Η απάντηση του ΑΠΣ για τους 725 Δόκιμους Πυρ/στες στην ΠΟΕΥΠΣ