Ε.Υ.Π.Σ.Στ.Ελλάδας: Πρόσθετη εργασία και το μέτρο των επιφυλακών.
17/07/2014
ΤΕΑΠΑΣΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
19/07/2014

Ενημέρωση σχετικά με την Απόφαση του Σ.Τ.Ε.

Αρ.Πρωτ.156                                                                                      Αθήνα, 17/072014

           

      ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

(για ενημέρωση μελών τους)

                                  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

    Σας ενημερώνουμε ότι για το θέμα της εφαρμογής και εκτέλεσης των προσφάτων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκε ότι οι διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 του Ν.4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των στρατιωτικών των ΕΔ και των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, αντίκεινται στο Σύνταγμα και οι οποίες έχουν ως προς τις έννομες συνέπειές τους άμεση εφαρμογή για τους Υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

            Σύμφωνα με τα παραπάνω η Κυβέρνηση πρέπει να συμμορφωθεί με την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ. Είναι υποχρεωμένη όχι μόνο να θεωρήσει ότι η Υπουργική Απόφαση, της μείωσης μισθών όσο και των αναδρομικών,  δεν είναι πλέον σε ισχύ αλλά και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέσα από Νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση αυτών.  Υπενθυμίζουμε ότι παρόμοια διαδικασία, δηλαδή μέσω Νομοθετικής ρύθμισης, έχει γίνει ήδη για τους Δικαστικούς .  

            Όλο αυτό το διάστημα έχουμε γίνει δέκτες πλήθους ερωτημάτων απευθείας από Συναδέλφους ή μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους για το θέμα της παραγραφής των αξιώσεων (αναδρομικών) από την 01/08/2014 και μετά.

            Η Ομοσπονδία μας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη της έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεννόηση και με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες των ένστολων,  προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε θέμα παραγραφής των αναδρομικών. Συνεπώς συνιστούμε υπομονή, όχι βεβιασμένες ενέργειες και το βασικότερο εμπιστοσύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΥΠΣ που χειρίζεται το μεγάλο αυτό θέμα.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι επίκειται συνάντηση (νέα) με τον Αναπλ. Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπ. Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη με σκοπό  να αποσαφηνισθεί ποια είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης  ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ. Επίσης προγραμματίζεται συνάντηση και με τον Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειο Κικίλια .

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

για τα αποτελέσματα των επαφών αυτών αλλά και για όλες τις ενέργειές μας θα υπάρχει άμεση ενημέρωση σας με νεότερες ανακοινώσεις. Επισυνάπτουμε αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας μας κ. Κωνσταντίνου Πενταγιώτη.

Τέλος απαιτείται εγρήγορση και ενότητα για την αντιμετώπιση με θετική έκβαση του παραπάνω θέματος.  Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. καλεί τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και τους Υπαλλήλους του Π.Σ. να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα.

.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

     Αθήνα, 14.07.2014

 

Κωνσταντίνος Δημ. Πενταγιώτης

Δικηγόρος

Προς το Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

     Σας είναι ήδη γνωστό ότι με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του     ΣτΕ (2192, 2193, 2194, 2195/2014), οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των στρατιωτικών των Ε. Δ. και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικά από 1.8.2012 αντίκεινται στο Σύνταγμα και ειδικότερα προς την απορρέουσα από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παραγρ. 2 και 29 παραγρ. 9 αυτού αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας καθώς και τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παραγρ. 5 και 25 παραγρ. 4.

 Κατόπιν αυτού ακυρώθηκε η με αριθμό οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3017) με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» κατά το μέρος που αυτή στηριζόταν στις ανωτέρω αντισυνταγματικές, και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις του Ν. 4093/2012.

     Η ακυρωθείσα πιο πάνω Υπουργική Απόφαση απετέλεσε τη βάση για την επιστροφή των αποδοχών που είχαν εισπράξει όλοι οι υπαγόμενοι στην υποπαράγραφο Γ1 του Ν. 4093/2012 (στρατιωτικοί των Ε.Δ. και υπάλληλοι των σωμάτων ασφαλείας) αναδρομικά από 1.8.2012 ως την εφαρμογή του νόμου, ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες».      

     Ως εκ των ανωτέρω ακυρωτικών αποφάσεων της ολομέλειας του ΣτΕ σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ/τος 18/1999 «Κωδικοποίηση νόμων για το ΣτΕ» (ΦΕΚ Α΄8). η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης (εν προκειμένω της άνω Υπουργικής Απόφασης) και συνεπάγεται τη νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων. Περαιτέρω κατά την ίδια διάταξη, οι διοικητικές αρχές σε εκτέλεση της υποχρέωσης τους κατά το άρθρο 95 παραγρ. 5 του Συντάγματος πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα σε κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό, με τη ρητή μάλιστα επισήμανση ότι ο παραβάτης εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος), υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

 Καθίσταται απολύτως σαφές ότι τα κριθέντα ζητήματα από τις αναφερθείσες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ καλύπτουν και τους μόνιμους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος στο σύνολο τους. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία επί του θέματος στερείται νομικής βάσης.        

     Σήμερα, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της για συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ, η διοίκηση (και ειδικά του Υπ. Οικονομικών), οφείλει εκ του νόμου να λάβει όλα τα θετικά εκείνα μέτρα η/και παραλείψεις που προσδιορίζονται από το περιεχόμενο των αποφάσεων και που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας που διαταράχθηκε με τις παρανομίες της και την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα *του Ν. 4093/2012) κατάσταση.

     Με τα δεδομένα αυτά για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΣτΕ επιβάλλεται:

α)- Η επαναφορά των μηνιαίων αποδοχών στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί και καταβληθεί στις 31.7.2012 συνυπολογιζομένων όλων των μεταβολών (μισθολογικών προαγωγών κλπ) του μεσολαβήσαντος χρονικού διαστήματος.

β)- Την επιστροφή των μη νομίμως παρακρατηθέντων, ήτοι της διαφοράς αποδοχών μεταξύ αυτών που έπρεπε να καταβάλλονται με βάση το ισχύον στις 31.7.2012 μισθολόγιο και αυτών που καταβλήθηκαν με βάση τον Ν. 4093/2012.

               Τα ανωτέρω είναι θέμα χρηστής διοίκησης και τήρησης της       

        νομιμότητας .    

               Στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

 

    Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης

Νομικός Σύμβουλος ΠΟΕΥΠΣ

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email