Συνταξιοδοτικό καθεστώς καταταχθέντων στο Π.Σ. μετά την 1.1.2011, με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, καθώς και των μονιμοποιηθέντων πρώην 5ετούς υποχρέωσης Διαδικασία αναγνώρισης των ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας κ.λπ.)

Αντιπυρική περίοδος 2020: Λύσεις και προβληματισμοί για τις μεγάλες  προκλήσεις του Π.Σ.
18/05/2020
Εναρμόνιση καταστατικών διατάξεων Τ.Π.Υ.Π.Σ. με τους τομείς Τ.Π.Α.Σ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Δυνατότητα χορήγησης στην ενέργεια του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ.»
01/06/2020

Συνταξιοδοτικό καθεστώς καταταχθέντων στο Π.Σ. μετά την 1.1.2011, με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, καθώς και των μονιμοποιηθέντων πρώην 5ετούς υποχρέωσης Διαδικασία αναγνώρισης των ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας κ.λπ.)

 Αρ. Πρωτ.:113 ​​​                                                                                     Αθήνα, 21.05.2020

                                                                                                                                                                                       

                                                                ΠΡΟΣ: 1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                  

                                                                                  Αντιστράτηγοκ. Στέφανο Κολοκούρη  

                                                                           2) Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων  Α.Π.Σ.

                                                                             3) Διεύθυνση Υποστήριξης Α.Π.Σ.

                                                              ΚΟΙΝ:   1) Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

                                                                                  κ Νικόλαο Χαρδαλιά

                                                                              2) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                                                  κ ΒασίλειοΠαπαγεωργίου

                                                                            3)  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

                                                                                   Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: « Συνταξιοδοτικό καθεστώς καταταχθέντων στο Π.Σ. μετά την 1.1.2011, με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, καθώς και των μονιμοποιηθέντων πρώην 5ετούς υποχρέωσης

  Διαδικασία αναγνώρισης των ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας κ.λ.π.)»

ΣΧΕΤ:. α. Η υπ’ αριθ. 66191 Φ.501.1/7.11.2012 εγκύκλιος διαταγή της Δ/νσης Οικονομικών του Α.Π.Σ.,  περί διαδικασίας αναγνώρισης των πέντε (5) ετών στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 (μάχιμή 5ετία).

            β. Η υπ’ αριθ. Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, περί υπολογισμού μεταξύ άλλων των εισφορών για αναγνώριση του χρόνου στο διπλάσιο των άρθρων 40 & 41 του Π.Δ. 169/2007, μετά την ισχύ του ν. 4387/2016.

            γ. Την Φ10042/40444/1053/21-5-2019 εγκύκλιο της ΓΓΚΑ, περί οδηγιών στη β σχετική.

            δ. Το άρθρο 2 του Ν.3865/2010, περί υποχρεωτικής υπαγωγής στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, των νεοπροσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1.1.2011 και εφ εξής.

            ε) Το υπ’ αριθ. 128/11.10.2019 σχετικό με το θέμα έγγραφό της ΠΟΕΥΠΣ προς το Α.Π.Σ.

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

  με την ανωτέρω (ε) σχετική ενημερώσαμε τον προκάτοχό σας για την ανάγκη διευκρινήσεων σχετικά με την αναγνώριση των πέντε (5) ετών στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007 (μάχιμή 5ετία) από τους συναδέλφους μας που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την 1.1.2011 με καθεστώς ΙΚΑ, όσο και για τους συναδέλφους πρώην 5ετούςυποχρέωσης, καθώς η Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων του Α.Π.Σ., δεν δέχεται αιτήσεις για την αναγνώριση των χρόνων αυτών από τους υπαλλήλους αυτούς. Δεν έχουν επίσης διευκρινιστεί και άλλα θέματα που αφορούν τη «Μάχιμη 5ετία» όσο και το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς.

   Να σημειώσουμε ότι, μετά την ανωτέρω (α) σχετική που εκδόθηκε από το έτος 2012, σχετικά με την αναγνώριση της «Μάχιμης πενταετίας» η οποία δεν περιλαμβάνει τους καταταχθέντες με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, καμία άλλη διευκρινιστική διαταγή δεν έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα.Επίσης για τα διαλαμβανόμενα ερωτήματά μας στην ανωτέρω (ε) σχετική επιστολή μας, ουδεμία απάντηση λάβαμε, προκειμένου να ενημερώσαμε τους συναδέλφους μας.

  Για τον λόγω αυτό επανερχόμαστε και επ’ ευκαιρία και του νέου ασφαλιστικού (Ν.4670/28.02.2020) που συστήνει τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα και μεταβάλει τα δεδομένα, ζητούμε την παρέμβασή σας για την διευκρίνιση και δρομολόγηση ενεργειών επί των ασφαλιστικών ζητημάτων που αναπτύσσουμε κατωτέρω:

Συνταξιοδοτικό καθεστώς στους κατατασσόμενους στο Π.Σ. μετά την 01.01.2011 με ασφάλιση Ι.Κ.Α.

    Με το άρθρο 4 του Ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν4670/2020,  οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (E-Ε.Φ.Κ.Α.). Ισχύουν δε κανονικά, να ισχύουν οι διατάξεις συνταξιοδότησης του ν.3865/2010 περί ένστολων και συνεχίζουν να υποβάλλονται κανονικά οι αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών, όπως και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στις υπηρεσίες του πρώην Γ.Λ.Κ. μέσω του Α.Π.Σ..

