Προτάσεις απόψεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Τροποποίηση επιτοκίων, κατηγοριών, ποσών & κατώτατων ορίων μηνιαίων καθαρών αποδοχών για χορήγηση δανείων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
20/01/2020
Υλοποίηση αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για την επέκταση της “μάχιμης 5ετίας” και σε άλλες μονάδες Πυροσβεστικού Σώματος.
14/02/2020

Προτάσεις απόψεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2020

 

 

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 «Προτάσεις απόψεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος».

 

 

Άρθρο 6

Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας

 

Με αξιολόγηση ρίσκων – κινδύνων βάση ποιοτικών, ποσοτικών χαρακτηριστικών και εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στελέχωσης και δράσεων. Αποσαφήνιση των όρων επαυξανόμενη στελέχωση με αυστηρά κλιμακούμενα όρια ,πρωτόκολλα αριθμητικής χρήσης προσωπικού, (ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή χρήση του προσωπικού κατά την επιφυλακή και όχι στην κατάχρηση αυτής).

 

Άρθρο 39

Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων – Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 

 1. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων:

α. Να υλοποιεί μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίμων Αξιωματικών και Δοκίμων Πυροσβεστών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της Αθήνας, ………

β. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, δια της Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν σε Αξιωματικούς, σε Υπαξιωματικούς και σε Πυροσβέστες του Π.Σ., των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε ιδιώτες, μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

13.β. Δόκιμος Πυροσβέστης που θα αποτύχει σε εξεταζόμενο μάθημα μέχρι το πέρας της Σχολής αποβάλλεται από τη Σχολή Πυροσβεστών και ανακαλείται η απόφαση κατάταξής του στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Και να συμπληρωθεί ως εξης : Στο πλαίσιο ομογενοποίησης του Πυροσβεστικού Προσωπικού αλλά και τον μη αποκλεισμό του από τα προγράμματα εκπαίδευσης της Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι εντός τριών (3) ετών από  την έκδοση του παρόντος και με ευθύνη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  θα παρακολουθήσουν  κύκλους σπουδών της σχολής Επιμόρφωσης προκειμένου να λάβουν πτυχίο αντίστοιχο και ισότιμο των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι κύκλοι Σπουδών θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης για την θεωρητική κάλυψη των Θεματικών Ενοτήτων. Δεδομένου ότι οι εν ενεργεία Υπάλληλοι διαθέτουν σαν στελέχη του Π.Σ. την Τεχνική Πυροσβεστική Επαγγελματική Επάρκεια καθώς και λοιπές επί του αντικειμένου εκπαιδεύσεις, οι κύκλοι σπουδών διαμορφώνονται ως : ένα (1) εξάμηνο για τους Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και τέσσερα (4) εξάμηνα για τους Αρχιπυροσβέστες, Πυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής.

 

 1. Η Σχολή Αξιωματικών και η Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 

 1. Στην Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης ……………………..και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού να αλλάξει η ορολογία

 

23.α. Στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

 

Άρθρο 77

Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)

 

1.Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος να αναπροσαρμοστούν ώστε να συμβαδίζουν με την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για το νέο βαθμολόγιο, περίπου 300 (εκτός των άλλων να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις κυβερνητών, πλοηγών, μηχανικών).

 

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέμονται οργανικές θέσεις κατά βαθμό, καθώς και μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος με απόκλιση μεταξύ ομοίων υπηρεσιών και θέσεων μέχρι 5% και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα

 

 

Άρθρο 78

Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού

 

 1. Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με απόκλιση μεταξύ ομοίων υπηρεσιών και θέσεων μέχρι 5%.

 

Άρθρο 79

Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

 

 1. γ. Αναστέλλεται για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία Υπηρεσιών κατώτερων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ή Σταθμού, ή ορίζεται τυχόν εποχικότητα της λειτουργίας τους, με εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη αιτιολογική μελέτη.

 

 1. Λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στην γεωγραφική μορφολογία συγκεκριμένων νομών (Περιπτώσεις Νομών πέραν των 150 χλμ) της χώρας να δοθεί η δυνατότητα Διοικητικού διαχωρισμός του Νομού σε Βόρειο και Νότιο Τομέα λόγω χιλιομετρικής απόστασης όπως ισχύει και για την ΕΛ.ΑΣ.

