Αναβάθμιση υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας προσωπικού

Ευχές για το Πάσχα από την ΠΟΕΥΠΣ.
25/04/2019
Επικαιροποίηση – Αναβάθμιση Σχεδίου Διοικητικής Μέριμνας προσωπικού και υποστήριξης πυροσβεστικών πόρων
02/05/2019

Αναβάθμιση υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας προσωπικού

 Αρ. Πρωτ.: 56   ​​​                                                    Αθήνα, 25.04.2019             

                                                                            ΠΡΟΣ:Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο 

                                                                                          Βασίλειο Ματθαιόπουλο

                                                                            ΚΟΙΝ:Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας προσωπικού»

   Μετά την αποστολή του υπ’αριθμ. 73/12.04.2018 εγγράφου της Ομοσπονδίας για το θέμα της αναβάθμισης του δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης του νομοθετικού πλαισίου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να αποτελεί και ταξιδιωτικό έγγραφο, το αρμόδιο Τμήμα του Α.Π.Σ. μας γνώρισε στις 12.04.2018 με έγγραφη απάντησή του, ότι με Απόφαση του Συντονιστή Α.Π.Σ., συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας (ΑΔΑ: 9ΒΚΧ465ΧΘ7-ΑΘΓ) για τον σκοπό αυτόν.

  Το πόρισμα της ομάδας εκδόθηκε, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έναν μήνα μετά, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή ενημέρωση για την μετέπειτα πορεία του θέματος. 

  Βρισκόμαστε χρονικά ένα χρόνο μετά και ουδεμία εξέλιξη υπάρχει επί του ζητήματος.

  Επειδή η σπουδαιότητα του θέματος καθίσταται αυτονόητη εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας αλλά και όλων των παρελκόμενων ζητημάτων που άπτονται του γεγονότος ότι το δελτίο ταυτότητας δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο και ως εκ τού του απαιτείται η χρήση διαβατηρίου για τις μετακινήσεις εντός των χωρών της Ε.Ε. παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την τύχη του εν λόγω πορίσματος αλλά και τις προθέσεις της ηγεσίας για επανακαθορισμό των δελτίων ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού. 

 Δυστυχώς σε ένα ακόμα ζήτημα βρισκόμαστε σε θέση ουραγού, όταν τα άλλα Σ.Α. έχουν εκσυγχρονίσει προ πολλού το θεσμικό επ’ αυτού πλαίσιό τους και έχουν εκδώσει σύγχρονα δελτία με όλες τις απαιτούμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές! 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​​​        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email