Ε.Υ.Π.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ: Εφαρμογή Νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας.

Η απάντηση του ΑΠΣ για τους 725 Δόκιμους Πυρ/στες στην ΠΟΕΥΠΣ
09/04/2013
15o Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ.
19/04/2013

Ε.Υ.Π.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ: Εφαρμογή Νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
(Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) – έδρα ΑΘΗΝΑ
 
Αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ.4815/98 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών
 
Αγίου.Κωνσταντίνου 57   Τ.Κ. 104 37 τηλ.5248128 τηλ & fax.5246754
Αρ. Πρωτ. 35

Αθήνα, 10/04/2013

 

                                                               ΠΡΟΣ: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

                                                                            του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια
                                                               ΚΟΙΝ: 1) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
                                                                               κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη
                                                                           2) Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος
                                                                           Αντιστράτηγο κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο
                                                                           3) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                           4) Δ/νση Υγιεινής και Ασφάλειας
                                                                           5) Όλες τις Π.Υ. Αττικής

  

ΘΕΜΑ: « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ »

 

Οι επιδιώξεις ενός Συνδικαλιστικού Κινήματος και ενός Συνδικαλιστή που σέβεται τον εαυτό του, κατατείνουν όλες σε έναν Αντικειμενικό Σκοπό : την αξιοπρέπεια του Εργαζόμενου.

Οι Βασικοί επιμέρους δε Στόχοι αυτού του Αντικειμενικού Σκοπού, είναι τρεις :

1ον)  Αξιοπρεπείς Αμοιβές, δηλαδή Αξιοπρεπές και δίκαιο Μισθολόγιο,

2ον) Αξιοπρεπείς συντάξεις, δηλαδή μελετημένο και Εργονομικά Προσαρμοσμένο στον    

       άνθρωπο και στο είδος της εργασίας  Συνταξιοδοτικό Σύστημα, και

3ον) Αξιοπρεπείς Συνθήκες Εργασίας, διότι οι κανόνες Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Η Ομοσπονδία μας έχει διαμορφωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και για τα τρία παραπάνω θέματα στα πλαίσια των συνδικαλιστικών δυνατοτήτων της και  αγωνίζεται, προωθεί λύσεις για το συμφέρον των συναδέλφων. Παρακάτω, δεν θα αναλυθούν τα δύο πρώτα θέματα, αλλά το τρίτο, δηλαδή αυτό της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του προσωπικού του Π.Σ γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αναβάθμισης του Σώματος και δικαίωση για το μάχιμο Πυροσβέστη.

Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας (ΥΑΕ) και των Συνθηκών Εργασίας(ΣΕ) των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη.

Η Διακήρυξη του Λουξεμβούργου αναφέρει για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας :

«Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον»

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν υποχρέωση να παρέχουν σε όλο το προσωπικό, τόσο στο μόνιμο και ΠΠΥ όσο και στο συμβασιούχο, ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης απαλλαγμένο από κινδύνους.  Η πολιτεία το 2006 ίδρυσε στο ΑΠΣ τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας με στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

 Για την πολιτική ηγεσία του Υπ.ΔΤ&Π.Π., και τη φυσική ηγεσία του Π.Σ. ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να αποτελέσει τη μέγιστη αξία για την εμπέδωση και ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας στους Έλληνες πολίτες, τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του πολίτη της πατρίδας.

Τα παραπάνω μπορούν να εξασφαλιστούν, μόνο όταν το Ανθρώπινο Δυναμικό διαθέτει υψηλό ηθικό. Το ηθικό του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύεται όταν λαμβάνεται μέριμνα για την αποτελεσματική προστασία του, από τους προβλέψιμους κινδύνους.

Διευκρινίζεται ότι από το 1985 με τον Ν 1568, το θέμα είχε «βαφτιστεί» Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων, με λαθεμένη μετάφραση του Αγγλικού όρου, αντί του ορθού που είναι Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, όπως αποκαθίσταται αυτός ο όρος με τον Ν3850/2010.

 

 Επίσης επισημαίνεται ότι :

1ον) ο όρος Υγεία, αναφέρεται στην ψυχική και στη σωματική υγεία του εργαζόμενου, δύο    παραμέτρων που αλληλοεπηρεάζονται έντονα και αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, και

2ον) ο όρος Ασφάλεια έναντι ατυχημάτων ή καλύτερα δυστυχημάτων, εμπεριέχει και την Πυρασφάλεια ή Πυροπροστασία, αλλά και την Περιφρούρηση ή Φύλαξη.

 

Με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111) τέθηκε (από το 2003 δηλαδή) σε ισχύ όλο το περί Υγιεινής και Ασφάλειας Νομοθετικό Πλαίσιο για το Π.Σ.

Το Νομοθετικό αυτό Πλαίσιο Κωδικοποιήθηκε με τον Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84), όπου συμπεριλήφθηκε και η προαναφερθείσα διάταξη.

