Υπαγωγή στελεχών του Π.Σ. που εκτελούν  υπηρεσία με μάχιμες μονάδες στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007

Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατ’ ανάλογη εφαρμογή ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατού.
17/11/2018
Διώκεται η ελευθερία του λόγου.
23/11/2018

Υπαγωγή στελεχών του Π.Σ. που εκτελούν  υπηρεσία με μάχιμες μονάδες στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007

Αρ.Πρωτ.235                                    Αθήνα, 20.11.2018

      

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                  ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στελεχών του Π.Σ. που εκτελούν  υπηρεσία με μάχιμες μονάδες στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007».

Συνάδελφοι,

     σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει ενέργειες στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία            σχετικά με την προώθηση, σχεδίου νόμου στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό ρυθμίσεις που θα επιλύουν οριστικά εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την επέκταση επικαιροποίησης των Υπηρεσιών (Ε.Μ.Α.Κ., Δ.Α.Ε.Ε., Υ.Ε.Μ.Π.Σ.,κ.λ.π.) με τη δυνατότητα αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 142/1974 όπως κωδικοποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007, καθώς ιδρύθηκαν μεταγενέστερα του σχετικού νόμου καθώς και του λοιπού προσωπικού που εκτελεί μάχιμες υπηρεσίες.

    Η Ομοσπονδία μας στα πλαίσια υλοποίησης των Ψηφισμάτων του τελευταίου Συνεδρίου, θεωρεί ότι το παραπάνω αίτημα εμπεριέχει στοιχεία ισότητας, ισονομίας και ευελπιστούμε στην θετική έκβαση των ενεργειών μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email