Σύσταση Επιτροπής Σύνταξης Σχ, Π. Δ. Υγείας & Ασφάλειας στο Π.Σ

H πολιτική προστασία της πατρίδας μας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
04/04/2015
Υπόθεση Αρχ/στη Χριστόφα Τζαναβάρη
08/04/2015

Σύσταση Επιτροπής Σύνταξης Σχ, Π. Δ. Υγείας & Ασφάλειας στο Π.Σ

titlospoeypsneo-1024x270

                                                   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

 

   Αρ.Πρωτ.90                                                                            Αθήνα, 06/04/2015

           

                                  ΠΡΟΣ:  1)   Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής           

                                                      Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ

                                               2)   Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                      κ Αναστάσιο Μαυρόπουλο 

                                   ΚΟΙΝ:  1)   τον Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                   κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Αντιστράτηγο

                                              2)   Διεύθυνση  Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ.

                                              3)   Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας  Α.Π.Σ

                                              4)   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                            

               ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Σχεδίου Προεδρικού 

                              Διατάγματος  Υγείας  και Ασφάλειας Εργαζομένων  στο Π.Σ.»

                ΣΧΕΤ:    Η παρ.3 του άρθ.100 του Ν.4249/2014

 

Κύριε Υπουργέ

 

                Υγεία και Ασφάλεια: Λέξεις άγνωστες αν και πάντα επίκαιρες, για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που ανά τακτά πλέον χρονικά διαστήματα μετράει δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες, ταγμένο να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, πιστό στα καθημερινά του καθήκοντα!

              Λέξεις χιλιοειπωμένες μόνο από την πλευρά των εργαζόμενων, αφού η πολιτεία αν και προέβλεψε επαρκώς την θεσμοθέτηση τους, απεμπολεί την εφαρμογή τους, με τρόπο προκλητικό, παραβλέποντας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, που έχει ένα και μόνο σκοπό: Να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια και το αίσθημα αλληλεγγύης της ευνομούμενης πολιτείας απέναντι σε μια κατηγορία εργαζομένων που ασκεί καθημερινά λειτούργημα κάτω από συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας που δυστυχώς δεν του αναγνωρίζονται.

            Η αναδρομή απαραίτητη και ενδεικτική της μέχρι σήμερα αντιμετώπισής μας:         

                Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Υ.Α.Ε.), θεσπίστηκε με τον Ν.1568/1985 (ΦΕΚ Α΄ 177) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», με έναρξη ισχύος από 18 Οκτωβρίου 1985, αλλά δεν ίσχυε για τον Δημόσιο Τομέα, τις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) και τα Σώματα Ασφαλείας (Σ.Α.), με συνέπεια να μην ισχύει ούτε για το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.). Ίσχυε δηλαδή μόνο για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα. Σε εκτέλεση εξουσιοδοτικής του νόμου αυτού διάταξης και συγκεκριμένα του άρθρου 36, εκδόθηκαν μέχρι σήμερα δεκάδες Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) σχετικά με την Υ.Α.Ε..

              Με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», τέθηκε ουσιαστικά από 14 Μαρτίου 1989 σε ισχύ και για το Δημόσιο Τομέα όλη η περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία που προαναφέρθηκε, αλλά και πάλι όχι για τους ένστολους των Ε.Δ. και των Σ.Α., οπότε δεν ίσχυε ούτε για τους ένστολους του Π.Σ., ενώ ίσχυε για το Πολιτικό Προσωπικό τους.

    Με τον Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» και ειδικά με την παρ.4 του άρθρου 9 αυτού, τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή και για στο ένστολο προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α., επομένως και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Π.Σ., όλο το ανωτέρω περί Υ.Α.Ε. Νομικό Πλαίσιο, από 8 Μαΐου 2003.

