Υπόμνημα που κατατέθηκε στον Αν. Υπουργό Προστ. του Πολίτη

Επιστολή στον Αν. Υπ. Κοιν. Ασφάλισης – Αίτημα συνάντησης
30/01/2015
Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Προ.Πο.
05/02/2015

Υπόμνημα που κατατέθηκε στον Αν. Υπουργό Προστ. του Πολίτη

 Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF

titlos poeyps neo

                                                                                        Αθήνα, 03/02/2015

 

                                                                   ΠΡΟΣ:             Αναπληρωτή Υπουργό               

                                                                              Προστασίας του Πολίτη

                                                                      Καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Κύριε  Αναπληρωτή Υπουργέ,

        Σε μια περίοδο που το συνδικαλιστικό μας κίνημα προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να καταδείξει με έμπρακτο τρόπο την αντίθεσή του απέναντι στις ισοπεδωτικές λογικές και πρακτικές των πολιτικών των μνημονίων, οφείλουμε μέσω της κατοχυρωμένης θεσμικά συνδικαλιστικής μας λειτουργίας να οριοθετήσουμε τους βασικούς άξονες αλλά και τις προτεραιότητες της δράσης μας στην βάση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις εργασίες του ανωτάτου οργάνου μας, οι οποίες θα πρέπει να κινούνται στη λογική της προώθησης των τεκμηριωμένων προτάσεων και θέσεων που διαθέτουμε, της επιδίωξης για σταδιακή ανάκτηση όσων παράνομα μέχρι σήμερα μας έχουν περικοπεί αλλά και της συνεχούς επαγρύπνησης και αγωνιστικής ετοιμότητας που πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις αντιξοότητες της εποχής, με γνώμονα πάντα την διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μας αλλά και του κύρους του εργασιακού μας χώρου. Σκοπός μας, η αναβάθμιση του Έλληνα Πυροσβέστη αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσο η συνεχής διεκδίκηση, σε μια εποχή απαξίωσης του συνδικαλισμού και της θεσμικής μας λειτουργίας.

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

ΘΕΣΜΙΚΑ

  • §Άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4249/2014 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το Βαθμολόγιο στο κατώτερο προσωπικό του Π.Σ. Η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου Βαθμολογίου αποτέλεσε το κυρίαρχο αίτημά μας στο παραπάνω νομοσχέδιο, για την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίηση των Πυρ/στων. Ζητάμε την διαμόρφωση του Π.Δ. στην βάση της πρότασης Βαθμολογίου χαμηλόβαθμων και σας καταθέτουμε:

     α) Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με αντικείμενο « Ρυθμίσεις Θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και απολύσεων των κατωτέρων οργάνων και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» Σκοπός του είναι να άρει τις αδικίες που υφίστανται στην εξέλιξη των στελεχών κατωτέρων βαθμών του Πυροσβεστικού Σώματος.  

     β) Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος των χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών. Αντικείμενο της μελέτης που ανατέθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι η διερεύνηση της μεταβολής του μισθολογικού  κόστους των Πυροσβεστών που θα προκύψει από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος.

      γ) Εισηγητικό Σημείωμα – Αιτιολογική Έκθεση όπου παρατίθενται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθώς και το σκεπτικό θεσμοθέτης τους.       

  Είμαστε το μόνο ένστολο Σώμα που δεν έχουμε Βαθμολόγιο.

 §Ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Προσωπικού, με άμεση μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και την εξομοίωσή τους στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα όσων εξ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης. Ανανέωση της υφιστάμενης εργασιακής τους σχέσης στους υπόλοιπους συμβασιούχους Πυροσβέστες.

 §Πρόσληψη των επιλαχόντων του τελευταίου Διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που καθορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (αρ. 35 του Νόμου 4029/2011. Επίλυση του προβλήματος της κατάταξης των επιτυχόντων του Διαγωνισμού 2003 με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (έχουν εκδοθεί αποφάσεις του ΣτΕ.)

 §Διαχωρισμός Επιχειρησιακού και Διοικητικού Τομέα

 §Άμεσος εκσυγχρονισμός – εκδημοκρατισμός του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας και εναρμόνιση του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σε θέματα όπως των αδειών του προσωπικού, όπου παρά την δημοσίευση του Π.Δ. 3/2014 δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα,  αλλά και του αναχρονιστικού πειθαρχικού δικαίου διέπει το Πυροσβεστικό Σώμα με νομοθετήματα της δεκαετίας του 1970.

