Υποβολή Μελέτης Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την Αναγνώριση του Πυροσβεστικού  Επαγγέλματος ως Επικινδύνου και Ανθυγιεινού.

Παραδείγματα Υπολογισμού με προσμέτρηση της Μάχιμης 5ετίας και  χωρίς την προσμέτρηση
12/06/2018
Προαγωγή συναδέλφων για ανδραγαθία.
21/06/2018

Υποβολή Μελέτης Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την Αναγνώριση του Πυροσβεστικού  Επαγγέλματος ως Επικινδύνου και Ανθυγιεινού.

 

Αρ. Πρωτ:131                                                                                       Αθήνα, 14.06.2018

                                                                                                                                                              

                                                             ΠΡΟΣ:    Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

                                                                             Γ. Δ/νση Δημ/κης Πολιτικής

                                                                             Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος

                                                                            Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής  Εργασίας

                                                             ΚΟΙΝ: 1. Αν. Υπουργό Προστασίας

                                                                             του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα

    Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

      Αντιστράτηγο κ. Σωτήριο Τερζούδη  

Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   

ΘΕΜΑ : «Υποβολή Μελέτης Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την Αναγνώριση του Πυροσβεστικού  Επαγγέλματος ως Επικινδύνου και Ανθυγιεινού»

 

Η Ομοσπονδία μας, συσταθείσα και λειτουργούσα ήδη από το έτος 1999 ως νόμιμη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσωπώντας 24 Πρωτοβάθμιες ανά την Ελλάδα οργανώσεις και άνω των 8.000 υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως σχετικώς έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την πάγια νομολογία του επί των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος, τούτο αποτελεί πολιτική διοικητική υπηρεσία του κράτους και οι κατέχοντες οργανικές θέσεις σε αυτό είναι μόνιμοι πολιτικοί (δημόσιοι) υπάλληλοι, τούτου μη αναιρούμενου καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων για τα μισθολογικά, ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους του Π.Σ, ως και τις νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση και μεταβολές αυτής.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, σας υποβάλλουμε Μελέτη της Ομοσπονδίας μας για την επικινδυνότητα και το ανθυγιεινό του επαγγέλματος του πυροσβέστη (υπό την ευρεία έννοια) τις οποίες ζητούμε να λάβετε υπόψη σας κατά την υλοποίηση του έργου σας στο πλαίσιο του άρθρου 396 του Ν.4512/2018 για την υπαγωγή των υπαλλήλων του Π.Σ. στα κριτήρια που συνδέονται με την έκθεσή τους σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Διαβάστε την μελέτη σε μορφή pdf

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email