             Με τον Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του Π.Σ., αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», και ειδικά με το άρθρο 5 παράγραφος 5 εδάφιο ε αυτού, ιδρύθηκε από τον Νοέμβριο του 2006 η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας (Δ.Υ.Α.) στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), ως αποτέλεσμα εργασίας που προηγήθηκε και έγινε από Επιτροπή η οποία είχε συσταθεί από το Α.Π.Σ. με αντικείμενό της να κάνει προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής του περί Υ.Α.Ε. Νομοθετικού Πλαισίου στο Σώμα.

            Με τον Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», κωδικοποιήθηκαν αρκετές από τις διατάξεις Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων του Νομοθετικού Πλαισίου περί «Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Υ.Α.Ε.)», καθώς με τον Νόμο αυτόν αντικαταστάθηκε και ο όρος «Υγιεινή» με τον ορθό «Υγεία». Ο Νόμος αυτός, που αναφέρεται και ως «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», συμπεριλαμβάνει όπως πρέπει και τις ήδη προϊσχύουσες διατάξεις για Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής του.

    Με τον Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π., … κ.α.δ.», αντικαταστάθηκε ουσιαστικά η Δ.Υ.Α. από το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας, με βάση το άρθρο 88 παράγραφος 1 εδάφιο η του Νόμου αυτού και οι αρμοδιότητες του Τ.Υ.Α. ορίσθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ίδιου αυτού Ν. 4249/2014, ορίζεται   ρητά   και   σαφέστατα, ότι θέματα Υ.Α.Ε. του Π.Σ. «ρυθμίζονται» με Π.Δ., «που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» και μόνο, χωρίς δηλαδή την προηγούμενη έγκριση του Συμβούλιου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας ή την συνυπογραφή ή/και τη συναίνεση άλλου ή και άλλων Υπουργών, κάτι που απαιτείται ακόμα για την έκδοση ομοειδών Προεδρικών Διαταγμάτων για άλλες Υπηρεσίες ή/και Οργανισμούς ή/και Επιχειρήσεις.

   Διευκρινίζεται και επισημαίνεται, ότι με την παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.3114/2003 και την όμοιά της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3850/2010, ορίζεται σαφέστατα πως όλες οι περί Υ.Α.Ε. διατάξεις, όπως ίσχυαν από 30 Σεπτεμβρίου 1988 για τους Δημόσιους μη ένστολους Υπαλλήλους, ισχύουν όμοια από 8 Μαΐου 2003 και για όλους τους ένστολους των Ε.Δ. και των Σ.Α., αλλά επιπρόσθετα και κατ’ εξαίρεση σε ό,τι αφορά εκείνες και μόνο τις “δραστηριότητες” των ένστολων των Σ.Α. και επομένως των ένστολων του Π.Σ., “που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”, πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία να λαμβάνονται πιο εξειδικευμένα και πιο αυστηρά, από τα ισχύοντα και μη θιγόμενα μέτρα προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας των ένστολων Εργαζομένων κατά τις “δραστηριότητές τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”.

   Το Α.Π.Σ., στις αρχές του 2005 ανέθεσε σε Επιτροπή να γνωμοδοτήσει επί της εφαρμογής της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας στο Σώμα και να υποβάλλει σχετικές προτάσεις. Όπως προαναφέρθηκε, ως αποτέλεσμα της εργασίας αυτής της Επιτροπής, ιδρύθηκε από τον Νοέμβριο του 2006 η Δ.Υ.Α. του Α.Π.Σ.. Με μέριμνα της Δ.Υ.Α., περί τα τέλη του 2008 με αρχές του 2009, συντάχθηκε ένα σχέδιο Π.Δ., το οποίο και θα αποτελούσε και την απαρχή εφαρμογής κανόνων υγείας και ασφάλειας στο Π.Σ. και αφορούσε κυρίως μέτρα Υ.Α.Ε. κατά τις επεμβάσεις του Π.Σ., που αν και εγκρίθηκε όπως εκ του Νόμου προβλεπόταν ως προϋπόθεση από το Σ.Υ.Α.Ε., ουδέποτε εξεδόθη, επειδή δεν έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών, με το αιτιολογικό ότι δεν μπορούσαν να αναληφθούν οι παραγόμενες από αυτό το σχέδιο Π.Δ. δαπάνες (το κόστος του ανέρχονταν σε 400.000 ευρώ περίπου ετησίως !!!), ενώ επρόκειτο για δαπάνες που υποχρεωτικά έπρεπε να γίνουν, καθώς προέκυπταν από διατάξεις Νόμων.

