Νομοθεσία

titlos poeyps neo

                                                  Αθήνα 30/03/2017

Αρ. Πρωτ.: 343

 

                                                              ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                        Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για δικαστική διεκδίκηση Επιδόματος Κινδύνου».

 

Σας κοινοποιούμε ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Κωνσταντίνου Πενταγιώτη, για τις εξελίξεις στη δικαστική διεκδίκηση του Επιδόματος Κινδύνου.

Επιπλέον σας κοινοποιούμε τα συνημμένα στο άνω σημείωμα ονόματα των ενδιαφερομένων – εναγόντων υπαλλήλων για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση και τις ενέργειες αυτών σε σχέση με την άσκηση έφεσης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

                                                                      Αθήνα 27.03.2017

                                                                      Προς :           ΠΟΕΥΠΣ  &

  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της

(για ενημέρωση ενδιαφερομένων)

 

ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στη δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος κινδύνου. Έκδοση απορριπτικών αποφάσεων και άσκηση έφεσης κατ’ αυτών. Υποχρεωτική καταβολή παραβόλου έφεσης.

  1. Όπως γνωρίζετε έχουν ασκηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σειρά αγωγών από υπαλλήλους του Π. Σ. κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος κινδύνου που καταβάλλεται μόνο στους υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ υπαλλήλους και για όσο χρόνο υπηρετούν στις Μονάδες αυτές. Βάση της διεκδίκησης αυτής είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεδομένου ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι επικίνδυνο για το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. και όχι μόνο για τους υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ, οι οποίες άλλωστε στελεχώνονται από το σύνολο του προσωπικού του Π.Σ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  2. Ορισμένες από τις πρώτες εκ των αγωγών που κατατέθηκαν το έτος 2009, εκδικάστηκαν τον Οκτώβριο του 2016 και επ’ αυτών εκδόθηκαν (μέχρι στιγμής) οι με αριθμό 12415/2016, 12423/2016, 12428/2016, 14349/2016 αποφάσεις του 17ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και η 1617/2017 απόφαση του 24ου Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου, σε μονομελή σύνθεση.

Οι άνω αποφάσεις απορρίπτουν τις αγωγές, με το σκεπτικό ότι «οι υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ εκτελούν τα καθήκοντα τους σε συνθήκες ιδιαίτερα μεγάλης επικινδυνότητας» που τους διαφοροποιούν «ουσιωδώς» από τους λοιπούς συναδέλφους τους του Π.Σ. οι οποίοι «περιορίζονται σε υποστηρικτικό ρόλο» και ως κε τούτου αυτό «καθιστά ανεκτή από την άποψη της αρχής της ισότητας τη μισθολογική διαφοροποίηση που επέρχεται από τη χορήγηση μόνο στους υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ του ειδικού επιδόματος κινδύνου» και ότι αυτό «δεν αναιρείται από τον κίνδυνο που γενικώς αντιμετωπίζουν οι (λοιποί υπάλληλοι) του Π.Σ. κατά την εκτέλεση του δικού τους καθήκοντος».

  1. Κατά τη νομική μου εκτίμηση το παραπάνω σκεπτικό είναι εσφαλμένο και αντιφατικό δεδομένου ότι ο κίνδυνος (ο οποίος αποτελεί τη δικαιολογητική βάση της χορήγησης του επίδικου επιδόματος κινδύνου στο προσωπικό των ΕΜΑΚ ) αποτελεί κοινό συστατικό της εργασίας του συνόλου του προσωπικού του Π.Σ. και όχι μόνο του προσωπικού των ΕΜΑΚ και κατά συνέπεια από τη χορήγηση του επιδόματος αυτού στο σύνολο του προσωπικού του Π.Σ. αλλά μόνο σε αυτό των ΕΜΑΚ παραβιάζεται ευθέως η συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Κατόπιν αυτού κατά των ανωτέρω αποφάσεων θα ασκηθούν εφέσεις προκειμένου το νομικό ζήτημα να τεθεί σε κρίση και δευτεροβαθμίου δικαστηρίου.

