Εξελίξεις – ενέργειες σχετικά με την απόφαση του Σ.Τ.Ε.

Η Απάντησή μας στην απαξίωση.
28/07/2014
Ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 6/8/14
31/07/2014

Εξελίξεις – ενέργειες σχετικά με την απόφαση του Σ.Τ.Ε.

                                   

Αρ.Πρωτ.186                                                                          Αθήνα, 28/07/2014

           

      ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

(για ενημέρωση μελών τους)

                                  

ΘΕΜΑ: Εξελίξεις – ενέργειες σχετικά με αποφάσεις ΣτΕ (αναδρομικά κ.λ.π.)

 

     Όπως γνωρίζετε σήμερα είχε προγραμματιστεί συνάντηση των Ομοσπονδιών των Σ.Α. Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Λιμενικών) με το Υπουργό Οικονομικών, η οποία όμως κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» ακυρώθηκε, προφανώς για λόγους κωλυσιεργίας από πλευράς Υπουργείου. Οι Ομοσπονδίες μας ήταν στο σύνολό τους εκεί και δυστυχώς μας υποδέχθηκαν με διμοιρίες των ΜΑΤ. Παρά ταύτα διατρανώσαμε με έντονο και δυναμικό τρόπο την βούλησή μας  για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για το θέμα των αποδοχών μας και την επιστροφή των αναδρομικών που περικοπήκανε αδικαιολόγητα και αντισυνταγματικά, χωρίς υποχωρήσεις, κούρεμα και αναζήτηση «ισοδυνάμων».

10486166 10204727387448790 3788881141508788994 o

     Επιπλέον αποφασίστηκε από  κοινού η άμεση αποστολή εξώδικης δήλωσης στον Υπουργό Οικονομικών με την οποία θα αξιώνουμε την άμεση συμμόρφωσή του στο διατακτικό των αποφάσεων και την εξέταση της υποβολής μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος. Επίσης αύριο 29/07/2014 επίκειται συνάντηση των Προέδρων των Ομοσπονδιών των Σ.Α. με τον Πρόεδρο του ΣτΕ αναφορικά με την συμμόρφωση του Δημοσίου στις αποφάσεις του ΣτΕ.

     Παράλληλα σε συνεργασία με την Ε.Α.Π.Σ. συμφωνήσαμε για την άσκηση μεγαλύτερης εκ μέρους μας πίεσης,  την υποβολή ατομικής από κάθε υπάλληλο του Π.Σ. όχλησης με Δ.Υ αναφορά του (σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται) η οποία αναφορά θα υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο ΑΤΟΜΙΚΑ για την όχληση του Δημοσίου και την σε κάθε περίπτωση διακοπή της παραγραφής κατά  το άμεσο χρονικό διάστημα. Οι Δ.Υ. αναφορές θα κατατεθούν με πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (πάνω στο σώμα αυτής) και αντίγραφό της πρέπει να φυλαχθεί για μελλοντική χρήση.   Το ποσό που πρέπει να αναγραφεί ως αιτούμενο για το χρονικό διάστημα από 01/08/2012 έως 31/12/2012 προκύπτει από την συμπληρωματική βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία σε κάθε υπάλληλο για  τη φορολογική  δήλωση του 2013. Επισημαίνουμε ότι η όχληση δεν είναι αγωγή και εφόσον αποφασιστεί η δικαστική προσφυγή θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τα διαδικαστικά θέματα. Επί του παρόντος οι υπάλληλοι καλύπτονται με την όχληση και δεν υφίσταται λόγος για άσκηση αγωγών άμεσα.

Συνάδελφοι,

     Επειδή ταυτόχρονα έχουν ανακύψει σειρά θεμάτων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., εφάπαξ, τροποποίηση Κανονισμού Μεταθέσεων κ.λ.π), το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 30/07/2014 θα λάβει σειρά αποφάσεων για όλα τα θέματα και άμεσα θα ενημερωθείτε σχετικά.

