Uncategorized

 

   Αρ.Πρωτ.:121                                                                                                        Αθήνα, 22.11.2021

 

                                                                                    ΠΡΟΣ:   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

            Αντιστράτηγο κ. Κολοκούρη Στέφανο

                                                                                    ΚΟΙΝ: 1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και

             Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά Ευάγγελο

  1. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: « Απαιτούμενες διευκρινίσεις σε έγγραφο σας».

 

Σχετικά με την υπ’ αριθμό Πρωτ.: 65409 οικ. Φ. 109.1 / 18 Νοεμβρίου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Α.Π.Σ. με θέμα «Συνδικαλιστικές άδειες» θεωρούμε επιβεβλημένο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες και εκ του λόγου αυτού τριβές μεταξύ Υπηρεσιών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ειδικότερα :

  1. Στην παράγραφο 4 του εγγράφου σας και σε σχέση με την αναφορά ότι «… οι ασφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών στελεχών για τον χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους» επισημαίνουμε ότι με την υπ’ αρ. οικ. 24135/458/25-5-2017 εγκύκλιο του αρμοδίου για τις συνδικαλιστικές διευκολύνσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρασχέθηκαν διευκρινήσεις αναφορικά με τις συνδικαλιστικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, ως εξής: «Αναφορικά με τις αποδοχές των συνδικαλιστικών αδειών των υπαγόμενων στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982 υπαλλήλων, εφαρμογή έχει η παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1400/1983 (Α ́ 156), η οποία παραμένει σε ισχύ». Εν προκειμένω ένα έτος από την θέσπιση του νόμου 1264/1982, εκδόθηκε το άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 1400/1983 το οποίο ειδικώς για τους δημοσίους υπαλλήλους προέβλεπε ρητά ότι :

«5. Για τους υπαγόμενους στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982 υπαλλήλους, οι από το άρθρο 17 του ίδιου νόμου προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες είναι με αποδοχές». Συνεπώς ελλείψει ρητής αντίθετης ρύθμισης προς τα ανωτέρω έως και σήμερα, υπερισχύει η ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 22 παρ. 5 του Ν. 1400/1983, ως μηδέποτε καταργηθείσα, μη υφιστάμενης οποιασδήποτε επιβάρυνσης για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

  1. Σχετικά με την πρότερη ενημέρωση του εργοδότη για το χρόνο άσκησης του δικαιώματος για λήψη συνδικαλιστικής άδειας πρέπει να διευκρινιστεί ότι η συνδικαλιστική άδεια, ως ελάχιστο συνδικαλιστικό δικαίωμα, κατά χρόνο χορηγείται για το αιτούμενο διάστημα κατά το οποίο το δικαιούμενο αυτή συνδικαλιστικό στέλεχος κατά την ανέλεγκτη από την Υπηρεσία και τη Διοίκηση του κρίση, θεωρεί ως αναγκαία για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων. Έτσι για παράδειγμα αν το συνδικαλιστικό στέλεχος κρίνει ότι για την άσκηση των καθηκόντων του χρειάζεται 4 ώρες, η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη στη χορήγηση αυτής για το χρόνο που ζητείται χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε δικαίωμα ή διακριτική ευχέρεια είτε άρνησης είτε χορήγησης μικρότερου ή μεγαλύτερου χρόνου.

Επίσης πρέπει να επισημανθεί  ότι ο νόμος δεν προβλέπει ούτε προϋποθέτει για τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας την προηγούμενη υποβολή αίτησης από τον δικαιούμενο αυτή συνδικαλιστή ή το σωματείο του ακόμα και αν η παρουσία του είναι απαραίτητη στην Υπηρεσία λόγω φόρτου εργασίας αυτής, γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε τροχοπέδη στη συνδικαλιστική δράση (Γν. ΝΣΚ 525/1986). Απλώς γεννάται η κατά την αρχή της καλής πίστης υποχρέωση για την σε εύλογο χρόνο προηγούμενη ενημέρωση της Υπηρεσίας ως προς τον χρόνο απουσίας λόγω συνδικαλιστικής άδειας.

Επίσης δεν υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση αναφοράς των λόγων που επιβάλλουν τη χορήγηση της συνδικαλιστικής άδειας από τον δικαιούμενο αυτή υπάλληλο (Γν. ΝΣΚ 127/1984).

  1. Σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινιστούν ονομαστικά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων τα στελέχη δικαιούνται της ανάλογης συνδικαλιστικής άδειας με βάση τα σημερινά δεδομένα. Τούτο κατά την άποψη μας κρίνεται επιβεβλημένο προκειμένου να είναι γνωστό με βάση τα στοιχεία που υφίστανται (τα οποία σας έχουν υποβληθεί) ποιος και τι ακριβώς (κατά χρόνο) δικαιούται ώστε να μην υφίστανται τριβές και διενέξεις.

