσεις επείγουσας αντιμετώπισης και τροποποίησης του Ν. 4662/2020». 

   

    Με το Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων….» επιδιώκεται κατά την πρόθεση του νομοθέτη η αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικά για το τελευταίο με το Μέρος Γ΄ του νόμου επιγραφόμενο «Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» που περιλαμβάνει 108 πυκνογραμμένα άρθρα εισάγονται νέοι οργανωτικοί θεσμοί και σειρά προβλέψεων για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

    Η ΠΟΕΥΠΣ υπεύθυνα τοποθετήθηκε στο σχέδιο του νόμου συγκαλώντας τα θεσμικά της όργανα και συμμετέχοντας στη σύντομη χρονικά για τα δεδομένα της έκτασης του νόμου δημόσια διαβούλευση. Πολλές ρυθμίσεις σχετιζόμενες με το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων προστέθηκαν την τελευταία στιγμή με τη ρητή δέσμευση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας ότι στο μέτρο και το βαθμό που θα διαπιστωθούν δυσλειτουργίες αυτές θα αποκατασταθούν στη βάση των προτάσεων των υπαλλήλων.

    Ήδη στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΕΥΠΣ μετά τη μελέτη και τον εντοπισμό συγκεκριμένων δυσλειτουργιών που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νόμου, ζητάει τα ακόλουθα:

  1. Στο άρθρο 114 που αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, με το οποίο κατά την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου επιδιώχθηκε να δοθεί η δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης στο προσωπικό αυτό που μάλιστα χαρακτηρίζεται ως «ο βασικός πυλώνας της επιχειρησιακής δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος» συναντάμε την αντιφατική και άδικη ρύθμιση για τους υπαλλήλους που ευρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου

      Ειδικότερα με την παράγραφο 3 του άρθρου, δίνεται το δικαίωμα σε όλους αδιακρίτως τους Πυρονόμους (άρα και τους ευρισκόμενους σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου), εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό του Πυρονόμου και επιθυμούν, να εισαχθούν μέσω εξετάσεων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και να εξελιχθούν έως το βαθμό του Αντιπυράρχου. Όμως με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου που αφορά τη Βαθμολογική εξέλιξη Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, εκτός σχολής Επιμόρφωσης, αναφέρεται ότι οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εξαιρουμένων των ευρισκόμενων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δύναται με αίτησή τους άπαξ έως την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ή οκτώ (8) ετών στο βαθμό τους, να εισαχθούν  σε Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους και κατόπιν εξετάσεων, ονομάζονται Ανθ/γοί. 

    Θεωρούμε ότι από το συνδυασμό των παραπάνω ρυθμίσεων συνάγεται αδικαιολόγητη άνιση δυσμενής υπηρεσιακή μεταχείριση των υπαλλήλων που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου η οποία επιβάλλεται να αποκατασταθεί.     

    Τούτο διότι κατά το Σύνταγμα απαγορεύονται οι διακρίσεις σε όλες τις εκφάνσεις της εργασίας και της απασχόλησης, μεταξύ άλλων και στην πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και τα είδη επαγγελματικής κατάρτισης, προσανατολισμού και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και εξέλιξης οποίες αφορούν στην ύπαρξη  αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης που δεν παρεμποδίζει την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

     Για το λόγο αυτό προτείνεται όπως η δυνατότητα της παραγράφου 4 του άρθρου 114 παρασχεθεί και στους υπαλλήλους που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και επιθυμούν να κάνουν χρήση της σχετικής δυνατότητας λαμβανομένου υπόψη και του ότι δεν υφίσταται ως όρος στην βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών που ευρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. 

  1.   Με την παράγραφο 1 του άρθρου 162 του Ν.4662 /2020 ορίζεται ότι οι κατηγορίες των πολύτεκνων, τρίτεκνων, των υπαλλήλων που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός τέκνου και οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια τουλάχιστον ενός τέκνου εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων. 

      Ως προς το έτος  ενηλικίωσης των τέκνων θα πρέπει να διευκρινιστεί για την άρση κάθε αμφιβολίας ότι και στην παραπάνω διάταξη τυγχάνει εφαρμογής (ως προς το χρόνο ενηλικίωσης των τέκνων) η ρύθμιση της παραγράφου 2β του άρθρου 158 «Κριτήρια μεταθέσεων» όπου ως μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε Σχολές Α.Ε.Ι., που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία άγαμα τέκνα χωρίς όριο ηλικίας