Με τον Ν. 4249/2014, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, η Δ.Υ.Α. αντικαταστάθηκε από το Τ.Υ.Α. της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου του Α.Π.Σ. από τον Απρίλιο του 2014, με περίπου τις ίδιες αρμοδιότητες,

         Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το Π.Σ. ως “Εργοδότης” και όπως Νόμιμα εκπροσωπείται και σε αυτήν του την ιδιότητα, έχει όλες τις προβλεπόμενες και απορρέουσες από την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία υποχρεώσεις και ευθύνες για “Εργοδότη”, είτε αυτές είναι Διοικητικές – για Δημόσια στην περίπτωση του Π.Σ. Υπηρεσία – είτε αυτές είναι Ποινικές.

Ως “Εργοδότης” και σύμφωνα με τις περί Υ.Α.Ε. ισχύουσες διατάξεις, το Π.Σ. υποχρεούται να παρέχει σε όλους όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητές του ως καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπηρετούντες ή και εργαζόμενοι ή και εκπαιδευόμενοι ή και εξυπηρετούμενοι, τις μεταξύ άλλων και κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες (1) του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.), (2) του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) και (3) της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.).      

Επισημαίνεται επίσης, ότι με την σχετική της παρούσας  διάταξη, η οποία ασφαλώς και δεν θίγει καθόλου, αλλά και ούτε αναστέλλει τις άλλες ισχύουσες, ανατίθεται εκ νέου στο Π.Σ. η κατ’ ελάχιστον ηθική υποχρέωση να ενεργήσει άμεσα και ταχύτατα για την έκδοση του Π.Δ. που θα “ρυθμίζει” θέματα Υ.Α.Ε. στο Π.Σ. για όλους τους “εργαζομένους του”, ένστολους ή μη και για όλες τις “δραστηριότητες αυτών είτε παρουσιάζουν είτε δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”, με την παροχή όμως τώρα, της σημαντικής “διευκόλυνσης” του να είναι δυνατή η έκδοση αυτού του Π.Δ. απλά και μόνο “με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη”, χωρίς τη συμβολή άλλου Υπουργείου ή και την έγκριση από το Σ.Υ.Α.Ε. που απαιτούντο πριν από αυτήν την διάταξη.      

Σήμερα και επί τέλους δηλαδή, η θεσμοθέτηση και λήψη Μέτρων διαρκούς Βελτίωσης των Συνθηκών Εργασίας στο Π.Σ., δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο οικονομικής διαπραγμάτευσης, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την βούληση και την πρόθεση του Υπουργού, καθώς η βούληση και η πρόθεση των “εργαζομένων” στο Π.Σ. – του Αρχηγού συμπεριλαμβανόμενου – είναι ασφαλώς θετική και δεδομένη.       

         Το Π.Σ. ενώ υποχρεούται ως “εργοδότης”, δεν έχει συμμορφωθεί με την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι οι Οργανωτικοί. Για να εφαρμόσει την εν λόγω Νομοθεσία, πρέπει να αποκτήσει τα κατάλληλα “οργανωτικά εργαλεία”. Η νομοθετική “διευκόλυνση” που παρέχεται στο Π.Σ. με την σχετική της παρούσας εισήγησης εξουσιοδοτική διάταξη, δίνει μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία να αποκτηθεί το βασικό “εργαλείο”, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί και θα θεσμοθετηθεί η διαρκής και πιστή χωρίς εκπτώσεις εφαρμογή της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας στο Π.Σ., ώστε με σιγουριά να δρομολογηθεί η διαρκής “βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού/Ανθρώπινων Πόρων/Έμψυχου Υλικού” στο Σώμα, “εργαλείο” που δεν είναι άλλο από το Π.Δ. με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα – Υ.Α.Ε.Π.Σ.» .

