Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2018

Αρ. Πρωτ: 46                                                                                       

Αθήνα, 15/03/2018

 

                                                                               

                                                                                     ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                         Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α »

 

 

Σας κοινοποιούμε την υπ΄αρίθμ. ΑΠ179980/01024-15/03/2018 Εγκύκλιο Διαταγή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την χορήγηση Δανείων έτους 2018 η οποία εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κ.λ.π.) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων μέσω psnet.

Η Αίτηση Χορήγησης Δανείου θα συνδέεται με σχετικά παραστατικά που θα αιτιολογούν την έκτακτη ανάγκη του αιτούντος (βεβαίωση νοσοκομείων κ.λ.π.) και θα εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα και θα έπονται από τις λοιπές αιτήσεις. Τα ποσά και το επιτόκιο των δανείων παραμένει το ίδιο καθώς και οι δόσεις αποπληρωμής αυτών.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email