Επιστολή των Ομοσπονδιών στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων.
11/07/2012
Κοινή Ανακοίνωση Ομοσπονδιών
13/07/2012

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Π.Σ.

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ

Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (πρώην Τ.Α.Υ.Π.Σ.) ιδρύθηκε το έτος 1966 με το Β.Δ. 483/66 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄) και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Το έτος 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)» στο οποίο εντάχθηκε και το Τ.Α.Υ.Π.Σ. ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Π.Σ.

Σκοπός του Τομέα

Σκοπός του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ είναι:

1. Η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης (μέρισμα) η οποία καταβάλλεται ανά τρίμηνο, στους πυροσβεστικούς και πολιτικούς υπαλλήλους του Π.Σ. μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει εικοσιπέντε (25) έτη (24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα) πραγματικής υπηρεσίας ή πλασματικής υπηρεσία αναγνωρισμένης στο Ταμείο μας. Σε περίπτωση θανάτου αυτών το μέρισμα καταβάλλεται στα μέλη της οικογενείας τους. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται την 27η του τελευταίου μήνα κάθε τριμήνου, μέσω Δ.Ι.Α.Σ στον Τραπεζικό  λογαριασμό που έχει δηλώσει το δικαιούχος στο Ταμείο μας.

2. Η χορήγηση δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 16 (παρ. 1) του Β.Δ. 483/66 (ΦΕΚ τ.Α΄ 120/11-6-66 ) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 15-16 του Ν. 3586/07 (ΦΕΚ 151 τ.Α΄ ).

3. Η επιστροφή εισφορών ατόκως σε μη δικαιούμενους βοηθήματος, κατόπιν αιτήσεως τους,  με συμπλήρωση άνω των δέκα (10) ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Μέτοχοι του Τομέα

Μέτοχοι του Ταμείου καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία Πυροσβεστικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι από την ημερομηνία κατάταξής τους στο Σώμα μέχρι διαγραφής τους από τις τάξεις αυτού.

Πόροι του Τομέα

Έσοδα του Τομέα αποτελούν:

1. οι ασφαλιστικές εισφορές του εν ενεργεία Πυροσβεστικού και Πολιτικού προσωπικού του Π.Σ. ως εξής:

 • για του παλιούς εν ενεργεία ασφαλισμένους (μέχρι 31-12-1992)

α) 4% επί των αποδοχών βασικού μισθού του μισθολογικού βαθμού

β) 5% επί των συνόλου των αποδοχών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.

 • για τους νέους εν ενεργεία ασφαλισμένους (από 1-1-1993)

α) 3% επί των αποδοχών βασικού μισθού, του μισθολογικού βαθμού  και των επιδομάτων του ασφαλισμένου,  συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των αποδοχών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.

β)  3% συμμετοχή του Δημοσίου επί των ανωτέρω αποδοχών.

 • για τους νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ποσό ίσο με το ήμισυ του βασικού μηνιαίου μισθού τους, υπολογισμένο σε 48 δόσεις.
 • Κρατήσεις διαφοράς βασικού μισθού σε κάθε μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή όλων των υπαλλήλων.

2. Τόκοι και πρόσοδοι της περιουσίας των κεφαλαίων της περιουσίας του Τομέα.

3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και πάσης άλλης χαριστικής αιτίας προς το ταμείο.

Παροχές

Δικαιούχοι Επικουρικής Σύνταξης (Μέρισμα)

1. Δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης από τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. είναι όλοι οι μέτοχοι (Πυροσβεστικοί και Πολιτικοί υπάλληλοι), κατόπιν αιτήσεως τους εφόσον έχουν δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο, καθόσον έχουν συμπληρώσει εικοσιπέντε (25) έτη (24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα) ασφάλισης στον Τομέα.