 

Άρθρο 83

Συμβούλια Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος

 

 1. η. Τον εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

Άρθρο 84

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

 

 1. Η Διεύθυνση Πυρόσβεσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Πολλές διευθύνσεις και τμήματα, με περιορισμένο ως μηδενικό αντικείμενο σε αρκετά από αυτά.

 

Άρθρο 85

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης

 

 1. θ. Γραφείο Θρησκευτικού. Το Γραφείο αυτό παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., στελεχώνεται από Ιερέα που προέρχεται από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Άρθρο 88

Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

 

 1. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. Στο Ειδικών Καθηκόντων προσωπικό του κλάδου Πλωτών δύναται να μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 

Άρθρο 91

Αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)

 

 1. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες συγκεκριμένης τοπικής αρμοδιότητας, διοικητικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας, διοικούνται από τον κατά τόπους Περιφερειακό Διοικητή που φέρει το βαθμό του Αρχιπυράρχου Γενικών Καθηκόντων, εποπτεύονται και ελέγχονται από κατά τόπο αρμόδιο Συντονιστή Επιχειρήσεων ο οποίος ελέγχεται μόνο από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν δικές τους οργανικές θέσεις και διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής:………..

 

 

Άρθρο 92

Αρμοδιότητες και λειτουργία Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

 

 1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) διαρθρώνονται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία, έχουν δικές τους οργανικές θέσεις και έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Για την ομαλή λειτουργία τους είναι αναγκαία η μείωση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των σταθμών. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε ένα ακόμα επίπεδο διοίκησης που θα δημιουργήσει δυσλειτουργίες στο επιχειρησιακό και διοικητικό μας έργο.(Πολυπροσωπεία, γραφειοκρατεία κ.τ.λ.)

 

Άρθρο 94

Αρχαιότητα Αξιωματικών

 

2.γ. Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων που προέρχονται από παραγωγική σχολή είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους που προέρχονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης μόνο κατά το ίδιο έτος κτήσης του βαθμού (όπως ισχύει και στα υπόλοιπα ένστολα σώματα).

 

Άρθρο 101

Διάκριση και προέλευση πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων

 

 1. Το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, για το οποίο τηρείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Α.Π.Σ. αντίστοιχη, ανά κατηγορία, επετηρίδα διακρίνεται ως εξής:

Α. Κατηγορία Διοικητικών:

α. Νομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Νομικού Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής και πτυχίο πολιτικών επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ.

Γ Κατηγορία Πλοηγών να καταργηθεί η τριετή θαλάσσια προυπηρεσία

 

Άρθρο 102

Είδη καταστάσεων

 

 1. Το πυροσβεστικό προσωπικό τίθεται στις καταστάσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας και αποστρατείας κατόπιν έκδοσης οικείου προεδρικού διατάγματος. Στις λοιπές καταστάσεις (που προβλέπονται για τον βαθμό τους) τίθενται, οι μεν Ανώτατοι Αξιωματικοί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι δε λοιποί Αξιωματικοί με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Οι λοιποί πυροσβεστικοί υπάλληλοι τίθενται στις ως άνω καταστάσεις (του βαθμού τους) με απόφαση Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 104

Υπηρεσία γραφείου

 

Υπηρεσία γραφείου, ρητή αναφορά για τους υπηρεσία γραφείου από το δασαρχείο και οι αξιωματικοί να εκτελούν σε όλους τους βαθμούς διοικητικά καθήκοντα.

 

Άρθρο 114

Γενικά τυπικά προσόντα Πυρονόμων – Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

 

 1. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών, καθορίζεται ως εξής:

α. Οι Πυροσβέστες προάγονται εφόσον συμπληρώσουν ή διαθέτουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρόνο παραμονής στο βαθμό για την κάλυψη οργανικών θέσεων, ως εξής:

α.Μετά από πέντε (5) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη απονέμεται ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη.

β. Μετά από εξι (6) έτη στο βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη απονέμεται ο βαθμός του Αρχιπυροσβέστη.

γ. Μετά από εξι (6) έτη στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη απονέμεται ο βαθμός του Πυρονόμου.