  Το σχέδιο Π.Δ. «Υ.Α.Ε.Π.Σ.», πρέπει να ανατεθεί – με απόφαση Υπουργού ή Αρχηγού Π.Σ. – σε Επιτροπή σύνταξης και εντός έξι (6) εβδομάδων παράδοσής του, Επιτροπή που θα αποτελείται τουλάχιστον από τα παρακάτω δεκαέξι (16) μέλη με δικαίωμα ψήφου :

(α) τον Συντονιστή Π.Σ.,

(β) Υγειονομικό Αξιωματικό του Π.Σ. ως εκπρόσωπο της ΥΓ.Υ.Π.Σ.,

(γ) τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Π.Σ.,

(δ) τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Επιτελείου,

(ε) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας,

(στ) από έναν Αξιωματικό εκπρόσωπο της Υ.ΠΛΩ.Μ. και της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., και

(ζ) από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ.. 

                     Προσωρινά καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα των εργασιών της Επιτροπής θα έχει ο Συντονιστής Π.Σ., με μέριμνα του οποίου τα μέλη κατά την πρώτη συνέλευσή τους και ως πρώτο θέμα τους θα εκλέξουν – όντες όλοι τους υποψήφιοι – τον τακτικό και τον αναπληρωματικό αυτού Πρόεδρο της Επιτροπής, που θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους αμέσως από την εκλογή τους μέχρι το πέρας της εργασίας τους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εργασιών της Επιτροπής, θα καταγράφονται τουλάχιστον ηλεκτρονικά, με μέριμνα της Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής, που επίσης το ποιοι θα την απαρτίζουν να ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής αυτής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ.: 

 (α) Το Αντικείμενο – Σκοπός (ο εναρμονισμός και η συμμόρφωση με το εκάστοτε επίκαιρο και ισχύον περί Υ.Α.Ε. Νομοθετικό Πλαίσιο, καθώς και μέτρα και όργανα επιβολής της εφαρμογής του σε όλες τις δραστηριότητες/εργασίες του προσωπικού του Π.Σ., είτε αυτές παρουσιάζουν είτε όχι εγγενείς ιδιαιτερότητες.) 

(β) Η Δήλωση Πολιτικής της Υ.Α.Ε.Π.Σ. (με αναφορά διαρκούς συμμόρφωσης και εναρμονισμού της με το Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 1801 «Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας» ή όποιο πιο σύγχρονο, αλλά και με τα περί “Ποιότητας” Διεθνή και Ελληνικά Πρότυπα) 

(γ) Οι Ορισμοί [(1) Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων του προσωπικού του Π.Σ., που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες και ρητός καθορισμός αυτών. (2) Ρητός καθορισμός των “διασωστικών δραστηριοτήτων”, δηλαδή των “Επιχειρήσεων Άμεσης Επέμβασης” σε συμβάντα, ως “αμιγώς Τεχνικές δραστηριότητες/εργασίες”, αλλά και των υπολοίπων ως Διοικητικές εργασίες ή/και εργασίες Γραφείου, ως θεωρητικές ή/και πρακτικές Εκπαιδευτικές ή/και Ασκήσεις, ως Ιατρικές, ως Μεταφορικές, ως απλά Τεχνικές, κλπ. (3) Καθορισμός – εναρμονισμένος και σύμφωνος με τη σχετική νομοθετημένη διαδικασία – των βαρέων ή/και ανθυγιεινών ή/και επικίνδυνων εργασιών/δραστηριοτήτων του προσωπικού. (4) Εγκατάσταση Υπηρεσίας/Υπηρεσιών του Π.Σ.. (5) Εργοδότης και εκπρόσωπός του στην Εγκατάσταση. (6) Εκπρόσωπος/Αντιπρόσωπος Εργαζομένων στην Εγκατάσταση. (7) Τεχνικός Ασφάλειας (Τ.Α.) στην Εγκατάσταση. (8) Ιατρός Εργασίας (Ι.Ε.) στην Εγκατάσταση. (9) Ο Αξιωματικός Ασφάλειας Συμβάντος (Α.Α.Σ.). (10) Ιατρός Επέμβασης-Συμβάντος (Ι.Ε.Σ.). (11) Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης του Π.Σ. (ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ.). (10) Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του Π.Σ. (Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.) και αντιπροσωπευτική σύνθεσή του. (11) Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο Π.Σ. (ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.). (12) λοιποί απαραίτητοι ή/και απαιτούμενοι ορισμοί.]  