2. Σε περίπτωση που έχουν δικαιωθεί σύνταξης και ο χρόνος ασφάλισης των μετόχων στον Τομέα είναι μικρότερος των 25 ετών (24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα) και εφόσον έχουν 15 τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο, τότε σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του Ν.3232/04, μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε πραγματική προϋπηρεσία που συμπίπτει με του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα μερίσματος για 25 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν προβούν στην αναγνώριση χρόνου για συμπλήρωση 25ετίας, τότε θα τους χορηγηθεί μέρισμα με την συμπλήρωση όμως του 65ου έτους της ηλικίας τους για άνδρες και του 60ου έτους για τις γυναίκες.

Η εξαγορά του αναγνωριζομένου χρόνου γίνεται μετά από αίτησή του, με την εφάπαξ καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει ομοιόβαθμός τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης με έκπτωση 10%.

3.  Οι  παθόντες και καθιστάμενοι πλήρως ανίκανοι για εργασία από βίαιο συμβάν εν υπηρεσία μέτοχοι, δικαιούνται μέρισμα που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βαθμό στον οποίο θα εξελισσόταν μισθολογικά ή βαθμολογικά ο παθών με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία (35 έτη υπηρεσίας)

4. Σε περίπτωση ανικανότητας μετόχου μη οφειλόμενης στην Υπηρεσία, κατόπιν απόφασης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος και όταν έχει δικαιωθεί κύριας σύνταξης για λόγους υγείας και όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, δικαιούται μέρισμα ανάλογο των αιτών πραγματικής του υπηρεσίας.

5. Δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης από τον Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. , με διαδοχική ασφάλιση, είναι όλοι οι μέτοχοι, εφόσον έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα και έχουν δικαιωθεί σύνταξης, με την μεταφορά χρόνου επικουρικής ασφάλισης  από άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στον τομέα μας προκειμένου να συμπληρώσουν συνολικό χρόνο (24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα).

6. Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου, δικαιούνται επικουρικής σύνταξης από το Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.  η σύζυγος και τα τέκνα μέχρι και  την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους για τα αγόρια και του 21ου έτους για τα κορίτσια και σε  περίπτωση σπουδών μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας του τέκνου. Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου άνω του 67%, δικαιούται μερίσματος για όσο διάστημα διαρκέσει η αναπηρία του.

Υπολογισμός Μερίσματος Συνταξιούχου

1. Για ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι), το χορηγούμενο ποσό επικουρικής σύνταξης (μέρισμα), υπολογίζεται σύμφωνα με το Μισθολογικό Βαθμό Εξόδου του ασφαλισμένου και τα έτη πραγματικής υπηρεσίας, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 11 και 12 του Β.Δ. 483/66 και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα όπως περιγράφεται παρακάτω:

Βασικός Μισθός Μισθολ. Βαθμού Εξόδου μισθολογίου έτους 1999 Χ 0,45 + Αυξήσεις 2002 – 2008 (3,5%+4%+5%+4%+4%+4%+3%+2%) Χ Έτη ασφάλισης (μέχρι 35  έτη)