 

 Οι προαχθέντες στο βαθμό του Πυρονόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 1γ του παρόντος οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, τρεις μήνες πριν τη χρονολογία που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπυραγού εκτός οργανικών θέσεων, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.

 

 1. Οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εξαιρουμένων των ευρισκόμενων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου( να διαγραφεί και να δοθεί και στους υπηρεσία γραφείου η δυνατότητα αυτή διότι έρχεται σε αντιδιαστολή με το άρθρο 104 και 1.2.3.του παρόντος)

οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας από την κατάταξή τους δύνανται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, να εισάγονται τμήμα της σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η διάρκεια φοίτησης στο  τμήμα της Σχολής Αξιωματικών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυρονόμου και εξελισονται με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Στον επόμενο βαθμό του Ανθυποπυραγού προάγονται επίσης με την ίδια διαδικασία όπως 4 και οι Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δέκα εννέα (19) έτη υπηρεσίας από την κατάταξή τους και οκτώ (8) έτη στον βαθμό του Πυρονόμου δύνανται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, να εισάγονται τμήμα της σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα της Σχολής Αξιωματικών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυρονόμου και εξελισονται με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Οι Πυρονόμοι που δεν επιθυμούν να προαχθούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου, προάγονται με τη συμπλήρωση τριάντα δύο (32) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Οι ως άνω προαχθέντες Ανθυποπυραγοί προάγονται στο βαθμό του Υποπυραγού, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στον κατεχόμενο βαθμό,

 

Άρθρο 116

Ειδικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα

 

Ειδικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα Ριζική αναθεώρηση του εν λόγω άρθρου διότι επί της ουσίας δίνει πλεονεκτήματα στους αξιωματικούς των επιτελείων και μειώνει τη βάση των μάχιμων αξιωματικών και των αξιωματικών που υπηρετούν στην επαρχία. Οι διοικητές εξαρτημένων σταθμών δεν αναφέρονται και οι προς προαγωγή να έχουν ένα (1) χρόνο ελάχιστο στη διοίκηση μάχιμης υπηρεσίας (όπως ισχύει και στους άλλους κλάδους σωμάτων ασφαλείας, στρατού κ.τ.λ.)

 

Άρθρο 121

Αξιολογητές – Έννοια – Αρμοδιότητα

 

 1. Αξιολογητές κατά τη διαδικασία σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης είναι δύο: α) ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος (Α’ Αξιολογητής), του οποίου η βαθμολογία απόδοσης προσμετράται στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 50% και β) ο προϊστάμενος της αμέσως ανώτερης ιεραρχικά οργανικής μονάδας, ο οποίος αξιολογεί χωρίς να λαμβάνει γνώση των βαθμολογιών του προηγούμενου αξιολογητή (Β’ Αξιολογητής), είναι ανώτερος, ή μεταξύ ομοιοβάθμων, αρχαιότερος του Α’ Αξιολογητή και του οποίου η βαθμολογία απόδοσης προσμετράται στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 30%.

 

 1. Οι υφιστάμενοι του αξιολογούμενου λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης σε ποσοστό 20% (χωρίς ο αξιολογούμενος να γνωρίζει την ταυτότητα του υπαλλήλου που τον αξιολογεί), το οποίο προσμετράται επί της τελικής 185 βαθμολογίας απόδοσης, προκύπτον από τον υπολογισμό του μέσου όρου του αθροίσματος βαθμολογίας απόδοσης έκαστου εκ των υφισταμένων. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση υπαγωγής με υφισταμένους του το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνει αναλογικά τα ποσοστά των αξιολογητών Α’ και Β’, ήτοι 65% και 35% αντιστοίχως.

 

Άρθρο 146

Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας

 

 1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος είναι κατά βαθμούς το εξής:

Αντιστράτηγος – Αρχηγός 62° έτος

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός 61° έτος

Αντιστράτηγος – 60° έτος

Υποστράτηγος – 60° έτος

Αρχιπύραρχος – 60° έτος

 

Άρθρο 148

Μεταθέσεις

 

Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:

ζ. Λόγω σπουδών.

η. Λόγω υγείας.

θ. Ίδρυση ή κατάργηση ή υποβάθμιση ή αναβάθμιση πυροσβεστικής υπηρεσίας, κλιμακίου κ.τ.λ.

