Τροποποίηση Π.Δ.210 σχετικά με το ωράριο Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.

ΕΥΠΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.
07/03/2013
Η ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για το ωράριο Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.
09/03/2013

Τροποποίηση Π.Δ.210 σχετικά με το ωράριο Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.

κατεβάστε το ΠΔ σε μορφή pdf

Υπογράφτηκε το Π.Δ 25/13 (ΦΕΚ – 55Α/6-3-2013): Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί­ας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄99) όπως τρο­ποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 55/2010 (Α΄ 93), σχετικά με το ωράριο εκτέλεσης Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού προσωπικού.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

β. Της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

γ. Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

δ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώ­ματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθ. 37/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’99) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 55/2010 (Α’ 93), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο Διοικητής μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητή Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, μετά από έγκριση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, να εναλλάσσει το πυροσβεστικό προσωπικό στην υπηρεσία ανά 12ωρο ή 16ωρο ή 24ωρο, όταν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι το επιβάλλουν, με την προϋπόθεση ότι η συνολική προσφορά εργασίας του κατά μήνα θα υπολογίζεται στη βάση του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας».

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email