Μισθολόγιο 1999

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΑΡΧ-ΑΝΤΙΣ

1272,49

Γ ΕΠΙ ΣΤΡ

1161,85

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤ

1078,5

2/3 ΑΝΤΙΣ

1050,92

1/3 ΑΝΤΙΣ

1023,33

ΥΠΟΣΤΡ

995,74

2/3 ΥΠΟΣΤΡ

964,44

ΑΡΧ/ΧΟΣ

901,83

2/3 ΑΡΧ

859,38

1/3 ΑΡΧ

816,92

ΠΥΡΑΡΧ

774,47

2/3 ΠΧΟΥ

743,17

1/2 ΠΧΟΥ

727,51

ΑΝΤ/ΧΟΣ

680,56

2/3 ΑΝΤ/Χ

665,79

ΕΠΓΟΣ

636,24

2/3 ΕΠ/ΓΟΥ

627,05

ΠΥΡΑΓΟΣ

608,66

2/3 ΠΥΡΑΓ

599,37

ΥΠΟΠ/ΓΟΣ

580,78

2/3 ΥΠΟΠ

571,58

ΑΝΘ/ΓΟΣ

553,19

½ ΑΝΘ/ΓΟΣ

533,82

ΠΥΡΟΝ

514,45

2/3ΠΥΡΟΝ

508,97

ΑΡΧ/ΣΤΗΣ

498,02

ΥΠΑΡΧ/ΣΤΗΣ

475,72

ΠΥΡ/ΣΤΗΣ

403,82

ΔΟΚ ΠΥΡΣΤ

166,1

2. Για ασφαλισμένους από 1-1-1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι) το χορηγούμενο ποσό επικουρικής σύνταξης (μέρισμα), υπολογίζεται σύμφωνα με τον Ν. 2084/92 ΦΕΚ 165/ τ.Α΄) και είναι ανάλογο με του μέσου όρου των αποδοχών του υπαλλήλου κατά την τελευταία πενταετία, πριν το έτος διαγραφής, μη συμπεριλαμβανομένων Δώρων και Επιδόματος Αδείας, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Σύνολο αποδοχών Πενταετίας / 60 μήνες  Χ έτη ασφάλισης στο Ταμείο / 35 έτη  Χ 20%

Υπολογισμός Μερίσματος Επιζώντων Συζύγων & Μελών Οικογένειας Θανόντος

(Μεταβίβαση Μερίσματος)

Παροχή επικουρικής σύνταξης (χρηματικού βοηθήματος) στα δικαιούμενα μέλη της οικογένειας (σύζυγος, ανήλικα, σπυδάζοντα ή ανάπηρα τέκνα) όσων συνταξιούχων απεβίωσαν

Για ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι), τα μέλη των θανόντων μετόχων δικαιούνται:

 • η χήρα σύζυγος 5/10 του απονεμηθέντος μερίσματος του μετόχου
 • εάν υπάρχουν τέκνα, το βοήθημα της χήρας προσαυξάνεται κατά 1/10 για κάθε τέκνο μέχρι συμπληρώσεως των 8/10.
 • εάν δεν υπάρχει χήρα ή δεν δικαιούνται βοηθήματος, τότε το βοήθημα χορηγείται κατά 5/10 στο ένα τέκνο και κατά 1/10 στα υπόλοιπα μέχρι συμπληρώσεως των 8/10.

Για ασφαλισμένους από 1-1-1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι), τα μέλη των θανόντων μετόχων δικαιούνται:

 • η χήρα το 50% του απονεμηθέντος μερίσματος του μετόχου
 • εάν υπάρχουν τέκνα, το βοήθημα της χήρας προσαυξάνεται κατά 25% για κάθε τέκνο μέχρι συμπληρώσεως του 100%.
 • Εάν δικαιούχοι είναι ορφανά παιδία και από τους δύο γονείς δικαιούται το  50% του απονεμηθέντος μερίσματος του μετόχου και μέχρι 100%. Σε περίπτωση όμως που δικαιούται σύνταξη και από τον άλλο γονέα, τότε τους χορηγείται το 25% απονεμηθέντος μερίσματος του μετόχου.

Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση που ο επιών των συζύγων εργάζεται, αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα (εκτός ΟΓΑ), η επικουρική σύνταξη μειώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρτου 13 του Ν.3863/2010 και 4002/2011

Δικαιολογητικά Χορήγηση Επικουρικής Σύνταξης

Α. Για Μέρισμα Άμεσα Δικαιούχου (Συνταξιούχου)

1. Αίτηση δικαιούχου (έντυπο ταμείου) *

2. Υπεύθυνη δήλωση για εξαγορά προϋπηρεσίας & Διαδοχική Ασφάλιση (έντυπο ταμείου) *

3. Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου – Λειτουργού (ΔΑΥΚ-Λ) με συνημμένη αίτηση μερισματοδότησης. Κάθε υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία συμπληρώνει και υπογράφει με τη συνδρομή της αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικου του Α.Π.Σ. το καθορισμένο απο τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Έντυπο ΔΑΥΚ-Λ καθώς και τον τύπο αίτησης που επισυνάπτεται σ’αυτό και στέλνεται στους φορείς συνταξιοδότησης

4. Η πράξη Απονομής Σύνταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν.3448/2006).