 

Άρθρο 150

Νομός Συμφερόντων – Υπηρεσία Προτίμησης

 

 1. Oι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση δήλωσης «νομού συμφερόντων» και «Υπηρεσίας προτίμησης» εντός αυτού.

β. Ως «Υπηρεσία προτίμησης» ορίζεται η Υπηρεσία ή το Κλιμάκιο που βρίσκεται εντός του επιλεγόμενου νομού συμφερόντων, υπό την προϋπόθεση ότι εκεί προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού του, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατανομή και ο πυροσβεστικός υπάλληλος συνδέεται με δεσμούς οικογενειακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς.

γ. Οι νήσοι λογίζονται ως Αυτοτελής Νομός και ισχύουν τα ανωτέρω

 1. Αλλαγή νομού συμφερόντων ή Υπηρεσίας προτίμησης γίνεται κατόπιν απόφασης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων και εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την προηγούμενη έγκριση αλλαγής εκτός σοβαρών εκτάκτων αναγκών των υπαλλήλων που θα εξετάζονται κατά παρέκκλιση (π.χ. θάνατος μέλους της οικογενείας την αρχή του έτους) . Οι αιτήσεις για αλλαγή νομού συμφερόντων ή Υπηρεσίας προτίμησης οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί, εξετάζονται έως 30 Νοεμβρίου έκαστου έτους. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες δηλώνουν νομό συμφερόντων και Υπηρεσία προτίμησης τρεις (3) μήνες πριν την έξοδό τους από την οικεία Σχολή.

Το σχέδιο νόμου να προσαρμοστεί στις βαθμίδες της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης όπως υπάρχουν και λειτουργούν την παρούσα στιγμή στην Ελληνική επικράτεια (Ν. 3852/2010)

 

Άρθρο 151

Κατανομή Υπηρετούσας Δύναμης

 

 1. Η συνολική υπηρετούσα δύναμη κατανέμεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος το Δεκέμβριο έκαστου έτους στις Υπηρεσίες αυτού με κριτήριο τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές της ανάγκες, οι οποίες πρέπει να είναι καθορισμένες βάση σταθερών κριτηρίων και με μέγιστη απόκλιση 5% για όμοιες υπηρεσίες ή δομές και οι νήσοι να θεωρούνται αυτόνομοι Νομοί.

 

Άρθρο 152

Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία

 

 1. Υπάλληλοι έως και το βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως-να διαγραφεί και το βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στο νομό συμφερόντων τους ή-να διαγραφεί δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους.
 2. Δεν διακόπτεται ο ως άνω χρόνος παραμονής, σε περίπτωση:

δ) Απόσπασης με πρωτοβουλία της υπηρεσίας.

 

 

 

 

 

Άρθρο 157

Τοποθετήσεις των εξερχόμενων από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 

 1. Οι Πυροσβέστες μετά την αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή τοποθετούνται για τρία (3) χρόνια σε Υπηρεσίες και Σταθμούς της Αττικής. Με τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού δύνανται να υπηρετούν και σε Υπηρεσίες και Σταθμούς της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, καθώς και σε Υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας. Μετά την παρέλευση τριετίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος.

 

Άρθρο 158

Κριτήρια μεταθέσεων

 

 1. Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής:

γ. Ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της πόλης όπου εδρεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη όπου εδρεύει η Υπηρεσία προτίμησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνουν μόρια ως εξής:

 • Από 51 – 100 χλμ., 20 μόρια
 • Από 101 – 250 χλμ., 40 μόρια
 • Από 251 – 500 χλμ., 60 μόρια
 • Από 501 -700 χλμ., 80 μόρια
 • Από 701 και άνω, 100 μόρια

Να προστεθεί ότι σε θαλάσσιο χώρο η μέτρηση γίνεται σε ναυτικά μίλια και όχι σε χιλιόμετρα. Ως απόσταση σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο υπολογίζεται η δυνατότητα από τα χερσαία και τα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα  να εκτελούν συγκοινωνία  μεταξύ των πόλεων.