Οι εφέσεις αυτές θα ασκηθούν έως την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 με την εκ μέρους μου κατάθεση του σχετικού δικογράφου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

  1. Με σειρά νομοθετημάτων που εκδόθηκαν μετά την άσκηση των αγωγών (Ν. 3900/2010 και 4446/2016) επήλθαν σειρά τροποποιήσεων στην υποχρέωση και τα ποσά των παραβόλων για την άσκηση των ενδίκων μέσων. Ήδη το παράβολο για την άσκηση έφεσης κατ’ αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου έχει καθοριστεί στο ποσό των 100 ευρώ για έκαστο των εναγόντων που ακούν έφεση. Επισημαίνεται ότι κατά το παρελθόν υφίστατο υποχρέωση ενός ενιαίου παραβόλου για όλους τους ομοδίκους (ενάγοντες-εκκαλούντες). Το παράβολο αυτό είναι υπέρ του Δημοσίου και δεν σχετίζεται ουδόλως με αμοιβές δικηγόρου ή άλλα δικαστικά έξοδα (επιδόσεις, εισφορές κλπ).

Το παράβολο (του Δημοσίου) αποτελεί τυπικό όρο για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της έφεσης, το οποίο ερευνάται από το Εφετείο πριν την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης.

Συνεπώς, ενόψει της εκ μέρους μου ασκήσεως εφέσεως κατά των άνω απορριπτικών αποφάσεων καθίσταται αναγκαίο να μου αποστείλετε όσοι επιθυμείτε την παραδεκτή άσκηση εφέσεως το αναγκαίο παράβολο του Δημοσίου συμπληρωμένο με τα πλήρη στοιχεία σας (όχι χρήματα). Το παράβολο μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικά, από οποιαδήποτε  Δ.Ο.Υ., ή από τα κατά τόπους δικαστήρια.

 

Η προθεσμία αποστολής των παραβόλων (με ασφαλή πάντα τρόπο) είναι η ίδια της έφεσης (24 Απριλίου 2017).

Η μη κατάθεση του παραβόλου συνεπάγεται την άνευ ετέρου απόρριψη της έφεσης για τον μη καταθέσαντα ως τύποις απαράδεκτης.

Επίσης επειδή έχει παρέλθει πενταετία από την άσκηση των αγωγών, είναι αναγκαίο να μου αποσταλούν μέσα στην άνω προθεσμία, το αργότερο και μαζί με το παράβολο της έφεσης νέες εξουσιοδοτήσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Σχέδιο της επικαιροποιημένης εξουσιοδότησης συνοδεύει το παρόν.

Στα συννημένα αρχεία περιλαμβάνονται οι ενάγοντες κάθε επί μέρους από τις προαναφερόμενες αποφάσεις. Αν λοιπόν από τον έλεγχο των καταστάσεων διαπιστώσετε ότι συμπεριλαμβάνεστε στους ενάγοντες και επιθυμείτε την άσκηση παραδεκτής έφεσης είναι υποχρεωτική η εμπρόθεσμη αποστολή του σχετικού παραβόλου.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

 

                                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                            ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

                                                            ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΕΥΠΣ

Ενημερωτικό σημείωμα κ. Πενταγιώτη

Εξουσιοδότηση έφεσης επιδόματος κινδύνου

ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 12428

ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 1617

ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 12423.

EΝΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 14349

EΝΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 12415

30/03/2017

Ενημέρωση για δικαστική διεκδίκηση Επιδόματος Κινδύνου.

                                                  Αθήνα […]
14/03/2017

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Χορήγηση Δανείων.

Αρ.Πρωτ.319                                                               Αθήνα, 14/03/2017          ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                               ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Ερωτήσεις – Απαντήσεις  για την Χορήγηση Δανείων».   Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,         […]
13/03/2017

Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών ΤΕΑΠΑΣΑ.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε την εγκύκλιο χορήγησης προσωπικών δανείων
10/03/2017

Το ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών έγινε Π.Δ.

Αρ.Πρωτ.317                                                                Αθήνα, 09/03/2017 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Το ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών έγινε Π.Δ.».   Δημοσιεύτηκε το Π.Δ.13/2017 (ΦΕΚ.  Α΄27) που […]