Η διάταξη αυτή για το Π.Σ. διαχωρίζει τις δραστηριότητες του προσωπικού του Π.Σ. (δηλαδή όλων αυτών που εργάζονται στο Π.Σ. με  οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ακόμα και τους Εθελοντές) σε δύο είδη :

Α. στις δραστηριότητες που ΔΕΝ παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες (γραφεία, μέσα σε σταθμούς κλπ., δηλαδή μέσα στους Χώρους Εργασίας των Υπηρεσιών μας, όπου οι συνθήκες είναι σχεδόν πάντα ελεγχόμενες και προβλέψιμες). Και

Β. στις δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή εκείνες τις δραστηριότητες που δεν γίνονται σε τόπο και χρόνο ελεγχόμενο και προβλέψιμο από την υπηρεσία, και επομένως είναι οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα έξω από τους χώρους των υπηρεσιών – εγκαταστάσεων του Π.Σ., δραστηριότητες σαφώς και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα και που εν κατακλείδι πρόκειται για τις δραστηριότητες «κατά τις επεμβάσεις».

 

Σε ότι δε αφορά τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή αυτές των επεμβάσεων, η διάταξη αυτή του νόμου ορίζει ότι πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων προς άρση ή τουλάχιστον μείωση της επικινδυνότητάς τους.

Εννοείται δηλαδή, ότι για τις δραστηριότητες που ΔΕΝ παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή για αυτές που λαμβάνουν χώρα μέσα στους χώρους – εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών μας, ισχύει και πρέπει να εφαρμόζεται ήδη από το 2003 όλο το Νομοθετικό πλαίσιο περί ΥΑΕ στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αλλιώς τι έννοια θα είχε το να τεθεί σε ισχύ το νομοθετικό αυτό πλαίσιο για τα Σώματα Ασφαλείας και το Στρατό!!. Τα Προεδρικά μάλιστα Διατάγματα ΥΑΕ κατά τις Επιχειρήσεις, πρέπει να θεσμοθετούν Μέτρα άρσης ή μείωσης της επικινδυνότητας προφανώς και κατά λογική συνεπαγωγή αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα μέτρα ΥΑΕ στους Χώρους Εργασίας, αλλιώς δεν θα είχε έννοια και δεν θα υπήρχε ανάγκη ούτε να γίνεται διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, ούτε να υπάρχει αυτή η νομοθετημένη εξουσιοδότηση για έκδοση ειδικότερων κανόνων – διατάξεων με Π.Δ.

Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Α.Π.Σ., εκπόνησε σχέδιο Π.Δ. για τα Μέτρα ΥΑΕ κατά τις επιχειρήσεις (όπου διασαφηνίζεται και το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές), το οποίο εγκρίθηκε ήδη τον Δεκέμβριο του 2008 όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο ΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας, και υπογράφηκε από αρμόδιους Υπουργούς ήδη από αρχές του 2009, πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά δεν το υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, μη αποδεχόμενος την Έκθεση Οικονομικής επιβάρυνσης που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών του ΑΠΣ, λόγω επιβάρυνσης  του Προϋπολογισμού του ΠΣ κατά περίπου 100.000 ευρώ όπως εκτίμησε.

Το σχέδιο όμως αυτό Προεδρικού Διατάγματος ΥΑΕ κατά τις Επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα και σε αντίθεση με την Έκθεση Οικονομικής Επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του ΑΠΣ,  δεν επιβαρύνει οικονομικά τον Προϋπολογισμό του Σώματος καθόλου, αφού δεν προκαλούνται επιπλέον δαπάνες (όπως για Εκπαίδευση, Υλικά, κ.α.) από εκείνες τις αντίστοιχες αν όχι όμοιες που ήδη προβλέπονται, συμπεριλαμβάνονται και ήδη εμπεριέχονται στους Προϋπολογισμούς των άλλων αρμόδιων Διευθύνσεων του ΑΠΣ.

Αντιθέτως, το Σχέδιο αυτό Π.Δ., εμπεριέχει διάταξη με την οποία δίνεται το δικαίωμα σε Αξιωματικούς του Σώματος (υπό προϋποθέσεις κυρίως εκπαίδευσής τους) να ασκούν τα καθήκοντα και να παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας στο Σώμα, επιφέροντας έτσι εξοικονόμηση από 500.000 ως 1.000.000 περίπου ευρώ από αυτή τη δαπάνη που αποτελεί εκ του Νόμου ανελαστική υποχρέωση!

Πάντως το ότι δεν δημοσιεύθηκε ακόμα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή αποτελεί αμέλεια και αναλγησία προς τον Μάχιμο Πυροσβέστη!    

Διευκρινίζεται ότι το ωράριο που προβλέπεται στο Σχέδιο αυτό ΠΔ αφορά ειδικές και συγκεκριμένες έκτακτες καταστάσεις (π.χ. μεγάλες πολυήμερες Δασικές φωτιές και μακριά από την Υπηρεσία) κατά τις επεμβάσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με κάποια ανώτατα ανθρώπινα χρονικά όρια εργασίας και διευθέτησης χρόνου αυτής.