      Η διευκρίνηση αυτή είναι αυτονόητη δεδομένου ότι η ιδιότητα του τέκνου ως σπουδαστή συνεπάγεται ότι αυτό δεν είναι σε θέση να ασκήσει παραλλήλως οιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία χωρίς βλάβη της υγείας του και της επιτυχούς αντιμετωπίσεως των σπουδών του και εναρμονίζει τη νομοθεσία του Σώματος με τη νομοθεσία που γενικώς ισχύει για τις ανάλογες πιο πάνω κατηγορίες στο Δημόσιο Τομέα όπως ενδεικτικώς αναφέρουμε τη διάταξη του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» στην οποία ρητά ορίζεται ότι «Όπου στις διατάξεις του ν. 2190/1994  αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.», τη νομοθεσία περί πολυτέκνων και τη φορολογική νομοθεσία περί προστατευόμενων –  εξαρτώμενων μελών οικογένειας.

  1. Ως προς το θέμα του υπολογισμού του χρόνου παραμονής σε υπηρεσία είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από την Εκπαιδευτική Σειρά 62 (1996) έως και την εκπαιδευτική σειρά 69 (2001), οι οποίοι υπηρετούσαν μέχρι την ψήφιση του Ν.4662/2020 ως αμετάθετοι στο νομό συμφερόντων τους σύμφωνα με τις καταργούμενες ευεργετικές διατάξεις που προβλέπονταν στο άρθρο 11Α (παρ. 1 & 2) του ΠΔ 170/1996, καθώς για τους ανωτέρω υπαλλήλους δεν είχαν ισχύ οι διατάξεις ούτε του άρθρου 11 του  ΠΔ 170/1996, ούτε και οι διατάξεις του ΠΔ 13/2017 (άρθρο 19 παρ.6γ) ότι  η προσμέτρηση του χρόνου συμπλήρωσης στην ίδια υπηρεσία (εξαετία) αρχίζει να υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του νόμου (07.02.2020), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 164 του Ν.4662/2020 στην οποία ορίζεται ότι για την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του παρόντος, και αναφορικά με τον προσδιορισμό του ανώτερου χρόνου συμπλήρωσης στην ίδια υπηρεσία, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραμονής σε αυτή πριν τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρουμένων των υπηρετούντων στον νομό συμφερόντων τους λόγω υπαγωγής τους σε καταργούμενες ειδικές, ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ. 170/1996 προ της καταργήσεώς του.

    Το εν λόγω αίτημα συναρτάται με το ήδη από την πρόσληψη των υπαγομένων σε αυτό υπαλλήλων υπηρεσιακό τους καθεστώς  και τυγχάνει εύλογο και δίκαιο λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας και των οικογενειακών υποχρεώσεων που έχουν αυτοί δημιουργήσει. Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι η αιφνίδια κατάργηση των ευεργετικών διατάξεων του Π.Δ 170/1996, αν δεν δοθεί εκ παραλλήλου η χρονική δυνατότητα ομαλής μετάβασης στο νέο καθεστώς του Ν.4662/2020, με την προσμέτρηση του χρόνου συμπλήρωσης στην ίδια Υπηρεσία (εξαετία) να αρχίζει να υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του Νόμου (07.02.2020), οδηγεί σε ευθεία παραβίαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης πυρήνας της οποίας είναι η εύλογη πεποίθηση του διοικουμένου ότι η σταθερότητα ορισμένης νομικής κατάστασης που τον αφορά, του επιτρέπει να προσδοκά τη συνέχεια αυτής και να προβαίνει σε επιλογές με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένειά του. 

    H αρχή της ασφαλείας δικαίου αποτελεί ευθεία συνέπεια της αρχής του κράτους δικαίου και συνεπάγεται, σε γενικές γραμμές, τη σαφήνεια των κανόνων δικαίου και τη σταθερότητα των εννόμων καταστάσεων, αποκλείοντας από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου τον κίνδυνο αβεβαιότητας ως προς το ισχύον δίκαιο ή απότομης μεταβολής στον τρόπο εφαρμογής του. Η ασφάλεια δικαίου και η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των υπαλλήλων στη διοίκηση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ομαλή λειτουργία του Π.Σ. και συνεπώς, η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών και την ευόδωση της αποστολής του Σώματος. 

  1.   Τέλος παρακαλούμε για τις ενέργειές σας επί των ανωτέρω και την ενημέρωση μας επίσης εάν έχει συνταχθεί επιτροπή σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ 52/03.03.2020 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, όπου θα γίνει προσεκτικός επανυπολογισμός των μορίων των υπαλλήλων από ειδική επιτροπή του Α.Π.Σ., έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με την ορθότητα των μορίων που λαμβάνει κάθε υπάλληλος.   

          

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

        

Print Friendly, PDF & Email