Διευκρινήσεις για την αναγνώριση των  ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας) από τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, ενταχθέντες στο Π.Σ. μετά την 01-01-2011 και τους μονιμοποιημένους συναδέλφους πρώην 5ετής υποχρέωσης.

Συμμετοχή – Ομιλία στο 12ο Συνέδριο της Π.Ε.Α.Λ.Σ.
10/10/2019
Συμμετοχή της ΠΟΕΥΠΣ στην 8η Γενική Συνέλευση του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.
12/10/2019

Διευκρινήσεις για την αναγνώριση των  ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας) από τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, ενταχθέντες στο Π.Σ. μετά την 01-01-2011 και τους μονιμοποιημένους συναδέλφους πρώην 5ετής υποχρέωσης.

              

Αρ. Πρωτ.: 128                                                                             

Αθήνα, 11.10.2019

                                                                                                                                                                                          

                                                                                               ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο

                                                                                                                Ματθαιόπουλο Βασίλειο  

  1.                         Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων
  2.                               Διεύθυνση Οικονομικών

                                                                                               ΚΟΙΝ: 1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

                                                                                                               κ Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη

  1. Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας

                                                                                                              Νικόλαο Χαρδαλιά

  1. Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ:  «  Διευκρινήσεις για την αναγνώριση των  ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας) από τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, ενταχθέντες στο Π.Σ. μετά την 01-01-2011 και τους μονιμοποιημένους συναδέλφους πρώην 5ετής υποχρέωσης».

 

Σχετ. α. Η υπ’ αριθ. 66191 Φ.501.1/7-11-2012 εγκύκλιο διαταγή της Δ/σης Οικονομικών του Α.Π.Σ., περί διαδικασίας αναγνώρισης των πέντε (5) ετών στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007.

β. Η υπ’ αριθ. Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλλ., περί υπολογισμού μεταξύ άλλων  των εισφορών για αναγνώριση του χρόνου στο διπλάσιο των άρθρων 40 & 41 του Π.Δ. 169/2007, μετά την ισχύ του ν. 4387/2016.

γ. Το άρθρο 2 του Ν.3865/2010, περί υποχρεωτικής υπαγωγής στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, των νεοπροσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1.1.2011 και εφ εξής.

 

Με τη ανωτέρω (α) σχετική εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Οικονομικών του Α.Π.Σ. ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των πέντε (5) ετών στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007(μάχ. 5ετία).

Με την ανωτέρω (β) σχετική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010  εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται διαφορετική βάση υπολογισμού της εισφοράς κλάδου σύνταξης για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των 5 ετών του αρ. 40 του Π.Δ. 169/2007 που λογίζεται αυξημένη  στο διπλάσιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δηλαδή για την εξαγορά των 5 ετών εξακολουθεί να καταβάλλεται εισφορά ύψους 2.392,20 Euro.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3865/2010 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και οι στρατιωτικοί  που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά στο δημόσιο μετά την 01.01.2011, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (κοινό καθεστώς).

     Λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα, τόσο συναδέλφων που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την 01.01.2011, όσο και των συναδέλφων πρώην 5ετής υποχρέωσης που μονιμοποιήθηκαν προσφάτως, παρακαλούμε όπως απαντήσετε στα  ερωτήματα που τίθενται κατωτέρω, προκειμένου να τους  ενημερώσουμε  και να παρέμβουμε μέσω των οργάνων μας (Συμβουλευτική Επιτροπή Ε.Φ.Κ.Α.) στην οποία έχουμε εκπροσώπηση ή με άλλες παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  1. Εάν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ενταχθέντες στο Π.Σ. μετά την 01-01-2011, δύνανται να αναγνωρίσουν τα πέντε (5) έτη στο διπλάσιο του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007 (μάχιμή 5ετία) καθώς και τα έτη εις το διπλάσιο του άρθρου 41 του ιδίου Π.Δ..
  2. Εάν οι μονιμοποιημένοι συνάδελφοι πρώην 5ετής υποχρέωσης ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, δύνανται να αναγνωρίσουν τα πέντε (5) έτη στο (μάχιμή 5ετία) που διανύουν σε μάχιμες μονάδες (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 40 του Π.Δ.169/2007) καθώς και τα έτη εις το διπλάσιο του άρθρου 41 του ιδίου Π.Δ.., τόσο για το διάστημα για το διάστημα που ήταν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, όσο και για το διάστημα μετά την μονιμοποίησή τους.
  3. Έχει διευκρινιστεί εάν ισχύει πλέον η διαδικασία αναγνώρισης του ανωτέρω (α) σχετικού για όσους έχουν υποβάλει αίτηση μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ή θα απαιτηθεί  η έκδοση Διοικητικής Πράξης αναγνώριση από τον Ε.Φ.Κ.Α. αντί του Α.Π.Σ., όπως ισχύει για τις άλλες περιπτώσεις αναγνώρισης που ισχύουν στα αλλά ταμεία που ενσωματώθηκαν σε αυτόν;  Υπάρχει σχετική αλληλογραφία για το θέμα αυτό;
  4. Εάν για όλες τις μέχρι τώρα περιπτώσεις αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας, εκδίδεται όπως ορίζεται στην  ανωτέρω (α) σχετική, η Απόφαση Αναγνώρισης (Διοικητική Πράξη) από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Α.Π.Σ., έτσι ώστε να κατοχυρώνεται και να είναι ασφαλές το δικαίωμα αυτό  των συναδέλφων;
  5. Εάν διενεργείτε όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τον ΕΦΚΑ (μέσω ΑΠΔ κλπ) η κράτησης εισφοράς για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας στο προσωπικό του Π.Σ., για όσους είχαν υποβάλλει αίτηση πριν την ψήφιση του ν.4387/2016 και η περίοδος αποπληρωμής των δόσεων αναγνώρισης δεν έχε λήξει ακόμη;

Λαμβάνοντας υπόψη την μεταφορά των Υπηρεσιών έκδοσης κύριων Συντάξεων από το Γ.Λ.Κ. στον Ε.Φ.Κ.Α. και το διαφορετικό νομικό πλαίσιο που διέπει αυτόν, σας επισημαίνουμε τη σημασία της ορθής τήρησης της διαδικασίας αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας για όλες τις περιπτώσεις (πριν και μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ προσληφθέντες  μετά την 01.01.2011  και για μονιμοποιημένους συναδέλφους πρώην 5ετής υποχρέωσης), δεδομένου ότι δεν διενεργείται επιστροφή των εισφορών αναγνώρισης σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί αναγνώριση χωρίς να προβλέπεται και του πιθανού  κινδύνου απώλειας του δικαιώματος της αναγνώρισης που θα υπάρξει στην περίπτωση  μη ορθής τήρησης της διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email