Σε ότι  αφορά τις δραστηριότητες που ΔΕΝ παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, δηλαδή την ΥΑΕ στους Χώρους Εργασίας και συγκεκριμένα στις κτηριακές και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί το Σώμα, όπως έχει ήδη ειπωθεί, ισχύουν και θα έπρεπε ήδη από το 2003 να εφαρμόζονται, οι διατάξεις της περί ΥΑΕ νομοθεσίας όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον Ν3850/2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, το Υπουργείο μας ως «Εργοδότης», έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις όπως ο Ν. 3850/2010 ορίζει :

α.  να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας παρ.1 του άρ.8  

β.  να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας παρ.2 του άρ.8 

γ. να συστήσει Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης παρ.9 άρ.9

δ. να έχει γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την  ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, εδάφιο α της παρ.1 του άρθ.43 

ε. να τηρεί Ιατρικό Φάκελο για κάθε εργαζόμενο – υπάλληλό του, που να περιέχει και το ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου,  όπως η παρ.9 του άρ. 18 του Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη  διαδικασία ή αρχείο.

Το κόστος των εκ του νόμου υποχρεωτικών και ανελαστικών αυτών δαπανών ανέρχεται σε 700.000 περίπου ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβάνοντας τα πάντα

 

Δηλαδή περίπου 55 Ευρώ ετησίως για την Υγεία και Ασφάλεια κάθε Πυροσβέστη !!!!!

 

Για την μη εφαρμογή των περί ΥΑΕ διατάξεων, ο Ν3850/2010 προβλέπει διοικητικές και ποινικές Κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται από το άρθρο 71, και οι ποινικές

από το άρθρο 72 του Νόμου αυτού. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 71 διοικητικές Κυρώσεις, για το Π.Σ. που υπάγεται στον Δημόσιο Τομέα, καθορίζουν το να γίνει απλά και μόνο από το

Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), η έγγραφη ενημέρωση για τις παραβάσεις διατάξεων της περί ΥΑΕ Νομοθεσίας, προς τους υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, προφανώς προκειμένου αυτοί να ερευνήσουν, αποδώσουν ευθύνες και διατάξουν τα αρμόδια και υπεύθυνα όργανα – υπαλλήλους να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Νόμου.

Από την άλλη πλευρά οι Ποινικές Κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 72, εναντίον του «Εργοδότη» που σαφώς είναι το Π.Σ., επιβάλλονται στον νόμιμο εκπρόσωπό του, δηλαδή οι κατηγορίες προσωποποιούνται. Με βάση την παρ.1 του άρθρου 3 (“Το ΠΣ διέπεται από ιδιαίτερους κανονισμούς …”), την παρ.1 του άρθρου 5 (“Το ΑΠΣ έχει έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, είναι ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί την διοίκηση του Σώματος …”) και την παρ.2 του άρθρου 5 (“Το ΑΠΣ επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Π.Σ.”)  του Ν3511 (ΦΕΚ 258) του Π.Σ., το Σώμα εκπροσωπείται από τον Αρχηγό του.

 

Ευθύνονται, συνεπώς, διαχρονικά από το 2003 συλλογικά και ατομικά η πολιτική και φυσική ηγεσία του Π.Σ. για την μη εφαρμογή της ισχύουσας περί ΥΑΕ Νομοθεσίας στους Χώρους Εργασίας μας, καθώς μπορούν άμεσα να την επιβάλλουν με κατάλληλες κατευθύνσεις, οδηγίες προς τη φυσική από την πολιτική ηγεσία και Διαταγές προς τους Διοικητές ή Διευθυντές ως εκπροσώπους του και εκπροσώπους του «Εργοδότη» στις Εγκαταστάσεις του Σώματος.

 

Τέλος και εμείς οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την Νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα μέσω των προβλεπόμενων εννοείται διαδικασιών, να εκλέξουμε και να αναδείξουμε σε κάθε «εγκατάσταση» του Σώματος τους εκπροσώπους- αντιπροσώπους μας σε θέματα ΥΑΕ, ώστε αυτοί να συμμετέχουν όπως προβλέπεται στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και μάλιστα μέσω ενός σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των Πυροσβεστών, όπως αυτό προδιαγράφεται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801.

Χωρίς εφαρμογή των Νόμων περί Υγείας και Ασφάλειας μέσω ενός σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισής του δεν θα υπάρξει ποτέ καλό επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών ούτε πραγματική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και επομένως δεν θα γίνει ποτέ δυνατή η Πιστοποίηση Ποιότητας των Υπηρεσιών μας.

Χωρίς Εφαρμογή της νομοθεσίας περί Υγείας και Ασφάλειας στο Πυροσβεστικό Σώμα όμως, διακυβεύεται η Αξιοπρέπεια του Πυροσβέστη αλλά κυρίως του «Εργοδότη του» δηλαδή του ίδιου του Υπουργείου Δημόσιας τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Αφενός η δημιουργία όλων των απαραίτητων θεσμικών και τεχνικών δικλείδων ασφαλείας και αφετέρου η ευαισθητοποίηση και η υπευθυνότητα αποτελούν βασικά σημεία στην όποια παρέμβαση της συντεταγμένης πολιτείας.

 

Ας εφαρμόσουμε λοιπόν ΑΜΕΣΑ τα όσα ορίζει για εμάς η νομοθεσία!!!

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ

    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDFPrint Friendly, PDF & Email