Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για το προσωπικό του Π.Σ. μετά την  ψήφιση του ν.4387/2016

Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις.
27/12/2018
Επιστολή – Διεκδίκηση αναδρομικών 13ου – 14ου μισθού.
22/01/2019

Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για το προσωπικό του Π.Σ. μετά την  ψήφιση του ν.4387/2016

Αρ.Πρωτ. 1                                                          Αθήνα, 03.01.2019

                                                                                                                                                                                         

                                                                      ΠΡΟΣ: 1) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο

                                                                                      κ. Ματθαιόπουλο Βασίλειο

                                                                                   2) Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

                                                                                   3) Διεύθυνση Οικονομικών

                                                                        ΚΟΙΝ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

                                                                                      Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για το προσωπικό του Π.Σ. μετά την

              ψήφιση του ν.4387/2016».

 

   Αναφορικά με το αντικείμενο το θέματος, σας γνωρίζουμε ότι με την  Αριθ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018 (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίστηκε από τη Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο τρόπος και οι λεπτομέρειες αναγνώρισης την Μάχιμης 5ετίας, μετά την ισχύ του ν.4387/2016.

  Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, μετά την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου,  δεν έχει επανεκκινηθεί η διαδικασία για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας στο προσωπικό του Π.Σ, η οποία είχε παγώσει για όσους είχαν υποβάλει αίτηση από την ψήφιση του ν.4387/2016 ΦΕΚ 85Α και εφεξής.

 Λαμβάνοντας υπόψη την μεταφορά των Υπηρεσιών έκδοσης κύριων Συντάξεων από το Γ.Λ.Κ. στον Ε.Φ.Κ.Α., και το διαφορετικό νομικό πλαίσιο που διέπει αυτόν, προκειμένου να συμβάλλουμε μέσω των οργάνων μας (Συμβουλευτική Επιτροπή Ε.Φ.Κ.Α.) στην οποία έχουμε εκπροσώπηση, για την αποφυγή τυχόν αστοχιών που μπορεί να προκύψουν από την μετάπτωση αυτή, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τα εξής:

  • Εάν διενεργείτε κανονικά η κράτηση εισφοράς για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας στο προσωπικό του Π.Σ., σε όσους είχαν υποβάλει αίτηση πριν την ψήφισή του ν.4387/2016.
  • Με ποια διαδικασία  αποδίδεται αυτή από την  Υπηρεσία σας στον Ε.Φ.Κ.Α (κωδικό Ε.Φ.Κ.Α, συχνότητα κ.λ.π).
  • Ενημερώνεται αναλυτικώς και ανά υπάλληλο ο Ε.Φ.Κ.Α., για τα χρήματα αυτά που αποτελούν εισφορά για αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας, έτσι ώστε να ενημερώνεται κανονικά και η ατομική συνταξιοδοτική του μερίδα.
  • Με το προηγούμενο καθεστώς, για να ληφθεί υπόψη η μάχιμη 5ετία στα συντάξιμα έτη του υπαλλήλου από το Γ.Λ.Κ, η υπηρεσία εξέδιδε και απέστειλε βεβαίωση με την οποία βεβαιώνονταν τα έτη που αναγνωρίστηκαν από την μάχιμη 5ετία και ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές για την αναγνώριση αυτή.  Έχει διευκρινιστεί εάν θα ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία, τόσο για αυτούς που είχαν ξεκινήσει την καταβολή εισφορών αναγνώρισης πριν την ψήφιση του ν.4387/2016, όσο και για αυτούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετά την ψήφιση αυτού, ή θα απαιτηθεί  η έκδοση διοικητικής πράξης αναγνώριση από τον Ε.Φ.Κ.Α., όπως ισχύει για τις άλλες περιπτώσεις αναγνώρισης που ισχύουν στα άλλα ταμεία που ενσωματώθηκαν σε αυτόν; Εάν υπάρχει σχετική αλληλογραφία για το θέμα, παρακαλούμε όπως μας την γνωρίσετε.
  • Πότε θα επανεκκινηθεί η διαδικασία για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας,  για όσους έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση από την ψήφιση του ν.4387/2016 και εφεξής.

 

     Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας, σημειώνοντας την σοβαρότητα της ορθής διαχείρισης του θέματος εις όφελος των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email