Παρατηρήσεις:

 • Εάν ο μερισματούχος απεβίωσε πρέπει να μας υποβληθεί Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (Πρωτότυπη).
 • Σε περίπτωση που ο μερισματούχος αναλάβει οποιαδήποτε εργασία ή αυτοαπασχολείται, υποχρεούται να το δηλώσει άμεσα στο ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΥΠΣ με Υ/Δ του Ν1599/86

Παράληψη Δηλώσεων συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του μετόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄).

Β. Για το θάνατο στη Υπηρεσία

Εάν ο μέτοχος απεβίωσε στην υπηρεσία ακολουθείται η ίδια διαδικασία προκειμένου να δικαιωθούν μερίσματος τα δικαιοδόχα μέλη της οικογένειάς του.

Γ. Για μεταβίβαση μερίσματος στα μέλη οικογένειας (Θάνατος Συνταξιούχου)

Εάν ο μέτοχος απεβίωσε για μεταβίβαση μερίσματος στους δικαιούχους απαιτούνται τα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση δικαιούχου (έντυπο ταμείου) *

2. Υπεύθυνη δήλωση για εξαγορά προϋπηρεσίας & Διαδοχική Ασφάλιση (έντυπο ταμείου) *

3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή Οικογενειακής κατάστασης.

4. Πράξη Απονομής Σύνταξης, θα μας αποσταλεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση, Ν3448/2006).

5. Ακριβές φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου.

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

7. Αντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας, με τον αριθμό ΙΒΑΝ, και πρώτο το όνομα του δικαιούχου.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αν εισπράττετε ή όχι μέρισμα από άλλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

9. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των δικαιούχων.

10. Βεβαίωση σπουδών για τέκνο σπουδαστή (Πρωτότυπη)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Την 1η Νοεμβρίου  κάθε έτους να αποστείλετε στο ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΥΠΣ  (ταχυδρομικώς ή με Fax στο τηλ. 210–5220082)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνετε ότι «δεν έχει επέλθει ουδεμία μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή μου κατάσταση (θάνατος, γάμος, ενηλικίωση τέκνου κλπ), που να επιφέρει διακοπή ή μείωση του μερίσματος που λαμβάνω». Σε αντίθετη περίπτωση κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους η χορηγούμενη επικουρική σύνταξη θα διακόπτεται.
 • Δύο μήνες πριν από την λήξη της 3ετίας από την έναρξη του μερίσματος, να αποστείλετε στο ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΥΠΣ:Εάν ο μέτοχος απεβίωσε και όταν δεν υπάρχει άλλος δικαιούχος του μερίσματος, υποχρεούνται οι κληρονόμοι να προσκομίσουν στο Ταμείο Ληξιαρχική πράξη Θανάτου, προκειμένου για την έγκαιρη διακοπή του μερίσματος.
  • α) Ακριβές Φωτ/φο Εκκαθαριστικού Εφορίας.
  • β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνετε εάν εργάζεστε, αυτοαπασχολείστε, ή λαμβάνετε σύνταξη από ίδιο δικαίωμα (εκτός ΟΓΑ). Σε αντίθετη περίπτωση η επικουρική σύνταξη θα μειωθεί στην δυσμενέστερη περίπτωση  των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν3863/2010.
 • Εάν το δικαιούχο μέλος (χήρα ή τέκνο) απεβίωσε πρέπει να μας υποβληθεί Ληξιαρχική  πράξη   θανάτου (Πρωτότυπη).
 • Σε περίπτωση γάμου δικαιούχου)  μέλους της οικογένειας (χήρας ή τέκνου πρέπει να μας υποβληθεί Ληξιαρχική   πράξη   γάμου (Πρωτότυπη).
 • Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ) πρέπει να μας υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που να μας δηλώνονται τα νέα στοιχεία του μερισματούχου.
Print Friendly, PDF & Email