 §Άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για  την ενεργοποίηση των διατάξεων των Ν.1568/85 & Ν.3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3850/2010,  περί Υγείας και Ασφάλειας στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την υγεία των Πυροσβεστών. Είναι πολύ μικρό το ποσό των 300.000  ευρώ που απαιτείται  να διατεθεί μέσα σε μία πενταετία, με σκοπό την στοιχειώδη προστασία των Πυροσβεστών. 

 §Καθιέρωση ετήσιων υγειονομικών εξετάσεων για το προσωπικό.

 §Σύσταση επιτροπής για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά τις μεταθέσεις των Πυροσβεστών,  με την πλήρη συμμετοχή εκπροσώπου μας, στη βάση της μελετημένης πρότασης που έχουμε προ πολλού καταθέσει στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία. 

 §Άμεση απόσυρση του Π.Δ.93/2014  διότι καταργεί τον Κανονισμό Μεταθέσεων  (170/96) εισάγοντας αντεργατικές διατάξεις και επαναφέρει την αναξιοκρατία την ρουσφετολογία και άμεση έναρξη υπεύθυνου και αξιόπιστου διαλόγου για την βελτίωση του κανονισμού μεταθέσεων

 §Άμεση αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992 «Περί κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π.Σ.», όπου θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα της υπηρεσιακής τους εξέλιξης.

 §Να υπάρξει μέριμνα από το Υπουργείο για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων και για τα παιδιά των Πυροσβεστών, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το Ν.3511/2006.( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 §Μη εφαρμογή παράτυπων και πολλές φορές παράνομων γενικών και μερικών επιφυλακών και πρόσθετων υπηρεσιών, γιατί η καταπόνηση των Πυροσβεστών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη ζωή τους, την υγεία τους και την πυρασφάλεια της χώρας (ειδικότερα κατά την αντιπυρική περίοδο).

 §Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο με ουσιαστική Ανωτατοποίση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ώστε να μετατραπεί σταδιακά και σε Φορέα Πιστοποίησης δράσεων αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος. 

 §Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στολών και μέσων ατομικής προστασίας με ταυτόχρονη σταδιακή αντικατάσταση λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού.

  §Αναγνώριση του Επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό.  

 §Χορήγηση της Βραχείας Άδειας στους νεοεξερχόμενους από την Σχολή Πυροσβεστών συναδέλφους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 210/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 3/2014).

  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:

§Κατάργηση του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 για το ΤΕΑΠΑΣΑ και διατήρηση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα  των Ταμείων ως έχουν.

 §Επέκταση της μάχιμης πενταετίας αζημίως για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό προς συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου καθόσον αυτή αποτελεί πραγματική και όχι πλασματική υπηρεσία (οι Πυροσβέστες εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα). Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για επέκταση του νόμου για την 5ετία και στις υπόλοιπες μάχιμες υπηρεσίες (είναι παράλογο να μην το δικαιούται η ΕΜΑΚ)

 §Χορήγηση δικαιώματος αναγνώρισης (με καταβολή εισφορών ανάλογων προς την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας) της πενταετίας 1989-1994 (για τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού έτους 1989, οι οποίοι προσλήφθηκαν το έτος 1994 κατόπιν δικαστικών αποφάσεων με νομοθετική ρύθμιση) και προσμέτρησής της σαν πραγματικό συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και στο χρονοεπίδομα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

      Επειδή  επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές στο μισθολόγιό χωρίς καταφανέστατα να ληφθούν υπ’ όψη οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας μας ούτε βεβαίως και η σημασία της κοινωνικής μας αποστολής, όπως αναφέρει και το σκεπτικό της απόφασης του Σ.τ.Ε. η πολιτεία οφείλει άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή να αποκαταστήσει την αδικία αυτή επαναφέροντας τις απολαβές μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

     Αναμένουμε την αποκατάστασή μας με την άμεση εκτέλεση των αποφάσεων του ΣτΕ  από την πολιτεία και στην πλήρη συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών.

 §Πραγματική αμοιβή για την προσφερόμενη εργασία  κατά την διάρκεια της νύχτας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία ( 1/150 του κάθε μισθ/κού κλιμακίου).

 §Θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.

§Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό), τα οποία δεν μπορούν να χορηγήσουν οι Υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

 §Καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης που δεν έχουν χορηγηθεί.

 

            

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email