Σας καλούμε σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                           ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

Υπόδειγμα Δ.Υ. Αναφοράς  (κατεβάστε το Αρχείο σε μορφή word) ή  ( σε μορφή PDF)

 

ΔΥ                                                                                                   ——/——–/2014

 

Ο

Bαθμ…………………………(ΑΜ………………………)……………………………………………………………………….………του……………………………. κάτοικος ως εκ της υπηρεσίας μου ΠΥ………………………………………. .με ΑΦΜ ……………………………..……

Προς

Τη Διοίκηση μου

Θέμα: Καταβολή μη νομίμως παρακρατηθεισών αποδοχών

1.     Με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδ. 2194/2014 κ.α.) ακυρώθηκε αμετακλήτως ως παντελώς στερούμενη νομιμότητας η με αριθμό οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄3017) με τίτλο: «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και  συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222)». Τούτο διότι, όπως σχετικώς κρίθηκε με τις άνω αποφάσεις, οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά από 1.8.2012 αντίκεινται προς την απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών.

2.   Σύμφωνα με την νομοθεσία για το Συμβούλιο της Επικρατείας (αρθρ. 50 ΠΔ 18/1989, ΦΕΚ Α΄8) η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και συνεπάγεται τη νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων, και οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσης τους κατά το άρθρο 95 παραγρ. 5 του Συντάγματος πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα σε κάθε περίπτωση με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας .

3.    Επειδή τυγχάνω μόνιμος υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος, φέρων τον στην εισαγωγή της παρούσας βαθμό, υπαχθείς ως προς τον καθορισμό των μηνιαίων αποδοχών

μου στις διατάξεις του Ν. 4093/2012, περαιτέρω δε με την άνω ακυρωθείσα Υπουργική Απόφαση με αριθμό Οικ. 2/83408/002/14.11.2012 μου παρακρατήθηκαν από τη μισθοδοσία μου από Ιανουάριο 2013 και εφεξής τα ποσά που προέκυψαν από τη μείωση των αποδοχών μου για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νόμου και οι προμνημονευόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ ως προς τις έννομες  συνέπειες τους τυγχάνουν εφαρμογής ως προς το πρόσωπο μου.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλω τα αιτήματα για:

α) Την άμεση επαναφορά των μηνιαίων αποδοχών μου στο ύψος αυτών που είχαν διαμορφωθεί και μου κατεβλήθησαν τον μήνα Ιούλιο 2012, με βάση το προϊσχύον του Ν 4093/2012 μισθολόγιο, συνυπολογιζομένων όλων των μεταβολών (μισθολογικών προαγωγών κλπ) του μεσολαβήσαντος χρονικού διαστήματος.

β) Την άμεση καταβολή της διαφοράς των αποδοχών μεταξύ αυτών που έπρεπε να μου καταβάλλονται με βάση το ισχύον στις 31.7.2012 μισθολόγιο και αυτών που μου καταβλήθηκαν με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 και οι οποίες κρίθηκαν ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα.

Επισημαίνω ότι δυνάμει της αμετακλήτως ακυρωθείσας πιο πάνω Υπουργικής Αποφάσεως παρακρατήθηκε μη νομίμως ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές» για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012-31.12.2012 το ποσό των …………………………………

ευρώ του οποίου ζητώ την άμεση επιστροφή του, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ουδείς πλέον λόγος για την περιέλευση αυτού στο Δημόσιο και κατά συνέπεια μου οφείλεται.

Η παρούσα υποβαλλόμενη προς την Υπηρεσία μου, επέχει θέση οχλήσεως για κάθε νόμιμη συνέπεια, ιδιαίτερα αναφορικώς με την διακοπή της απέναντί μου παραγραφής και ρητή δήλωση επιφυλάξεως κάθε νομίμου δικαιώματος μου.

Παρακαλώ για την επί των αιτημάτων μου απάντηση της Υπηρεσίας μου και στο μέτρο που δεν υφίσταται εκ της Υπηρεσίας δυνατότητα ικανοποιήσεως των άνω αιτημάτων μου για τη διαβίβαση της παρούσας όπου ήθελε κριθεί προς τούτο αναγκαίο και την σχετική ενημέρωσή μου.                              

                                                                                               Ο  αναφέρων     

 

Print Friendly, PDF & Email