Επανεξέταση αιτήσεων πολυτέκνων και τριτέκνων με ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίες απορρίφτηκαν από την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις άρθ. 162 του ν.4662/2020.

Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α
03/07/2020
Συνάντηση εργασίας με τον Αρχηγό του Π.Σ.
09/07/2020

Επανεξέταση αιτήσεων πολυτέκνων και τριτέκνων με ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίες απορρίφτηκαν από την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις άρθ. 162 του ν.4662/2020.

Αρ. Πρωτ: 142 Αθήνα, 08.07.2020

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη

ΚΟΙΝ: 1) Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
2) Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου
3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Επανεξέταση αιτήσεων πολυτέκνων και τριτέκνων με ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίες απορρίφτηκαν από την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις άρθ. 162 του ν.4662/2020.

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
με τις υπ’ αριθμ. 33429 Φ.202.3/10.6.2020 και 33709 Φ.202.3/11-6-2020 αποφάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του ν.4662/2020 πυροσβεστικοί υπάλληλοι του Π.Σ. με ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς σύμφωνα με την ερμηνεία του Α.Π.Σ. δεν πληρούν τις διατάξεις του ως άνω νόμου, ως προς την κατηγορία του «Πολύτεκνου-1α» και του «Τρίτεκνου-1β».
Είναι προφανές ότι αυτό αποτελεί ερμηνεία των Υπηρεσιών του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς στις διατάξεις του άρθρου 1α και 1β του άρθρου 162 δεν υπάρχει κάποια ειδική διάταξη που να διαφοροποιεί την έννοια των «πολυτέκνων» και των «τριτέκων» και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, από τις γενικές διατάξεις που έχει θεσπίσει η πολιτεία.
Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι υπό την έννοια του νόμου οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ) χαρακτηρίζονται τρίτεκνοι ο γονέας ή οι γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία: α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας τους, ή β) φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Πέρα των ανωτέρω, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η δυσμενής αυτή διάκριση αφορά μόνο το Πυροσβεστικό Σώμα, αφού σε όλα τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας και στις Ε.Δ. υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των πολυτέκνων και τριτέκνων.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Φ.900α/2588/17149 / 26-06-2020 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς την Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, οι Στρατιωτικοί πολύτεκνοι προστατεύονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που στοχεύουν στην ελάφρυνση των οικογενειακών τους βαρών και διέπουν ζητήματα, όπως η υπηρεσιακή κινητικότητα (αύξηση του χρόνου παραμονής στη Φρουρά προτίμησής τους), η κατ’ εξαίρεση στέγαση σε στρατιωτικά οικήματα, η μοριοδότηση μεταθέσεων, ο κατ’ εξαίρεση παραθερισμός στα ΚΑΑΥ, η προτεραιότητα χρησιμοποίησης βρεφονηπιακών σταθμών, κ.ά..
Επιπλέον, υφίσταται μέριμνα με διοικητικά μέτρα υπέρ των πολύτεκνων στρατιωτικών των ΕΔ, καθώς οι Διοικήσεις όλων των Κλιμακίων διευκολύνουν τα εν λόγω στελέχη της δύναμής τους για τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς το χώρο των σχολείων-παιδικών σταθμών, με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδος ή της Υπηρεσίας.
Το Πυροσβεστικό Σώμα όχι μόνο δεν φρόντισε να παρέχει καμία εκ των ανωτέρω διευκολύνσεων στους πολύτεκνους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους του, αλλά θεώρησε σωστό, να καταργήσει την μοναδική διευκόλυνση που υπήρχε προς αυτούς, που αφορούσε την υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 162 περί εξαίρεσης των μεταθέσεων, χωρίς καν να υπάρχει σχετική νομοθετική διάταξη, βασιζόμενο και μόνο σε ερμηνεία της σχετικής διάταξης την οποία έκαναν οι υπηρεσίες του Αρχηγείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Α.Π.Σ. με το υπ’ αριθ. 18870 Φ.200.1/2-4-2020 έγγραφό της, στις διευκρινήσεις που παρέχει προκειμένου για την πρόσληψη 1.300 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, στην έννοια του τρίτεκνου λαμβάνει υπόψη όσους έχουν ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ στην συνέχεια τα τέκνα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στην έννοια του τρίτεκνου, σε ότι αφορά τις μεταθέσεις των μόνιμων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων!
Μια τέτοια εσπευσμένη ερμηνεία παραμονές των τακτικών μεταθέσεων, εκτός της νομικής ασάφειας πάνω στην οποία στηρίζεται, εκτός τις αδικίας και της άνισης μεταχείρισης που δημιουργεί στους μόνιμους πολύτεκνους πυροσβεστικούς υπάλληλους σε σχέση με τους πολυτέκνους εποχικούς πυροσβεστικούς υπαλλήλους σε ότι αφορά την ερμηνεία της έννοιας του πολύτεκνου – τρίτεκνου, δεν λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη πλευρά του ζητήματος και τις συνέπειες που προκύπτουν από την μη υπαγωγή των εν λόγω υπαλλήλων στις εν λόγω προστατευτικές διατάξεις περί εξαίρεσης των μεταθέσεων, καθώς αφορά πολύτεκνες οικογένειες που τα παιδιά τους σπουδάζουν και ήδη επωμίζονται δυσανάλογο κόστος των δυνατοτήτων τους και τώρα καλούνται να υποστηρίξουν και το κόστος μιας άδικης μετάθεσής τους.
Κ. Αρχηγέ,
κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επανεξεταστούν οι εν λόγω αιτήσεις των πολυτέκνων και τριτέκνων που απορρίφτηκαν σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται από με το υπ’ αριθ. 18870 Φ.200.1/2-4-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων πόρων του Α.Π.Σ., έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται μόνο οι πολύτεκνοι μόνιμοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος σε ότι αφορά την ερμηνεία της έννοιας του πολύτεκνου, σε σχέση με τους πολύτεκνους εποχικούς πυροσβέστες, τους πολύτεκνους των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας των Ε.Δ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στα πλαίσια της δικαιοσύνης και τις ίσης αντιμετώπισης, καθώς το Πυροσβεστικό Σώμα είναι η μοναδική Δημόσια Υπηρεσία που κάνει τέτοιου είδους διάκριση και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη ειδικής σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στις διατάξεις που το διέπουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email