 

Άρθρο 159

Διαδικασία μεταθέσεων

 

Να προστεθεί συγκεκριμένο άρθρο για μεταθέσεις για λόγους υγείας, όπως στο Π.Δ. 170/1996.

Να προστεθεί συγκεκριμένο άρθρο για μεταθέσεις για λόγους σπουδών, όπως στο Π.Δ. 170/1996.

 

Άρθρο 160

Αποσπάσεις

 

 1. β) Με αίτηση υπαλλήλου, κατόπιν εκδήλωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος λαμβάνει για κάθε μήνα απόσπασης είκοσι (20) μόρια για Υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και σαράντα (40) μόρια για Υπηρεσίες της νησιωτική χώρας, πλην Εύβοιας, Λευκάδας και Σαλαμίνας.
 2. Για λόγους σπουδών.

Να διαγραφεί η συγκεκριμένη παράγραφος και οι σπουδές να μπουν στα άρθρα των μεταθέσεων.

Άρθρο 161

Μετακινήσεις

 

 1. Αρμόδιοι για τη λήψη απόφασης μετακίνησης είναι:

α) Ο Αρχηγός, για τους Διοικητές Υπηρεσιών καθώς και για υπαλλήλους από και προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες.

ο Αρχηγός μετακινεί ή αποσπά στο γραφείο του Υπουργού, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής  Προστασίας, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ή σε άλλα Υπουργεία, ειδικές υπηρεσίες και κ.τ.λ.

 

4α Η χρονική διάρκεια μετακίνησης, όταν αυτή πραγματοποιείται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες για υπαλλήλους εκτός των μετακινήσεων που διαγραφή αα) που πραγματοποιούνται για κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου και

β) για ανάληψη καθηκόντων διοίκησης……….

 

4.γγ Η απόσταση μεταξύ υπηρεσίας προτίμησης και της υπηρεσίας μετακίνησης …..Σε περίπτωση που η απόσταση αυτή υπερβαίνει τα τριάντα ένα (31) χιλιόμετρα ο υπάλληλος λαμβάνει πέντε (5) μόρια.

 

5.Στις Ε.Μ.Α.Κ μετακινείται και υπηρετεί μόνο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι μετακινήσεις προς τις Ε.Μ.Α.Κ. υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου επιτρέπονται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και σαράντα (40) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή………..

 

Άρθρο 162

Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων

 

 1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, οι υπάλληλοι που υπάγονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις:

στ) οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός ανηλίκου τέκνου,

θ. οι υπάλληλοι που είναι τα μοναδικά τέκνα ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια γονέα με αναπηρία τουλάχιστον 67% εφόσον δεν υπάρχει άλλο τέκνο στην ίδια πόλη.

 

 1. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

3.. Δε μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους:

α) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

γ) τα μέλη των Δ.Σ. Πρωτοβάθμιων Ενώσεων πανελλαδικής έκτασης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών άνω των χιλίων (1000) και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών και των συνέδρων των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

δ) τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων.

 

3.ε.) τα αιρετά μέλη των Δ.Σ. ή των προσωρινών διοικήσεων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες, τα μέλη των Δ.Σ. Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων που ανήκουν σε τριτοβάθμιες οργανώσεις, υπηρετούν για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους, στην πόλη έδρα αντίστοιχα των Συμβουλίων και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

 1. Οι Αξιωματικοί που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144) όπως έχει τροποποιηθεί με τον άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) δύνανται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, να υπηρετούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων. Ελάχιστος χρόνος παραμονής στις προαναφερόμενες υπηρεσίες είναι τα πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν. Φωτογραφική διάταξη να καταργηθεί! και να γίνει χρήση της 6ης παραγράφου.

 

 1. Αξιωματικοί που υπηρετούν στο Επιτελείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη, δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, να εξαιρεθούν των τακτικών μεταθέσεων, κατόπιν έγγραφης εισήγησης του Αρχηγού με επισημειωματική πράξη έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων.