(δ) Η θεσμοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο Π.Σ. (ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.),  που  θα  τίθεται  σε  εφαρμογή  και  θα  αναθεωρείται  τακτικά  αλλά  και  έκτακτα με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., κατόπιν τακτικής  ή/και  έκτακτης  εισήγησης  του  Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.,  που  επίσης  θα θεσμοθετείται. Το ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. θα είναι διαρκώς εναρμονισμένο και σε συμμόρφωση με το Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 1801 ή όποιο πιο σύγχρονο Ελληνικό ή Διεθνές όμοιο Πρότυπο, αλλά και με τα περί “Ποιότητας” Διεθνή και Ελληνικά Πρότυπα. 

(ε) Η θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του Π.Σ. (Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.), η αντιπροσωπευτική σύνθεσή του (που πρέπει να είναι περίπου όπως της Επιτροπής Σύνταξης του Σχεδίου αυτού του Π.Δ.), οι αρμοδιότητές του, ο τρόπος λειτουργίας του, οι τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις/διαβουλεύσεις του, κλπ.. Το Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. θα λειτουργεί αποκλειστικά για το Π.Σ., τουλάχιστον κατ’ αναλογία με το Σ.Υ.Α.Ε. του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο λειτουργεί γενικά με πανελλαδική αρμοδιότητα, αλλά κατόπιν της σχετικής της παρούσας, όχι πλέον απαραίτητα για θέματα Υ.Α.Ε του Π.Σ.. 

(στ) Η θεσμοθέτηση της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης του Π.Σ. (ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ.) και οι ρυθμίσεις σχετικά με αυτήν, σύμφωνα πάντα με την περί Εξωτερικών ή/και Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π. / ΕΣ.Υ.Π.Π.) Νομοθεσία. Η ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ. θα υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό, και σε αυτήν θα υπάγονται απ’ ευθείας οι Τ.Α., Ι.Ε., Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ.. 

(ζ) Οι διατάξεις από το παλαιότερο Σχέδιο Π.Δ. για Υ.Α.Ε. κατά τις Επεμβάσεις του Π.Σ. (το οποίο αν και είχε εγκριθεί από το Σ.Υ.Α.Ε. ποτέ δεν εκδόθηκε), αφού γίνει επανεξέταση για εναρμόνιση και επικαιροποίηση αυτών. Τροποποίηση του άρθρου 17 «οργάνωση χρόνου εργασίας» του παλαιότερου σχεδίου Π.Δ. του έτους 2009 για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων όταν το συμβάν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης με ορισμό εντός των ορίων που θα πρέπει να καθοριστούν.

