Uncategorized

Αρ.Πρωτ 109 Αθήνα,

29.11.2022

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης για μη χορηγημένα ρεπό προηγούμενων ετών – θετική εξέλιξη».

Όπως ενημερωθήκαμε από το Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας κ. Κωνσταντίνο Πενταγιώτη που χειρίζεται σχετικές υποθέσεις, εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόφαση που δικαιώνει υπαλλήλους του Π.Σ για την αποζημίωση των οφειλόμενων και μη χορηγημένα ρεπό.
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας με απόφαση του (σε πρώτο βαθμό) δικαιώνει υπαλλήλους της Π.Υ Καλαμάτας που είχαν προσφύγει με αγωγή τους κατά του Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου να τους καταβάλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, άλλως σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις ημερήσιες αναπαύσεις (ρεπό) για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου που πραγματοποίησαν κατά τα έτη 2016-2020 .
Το Δικαστήριο ερμηνεύοντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΔΕΕ) έκρινε ότι « … επιβάλλεται επιτακτικά («πάντοτε») η παροχή αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης εντός μάλιστα της επόμενης εβδομάδας από αυτήν της επιπλέον ημέρας απασχόλησης …» και ότι «…. η επί μακρόν χρόνο πρακτική της υπηρεσίας να μην χορηγεί στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος τις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις για την τακτική αναπλήρωση των σωματικών και πνευματικών τους δυνάμεων, ανεξαρτήτως αν υπαγορεύεται από απολύτως δικαιολογημένους λόγους επιχειρησιακής ετοιμότητας οδηγεί πάντως κατ’ ουσίαν σε αναίρεση του δικαιώματος των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος για χορήγηση αναλόγου χρόνου πρόσθετης ανάπαυσης».
Επίσης με ιδιαίτερα επιτακτικό τόνο έκρινε ότι « … η χορήγηση ικανού χρόνου ανάπαυσης, συνιστά αναπαλλοτρίωτο έννομο αγαθό και των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και η στέρηση του ανωτέρω δικαιώματος για διάστημα που υπερβαίνει το εύλογο, εκτεινόμενο ενίοτε σε μεγάλο μέρος του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, ανατρέπει τη δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις της δημόσιας υπηρεσίας και στο θεμελιώδες δικαίωμα για ανάπαυση του εργαζομένου, επιρρίπτοντας αδυναμίες που αφορούν την (υπό)στελέχωση και εν γένει πλημμελή οργάνωση της υπηρεσίας αποκλειστικά σε βάρος των εκάστοτε εν ενεργεία υπαλλήλων.».
Στη συνέχεια των ανωτέρω το Δικαστήριο έκρινε ότι η παράνομη συμπεριφορά του Δημοσίου συνιστά αδικοπραξία από την οποία ο υπάλληλος του Π.Σ που δεν του χορηγήθηκαν οφειλόμενα ρεπό δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και κατόπιν αυτού κρίνει ότι το ύψος της που οφείλει να αναγνωρισθεί σε καθέναν από τους ενάγοντες θα πρέπει να διαμορφωθεί στο εύλογο ποσό των σαράντα (40) ευρώ για κάθε ημέρα αντισταθμιστικής ανάπαυσης την οποία αυτός στερήθηκε.
Τα παραπάνω συνιστούν μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη τόσο για τους υπαλλήλους που προσέφυγαν δικαστικά, όσο και για την Ομοσπονδία μας που με το αρ.πρωτ. 211/08.12.2020 είχε ενημερώσει τους συναδέλφους για την δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό) και έχει θέσει κατ’ επανάληψη ως ζήτημα αιχμής τη διεκδίκηση για τη χορήγηση όλων των οφειλόμενων ρεπό προς τους υπαλλήλους του Π.Σ, ζητώντας παράλληλα την ενίσχυση του Σώματος σε προσωπικό έτσι ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση των εκατοντάδων οφειλόμενων ρεπό σε υπαλλήλους του Σώματος που συνθέτουν εργασιακή κατάσταση «γαλέρας» που παραβιάζει κάθε έννοια σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων.
Στο παραπάνω πνεύμα καλούμε για μια ακόμη φορά το Α.Π.Σ. να σεβαστεί τα εργασιακά δικαιώματα των πυροσβεστών και να χορηγήσει ότι τους οφείλεται ως ελάχιστη αναγνώριση στην πράξη της προσφοράς τους στην κοινωνία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29/11/2022

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης για μη χορηγημένα ρεπό προηγούμενων ετών – θετική εξέλιξη.

Αρ.Πρωτ 109 Αθήνα, 29.11.2022 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης για μη χορηγημένα ρεπό προηγούμενων ετών – θετική εξέλιξη». […]
01/11/2022

Ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αρ.Πρωτ. :103 Αθήνα, 01.11.2022 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Θέμα: «Ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.». Συνάδελφοι, Με το […]
12/10/2022

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το επικείμενο «μίνι» Ασφαλιστικό»..

Αρ.Πρωτ. : 97 Αθήνα, 09.10.2022 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Θέμα: «Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το […]
17/09/2022

Εισαγωγή και φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών με επιβράβευση της εμπειρίας των συναδέλφων.

  Αρ.Πρωτ.87 Αθήνα, 16.09.2022        ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                            Αντιστράτηγο κ. […]