Προτάσεις – επισημάνσεις για την αναθεώρηση – επικαιροποίηση και εφαρμογή των Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών έτους 2022.

Θέματα Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
22/12/2021
Εκκρεμή συνταξιοδοτικά ζητήματα Πυροσβεστικών Υπαλλήλων  για τα οποία   παρατηρούνται  στρεβλώσεις μετά την ψήφιση των Ν.4387/2016 & Ν.4670/2020. Αίτημα για συνάντηση.
16/02/2022

Προτάσεις – επισημάνσεις για την αναθεώρηση – επικαιροποίηση και εφαρμογή των Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών έτους 2022.

Αρ.Πρωτ.:10

Αθήνα, 08.02.2021

 

                                                                           ΠΡΟΣ:    Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                    Αντιστράτηγο κ.Αλέξιο Ράπανο

                                                            ΚΟΙΝ:  1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης

                                                                  & Πολιτικής Προστασίας

                                                             κ. Ευάγγελο Τουρνά

  1. Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                    Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Πετρούτσο

  1. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                          μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις – επισημάνσεις για την αναθεώρηση – επικαιροποίηση και εφαρμογή των Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών έτους 2022»

 

 

Δεδομένης της παρούσας χρονικής συγκυρίας, εξαρχής καλωσορίζουμε τη νέα ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία αναλαμβάνει τα ηνία του σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, μετά από την δύσκολη περσινή αντιπυρική περίοδο, με την ευχή ταυτόχρονα να συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των πολλών παθογενειών που ταλανίζουν το Π.Σ..

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διαταγές και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες σύνταξης των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και με δεδομένες τις δυσλειτουργίες που κάθε χρόνο παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τους, η Ομοσπονδία μας καταθέτει εγκαίρως ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων βελτίωσης, στο πλαίσιο πάντα της προετοιμασίας για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο του έτους που διανύουμε και με γνώμονα την συμβολή της στην αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων που κάθε χρόνο προκύπτουν.

Κρίνοντας μέχρι σήμερα την πορεία του Πυροσβεστικού Σώματος ως προς την αντιμετώπιση του τεράστιου κεφαλαίου με τον τίτλο Δασικές Πυρκαγιές στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι τα Σχέδια Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών, που ετησίως συντάσσονται κινούνται μεν στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τις προδιαγραφές που θέτουν αλλά αγνοούνται παράγοντες και κρίσιμες παράμετροι για τον ρεαλιστικό και προπάντων υλοποιήσιμο με βάση τα δεδομένα των Υπηρεσιών του Π.Σ., σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου. Ειδικότερα, υπογραμμίζονται τα εξής σημαντικά σημεία:

1)  Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του έτους 2021 και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 2 «Βασικές κατευθύνσεις για την επικαιροποίηση των σχεδίων» αναφέρεται και η αποτύπωση της αμοιβαίας ενίσχυσης των Υπηρεσιών που ανήκουν σε διαφορετικές ΠΕ.ΠΥ.Δ. σε επίπεδο επικράτειας. Στο θέμα αυτό δυστυχώς δεν τηρείται καμία πρόβλεψη του σχεδίου καθώς στις πλείστες των περιπτώσεων δεν αποστέλλονται τα προβλεπόμενα οχήματα (κατά προτεραιότητα UNIMOG διπλής καμπίνας ως οχήματα 1ης ανταπόκρισης) ενώ τα άτομα που απαρτίζουν το εκάστοτε πλήρωμα δεν πληρούν τον ανάλογο αριθμό (4 άτομα), για ευνόητους λόγους (ξεκούραση προσωπικού και αποδοτικότητα αυτού). Επιπλέον πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο χρόνο αλλαγής των πληρωμάτων, ώστε οι εναλλαγές να πραγματοποιούνται ανά 12 ώρες με ανάλογο χρόνο ξεκούρασης του προσωπικού σε ξενοδοχείο ή άλλον κατάλληλο χώρο, καθώς οι αντοχές ενός ανθρώπου εξαντλούνται πέραν αυτού του διαστήματος και πλέον τίθεται άμεσος κίνδυνος για την σωματική του ακεραιότητα. Επίσης λόγω της διασποράς των πεζοπόρων τμημάτων των ΠΕ.ΠΥ.Δ. όλης της επικράτειας σε μεγάλο δείκτη επικινδυνότητας, σε πολλές ΔΙ.Π.Υ.Ν. με Διαταγές των Διοικητών τους, εκπέμπονται επιπλέον ομάδες πεζοπόρων τμημάτων σε δείκτη 3 και 4 από τις Υπηρεσίες, υπαγόμενες σε αυτές, γεγονός που αποδυναμώνει έτι περισσότερο την επιχειρησιακή τους δυνατότητα, ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συμβάντων που θα προκύψουν στην περιοχή τους. Οι ως άνω παρατηρήσεις και επισημάνσεις σχετίζονται άμεσα με την πρόθεση του Α.Π.Σ., όπως αποτυπώνεται στην υπ’αριθμ. 11616 οικ.Φ.702.15/26-02-2021 Διαταγή Α.Π.Σ., με βάση την οποία συντάχθηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της περιόδου 2021, που ρητά υπογραμμίζει ότι η σύνταξη του σχεδιασμού οφείλει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική καταγραφή των δεδομένων και να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι όσον αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού και των διατιθέμενων μέσων.