 (η) Να ορίζεται το ποιοι από το προσωπικό του Π.Σ. και με ποια κριτήρια (πιστοποίηση, τυπικά προσόντα, εμπειρία, προϋπηρεσία, εκπαίδευση, κλπ.) θα έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), αλλά και Αξιωματικού Ασφάλειας Συμβάντος (Α.Α.Σ.) και Ιατρού Επέμβασης-Συμβάντος (Ι.Ε.Σ.). Να ορίζεται και ο τρόπος, η διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης των αντίστοιχων σχετικών καθηκόντων, καθώς και το ότι αυτά τα καθήκοντα θα έχουν προτεραιότητα έναντι τυχόν άλλων που θα έχουν ανατεθεί στο αυτό πρόσωπο. Επίσης να ορίζεται και το ότι η απαλλαγή από αυτά τα καθήκοντα θα είναι δυνατή μόνο με τη συναίνεση ή μόνο με αιτιολογημένο αίτημα αυτού που τα έχει αναλάβει.

(θ) Να ορίζεται και η διαδικασία, κατά την οποία όταν ο “Εκπρόσωπος του Εργοδότη” σε μία “Εγκατάσταση Υπηρεσίας/Υπηρεσιών” του Π.Σ. δεν μπορέσει να αναθέσει καθήκοντα Τ.Α. και Ι.Ε. σε άτομα από το προσωπικό του Π.Σ., να μπορεί να αναθέτει αυτά κατά σειρά προτεραιότητας σε άτομα από το – ένστολο ή μη – προσωπικό άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου και αν αυτό αποδεικνύεται μη εφικτό, να μπορεί ως ύστατη λύση να τα αναθέτει με σύμβαση σε ιδιώτες και πάντοτε όπως από την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία προβλέπεται. 

(ι) Σαφώς να ορίζεται ότι η ανάληψη καθηκόντων Τ.Α., Ι.Ε., Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ. από άτομα του προσωπικού του Π.Σ., θα λαμβάνεται υπόψη ως πρόσθετο προσόν ή και προϋπόθεση για βαθμολογική τουλάχιστον προαγωγή αυτών. Ο χρόνος δε της Υπηρεσίας Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ. να θεωρείται ως “Μάχιμος – Επιχειρησιακός”. Σημειώνεται πως η Υπηρεσία Α.Α.Σ. προσομοιάζει με την Υπηρεσία “ΚΡΟΝΟΣ”.

(ια) Να ενταχθεί ως υποχρεωτικό και με βαθμολογία ιδιαίτερο μάθημα, τουλάχιστον της τελευταίας πριν την αποφοίτηση εκπαιδευτικής περιόδου ή Έτους, σε όλες τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το μάθημα “Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στο Π.Σ.” (“Υ.Α.Ε.Π.Σ.”), με αντίστοιχα επίπεδα γνωστικού αντικειμένου και Υπηρεσιακών/Επαγγελματικών δικαιωμάτων/υποχρεώσεων. 

(ιβ) Να ορισθεί ο τρόπος διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ή και αντιπροσώπων των εργαζομένων για θέματα Υ.Α.Ε. σε κάθε μία “Εγκατάσταση Υπηρεσίας/Υπηρεσιών του Π.Σ.” (οι οποίοι θα συμμετέχουν στις – τακτικές ανά τρίμηνο και έκτακτες όποτε χρειαστεί και είναι εκ του Νόμου προβλεπόμενες – τετραμερείς  συνεδριάσεις/διαβουλεύσεις με τον “Εκπρόσωπο του Εργοδότη Π.Σ.”, τον Τ.Α. και τον Ι.Ε.,  αλλά να προβλέπεται κατά περίπτωση και η συμμετοχή του Α.Α.Σ. και του Ι.Ε.Σ.), καθώς και η εμπλοκή ή όχι της “Διοίκησης” της συγκεκριμένης “Εγκατάστασης Υπηρεσίας/Υπηρεσιών του Π.Σ.” σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. 