    Όμως, για τους κατατασσόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την 01.01.2011 με ασφάλιση ΙΚΑ (άρθρο 2 του νόμου 3865/2010 (152 Α’), καθώς και για τους συναδέλφους πρώην 5ετούς υποχρέωσης μονιμοποιηθέντες μετά την 01.01.2011 στο Πυροσβεστικό Σώμα, επίσης με ασφάλιση ΙΚΑ, δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είναι  το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς.

Δημιουργούνται δηλαδή τα εξής ερωτήματα:

Πότε θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης οι εν λόγω υπάλληλοι; Ισχύουν τα όρια για τους ένστολους του Ν.3865/2010 όπως και για τους παλαιότερους συναδέλφους ή ισχύουν οι διατάξεις του ΙΚΑ;
Ποιούς χρόνους (πλασματικούς) δύναται να αναγνωρίσουν για την συνταξιοδότηση τους. Ισχύουν οι χρόνοι αναγνώρισης που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ; Ισχύουν οι χρόνοι που ισχύουν για τους ένστολους με καθεστώς Δημοσίου; Ή ισχύουν και τα δύο;
Που θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, των ετών σπουδών κλπ. οι εν λόγω συνάδελφοι. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλουν στοΑ.Π.Σ. ή στο Ι.Κ.Α.;
Με ποια διαδικασία θα υποβάλλονται τα αιτήματα συνταξιοδότησης για τους εν λόγω υπαλλήλους και σε ποιον φορέα;  

Η διευκρίνηση του θέματος αυτού πρέπει να είναι άμεση,καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας,  ήδη υπάρχουν περιπτώσεις θανόντων συναδέλφων με καθεστώς ΙΚΑ και οι αιτήσεις για σύνταξη  από τις χήρες και τα λοιπά δικαιούχα μέλη τους, περιφέρονται από τις υπηρεσίες του Α.Π.Σ. στο πρώην ΓΛΚ και στο ΙΚΑ και οι οικογένειες αυτών εξ αιτίας αυτού παραμένουν χωρίς σύνταξη, εφάπαξ κλπ..

Διαδικασία αναγνώρισης των  ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας κλπ) καταταχθέντων στο Π.Σ. μετά την 01-01-2011, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, καθώς και των μονιμοποιηθέντων συναδέλφων πρώην 5ετού υποχρέωσης.

    Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ10042/40444/1053/21-5-2019 εγκύκλιο της ΓΓΚΑ, οι κατατασσόμενοι μετά την 01.01.2011 με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, έχουν δικαίωμα αναγνώρισης της μάχιμης 5ετιας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τον ίδιο χρόνο και  οι μονιμοποιημένοι συνάδελφοι πρώην 5ετούς υποχρέωσης ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

  Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού (Ν.4670/28.02.2020) που συστήνει Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, θα πρέπει  κατ΄ανάλογη εφαρμογή με τα ισχύοντα για τους παλαιότερους υπαλλήλους, να επανεξεταστεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αναγνώρισης των ετών εις το διπλάσιο των ανωτέρω υπαλλήλων στο Α.Π.Σ., καθώς μέχρι τώρα αυτές δεν γίνονταν δεκτές από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων.

Εξέταση εάν η διαδικασία αναγνώρισης των ετών εις διπλούν του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 (μάχιμης πενταετίας) που έχει ορίσει το Α.Π.Σ., παραμένει σε ισχύ και μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016.

    Θα πρέπει να διευκρινιστεί από τις υπηρεσίες σας, εάν ισχύει πλέον η διαδικασία αναγνώρισης του ανωτέρω (α) σχετικού για όσους  έχουν υποβάλει αίτηση μετά την ισχύ του ν.4387/2016 όπως ισχύει, καθώς με αυτόν καταργείτε το Γ.Λ.Κ και ιδρύεται ο Ε-ΕΦΚΑ και πιθανώς να αλλάζουν οι διαδικασίες. Το ίδιο θα πρέπει να διευκρινιστεί και για όσους έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης πριν την ψήφιση του ν.4387/2016 και η αποπληρωμή των δόσεων αναγνώρισης πραγματοποιείται και σε διάστημα μετά την ψήφιση του νόμου αυτού.

    Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στους Ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως είναι ο Ε-ΕΦΚΑ για την διαδικασία της αναγνώρισης συνταξιοδοτικού χρόνου, απαιτείτε σύμφωνα με την γενικότερη νομοθεσία η έκδοση Διοικητικής Πράξης από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό οργανισμό.

  Κατόπιν αυτού, θεωρούμε σημαντικότατο όπως υπάρξει σχετική διευκρίνιση, καθώς η αναγνώριση των χρόνων αυτών από το Α.Π.Σ., χωρίς ειδική πρόβλεψη ή εξουσιοδότηση, εγκυμονεί κινδύνους ακυρότητας.

  Στην απευκταία αυτή περίπτωση, από την μη σωστή τήρησητης διαδικασίας μπορεί να προκύψουν δυσμενείς συνέπειες για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, όπως είναι ο μη υπολογισμός  του χρόνου αυτού ως συντάξιμου και η απώλεια των εισφορών αναγνώρισης που κατέβαλαν, καθώς δεν προβλέπεται επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών που καταβληθήκαν για αναγνώριση.

Κύριε Αρχηγέ,

 ζητάμε την παρέμβαση σας προκειμένου να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες προς τις υπηρεσίες σας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς τους εμπλεκόμενους φορείς, για να διευθετηθούν και διευκρινιστούν τα ανωτέρω καίρια για το συνταξιοδοτικό μέλλον των συναδέλφων μαςασφαλιστικά θέματα που τους απασχολούν και παρακαλούμε για την σχετική  ενημέρωσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​​​                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ​​​            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email