Επιπρόσθετα σε σχέση με την έννοια της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης σας επισημαίνουμε ότι το άρθρο 30 του Ν.1264/1982 καθορίζει ειδικώς τα είδη των συνδικαλιστικών οργανώσεων των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων με παρόμοιο τρόπο προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπολοίπων μισθωτών και με μικρές μόνον αποκλίσεις. Έτσι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων ιδρύονται με τους όρους και προϋποθέσεις, όπως οι αντίστοιχες οργανώσεις των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, αλλά αντιδιαστέλλονται σαφώς έναντι τούτων και για τον λόγο αυτό ο κοινός νομοθέτης έχει διαφορετικό σύστημα ρυθμίσεων γι’ αυτές.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τοπικά παραρτήματα δεν αναγνωρίζονται ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, αφού οι διατάξεις για τα εργατικά κέντρα δεν αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους και δεν εφαρμόζονται σε αυτούς. Περαιτέρω σύμφωνα με το σύστημα συνδικαλιστικής οργάνωσης που διαρθρώνεται στο Ν.1264/1982 αυτονόητο είναι ότι ισχύει το καθεστώς των αμιγών δημοσιοϋπαλλικών οργανώσεων σε όλες τις βαθμίδες. Τούτο πρωτίστως από το εύρος της αντιπροσωπευτικής ικανότητας των τριτοβαθμίων οργανώσεων (ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ) με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις.

Εξ αντιδιαστολής προς την ανωτέρω διαπίστωση συνάγεται και πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως από το Α.Π.Σ. ότι είναι παράνομη η συμμετοχή μονίμων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και υπηρετούντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (δηλαδή απασχολούμενων στο Δημόσιο με σχέση δημοσίου δικαίου) σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετέχουν υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι δεν κατέχουν οργανικές θέσεις (του άρθρου 1 παραγρ. 3 Ν.1264/1982) και οι οποίες οργανώσεις εκπροσωπούνται σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεως (Ομοσπονδίες, Εργ.  Κέντρα) με υπερκείμενη τούτων την Γ.Σ.Ε.Ε, τυχόν δε υφιστάμενη κατά τα ως άνω «μεικτού χαρακτήρα» συνδικαλιστική οργάνωση κάθε βαθμού δεν μπορεί να απολαμβάνει οποιουδήποτε συνδικαλιστικού προνομίου μέχρι την εκκαθάριση των μητρώων της.

  1. Σχετικά με τα συνδικαλιστικά στελέχη που τυγχάνουν δικαιούχοι των συνδικαλιστικών αδειών σας γνωρίζουμε ότι συνεχίζει να υφίσταται ως μηδέποτε ανακληθείσα η με αρ. Πρωτ. 54308 Φ. 109.1/22.10.2004 Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης με θέμα «Διευκολύνσεις συνδικαλιστικών οργάνων», η οποία ρητά προβλέπει ότι συνδικαλιστική άδεια πέραν των αναφερόμενων στο άνω έγγραφό σας δικαιούνται και οι Πρόεδροι, οι Γενικοί Γραμματείς και τα μέλη των Δ.Σ των Περιφερειακών Ενώσεων μελών μας (αναλόγως προς τον αριθμό των μελών τους). Η άνω Απόφαση Υπουργού (η οποία και εφαρμόζεται απαρεγκλίτως επί 18 και πλέον έτη) τυγχάνει ως ρύθμιση ευνοϊκότερη των ρυθμίσεων του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982 με την οποία καθορίζονται τα ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ως εκ τούτου με βάση τη ρητή πρόβλεψη της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 1264/1982 σαφέστατα η άνω με αρ. Πρωτ. 54308 Φ. 109.1/22.10.200 Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης υπερισχύει ως ευνοϊκότερη ρύθμιση έναντι άλλων. Συνεπώς το έγγραφό σας, το οποίο παρακάμπτει την άνω ισχύουσα ευνοϊκότερη ρύθμιση χρήζει των αναγκαίων συμπληρώσεων .

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες κατά νόμο ενέργειες σας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23/11/2021

Απαιτούμενες διευκρινίσεις σε έγγραφο σας.

     Αρ.Πρωτ.:121                                                                                                        Αθήνα, 22.11.2021                                                                                       ΠΡΟΣ:   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος             Αντιστράτηγο κ. Κολοκούρη Στέφανο                                                                                     ΚΟΙΝ: 1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και […]
13/11/2021

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών – Κατάθεση Στεφάνου.

  Αρ.Πρωτ. 116                                                                        Αθήνα, 12.11.2021                                                                                                                                                                                                                                  ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.     ΘΕΜΑ: «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων […]
07/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 05.11.2021 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ. .

Αρ.Πρωτ.115                                                    […]
01/11/2021

Χαιρετισμός στο 31ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αρ. Πρωτ: 113                                                                                      Αθήνα, 01.11.2021                                                                                                                                                                      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                    Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                […]