 

 

 

 

 

Άρθρο 164

Μεταβατικές διατάξεις

 

 1. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου θα λάβουν τα μόρια που προβλέπονται από την ημερομηνία κατάταξης διαγράφεται-στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 158 και τυχόν ανακύπτοντα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα θα ρυθμιστούν με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Άρθρο 165

Υπηρεσιακά θέματα αθλητών πυροσβεστικών υπαλλήλων

 

 1. Οι αθλητές πυροσβεστικοί υπάλληλοι που προήχθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως ισχύει, εντάσσονται τελευταίοι στην επετηρίδα των Αξιωματικών κατά το ημερολογιακό έτος κτήσης του βαθμού που προέρχονται από το Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του βαθμού τους.

 

Άρθρο 166

Καθήκοντα προανάκρισης – Διοικητικό Πρόστιμο

 

 1. Οι Πυροσβέστες, που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη διαγράφεται-(παραγωγικής σχολής) και άνω, εκτελούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου κατά το άρθρο 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας……

 

Άρθρο 167

Πυροσβεστικές διατάξεις – Πυροπροστασία

 

 1. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό υπαιτιότητας του δράστη………………………… Τα ποσά των διοικητικών προστίμων εισπράττονται υπέρ του ΤΕΑΠΑΣΑ και των Λεσχών του Π.Σ. διαγράφεται-Ελληνικού Δημοσίου.

 

Άρθρο 168

Έλεγχος κατασβεστικών μέσων και υλικών

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας Επιτροπών από Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα για την αξιολόγηση υλικών και μέσων πυροπροστασίας ώστε να γίνονται αποδεκτά κατά την άσκηση της προληπτικής πυροπροστασίας που διενεργείται από τα Γραφεία Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

 

Άρθρο 181

Μεταβατικές διατάξεις – Τελικές Διατάξεις – Κωδικοποίηση διατάξεων

 

 1. Το δικαίωμα της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), ασκείται και από την 81η εκπαιδευτική σειρά της σχολής πυροσβεστών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Φωτογραφική διάταξη να καταργηθεί!

 

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) τροποποιείται ως εξής:

«1. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται κατ’ έτος για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ποσοστό 20% καλύπτεται, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από πτυχιούχους …………………………………………………………………….. Μόνο για την κάλυψη κενών θέσεων ειδικών καθηκόντων όπως περιγράφοναι επί του παρόντος.

 

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του. Για το σκοπό αυτόν δύναται να συσταθεί, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην οποία συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Πρόεδρος, ένα μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωπος της ΠΟΕΥΠΣ και ο προϊστάμενος………….

 

 1. πρόσληψη εκτός Πανελληνίων Εξετάσεων τριακοσίων (300) μονίμων Πυροσβεστών ειδικών θέσεων ή Π.Π.Υ. με μοναδική ειδικότητα πυροσβέστες αεροδρομίων για την πλήρωση οργανικών θέσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των αεροδρόμιων τα οποία εκχωρήθηκαν στη Fraport

(Λόγω  των εσπνευσμένων διαδικασιών υπογραφής και υλοποίησης της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Fraport Greece, για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια που η εταιρεία θα διαχειρίζεται για σαράντα (40) έτη και προκειμένου να εκμηδενιστούν οι μεταθέσεις που πρόεκυψαν στην έκτακτη και μη προγραμματισμένη στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών αυτών, προκειμένου στην συνέχεια να γίνει η έγκριση αποδέσμευσης κονδυλίου από το αποθεματικό προϋπολογισμού έτος 2020 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.)

 

 1. Πρόσληψη πυροσβεστών λόγω ανδραγαθίας με δικαίωμα επιλογής υπηρεσίας για τοποθέτηση μετά την έξοδό του από τις Σχολές του Σώματος εκτός οργανικών θέσεων και σε ειδικότητα την οποία επιθυμεί εφόσον κατέχει τα απαραίτητα πτυχία.

 

 1. Πρόσληψη και δευτέρου μέλους οικογένειας θανόντος υπαλλήλου εν ώρα υπηρεσίας με δικαίωμα επιλογής υπηρεσίας για τοποθέτηση μετά την έξοδό του από τις Σχολές του Σώματος εκτός οργανικών θέσεων και σε ειδικότητα την οποία επιθυμεί εφόσον κατέχει τα απαραίτητα πτυχία. Σας επισημαίνουμε ότι ανάλογη ρύθμιση έχει ήδη από τριετίας ψηφιστεί για τις Ένοπλες Δυνάμεις

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email