2)  Δείκτης επικινδυνότητας του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – Στάδια επιχειρησιακής ετοιμότητας: Οι πέντε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς αυτονόητα απαιτούν και κλιμάκωση της ετοιμότητας και των μέτρων  από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έως σήμερα η αντιμετώπιση των επιπέδων κινδύνων πυρκαγιάς (κατηγοριών 1,2 και 3), που συνθέτουν το 1ο Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, δεν διαφοροποιούνται ως προς τα μέτρα και τις δράσεις των φορέων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να προκαλούνται φαινόμενα σύγχυσης και αρρυθμιών κυρίως στο επίπεδο ετοιμότητας των φορέων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η πλήρης αξιοποίηση του Ημερησίου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς απαιτεί τον ακριβή καθορισμό των μέτρων κλιμάκωσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης μέγιστο πρόβλημα, το οποίο εγείρει επιπλέον ζητήματα διαχείρισης και αποτελεί το εφεύρημα κάποιων, παρουσιάζεται τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας μιας οποιαδήποτε περιοχής, επηρεάζει και τις όμορες περιοχές, επιβάλλοντας μέτρα αυξημένου σταδίου επικινδυνότητας, την ώρα που οι επικρατούσες  συνθήκες δεν επιβάλλουν κάτι τέτοιο.

Όλα τα προρρηθέντα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διότι όπως παρατηρείται σε κάθε αντιπυρική περίοδο, δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα που πολλές φορές μεγεθύνονται λόγω της κακής εφαρμογής πολλών σημείων του επιχειρησιακού σχεδιασμού από τους εκάστοτε Διοικητές Υπηρεσιών, ΔΙ.Π.Υ.Ν και ΠΕ.ΠΥ.Δ. της επικράτειας συνολικά.

Πέραν όμως από την αντιμετώπιση  των στρεβλώσεων που κάθε φορά δημιουργούνται κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων, η νέα φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος θα πρέπει επιτέλους να δρομολογήσουν  σε δύο βασικά ζητήματα που όλες οι προηγούμενες δυστυχώς απέφυγαν να αντιμετωπίσουν.

  • Το πρώτο ζήτημα είναι η πολυσυζητημένη αλλαγή του απαρχαιωμένου οργανογράμματος των Υπηρεσιών και η επικαιροποίησή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4662/2020, καθώς και άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό με αύξηση της οργανικής δύναμης πλέον των 4.000 οργανικών θέσεων και αντίστοιχο αριθμό προσλήψεων. Οφείλουμε να βαδίσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής που διαρκώς μεγαλώνουν, με συγκεκριμένα κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη τις κλιματολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει σε συνδυασμό με τις τοπικές ιδιαιτερότητες πολλών περιοχών της χώρας.
  • Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει άμεσα να εξεταστεί και που δυστυχώς αποτελεί και παράγοντα υποβάθμισης της αξιοπρέπειας του πυροσβέστη, που αναγκάζεται να εργάζεται συνεχώς και επί συναπτά έτη, χωρίς αμοιβή της υπερεργασίας που προσφέρει! Καταγράφονται εκατομμύρια ώρες απλήρωτης εργασίας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε τριτοκοσμική χώρα! Η πολιτεία οφείλει επιτέλους να αφουγκραστεί το μεγάλο πρόβλημα  και να προχωρήσει στην θεσμοθέτηση και άμεση αποζημίωση της υπερεργασίας (πρόσθετη εργασία).

Ευελπιστούμε σε αγαστή συνεργασία με τη νέα ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεννόηση σε νέα βάση. Όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου σε επικείμενη συνάντηση μας.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email