Χορήγηση οφειλόμενων αδειών υπαλλήλων.

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για την Επικίνδυνη και Ανθυγιεινή Εργασία στο   Υπουργείο  Οικονομικών
04/10/2018
Συνάντηση με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.
09/10/2018

Χορήγηση οφειλόμενων αδειών υπαλλήλων.

Αρ.Πρωτ. 204                                                                                      Αθήνα, 08.10.2018

 

                                                                           ΠΡΟΣ: 1. Διοικητές ΠΕ.ΠΥ.Δ Ελλάδος

                                                                           ΚΟΙΝ:  1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο                 

  1. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                    Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

ΘΕΜΑ:  «Χορήγηση οφειλόμενων αδειών υπαλλήλων».

 

Κύριοι, όπως γνωρίζετε σε πλείστους υπαλλήλους, οφείλονται υπόλοιπα από άδειες προηγουμένων ετών που δεν τους χορηγήθηκαν με υπαιτιότητα των Διοικήσεών τους κατ’ επίκληση υφιστάμενων εκτάκτων και ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Ταυτόχρονα οφείλετε να γνωρίζετε ότι με την αυτούσια χορήγηση των ημερών αδείας επιδιώκεται, με βάση την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η περιοδική ανάπαυση και η ανανέωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων του εργαζόμενου για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής του υγείας.

     Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε για την τμηματική, χορήγηση των οφειλόμενων αδειών, ενόψει του ότι σήμερα εκλείπουν σταδιακά οι λόγοι μη χορήγησής τους.

Ενδεχόμενη άρνηση για τη χορήγηση των υπολοίπων των αδειών, αναγκαστικά θα μας οδηγήσει στην αναζήτηση ευθυνών κάθε είδους (διοικητικών, ποινικών και αστικών) δεδομένου ότι με υπαιτιότητα στελεχών του Σώματος και εξ αντιστρόφου χωρίς καμία υπαιτιότητα των υπαλλήλων οι τελευταίοι αποστερούνται βασικού εργασιακού δικαιώματός τους.

Τούτο διότι από τη σχετική περί αδειών νομοθεσία που διέπει το Πυροσβεστικό Σώμα Π.Δ. 210/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  υφίσταται δέσμια και ρητή αρμοδιότητα και ευθύνη προς την ιεραρχία για τη χορήγηση των αδειών, τυχόν δε παράβαση της ρητής αυτής υποχρέωσης γεννά αντιστοίχως και τις ανάλογες ευθύνες, ως εκ τούτου σας καλούμε για τις ενέργειές σας σε σχέση με τα παραπάνω.

Προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. όπου κοινοποιείται η παρούσα υποβάλλεται το αίτημα για την χορήγηση ιεραρχικώς εντολών επί του θέματος προκειμένου να αμβλυνθούν εντάσεις και αντιπαραθέσεις επί ενός ζητήματος ιδιαίτερα σοβαρού το οποίο δημιουργήθηκε χωρίς καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα των υπαλλήλων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email