Επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., η οποία παρακρατήθηκε από την μισθοδοσία των υπάλληλων μετά την κατάργησή της (από 25-11-2022 μέχρι την 31-12-2022.

Νέα ευνοϊκή απόφαση του ΤΑΠΑΣΑ για τους δανειολήπτες.
22/12/2022
Καταχρηστική μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί Διαδοχικής Ασφάλισης από το Μ.Τ.Ν., στην Επικουρική σύνταξη συνταξιούχων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων πρ. Ε.Π.Υ. & Ο.Π.Υ. – Απώλεια ασφαλιστικού χρόνου και δικαιώματος Επικουρικής Σύνταξης αυτών από το Ε-ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ.
14/01/2023

Επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., η οποία παρακρατήθηκε από την μισθοδοσία των υπάλληλων μετά την κατάργησή της (από 25-11-2022 μέχρι την 31-12-2022.

Αρ.Πρωτ. : 116

Αθήνα, 30.12.2022
ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωστή Χατζηδάκη
2. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου
3. Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα. Παυλίνα Kαρασιώτου
4. Υποδιοικητή Ε-ΕΦΚΑ
κ. Νικόλαο Παγώνη

ΚΟΙΝ. : 1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης &
Πολιτικής Προστασίας
κ. Ευάγγελο Τουρνά
2. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο
3. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
4. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., η οποία παρακρατήθηκε από την μισθοδοσία των υπάλληλων μετά την κατάργησή της (από 25-11-2022 μέχρι την 31-12-2022)».

Με το άρθρο 84 του νόμου 4997/2022 (Α’219/25.11.2022), καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου (25-11-2022), η ειδική εισφορά της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.. Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, στον πρ. ΟΑΕΔ για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ., ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αποδιδόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.
Εξ αιτίας όμως του γεγονότος ότι η μισθοδοσία στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, όπως ισχύει σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους, καταβάλλεται προκαταβολικά στο τέλος του προηγούμενου μήνα του μήνα μισθοδοσίας τους, η κράτηση 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. παρακρατήθηκε και αποδόθηκε κανονικά στο Τ.Π.Δ.Υ. παρόλο που είχε καταργηθεί, ήτοι για το χρονικό διάστημα από την 25-11-2022 (ημέρα ισχύς του Ν.4997/2022) μέχρι την 31-12-2022.
Είναι δεδομένο ότι, α) η σχετική εγκύκλιος 125551/27.12.2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία γνωστοποιεί σε όλες τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου την διακοπή της εν λόγω κράτησης, εκδόθηκε με σχετική καθυστέρηση από την ψήφιση του Ν.4997/2022.
β) στην εγκύκλιο αυτή δεν προβλέπεται καν η διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού της παρακρατηθείσας εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. που αφορά το χρονικό διάστημα από την 25-11-2022 μέχρι την 31-12-2022.
γ) δεν παρέχεται η δυνατότητα για διενέργεια συμψηφισμού της κράτησης 1% με τις τακτικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., από τους εκκαθαριστές των Φορέων του Δημοσίου, διότι ένας τυχόν συμψηφισμός τέτοιου είδους δεν θα ήταν ορθός, αφού θα επηρέαζε (μείωνε) την ατομική μερίδα του Εφάπαξ Βοηθήματος των Υπαλλήλων.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως προβείτε σε έκδοση σχετικής εγκυκλίου η οποία να ορίζει την διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει επιστροφή ως αχρεωστήτως στους Υπάλληλους, των ποσών της εν λόγω κράτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε για το χρονικό διάστημα μετά την κατάργηση της.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των Υπαλλήλων που τα δικαιούνται, θεωρούμε ότι η διαδικασία και ο τρόπος της επιστροφής που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να έχουν μαζικά χαρακτηριστικά, καθώς εάν ακολουθηθεί η διαδικασία της υποβολής ατομικών αιτημάτων επιστροφής στον Ε-ΕΦΚΑ, θα δημιουργηθούν σίγουρα, τόσο καθυστερήσεις στην επιστροφή, όσο και αδικαιολόγητο φόρτο εργασίας στις Υπηρεσίες του.
Τέλος, οι αποδέκτες προς κοινοποίηση του παρόντος, παρακαλούνται όπως έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α. και του Ε-Ε.Φ.Κ.Α., στα πλαίσια της εύρεσης της ποιό ενδεδειγμένης λύσης, για σύντομη τακτοποίηση του ζητήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email