Συνάντηση με τους κ.κ. Υπουργούς για τις Αποφάσεις του Σ.τ.Ε.

Εξώδικη πρόσκληση στους αρμόδιους Υπουργούς
19/06/2014
ΠΟΕΥΠΣ: Ανακοίνωση σχετικά με το Συνέδριο της ΕΑΠΣ στην Κρήτη.
21/06/2014

Συνάντηση με τους κ.κ. Υπουργούς για τις Αποφάσεις του Σ.τ.Ε.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 605/13/46

Προς: 1) Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γκίκα ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
2) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ
3) Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Μιλτιάδη ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
 
Σας επιδόθηκαν νόμιμα οι υπ’αριθ. 2194,2195,2196/14 αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., σύμφωνα με τις οποίες κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες οι διατάξεις του υποκεφαλαίου Γ.1, του κεφαλαίου Γ. του Ν. 4093/2012 και ακυρώθηκε η υπ. αριθ. οικ. 2/83408/0022 Υπουργική Απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την αναδρομική από 01/08/2012 μείωση των αποδοχών των ενστόλων.
 
Οι αποφάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσο και είναι άμεσα εκτελεστές.
 
Κατ’ απαίτηση του συνόλου των ενστόλων που εκπροσωπούμε και με σκοπό την πλήρη και άμεση εκτέλεση των αποφάσεων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, όπως καθορίζεται στο σκεπτικό, ζητούμε συνάντηση μαζί σας εντός των προσεχών ημερών.

Print Friendly, PDF & Email