(ιγ) Να ορίζεται πως για τις “δραστηριότητες του προσωπικού του Π.Σ. που ΔΕΝ παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”, όργανα “εξωτερικού ελέγχου/επιθεώρησης” της  εφαρμογής της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας είναι οι Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι επιθεωρητές του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), ενώ για τις “δραστηριότητες του προσωπικού του Π.Σ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες”, όργανα “εξωτερικού ελέγχου/επιθεώρησης” της εφαρμογής της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας είναι οι Επιθεωρητές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και ο Γ.Ε.Δ.Δ.. Επίσης να ορίζεται πως για όλες τις δραστηριότητες του προσωπικού του Π.Σ., τα αντίστοιχα όργανα “εσωτερικού ελέγχου/επιθεώρησης” είναι η ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ. με τους “επιθεωρητές Τ.Α., Ι.Ε., Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ.” της, που θα λειτουργούν με τον συντονισμό από το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και πάντα σύμφωνα με το ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ..

                   (ιδ) Οι Πειθαρχικές, Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις παράβασης του ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ., με καθορισμό/περιγραφή αφενός της διαδικασίας διαπίστωσης και καταλογισμού των παραβάσεων αυτών και αφετέρου του τρόπου επιβολής των αντίστοιχων κυρώσεων/ποινών. 

(ιε) Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Σ. (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) για επικαιροποίησή του σύμφωνα με αυτό το σχέδιο  Π.Δ.. 

(ιστ) Ο τρόπος τακτικής και έκτακτης αναθεώρησής του, καθώς και οι εξουσιοδοτήσεις είτε προς τον Υπουργό ΔΤ και ΠτΠ είτε προς τον Αρχηγό του Π.Σ., ώστε με αποφάσεις τους να θέτουν σε εφαρμογή επιμέρους διατάξεις του ή και να τροποποιούν αυτές, αλλά πάντα κατόπιν εισήγησης/πρότασης του Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. ως απαραίτητη προϋπόθεση.

                 (ιζ) Οι μεταβατικές του διατάξεις και ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής του.

            Συμπερασματικά και μετά τις προτάσεις μας για το πλαίσιο του Π.Δ., διαπιστώνεται ότι το Π.Σ. δεν εφαρμόζει ως οφείλει, τις διατάξεις του περί Υ.Α.Ε. όπως ισχύει σήμερα Νομοθετικού Πλαισίου από 8 Μαΐου 2003 έως ακόμα και σήμερα.

          Για να εφαρμόσει στις Υπηρεσίες του και να συμμορφωθεί με την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία, πρέπει πρώτα να αποκτήσει το κατάλληλο “εργαλείο εφαρμογής” της, που δεν είναι άλλο από το προβλεπόμενο από την Νομοθεσία να εκδοθεί (παρ.3 του άρθ.100 του Ν.4249/2014) σχετικό Π.Δ., με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα – Υ.Α.Ε.Π.Σ.», που θα είναι η θεμελίωση της ανάπτυξης του εφαρμοστέου «Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα – ΣΥ.Δ.Υ.Α.Ε.Π.Σ.».

          Τα δύο αυτά “εργαλεία εφαρμογής” της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας στο Π.Σ.,  πρέπει  να  σχεδιαστούν   με   τις   πιο   σύγχρονες   αντιλήψεις,   γνώσεις και πολύ-επιστημονικά δεδομένα επί του αντικειμένου, να είναι διαρκώς συμβατά τουλάχιστον με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς τέλος και να είναι διαρκώς προσαρμόσιμα στις εκάστοτε προκύπτουσες/υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες γενικά και ειδικότερα στις συνθήκες που επικρατούν στο Σώμα, μέσω της υποχρεωτικά τακτικής ανά ορισμένη περίοδο, αλλά και της έκτακτης λόγω νεώτερων δεδομένων/συνθηκών αναθεώρησής τους, από το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα – Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. 

Κύριε Υπουργέ 

      Προτείνεται  να συγκροτηθεί  άμεσα είτε με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. είτε με απόφαση Υπουργού κατόπιν πρότασης του Αρχηγού Π.Σ. και σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή Σύνταξης του – προβλεπόμενου από το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.4249/2014 – Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα (Υ.Α.Ε.Π.Σ.)                          

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email